Народна Освіта » Біологія » Клітина, будова клітини

НАРОДНА ОСВІТА

Клітина, будова клітини

будова клітини

Клітина еукаріотів складається з плазматичної мембрани, ядра, цитоплазми й органоїдів — ендоплаз

матичної сітки, мітохондрій, лізо-сом, рибосом, комплексу Гольджі й клітинного центру.

Тези сучасної клітинної теорії:

1)    клітина — елементарна одиниця живого;

2)    клітини різних організмів подібні своєю будовою;

3)    розмноження клітин відбувається шляхом поділу вихідної клітини;

4)    багатоклітинні організми являють собою складні ансамблі клітин, об’єднані в цілісні, інтегровані системи тканин і органів, підпорядковані і пов’язані між собою міжклітинними, гуморальними та нервовими формами регуляції.

 

Характеристика структурних елементів клітини

 

Структурний елемент

Будова

Ф ункцї

плазматична мембрана

Складається з двох шарів ліпідів і білків. Молекули мембранних ліпідів складаються з двох частин — гідрофобної та гідрофільної. Гідрофільні ділянки формують внутрішню й зовнішню поверхню мембрани. Гідрофобні розташовані всередині мембрани. Білки розміщуються на зовнішній і внутрішній поверхнях або пронизують мембрану. На зовнішній поверхні мембрани розташовуються вуглеводи, що виконують роль рецепторів

1)    Структурна — мембрана визначає форму клітини;

2)    бар’єрна й регуляторна — підтримує сталість хімічного складу та регулює всі обмінні процеси в клітині;

3)    захисна — завдяки своїм властивостям (пластичність, напівпроникність) забезпечує цілісність клітини;

4)    рецепторна — на поверхні мембрани розташовуються рецептори

Цитоплазма

Напіврідка речовина, що заповнює клітину

Містить усі органоїди й забезпечує функціонування та існування клітини як єдиного цілого. Підтримує форму клітини. Бере участь в обмінних процесах клітини

ядро клітини

Утворене двома мембранами — зовнішньою та внутрішньою. Зовнішня оболонка має пори, через які відбувається ядерно-цитоплазматичний обмін. Порожнина внутрішньої заповнена каріоплазмою, містить хроматин і ядерця. Ядерце має кулясту форму, синтезує РНК і бере участь у синтезі білка. Хроматин складається з ДНК та пов’язаних із нею специфічних білків

Містить генетичну інформацію, регулює синтез білка та обмін речовин, бере участь у процесах секреції

 

Структурний елемент

Будова

Ф ункці

ендоплазматична сітка (ЕС)

Утворена системою мембранних трубочок і каналів, що заповнюють клітину. На поверхні ЕС розташовані рибосоми. Залежно від наявності рибосом розрізняють гладеньку (без рибосом) і шорстку (з рибосомами) ендоплазматичну сітку

Участь в обмінних процесах, розподіл речовин у клітині та синтезі білків

мітохондрії

Мають овальну форму. Утворені двома мембранами — зовнішньою та внутрішньою. Внутрішня мембрана має вирости — кристи. На поверхні крист відбуваються окисно-відновні реакції й синтезується аденозинтрифосфат (АТФ). Мають власну ДНК

Енергетичний обмін, синтез АТФ

комплекс Гольджі

Складається із системи мембранних цистерн та міхурців, сполучених каналами ЕПС. Розташований біля ядра клітини

Накопичення,виведення та перетворення продуктів обміну клітини

лізосоми

Кулясті частинки, утворені однією замкненою мембраною. Містять ферменти, здатні розщеплювати органічні речовини

Переробкаречовин, що надходять у клітину, і продуктів її обміну

рибосоми

Дрібні округлі органоїди складаються з двох субодиниць — великої та малої. Складаються з білката РНК. Формуються в ядрі. Розташовуються на поверхні ендоплазматичної сітки

Синтез білка

клітинний центр

Складається з двох і більше центріолей. Розташований поблизу ядра

Участь у процесі поділу клітини

Клітинні

включення

Вуглеводи, жири, білки

Накопичуються як запасні речовини, беруть участь в обміні речовин клітини

 

Усі типи м’язової тканини утворюються з мезодерми і складаються зі спеціалізованих клітин та волокон, здатних до скорочення. За

типом будови м’язових волокон розрізняють непосмуговані, посмуговані скелетні та посмуговані серцеві м’язи.

 

Характеристика м’язової тканини

 

Тип м 'язовоїтканини

Характеристи ка, функцї

 

Непосмугована

Непосмугована

Утворена веретеноподібними клітинами, які здатні до ритмічного повільного скорочення. Робота непосмугованої мускулатури регулюється вегетативною нервовою системою. Складає м’язи внутрішніх органів, вистеляє стінки кишечнику, кровоносних і лімфатичних судин

Посмугована серцева

Посмугована серцева

Утворена посмугованими м’язовими клітинами, що за допомогою вставних дисків поєднуються в м’язові комплекси. Така система поєднання забезпечує скорочення міокарда як одного цілого.

Формує міокард

Посмугована скелетна

Посмугована скелетна

Утворена посмугованими м’язовими волокнами. Здатна до тетанічного скорочення. Скорочується довільно у відповідь на імпульси, що надходять із мозку.

Утворює скелетні м’язи, м’язи рота, глотки, частково стравоходу таін.

 

Нервова тканина

 

Нервова тканина є структурним компонентом нервової системи. Складається з нервових (нейрони) і гліальних (нейроглія) клітин.

Нейрони мають специфічну властивість — збудливість і властивість

проводити нервовий імпульс. Функцією нервової тканини є здійснення взаємозв’язків тканин і органів та зв’язку організму з навколишнім середовищем.

 

Характеристика нервової тканини

 

Елем ент нервовоїтканини

Характеристика, ф ункцї

нейрон

Має тіло та відростки — дендрити й аксон. Дендрити короткі, сильно розгалужені, передають нервовий імпульс від інших нейронів. Аксон — довгий відросток, не розгалужується, передає нервовий імпульс від нейрона іншим нервовим клітинам. Має ядро й набір органоїдів, характерний для еукаріотичних клітин. Функція — проведення збудження в нервовій системі

Гліальні клітини

Заповнюють проміжки між нейронами.

Оточують нейрони й виконують живильну, опорну, захисну та секреторну функції

 

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-06-2013, 10:58, посмотрело: 10295