Народна Освіта » Хімія » § 48. Склад кислот

НАРОДНА ОСВІТА

§ 48. Склад кислот

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• ще таке кислотний залишок,

• як кислоти відносять де безоксигенових, C які де оксигеновмісних,

• який клас неорганічних сполук називають кислотами;

• якою загальною формулою можна виразити склад кислот.

Ви можете навести приклади деяких кислот, тому що з представниками цього класу речовин ви вже ознайомилися в § 11, 43, 44. Це кислоти, що своїм походженням завдячують реакціям деяких кислотних оксидів з водою:

На модельній схемі (рис. 59) показано перегрупування атомів у ході реакції сульфур(УІ) оксиду з водою.

Кислотні оксиди є не єдиними речовинами, які внаслідок взаємодії з водою утворюють кислоти. Якщо газ хлороводень (гідроген хлорид) HCl — продукт реакції газуватих водню H2 та хлору Cl2 — розчинити у воді, то розчин теж виявляє кислотні властивості.

Довести, що утворена сполука належить до класу кислот, можна додаванням до розчину фіолетового нейтрального лакмусу: рідина забарвлюється в червоний колір. Така зміна забарвлення лакмусу з фіолетового на червоний свідчить про наявність у розчині кислоти.

Кислоти сульфатна H2SO1 й ортофосфатна H3PO1 містять атоми Оксигеиу і тому їх називають оксигеновміспими.

На відміну від них хлоридиа кислота HCl є сполукою, що не містить Оксигену, тому її називають безоксигеновою. Це не єдина безоксигенова кислота, прикладами таких кислот є H2S — сульфідна кислота, HBr — бромідиа кислота тощо.

 

Коли ви вивчали хімічні властивості оксидів (§ 44), то помітили, що в реакціях основних оксидів з кислотами є такі групи атомів, що не руйнуються, а переходять зі складу молекули кислоти до складу солі без змін, наприклад:

Ці групи атомів називають кислотними залишками. Кислотним залишком є і атом Хлору, що входить до складу хлоридпої кислоти НС1, і атом Сульфуру в молекулі сульфідної кислоти:

 

 

Кислоти — це сполуки, до складу яких входять кислотні залишки й атоми Гідрогену, спроможні заміщуватися па атоми металічних елементів.

Склад кислот можна узагальнити за допомогою формули


Із формули видно, що значення валентності кислотного залишку визначає число атомів Гідрогену, які входять до складу молекули кислоти. І навпаки, валентність кислотного залишку можна знайти за числом атомів Гідрогену, наприклад:

Наведемо моделі молекул найпоширеніших кислот (рис. 60).

Як видно на моделях, молекули кислот HNO3, H2SO1, H3PO1 складаються відповідно з одного, двох, трьох атомів Гідрогену та кислотних залишків — NO3, SO4, PO4.

Зверніть увагу: у молекулах оксигеновмісних кислот атом Гідрогену сполучений з атомом Оксигепу. У молекулах HCl і H2S атоми Гідрогену безпосередньо сполучені з атомом відповідно Хлору та Сульфуру.

Приклад розв’язування задач

До порції води масою 90 г внесли 3 моль N2O.. Яка маса кислоти утворилася? Яке число молекул води прореагувало, а яке ні?

І Запитання та завдання

° 1. Дайте визначення поняття:

а) кислота; б) кислотний залишок.

° 2. Які з наведених кислот HClO1, H2CrO1, H2Te,

HBr, H3BO3 належать до: а) безоксигеиових; б) оксигено-вмісних? Чому?

3. Чи можна стверджувати, що оксигеновмісні кислоти утворюються під час взаємодії кислотних оксидів із водою? Наведіть приклади.

* 4. У кислотах HI, HBO2, H2SiO3, HClO2, HPO3, H2CO3, H2Se

визначте й випишіть відповідні кислотні залишки та укажіть їхні валентності.

* 5. Обчисліть масу (у грамах): а) 0,15 моль сульфатної кисло

ти; б) 3,01 • IO21 моль нітратної кислоти.

* 6. Яка маса (г) сірководню (дигідрогеи сульфіду) містить

стільки ж молекул, скільки їх міститься в 54 г води?

* 7. У порцію води масою 108 г внесли: а) 2 моль P2O.;

б) 6 моль SO3. Які маси відповідних кислот утворилися?

8. Отримайте безоксигенову кислоту з дигідрогеи сульфіду H2S взаємодією простих речовин. Як називають розчин дигідрогеи сульфіду у воді?

9. У трьох пробірках без етикеток містяться барій гідроксид, сульфатна кислота, калій нітрат. Запропонуйте найпростіший спосіб ідентифікації цих речовин.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:12, Переглядів: 1294