Народна Освіта » Мистецтво » Стиль у мистецтві

НАРОДНА ОСВІТА

Стиль у мистецтві

Мистецтво як особливий вид людської діяльності зародилося ще в добу палеоліту. Наші печерні предки, незважаючи на щоденну сувору боротьбу за виживання, захоплювалися красою довкілля, багатством та різноманітністю природних форм і намагалися відтворити їх у рисунках доступними засобами. Давні художники використовували гострі камінці для продряпування на скелях або вуглинки від вогнища, природні мінеральні фарби для контурних чи силуетних зображень тварин на стінах печер. Фарбу наносили пальцями або примітивними пензлями (жмут вовни, пучок трави). Пізніше в наскельиих малюнках почали з’являтися зображення людей, сюжетні композиції — зокрема, сцени полювання. Із глибини віків до нас дійшли й висічені з каменю скульптури тварин, рельєфи, гравюри на кістках і рогах упольованих звірів.

Наскельний малюнок у печері Шові. Франція

Ритуальний танок. Наскельний малюнок епохи броши. Швеція

Окрім цього, стародавні люди знаходили час для ритуальних співів і танців, основу яких складали рухи, що імітували поведінку тварин, мисливські та військові вправи. Подібні заняття для наших предків були водночас і магічним обрядом, і актом пізнання, і засобом передачі досвіду та згуртування колективу.

Минули тисячоліття. Виникли стародавні цивілізації з достатньо високим рівнем економічного, політичного і культурного розвитку. Колосального значення набули природничі науки, філософія; настав період справжнього розквіту мистецтва.

Із плином часу вслід за соціальними змінами змінювались предмети і способи зображення, характер і стиль мистецтва, однак на всіх етапах історії людства мистецтво завжди відігравало надзвичайно важливу роль.

Мистецтво — це естетичне пізнання світу в процесі художньої творчості як особливого виду людської діяльності, що відображує дійсність у копкретпо-чуттсвих образах відповідно до певних ідеалів прекрасного.

Пригадайте, що вам відомо про мистецькі стилі та напрями з уроків музичного та образотворчого мистецтва.

Усю історію мистецтва розподіляють на великі часові періоди — епохи, у кожній з яких склався певний мистецький стиль чи напрям. Розгляньте схему, що ілюструє етапи розвитку мистецтва в культурі минулого.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА

МИСТЕЦТВО ПЕРВІСНОЇ ДОБИ

Первісне мистецтво

 

МИСТЕЦТВО

СТАРОДАВНЬОГО

СВІТУ

Мистецтво Стародавнього Єгипту

 

Античне мистецтво (мистецтво

Стародавньої Греції та Стародавнього Риму)

Античний стиль

МИСТЕЦТВО ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Мистецтво Візантії

Візантійський стиль

Романське мистецтво

Романський стиль

Г отичне мистецтво

Готичний стиль

МИСТЕЦТВО

РЕНЕСАНСУ

Мистецтво

доби Відродження в Італії, Північне Відродження

Стиль ренесанс

МИСТЕЦТВО ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

Мистецтво XVII — XVIII ст.

Стиль бароко Стиль рококо Стиль класицизм

МИСТЕЦТВО XIX СТОЛІТТЯ

Мистецтво

першої половини XIX ст.

Стиль романтизм

Мистецтво

другої половини XIX ст.

Стиль реалізм

МИСТЕЦТВО XX СТОЛІТТЯ

 

Термін «стиль», що вперше з’явився в добу античності, зараз належить до найбільш дискусійних питань у мистецтвознавстві. Це поняття с центральним в історії мистецтва і поширюється на інші види людської діяльності, перетворюючись в одну з найважливіших категорій культури в цілому. У паш час стилем називають також спосіб життя, манеру поводитися, одягатися, методи і прийоми роботи, наприклад: стиль спілкування, стиль одягу, стиль керівництва тощо.

Стиль у мистецтві — це форма художнього самовизначення епохи, регіону, нації, соціальної або творчої грзчш чи окремої особистості. Поняття «художній стиль» розглядають у комплексі з поняттями «художня епоха», «художній напрям» та ін.

Художню епоху визначають як конкретно-історичний етап розвитку мистецтва, сформований у певну суспільно-історичну добу. Художня епоха включає художні напрями, кожен з яких охоплює єдність світогляду, естетичних поглядів, шляхів відображення життя і пов’язаний з тим чи іншим творчим методом та художнім стилем. Напрям у мистецтві не виключає глибокої відмінності творчих індивідуальностей.

Стиль у мистецтві — це мова мистецтва: сукупність художніх засобів і прийомів, характерних для мистецтва певних країн певного історичного періоду, напряму або індивідуальної манери художники.

В основі будь-якого стилю лежить історично й соціально зумовлена спільність ідсйно-художпіх принципів, що об'єднує твори майстрів, які працювали в різних видах та жанрах мистецтва. Тому наше знайомство з мистецькими стилями відбуватиметься через вивчення особливостей основних видів мистецтва, твори яких складають світову культурну спадщину.

За способом утілення художнього образу розрізняють просторові мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, графіка, фото-мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн); часові мистецтва (музика, література); просторово-часові, або синтетичні (кіномистецтво, театральне мистецтво, хореографія, циркове мистецтво тощо).

Види мистецтва — це форми творчої діяльності, що склалися історично як відображення багатогранності реального світу і проявляються в різноманітності способів та засобів художньо-образного відтворення й естетичного спттайняття.

Кожен вид мистецтва розкриває сутність життя, високі етичні ідеали за допомогою певних художніх засобів. Ви вже знаете, що естетичне відтворення світу в літературі відбувається через слово; в музиці — через звуки та інтонації; у живописі — через кольори та їх відтінки; у скульптурі й архітектурі — через пластичні матеріали, об’ємно-просторові форми; у графіці — через лінії, штрихи, плями, тон; у театрі й кіно — через слово, міміку, жести акторів; у хореографії — через рухи, пластику танцівників тощо.

Розгляньте ілюстрації. Які види мистецтва па них зображено? Обґрунтуйте свою думку.

Вестмінстерсь ке абапіство. Лондон

В. Васнецов. «Три богатирі»

М. Маніяер. Пам'ятник Т. Шевченку в Києві

Лондонський симфонічний оркестр

Версальський парк. Франція

Предметами зображення в мистецтві є природні об’єкти, внутрішній світ людини, її почуття, важливі для неї події особистого чи суспільного життя, побз'т, традиції тощо, а специфічною формою відображення дійсності — художній образ, який виявляє загальне через конкретне, індивідуальне. Тобто, митець творчо переосмислює дійсність і, використовуючи художню мову, способи зображення та засоби виразності того чи іншого виду мистецтва, передає свої думки, враження й переживання в художньому творі.

Художній образ — це властива мистецтву форма відображення реальності крізь призму світосприйняття митця, його естетичних поглядів і ставлення до життя. Саме тому художній образ завжди конкретний, суб’єктивний, унікальний та емоційний.

У кожному виді мистецтва серед представників творчої спільноти є справжні майстри, творчість яких вирізняється яскравими, самобутніми рисами. У такому випадку говорять про індивідуальний стиль митця.

Індивідуальний стиль митця віддзеркалює його характерну авторську манеру, в основі якої — особливості сприймання навколишнього світу, творча фантазія, талант і майстерність.

В історії мистецтва є безліч прикладів індивідуальних авторських стилів. За кількома мотивами ми розпізнаємо музику В. Моцарта або М. Скорика; достатньо невеликих фрагментів живописних творів, аби визначити стиль Р. Рембрандта, Леонардо да Віпчі, І. Рспіна та ін.

Розгляньте схем}'. Поясніть, як ви розумієте зміст поняття «стиль».

Розгляньте репродукцію відомого твору Леонардо да Віичі «Пані з горностаєм». Охарактеризуйте індивідуальний стиль митця за питаннями (с. 11).

Чимало мистецтвознавців вважають, що на картині зображена Чечилія Ґаллерані, з якою художник познайомився в домі свого покровителя— міланського герцога Людовіко Сфорца.

 

Імовірно, портрет був написаний в 1489 -1490 роках. На ньому зображена тендітна дівчина, на руках якої покірно сидить маленький пухнастий звірок.

Цією картиною, па думку дослідника К. Пед-ретті, Леонардо да Вінчі започаткував традицію портретів п'ятнадцятого століття. Художник намалював не профіль моделі, а зображенім в три чверті повороту вліво, що допомогло йому досягти ефекту природності, фіксації однієї миті.

Загалом, робота викликає, піднесені почуття. Ніжний овал обличчя, проникливий погляд великих, красивих очей, ледь помітна усмішка в куточках вуст — усе це підкреслює, не лише зовнішню привабливість, а й красу душі юної моделі.

1. Опишіть колірну гаму картини. Які кольори на ній переважають: теплі чи холодні? споріднені чи контрастні?

2. Чи вдалося художникові передати характер і настрій своєї моделі?

3. Якими засобами віл зміг досягти цього?

4. Які особливості індивідуального стилю митця відчуваються в портреті?

• Поясніть, як ви розумієте поняття «стиль з' мистецтві». Наведіть приклади стилів різних історичних епох.

• Що означають поняття «художня епоха», «художній напрям»?

• Які види мистецтва вам відомі? Розкажіть, яким видом мистецтва ви захоплюєтесь найбільше та в якому з них масте власні здобз'тки.

• Дайте визначення поняттю «хз'дожній образ». Поміркуйте, яким чином художні образи допомагають нам зрозз'міти особливості певного стилю мистецтва.

• Що таке індивідуальний стиль митця? Наведіть приклади.

Перегляньте зображення світових шедеврів, створених у різні історичні епохи. Складіть схему «Стилі в мистецтві» та доповніть її назвами най-відоміших мистецьких творів, обов’язково вказавши прізвища авторів.

Категорія: Мистецтво

Автор: admin от 14-11-2016, 20:21, Переглядів: 18265