Народна Освіта » Хімія » § 4. Відносна атомна маса

НАРОДНА ОСВІТА

§ 4. Відносна атомна маса

У цьому параграфі ви повторите:

• що називають відносною атомною масою хімічного елемента;

• яким індексом позначають відносну атомну масу;

• що таке атомна одиниця маси;

• у яких одиницях вимірюють атомну масу.

Важливою кількісною характеристикою атома є його атомна маса.Це дуже мала величина, тому використовувати її під час розрахунків не зовсім зручно. Ось чому в хімії застосовують не абсолютні значення мас атомів, а їхні відносні атомні маси.

Значення відносних атомних мас одержують у результаті ділення абсолютної атомної маси, вираженої в кілограмах, на постійну величину, яку називають атомною одиницею маси (а.о.м.). У сучасній хімії за цю одиницю приймають 1/12 частку маси атома Карбону, а точніше, його ізотопу “с 1:

Атомну одиницю маси позначають символом Ar. Індекс г — перша буква англійського слова relative, що в перекладі на українську означає «відносний».

Відносною атомною масою хімічного елемента називають відношення маси його атома до 1/12 маси атома Карбону l^c.

Щоб обчислити відносну атомну масу будь-якого елемента, потрібно масу атома цього елемента поділити на масу 1 а.о.м. Наприклад:

 

У розрахунках зазвичай використовують округлені до цілих чисел значення відносних атомних мас. Так, для атома Оксигену Ar(O) « 16, для атома Алюмінію Ar(Al) а 27, але для атома Хлору заведено використовувати дробове значення: Ar(Cl) = 35,5.

Із наведених співвідношень випливає, що відносна атомна маса Ar будь-якого елемента X є величиною безрозмірною, а зв’язок між нею та абсолютною масою атома тл виражають співвідношенням ma(X) = Ar(X) • 1 а.о.м. У значеннях відносної атомної маси абревіатуру а.о.м. опускають.

Запитання та завдання

‘1. Що таке атомна одиниця маси? Яке її числове значення?

2. Дайте визначення поняття «відносна атомна маса». Який зміст має слово «відносна»?

3. Що означає запис Ar (Fe) = 56?

4. Який символ та яку назву має хімічний елемент з відносною атомною масою 18? з відносною атомною масою 28? з відносною атомною масою 55?

5. Який елемент: a) Mg або Р; б) O або S — має більшу відносну атомну масу?

6. Визначте, у скільки разів маса атома Фосфору менша за масу атома: а) Аргентуму; б) Цинку.

7. Визначте відносну атомну масу та символи хімічних елементів, якщо абсолютна маса їхніх атомів дорівнює: а) 3,27- 10 25 кг; б) 1,08- 10 25 кг.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 19:40, Переглядів: 1778