Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » 3асоби художнього конструювання

НАРОДНА ОСВІТА

3асоби художнього конструювання

1. Яку роль відіграє художнє конструювання в процесі виготовлення виробів?

2. У чому полягає різниця між художнім проектуванням і художнім конструюванням?

Художнє конструювання як метод проектування предметного середовища

Художнє конструювання є своєрідним методом проектування предметного середовища. Воно перебуває на перетині двох напрямків

людської діяльності — технічного й естетичного. Основною метою художнього конструювання є активне вдосконалення навколишнього середовища, естетичної складової сфери праці й побуту людини.

Художнє конструювання як метод дизайну передбачає:

1) висунення нової ідеї;

2) розробку її структури;

3) раціональне втілення цієї ідеї;

4) гармонійне, виразне стилістичне оформлення виробу.

Предмети, які є результатом діяльності дизайнера, мають бути

функціональними, а саме:

• максимально відповідати своєму практичному призначенню;

• бути зручними та безпечними під час експлуатації, тобто задовольняти вимоги ергономіки;

• бути естетично виразними, композиційно цілісними.

Наприклад, історія розвитку автомобілебудування — це безперервний пошук форми, яка б найліпшим способом втілювала ідею руху, швидкості, динаміки. Найбільше відповідає цій ідеї форма «витягнута крапля», яку сьогодні має більшість автомобілів.

Для досягнення композиційної цілісності дизайнер використовує можливості ритму, кольору, масштабу, співвідношення світла та тіні, пустоти та об’єму.

Поняття композиції. Види композиції в дизайні предметного середовища

Композиція (від латин, сотровіио — складання) — з’єднання, сполучення різних частин в єдине ціле відповідно до визначеної ідеї.

У дизайні предметного середовища існують композиційні прийоми. Композиційні прийоми — це засоби передачі руху (динаміка), спокою (статика), пропорції (прості —1:3, 1:4, золотого перетину — 0,618).

Динаміка — організація площини, об’єму або простору для відображення цілеспрямованого руху, емоційного чи фізичного напруження, сили (мал. 3.1).

Динамікою в композиції можна передати свій настрій, вибух емоцій і почуттів, радість. Предмети в динамічній композиції найчастіше розташовуються по діагоналі, асиметрично.

Крім асиметрії в динамічних композиціях використовується також контраст форм і розмірів, кольорів і плям, тонів і фактур.

Статика — організація площини, об’єму або простору для відображення нерухомості, відчуття спокою (мал. 3.2).

Багато архітекторів, художників за основу гармонійних пропорцій беруть так званий золотий перетин.

Золотий перетин — це такий пропорційний поділ відрізка на частини, при якому весь відрізок так відноситься до його більшої частини, як більша частина відноситься до меншої (мал. 3.3).

Пропорції «золотого перетину», які відомі з давніх часів,— це співвідношення 1 : 0,65, 1 : 1,65. Менший відрізок так відноситься до більшого, як більший до всього відрізка (а : в = в : с або с : в = в : а). У числовому вигляді — це 0,618. Більшість античних споруд ґрунтується саме на гармонійних пропорціях перетину (мал. 3.4).

Важливим елементом будь-якої композиції є композиційний центр.

Композиційний центр — це місце фокусування уваги глядача на деталях композиції.

Не слід плутати композиційний центр із геометричним центром (мал. 3.5). Геометричний центр утворюється перетином діагоналей площини. Композиційний центр може бути зміщений щодо геометричного. Із нього має розпочинатися розгляд композиції.

Однією з умов виразності об’єктів художнього конструювання є композиційна якість. Вона складається з гармонійності, пропорційності та цілісності, які є важливими факторами естетичної досконалості виробів.

Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю в композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними характеристиками.

Пропорційність форм частин композиції має бути в такому співвідношенні, що створює правильний масштаб для зорового сприймання кожної з них.

Цілісність форми досягається добором таких геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприймається як одне ціле.

У художньому конструюванні існують три види композиції: фронтальна, об’ємна, глибинно-просторова.

Фронтальна композиція — це композиція, що розташована в одній площині.

Об'ємна — це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх боків.

Глибинно-просторова — це композиція, що виконується з відтворенням глибини простору.

Чітко виражені відмінність, несхожість елементів та їх протиставлення в структурі виробу називається контрастом композиції. Контраст є протилежністю нюансу. Нюанс — це сукупність близьких схожих ознак. Це — ледве помітний перехід, відтінок. Нюанс поєднує, а контраст протиставляє.

Контраст може виявитися як у загальній композиційній побудові, так і в окремих побудовах об’єму, характеру ліній, тональних, світлотіньових, кольорових, фактурних, пропорційних співвідношеннях тощо. Прикладом контрасту є різкий перехід округлої лінії в ламану, а також різкі переходи в будові пластики форми чи об’єму (мал. 3.6).

Контраст світлого й темного, блискучого й матового, м’якого й твердого досить часто використовується дизайнерами. В об’ємно-просторовій формі композиційні контрасти можуть бути виражені через такі характеристики: розмір (низький — високий, вузький — широкий), форму (ввігнута — опукла, статична — динамічна, симетрична — асиметрична), матеріал (щільний — пористий, теплий — холодний, виразна текстура — ледь помітна), колір (яскравий — блідий, світлий — темний) тощо.

Із прикладами використання таких засобів композиції, як симетрія, асиметрія та ритм ви можете ознайомитись у § 16 с. 135.

Основи колористики: види та властивості кольорів

У нашому житті велике значення має колір, який оточує нас усюди. Тому перед художниками, архітекторами, дизайнерами часто постає завдання композиційного вирішення кольорової бази виробничого й житлового інтеп’єпів.

Колір — це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла.

Кольори поділяють на хроматичні та ахроматичні.

Ахроматичні кольори (білий, сірий і чорний) відрізняються один від одного тільки за яскравістю, тобто вони відображають різну кількість світла, що падає на тіло. Між найяскравішими — білими — і найтемнішими — чорними — поверхнями є різні відтінки сірого кольору: світло-сірі, темно-сірі.

Хроматичні кольори — це кольори та їхні відтінки, які ми розрізняємо в спектрі світла (червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий).

Хроматичний колір визначається трьома фізичними властивостями: кольоровий тон, насиченість і яскравість. Кольоровий тон і насиченість є якісними характеристиками кольору, а яскравість — це інтенсивність кольору.

 

Для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, який при змішуванні з ним у певних пропорціях утворює ахроматичний колір. Такі кольори називають додатковими, вони є контрастними один до одного. На колірному колі вони розташовані на протилежних кінцях одного діаметра (мал. 3.7). Різні кольори й кольорові поєднання по-різному сприймаються людиною, викликають різні асоціації й почуття: можуть створювати відчуття радості чи суму, підвищувати або знижувати працездатність тощо.

Розгляньте колірне коло. Які кольори є «теплими», а які — «холодними»?

Вдало поєднати кольори досить складно. Тому початківцям у процесі художнього конструювання слід користуватися порадами дизайнерів щодо гармонії кольорів.

Практична робота

Складання контрастної композиції з геометричних фігур

Послідовність виконання роботи:

1. Ознайомитися з варіантами оформлення стіни кімнати для відпочинку (мал. 3.8).

2. Запропонувати свій варіант оформлення цієї кімнати.

 

3. Використовуючи набір геометричних фігур, скласти композицію, що ґрунтується на поєднанні фігур більших і менших об'ємів.

4. Складену композицію виконати в протилежних кольорових характеристиках (біле — сіре — чорне, червоне — жовте, жовте — зелене).

 

Ключові слова: художнє конструювання, види декоративно-ужиткового мистецтва, основні композиційні засоби, композиційні закономірності: динаміка, статика, пропорція, золотий перетин.

Контрольні запитання

1. Визначте ритми в композиціях на малюнку 3.9. Які тут елементи повторюються?

2. У яких місцях композицій ви розмістите птаха на малюнку 3.10а і картину на малюнку 3.106? Обґрунтуйте своє рішення.

3. Назвіть кольори у їх спектральній послідовності. Скільки відтінків кольорів ви можете назвати?

4. Які кольори гармонійно поєднуються в композиції інтер'єрів?

 

 

Працюємо в парах

Композиція «Рідний край привітний — україноцвітний!»

Розподіліть ролі ландшафтного дизайнера і графічного дизайнера. Завдання ландшафтному дизайнеру: розглянути з усіх боків контурну карту України та визначити, які з областей схожі на квітки, а які — на листки. Намалювати жовті овали в центрах областей-«квіток». Позначити прожилки на областях-«листках». Створити кольорову композицію «Україноцвіття» за аналогом райдуги. Розмістити «букет україноцвіття» у «вазі» Чорного моря. Завдання графічному дизайнеру: розглянути з усіх боків контурну карту України та визначити, яких істот нагадують контури областей. Домалювати потрібні деталі до фігур істот, зафіксованих уявою. Намагатися при цьому максимально зберегти контури областей, якщо це можливо. Розфарбувати фігурки істот. Створити композицію «Україна — зоопарк».

Працюємо творчо й самостійно

За українською міфологією світ виник зі сльози Сокола-Рода. Відшукайте зображення сокола в інформаційних джерелах. Спростіть (стилізуйте, формалізуйте) зображення сокола до графічного знака. Як цей графічний знак називається? Що він означає?

Розробіть форму і графічний знак герба своєї області.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Ходзицька

 

Автор: admin от 31-12-2016, 18:43, Переглядів: 2424