Народна Освіта » Хімія » § 16. Йонний зв’язок

НАРОДНА ОСВІТА

§ 16. Йонний зв’язок

Опрацювавши зміст параграфа, ви будете:

• розуміти суть понять «йонний зв'язок», «йон»;

• уміти пояснювати утворення йонного зв’язку в сполуках; характеризувати його особливості.

Ви вже розумієте, як взаємодіють між собою неметали: між їхніми атомами встановлюється ковалентний зв'язок. А тепер розглянемо, як взаємодіють неметали з металами. Атоми цих елементів дуже відрізняються за електронегативністю, тому спільна електронна пара, що утворює зв'язок, настільки зміщується до атома з більшою електронегативністю, що практично належить тільки йому. Наприклад, натрій взаємодіє з хлором:

 

Зовнішній енергетичний рівень атома Натрію (як і будь-якого лужного елемента) далекий від завершення - містить один електрон, що слабко зв’язаний з ядром, бо в атома великий радіус. Тому під час хімічних перетворень атоми Натрію легко втрачають єдиний валентний електрон і перетворюються з нейтральних атомів на позитивно заряджені йони:

 

Передостанній енергетичний рівень з восьми електронів стає останнім, зовнішнім, і йон Натрію набуває стійкого енергетичного рівня, подібно до атоліа Неону Ne.

Зовнішній енергетичний рівень атома Хлору має сім валентних електронів. Він близький до завершення. Радіус атома Хлору невеликий, а елек-тронегативність дуже велика. Тому атом Хлору приймає один електрон від атома Натрію, добудовуючи зовнішній рівень до октету (восьмиелєктронної структури ). У цьом)' разі атом Хлору набуває негативного заряду -1, перетворюючись на негативно заряджений йон:

 

Иони - це електрично заряджені частинки, що утворилися з атомів або атомних груп унаслідок втрати або приєднання електронів.

 

Отже, валентний електрон атома Натрію під час взаємодії з атомом Хлору повністю переходить на зовнішній рівень атома Хлору. Схематично цей процес можна передати так:

_____ -------------_____---------

Різнойменно заряджені йони Натрію Na' і Хлору Cl", притягуючись один до одного завдяки наявності сили притягання, утворюють сполуку - натрій хлорид NaCL Цей процес можна записати ще й у такий спосіб:

 

· # u І %β ··· о ·

Хімічний звязок, утворений за допомоги взаємодії ионів, називається йонним зв’язком.

Речовини, що складаються з йонів, називаються йонними сполуками. Вони утворені типовими металічними і типовими неметалічними елементами.

Розгляньте рівняння реакцій утворення деяких йонних сполук:

а) взаємодія магнію з йодом:

 

6) окиснення кальцію:

 

в) горіння алюмінію в бромі:

Зверніть уваг)', заряди йонів позначають зверху, праворуч від хімічного знака: спочатку - цифру, а потім - знак «+» або «-».

 

Йонний зв'язок є крайнім Βΐιπ3Ακολΐ полярного ковалентного зв’язку. Йонні сполуки в твердому стані - кристалічні речовини. У йонних кристалах електростатичне поле кожного йона поширюється у всіх напряліках, тому йонний зв'язок не має напрямленості.

Висновки

Йонний зв'язок зумовлюється взаємодією між різнойменно зарядженими йонами.

Сполуки з йонним типом хімічного зв’язку виникають, коли взаємодіють атоми елементів з дуже відмінною елєктронєгативністю - атоми типового

металічного й типового немєталічного елементів, тобто елементи, розміщені на початку і в кінці періодів Періодичної системи. Найтиповіший йонний зв'язок виникає в сполуках, утворених лужними елементами і галогенами.

Йонний зв'язок і неполярний ковалентний зв'язок - два крайні випадки розподілу електронної густини. Неполярному зв’язку відповідає рівномірний розподіл спільної двохелєктронної хмари між однаковими атомами. Якщо зв'язок йонний, навпаки, спільна електронна пара практично повністю належить одному з атомів, у якого елєктронєгативність більша.

_ Завдання для самоконтролю

1. Що таке йонний зв'язок? Між якими елементами він виникає?

2. Чим відрізняється йонний зв'язок від ковалентного полярного і непо іярного? Відповідь поясніть.

3. Напишіть схеми утворення йонного зв’язку: а) у калій броміді KBr 5) у натрій сульфіді Na2S; в) у кальцій нітриді СазИг. Схеми поясніть.

4. Серед наведених формул речовин зазначте сполуки з йонним, поляр тим і неполярним ковалентним зв’язками і поясніть їх булову:

H2O, НІ, РНз, CaS, ZnCl2, SiH4, CCl..

5. Запишіть формули сполук, до складу яких входять такі йони:

а) Na і Br'; 6) Ba2' і Cl'; в) K1 і S2'. Зазначте їхні назви.

6. Яскраво виражений йонний зв'язок у пари атомів:

A K-F; В F-F;

Б O - F; Г P-F.

7. Хлор у сполуках утворює йонні зв’язки з:

А К; Б Н; В Ca; Г С.

Додаткові завдання

8. Пара елементів, атоми яких під час хімічної взаємодії виявляють мак :имальну тенденцію до утворення сполуки з йонним зв’язком - цс:

A Cu і F; В NaiF;

Б CiN; Г LiiH.

9. Між атомами елементів з протонними числами 3 і 9 виникає зв'язок:

А ковалентний полярний;

Б ковалентний неполярний;

В йонний.

10*. У натрій гідроксиді NaOH йонними є зв’язки:

А міжНатрієм і Оксигеном;

Б між Гідрогеном і Оксигеном;

В між Натрієм і Гідрогеном;

Г усі зв’язки.

11*. Порівняйте будову йонів Mg2 і F- з будовою атома Неону Ne. Знайдіть подібні й відмінні ознаки.

12*. На що перетворився 6 атом Аргону, якби з його ядра зник один протон, а електронна оболонка залишилася без змін?

13*. В якої з двох речовин: LiH чи CsH йонний тип хьмічного зв'язку між атомами виражений сильніше? Чому?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Буринська

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-10-2016, 22:15, Переглядів: 1422