Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 24. Дизайн предметного середовища

НАРОДНА ОСВІТА

§ 24. Дизайн предметного середовища

1. Які з перелічених середовищ предметні, а яке - ні: «людина-природа», «людина-техніка», «людина-людина», «людина - художні образи», «людина - знакові системи»?

2. Предметне середовище вдосконалюють інженери та дизайнери. Чим відрізняється проектна творчість дизайнера від проектної творчості інженера-конструктора?

3. У якому середовищі ти перебуваєш частіше: у предметному чи віртуальному?

4. Як ти розумієш висловлювання «краса врятує світ»?

Ти живеш у предметному середовищі, яке сприймаєш органами чуття: дотиком, запахом, смаком, зором і слухом. Предметне довкілля вдосконалюють дизайнери. Предметне середовище - це сукупність природних або штучно створених і декоративно оздоблених форм, що перебувають у постійній взаємодії з людиною. Воно гармонізується засобами дизайну.

Визначень поняття «дизайн» є багато. Автори підручника пропонують тобі таке формулювання: дизайн - це художнє проектування (фігуротво-рення на площині дизайнерських пропозицій і формотворення у просторі пошукових макетів) для виготовлення виробничого зразка і його тиражування в технологічному процесі. Дизайн є невід’ємною складовою процесу проектування, методом компонування предметних елементів та зв’язків у системі «людина-середовище» для отримання позитивних техніко-есте-тичних (споживацьких) властивостей об’єкта, що проектується.

Досить модною професією є сьогодні дизайнер. Дизайнер - це фахівець, що відповідає за функціональний та естетичний рівень предметів і компонентів, створюючи певне середовище. Щоб вироби були естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою та вишуканістю, фахівець має докласти чималих зусиль.

Дизайнер творчо співпрацює з інженерами, конструкторами, ученими, технологами, економістами, лікарями, формуючи цілісне уявлення про майбутній виріб. Тобто метою дизайнерської діяльності є естетична організація предметного середовища.

Кожен з нас може бути дизайнером у своєму середовищі. Для цього потрібно володіти загальними поняттями про художнє конструювання, уміннями будувати своє життя за законами краси. Проте важливо не тільки знати основні принципи дизайну, а й уміти виготовляти об’єкти праці за законами дизайну.

Цілісне довкілля життєдіяльності людини включає окремі предметні середовища (табл. 8). Кожне із поданих предметних середовищ удосконалюється певним видом дизайну, а види дизайну обирають художники-конструктори, для яких характерний той чи інший простір уяви.

Розглянь таблицю 8 на сторінці 192 і з’ясуй: які середовища і види дизайну обирають дизайнери типу «майстер-діяч», «художник-глядач», «мислитель-слухач».

Таблиця 8. Взаємозв’язок видів дизайну, предметних середовищ

і просторів уяви

Види дизайну

Предметні середовища

Простір уяви

Ландшафтний (екстер’єрів) Промисловий (індустріальний)

Людина-природа

Людина-техніка

«Майстра-діяча»

Інтер’єрів (середовищний) Костюмів (особистісного стилю)

Людина - художні образи

Людина-людина

«Художника-гля-

дача»

Графічний (веб-дизайн)

Людина - знакові системи

«Мислителя-слу-

хача»

Розглянь подані нижче зображення (мал. 214). Назви предметні середовища та види дизайну, що їм відповідають.

Фахівці художніх професій передають емоційний стан такими засобами: художньо-графічними засобами виразності - дизайнер-графік, вебдизайнер, стиліст; засобами виразності художнього слова - письменник, актор; засобами виразності пластики тіла - актор, танцюрист, балетмейстер; засобами виразності музики - композитор, музикант.

Дизайнер впливає на людей через форми предметів, лінії, плями, знаки, кольори та відтінки, фактуру й текстуру матеріалів тощо (мал. 215).

Є різні типи графічних зображень, які обирають дизайнери. Дизайнери типу «слухачі-мислителі» частіше обирають абстрактні зображення (графічні знаки, які зрозумілі лише для них самих) або знаково-символічні, як у творах декоративно-ужиткового мистецтва. Тип дизайнерів «художники-глядачі» схильний до метафоричних і сюжетних зображень, а «майстри-діячі» - до зображень конкретних.

Розглянь таблицю 9 і визнач тип дизайнера, який позначив абстрактні поняття графічними зображеннями. Визнач власний особистісно-ціннісний спосіб графічного зображення.

Таблиця 9. Способи графічних зображень дизайнерів

Поняття

Зображення

Типи

зображень

Поняття

Зображення

Типи

зображень

Велике

свято

Конкрет

ний

Тяжка

праця

Конкрет

ний

Щастя

Метафо

ричний

Обман

Метафо

ричний

Смуток

Метафо

ричний

Ворож

неча

Знаково-

символіч

ний

Поняття

Зображення

Типи

зображень

Поняття

Зображення

Типи

зображень

Дружба

Метафо

ричний

Сумнів

Метафо

ричний

Хвороба

Конкрет

ний

Розлука

Метафо

ричний

Перемога

Конкрет

ний

Любов

Знаково-

символіч

ний

Подвиг

Метафо

ричний

Справед

ливість

Метафо

ричний

Розвиток

Знаково-

символіч

ний

Смачна

вечеря

Конкрет

ний

Універсальним засобом художньої виразності предметної форми є пластика.

Пластика - будова матеріального тіла: природного (зокрема, людського) або штучного, яке доступне безпосередньому живому спогляданню.

Завдяки пластиці у формі предмета виявляються його змістові якості: могутність дуба - у масивності його стовбура; динаміка лані - у конфігурації її стрімкої, обтічної форми та рухах; утілення функції людського витвору в його наочному образі (глиняному глеку, костюмі, автомобілі, споруді тощо).

У дизайні виокремлюються основні функції та принципи. Функції дизайну: рекламна, естетична, споживча (мал. 216).

Твір дизайнера рекламується своєю оригінальною формою, якої досі не бачив споживач. Композиційно гармонійна форма приваблює, розвиває естетичні смаки інших людей, а практичним призначенням художньої конструкції задовольняються їхні споживчі потреби.

Принципи дизайну - це основні правила та закономірності, на основі яких відбувається утворення гармонійної, довершеної форми предмета. До них належать відповідність змісту, цілісність, єдність змісту та форми.

Під змістом предмета розуміють сукупність ознак, які визначають, виділяють його з-поміж інших. У змісті виробу важливу роль відіграє його призначення.

За призначенням вироби поділяють на декоративні (мал. 217, а), ужиткові (утилітарні, прикладні, мал. 217, б) та декоративно-ужиткові (мал. 217, в).

 

 

Цілісність - це якісний показник художнього твору, що об’єднує елементи, частини в єдине ціле. Цілісності форми можна досягти шляхом відбору таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприйматиметься як єдиний «організм». Головними ознаками цілісності є неподільність, взаємозв’язок і узгодженість усіх елементів композиції (мал. 218).

Неподільність композиції полягає в тому, що, прибравши елемент або його частину, ми руйнуємо гармонію, єдність, через що виникає відчуття незавершеності твору.

Розглянемо єдність змісту та форми. Провідну роль відіграє зміст. Він зумовлює зміни форми. Але й форма впливає на зміст: вона може сприяти розвитку або гальмувати його. Під формою предмета розуміють взаємне розташування контурів предмета й точок у твірних лініях. Форму має будь-який предмет: об’ємний чи плоский, природний або штучно створений. Коли людина цілеспрямовано створює форму, говорять про дизайнформу. Принцип єдності змісту та форми визначає залежність форми від змісту, а саме від функціональності (мал. 219, а), стилю інтер’єру (мал. 219, б) та матеріалу (мал. 219, в).

Інші важливі принципи - це зручність користування, економічність виготовлення. Обраховування економічності пошукового макета, моделі

або виробничого зразка дизайнери здійснюють на основі собівартості проекту та витрат часу на серійне виготовёення виробу.

З розвитком науки, техніки, мистецтва, появою нових матеріалів і конструкцій відбуваються зміни форм і зразків інтер’єрного призначення. Художній проект дизайнерської коёьорографічної пропозиції або пошуковий макет композиції сучасного інтер’єру повинні викёикати у гёя-дачів відчуття міцності, надійності або ваги завдяки вибору фактури і текстури матеріаёу, форми, коёьору, освПёення та інших засобів художньої виразності (мал. 220).

Про принципи створення коёьорографічних пропозицій ти дізнаєшся з наступних параграфів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 15 Виконання графічного проекту за уявою: «Вир»

Обладнання та матеріали: кресёярське приёаддя, робочий зошит.

Послі довні сть виконання роботи

1. Розгёянь подані зображення (мал. 221): що в них сшёьне?

2. Не відриваючи руки від аркуша, утвори хаотичні ёшп «вихору» і «хвиёь» (мал. 222).

3. Пробуди художню уяву: відшукай і познач образи у випадкових перетинах ліній (мал. 223: катер, птах, риба, черепаха, шапочка, квітка тощо).

4. Пробуди фантазію: виконай пошукові начерки асоціативного ряду майбутніх конструкцій. Способом випадкових підстановок спробуй зробити кілька різних начерків самобутньої конструкції (наприклад, катера-черепахи або катера-птаха з крилами-вітрилами).

5. Перетвори найпривабливіший начерк нової форми в пошуковий ескіз: визнач довжину, ширину, висоту конструкції; покажи її в трьох проекціях: спереду, зверху, збоку; запропонуй кольорове оформлення або імітацію матеріалу.

6. Порівняй свою новітню конструкцію з існуючими аналогами (мал. 224).

7. Напиши коротку анотацію до своєї дизайнерської пропозиції: укажи назву, призначення конструкції; зазнач її функціональні, економічні й естетичні характеристики.

8. Створи пошуковий макет своєї самобутньої конструкції з якогось пластичного матеріалу (пластиліну, паперу, картону, пінопласту тощо) в улюбленій техніці його обробки.

9. Визнач середовище нового артефакту за переліком: «людина-приро-да», «людина-техніка», «людина-людина», «людина - художні образи», «людина - знакові системи». Який вид дизайну ти обрав?

На дозвіллі

Художній проект. Згадай казку «Лисиця і Журавель». У зовнішності її героїв є елементи дизайну як мистецтва формотворення: коли Лисиця спить, вона обгортається хвостом і стає схожою на миску; коли Журавель розгортає крила для злету, він за формою нагадує глечик: крила - це ручки глечика, дзьоб - це його лійка.

Намалюй миску і сплячу Лисицю, глечик і Журавля, що здіймається. Проілюструй таке закінчення казки: дизайнери інтер’єрів створили посудину-трансформер, у якій з одного боку - миска, а з другого -глечик. Вони подарували її Лисиці і Журавлю. Відтоді між тваринами запанували мир та злагода.

Колективний проект: посудина-трансформер «Лисиця і Журавель».

Створіть макет посудини-трансформера «Лисиця і Журавель». Розподіліть обов’язки. Використайте конструктивний спосіб ліплення з пластиліну, глини, солоного тіста для виготовлення посудини-трансформера. Придумайте варіанти з’єднання миски з глечиком (рухоме, нерухоме). Оздобте посуд українськими орнаментами.

Предметне середовище, дизайн і його види, принципи і функції дизайну, засоби художньої виразності, пластичні мистецтва.

Графічний дизайн - проектно-художня діяльність, основними засобами якої є графіка, малювання.

Дизайн (англ. «проект, креслення, задум», «проект, план, малюнок») -вид просторового, візуального мистецтва, творча проектно-художня діяльність зі створення, реконструкції, удосконалення промислових виробів з високими споживчими та естетичними характеристиками, а також з формування гармонійного предметного середовища побутової, виробничої та соціально-культурної сфер.

Ескіз (франц. «схема, конспект») - попередній етап творчих пошуків художника, архітектора, дизайнера, скульптора.

Засоби проектування - специфічні прийоми та принципи, які використовує дизайнер у процесі творчої діяльності: проектні класифікації, композиційне формотворення, проектно-графічне моделювання, проектна графіка тощо.

Начерк - короткочасна зарисовка, що намічає лише найважливіші, загальні характеристики того, що має бути зображене.

1. Що таке предметне середовище і які його види ти знаєш?

2. Які види дизайну яким предметним середовищам відповідають?

3. Який уявний простір дизайнера у якому середовищі переважає?

4. Як формулюється поняття «дизайн»?

5. Які основні функції дизайну ти запам’ятав?

6. Назви найважливіші принципи художнього проектування нових виробів.

Тестові завдання

1. Для проектування літальних апаратів, підводного човна, водних лиж біонічні конструкції одним із перших запропонував...

А дизайнер-дослідник А.С. Симонік Б механік-винахідник І.П. Кулібін В художник і науковець Леонардо да Вінчі

2. Дизайн - це мистецтво творення нових предметних форм.

А лише в предметному середовищі індустріально-промислового виробництва

Б у предметному середовищі архітектури і будівництва В у будь-якому середовищі професійної діяльності

3. Дизайнер творить образи переважно такими художніми засобами:

А засобами виразності художнього слова

Б засобами виразності пластики тіла

В формами предметів, лініями, плямами, фігурами, знаками, кольорами і відтінками, фактурою і текстурою матеріалів

4. Універсальним засобом художньої виразності у творах дизайнерів є: А фактура і текстура матеріалів

Б кольорове оздоблення предметних форм В пластика форм

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Гащак

 

Автор: admin от 17-10-2016, 13:23, Переглядів: 4142