Народна Освіта » Хімія » § 52. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями

НАРОДНА ОСВІТА

§ 52. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• у чому полягають особливості взаємодії кислот із солями;

• які реакції називають реакціями обміну.

Взаємодія кислот із солями. У результаті цієї реакції утворюються нова кислота і нова сіль.

Реакції кислот із солями мають такі особливості:

а) кислота, яка утворилася внаслідок реакції, має бути більш леткою, ніж кислота, що вступила в реакцію:

Сульфідна кислота H2S — більш летка, ніж хлоридна кислота HCL З розчину продуктів реакції виділяється газ — дигідро-ген сульфід (сірководень) H2S;

б) реакція між кислотою та сіллю відбувається, якщо при цьому утворюється слабка кислота, тобто така, яка легко розкладається па кислотний оксид і воду:

Карбонатна кислота H2CO3 є слабкішою порівняно з нітратною кислотою HNO3, вона розкладається з виділенням карбон(ІУ) оксиду, а сульфітна кислота є слабкішою за хлорид-ну, вона повністю рокладається в момент утворення з виділенням сульфур(ІУ) оксиду:

в) якщо утворена кислота ані летка, ані слабка, тоді утворена сіль має бути важкорозчинною, тобто випадати в осад на дно посудини:

HaSO1 + BaCl, = BaSO1 4- + 2НС1

Zl Z 1

Реакції обміну. У процесі ознайомлення з взаємодією кислот з оксидами металічних елементів, основами та солями ви спостерігали, як із двох складних речовин, які взаємодіють, у результаті перебігу реакції утворюються дві інші складні речовини.

Наприклад:

З рівняння реакції нітратної кислоти з основою Mg(OH)2 видно, що дві складні речовини — основа та кислота — обмінюються своїми складовими: атоми металічного елемента замінюються на атоми Гідрогену, гідроксильні групи — на кислотні залишки.

У реакції кислоти із сіллю атоми металічного елемента обмінюються на атоми Гідрогену в молекулі вихідної кислоти.

Реакції між двома складними речовинами, під час перебігу яких ці речовини обмінюються між собою своїми складовими, унаслідок чого утворюються дві нові складні речовини, називають реакціями обміну.

У загальному вигляді рівняння реакції обміну можна записати в такий спосіб:

і Приклади розв’язування задач

Приклад I. На суміш магпій сульфіту з магній оксидом масою 43 г подіяли хлоридною кислотою. Унаслідок реакції отримали газувату речовину складу SO2 об’ємом 8,96 дм3 (н. у.). Якими були маси солі й оксиду в суміші?

Приклад 2. Визначте масу Карбону в кальцій карбонаті, якщо внаслідок його взаємодії з нітратною кислотою утворився газу-ватий оксид масою 8,8 г.

Запитання та завдання

1. У чому полягають особливості взаємодії кислот із солями: а) безоксигеиових кислот; б) оксигено-вмісііих кислот? Наведіть приклади.

0 2. Дайте визначення реакціям обміну. Наведіть приклади.

3. У якому випадку внаслідок реакції обміну між кислотою та сіллю з двох вихідних речовин утворюються три інші складні речовини? Наведіть приклади.

4. Якими рівняннями реакцій можна передати такі перетворення:

* 5. Якими рівняннями можна подати перебіг реакцій обміну:

а) між ортофосфатною кислотою й аргептум(І) нітратом AgNO3;

б) між сульфатною кислотою й барій хлоридом BaCl2;

в) між нітратною кислотою й калій карбонатом K2CO3;

г) між хлоридною кислотою й натрій сульфідом Na2S?

6. Дано такі речовини: кальцій гідроксид, хлоридна кислота, сульфур(УІ) оксид, кальцій оксид. Які з них реагуватимуть між собою? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

* 7. Обчисліть, скільки молів сульфатної кислоти потрібно

взяти для нейтралізації розчину, що містить 28 г калій гідроксиду.

8. На суміш кальцій оксиду з кальцій карбонатом масою 3 г подіяли хлоридиою кислотою. Унаслідок цього виділився газ об’ємом 0,56 дм3 (н. у.). Якою була маса солі в суміші?

9. Яка маса сульфатної кислоти вступила в реакцію з барій хлоридом, якщо внаслідок її перебігу виділився осад кількістю речовини 0,0601 моль?

10. Визначте масу Нітрогену в аргентум нітраті, якщо внаслідок його взаємодії з хлоридиою кислотою утворився осад масою 28,7 г.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:13, Переглядів: 1330