Народна Освіта » Хімія » § 3. Хімічні елементи, їхні назви та символи

НАРОДНА ОСВІТА

§ 3. Хімічні елементи, їхні назви та символи

У цьому параграфі ви повторите:

• що таке хімічний елемент;

• що є носієм властивостей елемента;

• які кількісні характеристики атома є найважливішими.

Ha теперішній час на Землі та в космосі виявлено 89 різних видів атомів, які відрізняються один від одного будовою, а також розміром (рис. 4) і масою (табл. 1). Одержано штучно 29 видів атомів — усі вони нестійкі й розкладаються постійно на інші.

Карбон

C

Фосфор

P

Бром

Br

Гідроген

H

Сульфур

S

Йод

І

Нітроген

N

Флуор

F

Силіцій

Si

Оксиген

O

Хлор

Cl

     

Рис. 4. Співвідношення розмірів моделей атомів різних хімічних елементів

Atoivdi певного виду заведено називати хімічними елементами.

Кожний хімічний елемент має назву та символ (хімічний знак) — умовне позначення у вигляді однієї або двох літер, узятих з його латинської назви (табл. 1). Так, символ Ag утворено з першої та третьої літер латинської назви елемента, Au — із першої та другої літер, а символи О, К, N — тільки з першої літери.

Таблиця 1

Поширені хімічні елементи

Хімічні елементи представлено в періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва. Кожний із них має атомний (порядковий) номер. На сьогодні відомо 118 хімічних елементів.

Носієм властивостей хімічного елемента є атом— хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів.

Атоми колшого елемента, що входять до складу сполуки, надають їй певних властивостей. Так, атом Оксигену, сполучений з атомом Хлору в певному співвідношенні, надає йому властивостей оксиду (Cl2O7), атом Гідрогену — властивостей кислоти (HCl), а атом Натрію — властивостей солі (NaCl).

Усі атоми мають достатньо малі значення маси та радіуса. Так, наприклад, абсолютна маса атома Карбону дорівнює всього 19,93-10 2' кг (табл. 1), а його радіус становить близько 10 10 м.

Атом складається з іще менших частинок, які називають елементарними: протонів, нейтронів та електронів. Нейтрони й протони входять до складу ядра — центральної частини атома. Радіус ядра близько 10 1 ’ м. Електрони утворюють електронну оболонку атома. Її розміри визначають розміри атома. Негативний заряд електронної оболонки дорівнює сумарному позитивному заряду протонів. Із цього випливає, що число протонів у ядрі атома дорівнює числу електронів у його електронній оболонці. Таким чином, атом електро-нейтральний.

Позитивний заряд ядра є однією з найважливіших кількісних характеристик атома, а отже, й елемента, до якого він належить. Атоми, що мають однаковий заряд ядра, відносять до одного й того самого елемента.

Запитання та завдання

1. Що називають хімічним елементом?

2. Як позначають хімічні елементи?

3. Якими символами позначають такі хімічні елементи: Ферум, Натрій, Кальцій, Хром, Алюміній, Сульфур, Оксиген, Купрум, Гідроген, Калій, Магній, Силіцій? Знайдіть ці елементи в періодичній системі Д. І. Менделєєва та випишіть їхні атомні номери.

4. Перелічіть усі відомі вам характеристики атома.

5. Яка з кількісних характеристик атома зумовлює тільки йому притаманні хімічні властивості?

6. У яких одиницях виражають абсолютну масу атома?

7. Чому атом називають хімічно неподільною частинкою речовини?

8. З яких елементарних частинок складаються атоми всіх елементів?

9. Дайте характеристику протонам, нейтронам, електронам.

10. Чому атом є електроиейтральною частинкою?

11. Яка частинка має більші розміри — атом чи його ядро? У скільки разів приблизно вони відрізняються?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 19:39, посмотрело: 2907