Народна Освіта » Хімія » § 44. Хімічні властивості оксидів: взаємодія кислотних оксидів з лугами та основних оксидів з кислотами

НАРОДНА ОСВІТА

§ 44. Хімічні властивості оксидів: взаємодія кислотних оксидів з лугами та основних оксидів з кислотами

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• які речовини утворюються в реакціях певних оксидів із кислотами;

• які речовини утворюються в реакціях певних оксидів із лугами.

З аналізу схеми 6, яка відбиває класифікацію оксидів, зрозуміло: цей клас представлений різними за складом групами сполук.

У цьому параграфі розглянемо хімічні властивості кислотних та основних оксидів.

Звернемося до схеми, де подано основні класи сполук, і визначимо, які взаємодії ми будемо вивчати.

Взаємодія кислотних оксидів з основами (лугами). Припустимо, що кислотні оксиди реагують із лугами. Перевіримо це на досліді. Візьмемо розчин Ca(OH)2, відомий вам із курсу природознавства під назвою «вапняна вода». Це луг. Будемо пропускати

Кислотні оксиди — як розчинні, так і нерозчинні у воді — взаємодіють із лугами з утворенням солі та води. Це їхня найхарактерніша хімічна властивість. Наприклад:

 

через нього вуглекислий газ — карбон(ІУ) оксид CO2 (рис. 51) до появи помутніння в розчині. Потім спостерігаємо, як випадає білий осад — сіль CaCO3-

Реакцію кислотного оксиду з лугом відображає рівняння

 

 

Чому солі саме такого складу утворюються внаслідок перебігу подібних реакцій? Щоб зрозуміти це, уявімо, кислоти якого складу відповідають оксидам N2O. і SO3. Пам’ятаємо, що кислота — це сполука кислотного оксиду з водою:

 

Скорочуємо індекси на 2 і отримуємо формулу HNO3. Оскільки Натрій має таку саму валентність, як і Гідроген, то сіль матиме склад NaNO3, бо кислотний залишок NO3 у таких реакціях не змінює свого складу.

Аналогічно для іншого кислотного оксиду SO :

 

У цьому випадку скорочувати індекси не потрібно. Тоді склад солі відповідатиме формулі K2SO1, бо елементи Калій і Гідроген одновалентні. Тому число атомів Калію в складі солі дорівнюватиме числу атомів Гідрогену в кислоті.

* Стрілкою, напрямленою вниз, позначають утворення в ході реакції осаду, а напрямленою вгору — виділення газу.

Взаємодія основних оксидів із кислотами. Перевіримо на досліді, чи реагують основні оксиди з кислотами. Для цього скористаємось індикатором — лакмусом, що змінює своє забарвлення в розчинах основ і кислот. До розчину хлоридної кислоти додамо кілька крапель фіолетового лакмусу: розчин набуває червоного забарвлення (рис. 52, а). Потім невеличкими порціями додаватимемо порошок розчинного у воді кальцій оксиду CaO (рис. 52, б). Спостерігаємо перебіг реакції: суміш розігрівається, а її забарвлення знову стає фіолетовим, а якщо додати надлишку CaO, то навіть синім (рис. 52, в).

Напишемо рівняння реакції:

Нерозчинний у воді оксид, наприклад FeO, так само реагує з кислотою:

 

 

Як бачимо, основні оксиди — і розчинні, і нерозчинні у воді — взаємодіють із кислотами з утворенням солі та води. Отже, це є їхня найважливіша ознака.

У цих випадках атоми металічного елемента заміщують атоми Гідрогену, число яких дорівнює валентності атома металічного елемента.

Застосуємо викладені міркування до розв’язування задач. Приклад розв’язування задач

Магній оксид кількістю речовини 0,65 моль взаємодіє з розчином хлоридної кислоти. Визначте: а) масу кислоти, що вступила в реакцію; б) масу утвореної солі; в) число молекул води.

І Запитання та завдання

° 1. Взаємодія з якою речовиною є характерною для кислотних оксидів? для основних оксидів? Наведіть приклади.

: 2. Які речовини утворюються під час взаємодії кислотного оксиду з основами? основного оксиду з кислотами? Наведіть приклади.

3. Серед поданих нижче оксидів випишіть окремо основні та кислотні оксиди: a) CO2; б) SO3; в) MgO; г) BaO; ґ) N2O..

4. Складіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

5. Кальцій оксид кількістю речовини 0,3 моль взаємодіє з розчином нітратної кислоти. Визначте масу кислоти, що вступила в реакцію, і масу утвореної солі.

6. Визначте масу натрій гідроксиду, яка необхідна для взаємодії із 16 г сульфур(ІУ) оксиду.

* 7. Виведіть формулу основних оксидів із формул таких основ: a) Fe(OH)2; б) Bi(OH)3; в) КОН; г) Mg(OH)2. Складіть рівняння взаємодії цих оксидів із сульфатною кислотою H2SO1.

* 8. Обчисліть кількість речовини фосфор(У) оксиду, необхідну для одержання натрій ортофосфату масою 32,8 г у реакції з натрій гідроксидом.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:10, Переглядів: 2986