Народна Освіта » Мистецтво » Епоха Ренесансу

НАРОДНА ОСВІТА

Епоха Ренесансу

Нова доба в історії та культурі Західної і Центральної Європи між епохою Середньовіччя і Новим часом (в Італії — ХІУ-ХУІ ст., в інших країнах — кінець ХУ-ХУІ ст.) отримала назву Відродження, або Ренесанс.

Світогляд цієї епохи базувався на принципах гуманізму — ідейної течії західноєвропейської культури, в основі якого — уявлення про гармонію, що існує в природі, про людину як її найдосконаліший вияв, про силу розуму і творчі можливості людини, цінність кожної особистості, а також утвердження поваги до гідності і роз},му людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних почуттів і здібностей.

Для епохи Ренесансу були характерні світський, пецерковний характер культури; відродження інтересу до античної культурної спадщини (термін «Відродження» означав саме відродження античної культури), поява теорії «подвійної істини» — права науки і розуму на незалежне від релігії і церкви існування, переміщення людини як основної цінності у центр світу і в центр філософії, літератури, мистецтва та науки.

Сучасні дослідники виділяють п’ять періодів епохи Відродження.

Протовідродження

(Передвідродження)

2-а пол. XIII ст. — XIV ст.

Раннє Відродження

1410/1425 рр. XV ст. — кін. XV ст.

Високе Відродження

кін. XV — перша третина XVI ст.

Пізнє Відродження

сер. XVI — 90-і р. XVI ст.

Північне Відродження

XVI ст.

Небувалого розквіту досягло мистецтво цієї епохи. В архітектурі утвердились переосмислені принципи античної ордерної системи, склались нові типи традиційних споруд (храм, міський та заміський палац). Образотворче мистецтво збагатилось перспективою, знанням анатомії та пропорцій людського тіла; із жанрів перевага надавалася портрету та пейзажу. Скульптура, яка в попередню епоху була тісно пов’язана з архітектурою, почала існувати самостійно. Стрімко розвивалися література та музика. В епохз' Ренесансу були зроблені важливі відкриття в області географії, астрономії, анатомії та інших наук.

Відродження, або Ренесанс — доба в історії культури та мистецтва ХІУ-ХУІ ст., започаткована в Італії в період Пе-редвідроджения, та культурно-філософський рух, що ґрунтувався па ідеалах гуманізму й орієнтувався па спадщину античності.

АРХІТЕКТУРА

В епоху Відродження відбулися радикальні зміни у принципах будівництва. Якщо середньовічна архітектзфа базувалась на церковно-схоластичному світогляді й колективному досвіді майстрів, то в ренесансній на перший план висувається індивідуальна творчість архітектора і художника, яісі активно зверталися до естетичних засад та принципів античної архітектури.

Характерними рисами архітектури Репесапсу були звернення до форм античної архітектури, використання симетрії, правильних пропорцій, впорядкованих складових частин (колон, півколових арок, ніш, півсферних куполів), повернення до системи ордерів.

У Венеції XV ст., яка була центром італійського Відродження, а згодом і в інших містах почали створюватися великі архітектурні ансамблі, які вражали цілісністю художнього задуму та багатством композиційних рішень. Основні пам’ятники італійської архітектури Ренесансу вирізнялися гармонійністю і величчю своїх пропорцій, витонченістю деталей, обробкою і орнаментацією карнизів, вікон, дверей, легкими, в основному двоярусними галереями на колонах і стовпах.

Одним із видатних зодчих Раннього Відродження був Філіппо Бруналлескі Він першим створив архітектурні форми, які проятгом наступних двох століть використовувалися і вдосконалювалися італійськими зодчими, а згодом почали застосовуватися архітекторами багатьох країн Європи.

Відомим шедевром творчості Ф. Бру-наллескі, що характеризує все новаторство зодчого, є невелика церква у Флоренції, капела Пацці.

Капела мас колоші коринфського ордену з широким кроком, які стоять на низькому п'єдесталі. У центральній частині будівлі, позначаючи вхід, зроблена арка. Над колонами нависає, висока глуха стіна, прикрашена плоскими виступами — пілястрами. Над стіною проходить другий ярус колон зовсім інших пропорцій. Завершується споруда незвичним дахом з конусним покриттям.

У Флоренції Брупеллескі займався також складним інженерним завданням — зведенням купола над кафедральним собором міста. Складність самої споруди полягала не тільки у зведенні купола, а й у спорз'джепиі спеціальних пристосувань, які дозволили б працювати на великій висоті, що здавалося тоді неможливим (висота купола становить 42 м). Архітектор побудував восьмигранний купол з цегли, який збирався з граней-«часток» і скріплювався вгорі архітектурним ліхтарем. Підносячись над містом, купол, з його спрямованістю угору і гнучким пружним контуром, визначив характерний силует Флоренції.

Високе Відродження також залишило по собі багато споруд, які вважаються шедеврами світової архітектури. Автором багатьох із них був архітектор Донато д’Анджело Брамапте. Він першим у своїх спорудах відродив величність і монументальність, що були властиві кращим будівлям Давнього Риму. Серед кращих його робіт — грандіозне вати-канське спорудження, частина якого збереглася донині.

В одному із римських монастирів Браманте побудував невеличкий храм — Темп’єтто. Його сучасники ввазюали цю споруду шедевром за винятково врівноважену композицію, виразність вигляду і простоту архітектурних засобів. Кругла в основі будівля завершувалася куполом, саме його образ в епоху Відродження виражав ідею ренесансної особистості, яка знаходиться в гармонії з оточуючим світом. Глухі стіни оточені колонадою римсько-дорійського ордеру, прикрашені пілястрами та нішами. Темп’стто справляє, враження, монументальної і величної будівлі.

Створений Браманте проект собору Святого Петра не був ним здійснений, але замисел зодчого про створення грандіоз-ної купольної спорз'ди не пропав даремно — її використали у своїх проектах собору Рафаель і Мікеланджело.

Собор Святого Петра,

Ватикан

Увалено розгляньте зображення палаццо Каичеллерія та палаццо Дукале (замок герцогів Урбінських). Які риси архітектури епохи Ренесансу ви можете виділити у цих спорудах?

Спробуйте створити ескіз замку епохи Ренесансу, в якому б ви хотіли проводити свій вільний час. За бажанням ви можете вигадати ескіз парку і фонтанів біля замку.

СКУЛЬПТУРА

Скульптура епохи Ренесансу — один з найважливіших жанрів мистецтва, що досяг у цей час свого розквіту. Основним центром розвитку скульптурного мистецтва була Італія, а головним мотивом — орієнтація на античні зразки і милування людською особистістю. Монументальна скульптура у цей час виходить з інтер’єрів на фасади церков і громадських будівель, на площі міст, стаючи частиною міського ансамблю.

для культури епохи генесансу характерними оули відкриті перспективи і закони пропорцій, скульптори відкидали традиції, які нашарувалися (готичні, візантійські), і прагнули повернутися до давньоримського джерела, застосовували у свої роботах нові матеріали: глазуровану поліхромну кераміку, мармур, глазуровану теракоту тощо.

До видатних скульпторів Ренесансу відносять Лоренцо Гібер-ті, Донателло, Нанні ді Банко, Лука делла Роббіа, Мікелапджело Буонарроті та інших.

Серед видів скульптури цієї епохи переважали круглі та рельєфні твори.

Кругла скульптура

Один із видатних майстрів епохи Відроджена, скульптор Лоренцо Гіберті по-повому осмислив тему статуї. Він виготовив статую Іоагпіа Хрестителя для церкви Орсанмікеле у Флоренції. Майстер відродив забуту техніку відливання великих бронзових фігур з круговим оглядом. Завдяки благородству рухів і жестів пророк нагадує стародавнього оратора з духовністю християнина.

Енергійні складки надають фігурі обертального руху, що сприяє ритмічному перетіканню світла. Людська гідність передана в дусі гуманізму, рух вихлюпується в просторі і спрямовується до світла.

о

Скульптор Донателло також звертався до круглої статуї. Його статуя «Іоанн Євангеліст» висуває па перший план пе технічні й стилістичні проблеми, а завдання структури пластичної форми. Лінії фігури дугоподібні, сповнені внутрішньої сили. Лінійних ритмів ще немає, які б дозволили статуї злитися з навколишнім середовищем. Моральна сила передасться через міцність посадки голови та стриманість жестів.

Нашгі ді Банко у своїй творчості підходить до статуарної пластики з іншим звучанням гуманістичного підходу. Він, поряд з іншими скульпторами, був більше захоплений класикою. До періоду його захоплення класичними формами відноситься статуя «Чотири святих» з церкви Орсапмікеле. Для скульптора тут головне не техніка, а художня виразність, хоча мармурові складки по своїй глибині наближаються до бронзи. Одяг мас, монументальний характер. Голова і волосся опрацьовані ґрунтовніше.

Скульптура Відродження пройшла довгий і непростий шлях від несміливих спроб внести в свої роботи індивідуальність і нестандартність до блискучих і бездоганних робіт «творця Витикану» Мікеланджело Буонарроті.

Перегляньте ілюстрації та поділіться своїми враженнями від скульптурних робіт Мікеланджело. Які характерні риси скульптури ренесансу в них помітні?

Рельєфна скульптура

Скульптор Лука делла Роббіа став винахідником техніки глазурованої поліхромної кераміки майоліки. Скульптор працював у головному соборі Саита-Марія доль Фйоре, в якому створив мармзфові рельєфи для балкону співаків зі сценами співу. Для цих рельєфів характерне захоплення реалізмом і точність деталей. При обмеженій висоті рельєфу автор створював перспективну глибину, використовуючи підмічені в житті деталі (наприклад, роздуті щоки трубачів). Чим ближче фііура, тим відчутніша гра світлотіні. Так скульптор вирішує проблему рельєфу, відновлюючи ідеальну цілісність форми.

Скульптор Донателло в скульптуру малих форм вводить яскраво забарвлені елементи: позолоту, кольоровий мармур, мозаїку, теракоту.

 

Розгляньте зображення статуї та дайте відповіді на запитання.

1. Розкажіть про скульптуру Д о нате лл о.

2. Які риси скульптурного мистецтва епохи Ренесансу характерні для статуї?

3. Поділіться своїми вражеїшя від цього твору мистецтва.

Донателло.

«Статуя кондотьєра Гаттамелаті»

• Що таке Відродження?

• Які ідеї лежали в основі нової епохи?

• Які риси притаманні мистецтву цієї доби?

• Які шедеври архітектурного та скульптурного мистецтва вас найбільше вразили?

Розпочніть роботу над електронним портфоліо під назвою «Мистецтво епохи Ренесансу», до якого увійдуть найкращі, на ваш}' думку, зразки різних видів мистецтва цісї доби. Розмістіть у цьому портфоліо ілюстрації шедеврів архітектури та скульптури (у форматі jpeg).

 

Це матеріал підручника Мистецтво 8 клас Кондратова

 

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 20:36, Переглядів: 15612