Народна Освіта » Хімія » § 41. Склад і назви оксидів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 41. Склад і назви оксидів

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• який склад мають оксиди;

• як утворюють їхні назви.

Склад оксидів. Вам уже відомо, що деякі оксиди утворюються в результаті реакцій речовин з киснем O2. Такі реакції називають реакціями окиснення, тип реакції — сполучення. Деякі з них супроводжуються горінням, наприклад взаємодія кисню з простими речовинами — сіркою та магнієм:

Горіння складної речовини, наприклад природного газу (метану) CH1, описує таке рівняння:

Певні реакції з киснем відбуваються без горіння, повільно, іноді навіть непомітно. Прикладом такого окиснення є утворення іржі на поверхні заліза, оксидної плівки на поверхні багатьох металів, зокрема алюмінію:

 

Отже, можна зробити висновок: оксиди — це речовини, що складаються з атомів двох елементів, один з яких — Оксиген.

Склад оксидів можна узагальнити формулою

E O ,

у якій E — атоми металічного або неметалічиого хімічного елемента, що утворив оксид; O — атоми Оксигену; х, z — індекси, що позначають число атомів елементів, з яких складається оксид.

Оскільки х — це число атомів елемента, яке дорівнює валентності Оксигену, тобто II, a z — число атомів Оксигену, що дорівнює валентності другого елемента, то загальну формулу будь-якого оксиду можна записати у такий спосіб

E2O-

Якщо z — парне число, то значення індексів скорочують на 2, наприклад формулу оксиду S2O1 записують як SO2.

Назви (номенклатура) оксидів. Назви оксидів складають із назви відповідного елемента в називному відмінку та слова «оксид», наприклад:

CaO — кальцій оксид, Li2O — літій оксид.

Існують елементи, що виявляють різну валентність, наприклад Сульфур, і через це спроможні утворювати кілька оксидів різного складу: SO2, SO3. Тому назви таких оксидів дещо відрізняються: після назви елемента в круглих дужках римською цифрою вказують його валентність у сполуці.

Для оксидів Сульфуру маємо такі назви: SO2 — сульфур(ГУ) оксид, SO3 — сульфур(УІ) оксид, а для оксидів, наприклад, Фе-руму: FeO — ферум(ІІ) оксид, Fe2O3 — ферум(ІІІ) оксид.

Оксидів дуже багато — їх утворюють майже всі прості речовини під час взаємодії з киснем O2-

Деякі прості речовини безпосередньо з киснем не взаємодіють. Це метали срібло та золото, а також неметали фтор F2, хлор CL2, бром Br2, йод I2. Але це не означає, що оксидів цих елементів не існує — їх отримують в інший спосіб, який називають непрямим. Ііемета-лічпі елементи Гелій, Аргон, Неон не утворюють оксидів узагалі.

Приклади розв’язування задачі

Приклад 1. Чому дорівпює валентність елемента, що утворив оксид: SeO2, I2O,, B2O3, MoO3, Mn2O7, Cl2O?

Розв'язання

Склад оксидів можна передати загальною формулою E2Oj, де г — число атомів Оксигену. У бінарних сполуках сумарна валентність усіх атомів одного елемента дорівнює сумарній валентності всіх атомів другого елемента. В оксидах атоми Оіссигену завжди виявляють валентність II, це дає можливість визначити й валентність відповідного елемента. Складемо таблицю:

1. Указуємо валентність атома Оксигену

2. Перемножуємо число ато

мів Оксигену та його валентність (Il)

3. Ділимо знайдене значення добутку на індекс, що вказує число атомів другого елемента, та записуємо отримане значення валентності над символом цього елемента

Приклад 2. Дайте назви оксидам, склад яких поданий такими формулами: MgO, Al2O3, K2O, NO2, N2O,, Cl2O7, WO3?

Розв'язання

Назви елементів, що утворюють дані оксиди, знаходимо в періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва.

Слід мати на увазі, що елементи Магній, Калій та Алюміній у сполуках виявляють постійне значення валентності, яке відповідає номеру групи в періодичній системі елементів. Тому в назвах оксидів, що утворені цими елементами, їхню валентність у круглих дужках не вказують.

Відповідь: магній оксид, алюміній оксид, калій оксид, иітроген(ІУ) оксид, нітроген(У) оксид, хлор(УІІ) оксид, вольфрам(УІ) оксид.

Приклад 3. Який склад оксидів, що відповідають речовинам: LiOH, Ca(OH)2, HIO3, H2SO3, Bi(OH)3, H3BO3, HClOi, H2SO1? Яка валентність кислотних залишків, якщо речовиною є кислота?

Розв'язання

1. Визначаємо валентність атомів металічних елементів, які утво-рили основи, за умови, що гідроксильна група OH одновалентна.

1. Записуємо формули основ і вказуємо валентність гідроксильної групи

2. Перемножуємо число груп OH та їхню валентність (І) і ділимо знайдене сумарне значення валентностей на число атомів металічного елемента. Записуємо одержане значення валентності металічного елемента над його символом

2. Визначаємо валентність атомів елементів, які утворили кислоти, за умови, що валентність атомів Гідрогену дорівнює І, а атомів Оксигену — II.

1. Указуємо валентність атомів Гідрогену й Оксигену, а невідому валентність інших атомів позначаємо через х

2. Перемножуємо число атомів Гідрогену й Оксигену7 та їхні валентності й складаємо відповідні рівняння

3. Знаходимо значення х, тобто шукану валентність елемента, і записуємо значення валентності над символом елемента

4. Записуємо значення валентності, яке відповідає числу атомів Гідрогену в кислоті, над кислотним залишком

3. Пригадуємо, що оксид — це сполука елемента з Оксиге-ном, у якій валентність елемента та сама, що й у відповідних основах або кислотах. Тоді на підставі загальної формули оксидів можна скласти такі схеми:

Приклад 4. Чому дорівнює масова частка елемента Хлору у його оксиді Cl2O7?

Запитання та завдання

1. Який елемент обов’язково входить до складу оксидів? Яка його валентність?

2. Як утворюють назви оксидів? Наведіть приклади.

3. Яке значення валентності елемента, що утворив оксид: TiO2, I2O5, CL2O, Bi2O3, NO2, As2O5? Дайте назви оксидам.

4. Складіть формули: станум(ІУ) оксиду, нітроген(ІІ) оксиду, хром(УІ) оксиду, бор(ІІІ) оксиду, фосфор(У) оксиду, аргентум(І) оксиду, манган(ІІ) оксиду.

5. Який із перелічених оксидів N2O, NO, N2O3 містить більшу масову частку Оксигеиу? Доведіть це відповідними розрахунками.

* 6. Напишіть рівняння реакції горіння метану CH1. Обчисліть,

яка кількість кожної речовини утвориться в результаті реакції, якщо з метаном прореагувало 1,51 • IO23 молекул кисню O2.

* 7. Який об’єм кисню (за н. у.) потрібний для спалювання

порошкоподібного магнію масою 12 г, якщо в результаті реакції утворюється бінарна сполука складу MgO?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:08, Переглядів: 1579