Народна Освіта » Мистецтво » Українське мистецтво

НАРОДНА ОСВІТА

Українське мистецтво

Простежимо разом розвиток стилів романтизм і реалізм в українському мистецтві.

Український романтизм виник під впливом поглибленого вивчення фольклору та творчості російських і польських митців-ромаптиків.

У мистецтві архітектури України зустрічаються неоготика, романтичний історизм та неовізантійський стилі.

ШЕДЕВРИ

УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЧНОГО ІСТОРИЗМУ

Іванівська церква у с. Розкопанці на Київщині

Нац іонол ьний ун іверситет ім. Ю.Федьковича в Чернівцях

ШЕДЕВРИ

НЕОВІЗАНТІЙСЬКОГО СТИЛЮ

Володимирський собор у Києві

Кафедральний собор Олександра Невського у Камянці-Подігьському

В архітектурі українського романтизму досить часто застосовували ротонду із колонами (або без них) з яскравими ампіровими формами.

Ротонда (лат. гоШпсІиз — круглий) — кругла в плані споруда, зазвичай увінчана куполом. По периметру ротонди нерідко розташовуються колони.

Прикладами будівель з ротондами с церкви в с. Кукав ці та в м. Ша-тові на Поділлі, храм Різдва на Подолі й Аскольдова могила в Києві, церква Гощівського монастиря та ін.

«Аскольдова могила» в Києві

Церква

Гощівського монастиря

У другій половині XIX ст. з’являється псевдовізантійсько-руський стиль, що насильно впроваджувався в церковному будівництві.

Розгляньте архівні фото театрів в Україні. Спробуйте дослідити, які елементи стилів простежуються у спорудах.


На західноукраїиських землях, що були під Австро-Угорщиною, течія романтизму використовувала переважно форми романського та готичного стилів. Деякі українські архітектори пробували додавати свої мотиви — візантійські, але ці спроби були невдалі.

РОМАНТИЗМ

В ІНШИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

У період романтизму в мистецтві України зросла зацікавленість митців до народних тем. В живописі з’явилися теми світського та релігійного мистецтва. В українській музиці вплив романтизму майже не позначився, елементи помітні лише у творах українських композиторів другої половини XIX ст.: С. Гулака-Артемовського («Запорожець за Дунаем»), М. Лисенка («Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба»), В. Матюка, П. Воробксвича, А. Вахнянина й інших, зокрема у їхніх композиціях на слова поетів-романтиків.

Послухайте уривок із опери «Запорожець за Дунаем» і розгляньте картину сучасного художника О. Кулакова «Січовий гопак». Поясніть, У чому СДПІСТЬ музики та ЖИВОПИС}'.

Романтизм в театрі мало досліджений, історичні п’сси письмен-ииків-ромаптиків в театральному репертуарі майже не виражені. Романтичне забарвлення мала режисерська діяльність М. Старицького, М. Кпппивтпіького й інших гті.ячіп українського тєятпу.

МИСТЕЦТВО СТИЛЮ РЕАЛІЗМ В УКРАЇНІ

В архітектурі реалізму переважав склек-тизм — суміш елементів різних стилів. У дру-ТІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. у Києві бз'ЛО споруджено будинок міської думи (арх. О.Шіле), готель -< Континенталь», політехнічний інститут, першу гімназію (арх. 0. Беретті), театр «Соловцов» та ін. На західноукраїнських землях: у Львові — будинки політехнічного інституту (арх. Ю.Захаревич), Галицького крайового сейму (арх. Ю. Гохбергер), у Чернівцях — будинок резиденції митрополита Буковини (арх. И. Главка), на Закарпатті — мисливський палац графів Шепборнів, будинок ужгородської синагоги, комітетський будинок у Береговому.

Ю. Захаревич. Будинок Львівської політехніки

И. Главка. Будинок резиденції митрополита Буковини

Розгляньте спорз'ди стилю реалізм в українському мистецтві. Знайдіть спільні та відмінні риси.

3. Грессерсон.

Мисливський палац графів Шенборнів на Закарпатті

Реалізм в українській скульптурі поширено в тематичио-жаировій скульптурі, малих формах і жанрі портрета: Леонід Позви — «Кобзар», «Переселенці», «Жебрак», «Оранка в Малоросії», «Запорожець у розвідці»; Пармен Забіла — бюст М.В. Гоголя, мармуровий портрет Т.Г. Шевченка; Борис Едуардс — «Катерина», «Життя невеселе», скульптурний портрет Луї Пастера; Михайло Микешин — пам’ятник Б. Хмельницькому. На західноукраїнських землях працювали скульптори Т. Баронч, К. Островський, О. Северип, С. Яжимовський, С. Ле-ваидовський, Т. Рігер та ін.

ЖИВОПИС

Під впливом ідей народників художники-рсалісти створили Товариство пересувних художніх виставок, яке поширювало мистецтво в масах. Багато художників-персдвижииків і прихильників інших мистецьких течій були захоплені Україною і в своїй творчості прагнули відтворити краєвиди, побут, національний характер українців. Одним із найяскравіших митців був українець за походженням Ілля Рєпін — автор полотен на українську тематику «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», «Вечорниці». Любов до України простежується у творчості Володимира Маковського: «Ярмарок у Полтаві», «Святковий день па Україні», уславленого мариніста Івана Айвазовського «Чумацький штах», «Весілля на Україні» та ін.

Серед митців склалася група, яка започаткувала самостійний розвиток українського мистецтва: Сергій Васильківський, Микола Пимоиеп-ко, Микола Самокиш, Костянтин Трутовський, Олександр Мурашко,

Опанас Сластіон, Іван Іжакевич. Вони створили Київсько товариство художніх виставок, а в Одесі — Товариство південноросійських художників.

Поступово формувалися українські мистецькі центри — Харківський, Одеський, Київський. Темами картин стали побут, історія, героїчні події козацької доби.

ШЕДЕВРИ УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСУ

Характерним для з'їсраїнського образотворчого мистецтва другої половини ХІХст. с поява українського побутового жанру. Продовжувачі демократичних традицій Т.Г. Шевченка — Л. Жемчужников, І. Соколов, К. Трутовський.

 

Історичний жанр в українському мистецтві відзначився широтою тематики: «Сторожа запорозьких вольностей», «Козачий пікет» С. Васильківського, «Проводи на Січ» О. Сластіона, «Запорожці викликають ворога на герць» А. Кандаурова, «Тривога» Г. Крушевського, «Похорон кошового» О. Мурашка та ін.

Пейзажний жанр представлений у творчості видатного українського художника-реаліста Костянтина Крижицького. У творчості західноукраїнських художників живопис набувас демократичного характер}' (К. Устиянович, Т. Копистииський).

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Завдяки зусиллям передових діячів культури відбулися значні зрушення і в галузі розвитку музичної культури. Українські драматичні професійні трупи пропагували українські народні мелодії, здобутки професійної музики, самотужки ставили оперні спектаклі.

Видатний театральний діяч М. Кропивницький набув широкої популярності ще й як співак і композитор. Українська музична культура

поширювалася завдяки концертно-виконавській діяльності М. Лисенка та створених ним хорових колективів, що гастролювали в Україні.

КОМПОЗИТОРСЬКА ШКОЛА

Семен Гулак-Артемовський — перша українська опера «Запорожець за Дунаєм», яка стала міцним підґрунтям національного оперного мистецтва.

Петро Ніщинський — перлина української класики, виразна музична картина з народного життя «Вечорниці».

Петро Сокальський — опери «Мазепа», «Майська ніч», «Облога Дубна», фантазії «Українські вечори», «На берегах Дунаю».

Михайло Калачевський — відома «Українська симфонія».

 

Цілу епоху в музичному житті України становить творчість Миколи Лисенка — основоположника зтсраїнської класичної музики. Він — автор понад 600 зразків українського музичного фольклору, циклу «Музика до "Кобзаря" Т.Г. Шевченка». Зразком національної героїко-патріотичної опери стала монументальна народна музична драма «Тарас Бульба». На сюжети повістей М.В. Гоголя написані також опери «Різдвяна ніч», «Утоплена», музика до п’єси І.П. Котляревського «Наталка Полтавка», оперета «Чорноморці», дитячі опери «Коза-дереза», «Пан Коцький», «Зима і Весна».

На зламі XVIII і XIX ст. почалося становлення українського світського театру, який на кінець XIX ст. став справжнім професійним театром. Йому передували «шкільний» та «кріпацький» театри. Нову українську драматургію започаткував І. Котляревський з п’єсами «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник». Найпопулярнішими стали «Сватання па Гончарівці»Г. Квітки-Основ’япенка і «Назар Стодоля»

Т. Шевченка. Значною постаттю в українській драматургії другої половини XIX ст. с І. Карпенко-Карий — його відомі п’єси «Наймичка», «Безталанна», сатирична комедія «Мартип Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн». Драматичні твори писали І. Нечуй-Левицький («Маруся Богус-лавка», «На Кожум’яках»), Панас Мирний («Лимерівна», «Перемудрив»), Б. Грінченко («Степовий гість», «Ясні зорі») та іи.

Український драматичний театр був під забороною, не допускалися «різні сценічні вистави на малоруському наріччі». Цензура обмежувала тематику українських п’сс мотивами побуту або ж кохання. М. Кропив-ницький створив перш}' українську професійну трупу, акторами в якій були: К. Стояп-Максимович, І. Бурлака, М. Садовський, Н. Жаркова,

О. Маркова, М. Заньковецька, Л. Манько, О. Вірина, Л. Максимович. До репертуару театру увійшли «Наталка Полтавка», «Назар Стодоля», «Сватання на Гопчарівці», «Шельменко-депщик» та інші. У Львові було засновано український професійний театр «Руська бесіда», який очолив О. Бачинський.

Український театр другої половини XIX ст. досяг глибокої народності, національної своєрідності, змістовності, великої критично-викривальної сили і високої художньої довершеності.

 

Це матеріал підручника Мистецтво 8 клас Кондратова

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 21:05, Переглядів: 11321