Народна Освіта » Хімія » § 50. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості

НАРОДНА ОСВІТА

§ 50. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

• типи класифікацій кислот;

• фізичні властивості кислот.

Класифікація кислот. Із класифікацією кислот за складом їх-піх кислотних залишків ви вже знайомі. За цією ознакою кислоти поділяють на оксигеновмісні та безоксигенові (схема 7).

 

Класифікують кислоти й за числом атомів Гідрогену, що можуть заміщуватися на атоми металічних елементів у реакції з ними з утворенням солі. За цією ознакою кислоти поділяють на одноосно'вні, двоосновні, триосновні (схема 8).

 

Фізичні властивості кислот. Більшість неорганічних кислот — це продукти розчинення та взаємодії певних газів (НС1, HBr, HI, H2S, CO2) із водою, через те що в безводному стані такі кислоти не існують.

До безводних кислот за звичайних умов належать кислоти H3PO1 і HPO3 — це тверді речовини. Кислоти H2SO1 і HNO3 теж можуть існувати у безводному стані, але являють собою рідкі сполуки.

З тих кислот, що наведені в табл. 18, нерозчинними у воді є лише H1SiO1 і H2SiO3.

і Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Які з наведених кислот HMnO1, H2SeO3,

H2Se, H3PO1, HI, HNO2 належать до: а) одноосно'виих, б) багатоосно'впих?

Розв'язання

До одноосно'виих кислот належать ті, до складу яких входить один атом Гідрогену: HMnO1, HI, HNO2.

До багатоосновпих кислот належать кислоти, що містять два або більше атомів Гідрогену, спроможних заміщуватися атомами металічних елементів: H2SeO3, H2Se, H3POj.

Відповідь: а) одноосио'виі — HMnO1, HI, HNO2; багато-основні — H9SeOq, H9Se, HqPO,.

Приклад 2. Який об’єм H2S (н. у.) містить ту саму кількість молекул, що і порція сульфатної кислоти масою 245 г? Чому дорівнює це число молекул?

Приклад 3. Які оксиди відповідають кислотам HMnO1, HNO3, H2SeO3, H3PO1? Які маси кожної з цих кислот утворяться, якщо в реакцію з водою вступило по 12 г відповідного оксиду?

1 Запитання та завдання

' 1. Як класифікують кислоти за кількістю атомів Гідрогену, що входять до їхнього складу?

’ 2. Наведіть приклади кислот, які: а) існують у водних розчинах; б) можуть існувати у рідкому стані; в) можуть існувати у твердому сталі; г) нерозчинні у воді.

' 3. Із табл. 18 випишіть формули кислот: а) оксигеновмісних одноосповних; б) безоксигеиових двоосиовних; в) оксиге-новмісиих триосповних; г) безоксигеиових одноосповних; ґ) оксигеновмісних двоосиовних.

' 4. Складіть формули й дайте назву кислотам, які мають такі кислотні залишки:

 

* 5. Які з наведених речовин: КС1, Na2O, H2Se, LiOH, H2SO3, CrCl3, As2O5, HBr, NO, Mg(NO3)2, NH3, НС1, CaSO1, MnOє оксидами, а які — кислотами? Випишіть окремо формули оксидів і кислот. Позначте, чому дорівнює валентність елемента, що утворив: а) оксид; б) кислоту.

6. З яких оксидів можна отримати такі кислоти: HNO3, H3AsO1, HClO1, H3BO3? Складіть відповідні рівняння реакцій. Дайте назви кислотам.

7. Обчисліть масу 0,25 моль і 15-IO23 молекул ортофосфат-ної кислоти.

8. Яка маса гідроген хлориду HCl містить стільки ж молекул, скільки й порція води H2O масою 180 г?

9. Складіть рівняння реакцій між водою й оксидами, які відповідають кислотам: a) H2CrO1; б) HMnO1. Обчисліть масу кожної з кислот за умови, що в реакцію вступило 5 г кожного з оксидів.

10. Визначте формули та значення молярних мас (г/моль) кислот, якщо:

а) масова частка елемента E в оксигеновмісній кислоті складу HEO3 дорівнює 38,75 %;

б) у 40,5 г безоксигенової кислоти складу НЕ міститься 0,5 г Гідрогену;

в) кислоту одержали внаслідок взаємодії води й оксиду EO2 з масовим відношенням елементів у ньому 1:1.

11. Складіть рівняння реакції між сульфатною кислотою й оксидом металічного елемеита(ІІ), у якому масове співвідношення елементів складає 3:2.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:13, Переглядів: 2945