Народна Освіта » Інформатика » Навчальні проекти

НАРОДНА ОСВІТА

Навчальні проекти

1. На уроках з яких предметів ви виконували навчальні проекти?

2. Які етапи реалізації проектів?

3. У яких формах може бути подано результати виконання проектів?

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

Як ви знаєте, проектна діяльність учнів полягає в самостійному пошуку та опрацюванні відомостей, потрібних для розв’язування деякої проблемної задачі, підготовці звіту про виконану роботу та захисті результатів пошукової роботи.

Згадаємо етапи реалізації проектів:

•    аналіз формулювання задачі (визначення мети та завдань проекту);

•    створення інформаційної моделі (розробка плану виконання проекту);

•    пошук потрібних матеріалів і відомостей;

•    вибір засобів опрацювання даних;

•    опрацювання матеріалів, аналіз результатів;

•    вибір засобів подання результатів навчального проекту;

•    оформлення результатів проекту;

•    захист проекту.

Над виконанням завдань проекту можна працювати поодинці, але часто навчальні проекти учні виконують групами.

Для створення інформаційних моделей в ході проекту, пошуку та опрацювання відомостей, підготовки звіту за результатами роботи, спілкування учасників може бути використано різні інформаційні технології.

Результати, отримані різними групами учнів, зручно розміщувати на сторінках сайта або блогу в Інтернеті.

Навчальні проекти ви виконували під час вивчення різних шкільних предметів. Проекти можуть стосуватися одного навчального предмета або

кількох. У цьому році вам пропонується виконати індивідуальні та групові навчальні проекти з дослідження предметної області навчального курсу «Інформатика».

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ З ІНФОРМАТИКИ

Розглянемо етапи роботи над проектом на прикладі проекту «Алгоритми навколо нас». Проект стосується розділу 6 «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами».

Мета проекту: працюючи у групах, знайти приклади алгоритмів у власному оточенні та створити комп’ютерні моделі окремих виконавців алгоритмів.

Одна з груп може розглянути тему «Перехрестя алгоритмів». Для цієї групи можуть бути визначені такі завдання:

•    визначити види перехресть, які зустрічаються на дорогах, та об’єкти на перехрестях, які є виконавцями алгоритмів;

•    описати алгоритми, які виконує кожен з виконавців;

•    вибрати одного з виконавців та його алгоритм, розробити комп’ютерну модель реалізації вибраного алгоритму;

•    оформити результати роботи у проекті.

На основі завдань розробимо план виконання проекту. У плані конкретизуємо дії, пов’язані з виконанням кожного завдання (мал. 8.5).

Пошук потрібних відомостей може здійснюватися різними методами: спостереження, опитування, пошук в Інтернеті та у друкованих джерелах. У нашому проекті результатом пошуку будуть відомості (описи, зображення, схеми) про види перехресть та учасників дорожнього руху на перехрестях, алгоритми їхніх дій.

Для обміну знайденими матеріалами між учасниками проекту та керівником може бути використано засоби електронної пошти.

Результатом опрацювання знайдених відомостей може стати схема або таблиця, у якій структуровано всі знайдені матеріали. Наприклад, у текстовому процесорі може бути створено таку таблицю (табл. 8.1).

Перехрестя алгоритмів

Таблиця 8.1

Перехрестя

Учасники

руху

Перехрестя з регульованим переходом

Перехрестя з нерегульова-ним переходом

Рух регулюється світлофором

Рух регулюється семафором зі шлагбаумом

Рух регулюється світлофором та семафором зі шлагбаумом

Пішохід

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Водій автотранспорту

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Водій залізничного транспорту

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Світлофор

Алгоритм з повторенням

Алгоритм з повторенням

Семафор

Алгоритм з розгалуженням та повторенням

Алгоритм з розгалуженням та повторенням

Шлагбаум

Алгоритм з розгалуженням

Алгоритм з розгалуженням

Таблиця дає підстави вважати, що на різних перехрестях учасники дорожнього руху найчастіше виконують алгоритми з розгалуженням. Це можна пояснити вимогами Правил дорожнього руху, які гарантують безпеку для кожного учасника руху.

Кожен учасник проекту може вибрати окремого виконавця алгоритмів на перехресті, описати й змоделювати алгоритм його діяльності. Розглянемо детальніше дії виконавця світлофор.

Алгоритм дії одного з видів світлофорів - це алгоритм з повторенням, який починає виконуватися після ввімкнення:

1.    Увімкнути лампу червоного кольору на 30 секунд.

2.    Вимкнути лампу червоного кольору.

3.    Увімкнути лампу жовтого кольору на 15 секунд.

4.    Вимкнути лампу жовтого кольору.

5.    Увімкнути лампу зеленого кольору на 30 секунд.

6.    Вимкнути лампу зеленого кольору.

7.    Увімкнути лампу жовтого кольору на 15 секунд.

8.    Вимкнути лампу жовтого кольору.

 

9.    Повторювати дії 1-8, доки світлофор увімкнено.

Блок-схему цього алгоритму наведено на малюнку 8.6.

Комп’ютерну модель світлофора створимо в середовищі Lazarus. Текст програми та вікно виконання проекту наведені на малюнку 8.7.

Для подання результатів роботи у проекті можна розробити презентацію або текстовий документ, розмістити отримані матеріали на сайті чи блозі або вибрати інші засоби. У презентації важливо відобразити весь хід вашої роботи: завдання, що були поставлені, методи пошуку та опрацювання даних, які ви використали, отримані результати та висновки. Приклад презентації з результатами наведено на малюнку 8.8.

Завершальним етапом роботи у проекті є його захист. Під час захисту учасники проекту звітують про результати реалізації проекту. Планом виступу на захисті буде презентація, яку ви створили. Важливо не тільки подати опис проекту та хід його виконання, але й відобразити участь кожного із членів групи у проекті. Отже, у виступі мають бути названі:

 

•    назва і цілі проекту;

•    засоби, методи і шляхи, що були обрані для реалізації проекту;

•    з якими труднощами і проблемами зустрілися учасники проекту в ході його реалізації;

•    результати проекту;

•    висновки, зроблені на основі результатів проекту;

•    наскільки вдалося досягти мети проекту.

Дайте відповіді на запитання

1*. Які етапи реалізації проектів?

2*. Для чого складають план проекту?

3°. У яких джерелах та якими методами можна виконувати збір відомостей для проекту?

4°. Що може бути результатом пошуку матеріалів та відомостей для проекту?

5°. У яких формах може бути подано результати виконання проекту?

6*. Що впливає на добір комп’ютерних програм для опрацювання матеріалів проекту?

7е. Що зазвичай відображається у презентації за результатами участі у проекті?

Виконайте завдання

Розробіть план навчального проекту, виберіть один з об’єктів дослідження відповідно до мети, засоби опрацювання даних і форму подання результатів та виконайте проект з інформатики:

1. Тема: Пишаємось, що українські. Мета: дослідити історію розвитку комп’ютерної техніки в Україні та визначити, які досягнення в цій галузі має Україна та українці.

2.    Тема: Суд над комп’ютером. Мета: визначити, у чому полягає шкідливий вплив комп’ютера на людину, та підготувати рекомендації для зменшення небезпеки.

3. Тема: Мій напарник - комп’ютер. Мета: проаналізувати види та характеристики сучасних комп’ютерів, що є на ринку вашого регіону, та визначити характеристики комп’ютерів, потрібні для виконання завдань у різних галузях людської діяльності.

4. Тема: Професія - фахівець у галузі інформаційних технологій. Мета: скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій, з’ясувати, які навички повинні опанувати представники цих професій.

5.    Тема: Веб 2.0 у школі. Мета: з’ясувати сутність поняття Веб 2.0, виконати класифікацію сервісів, що належать до Веб 2.0, та навести приклади сервісів, які можна використати в навчанні.

6. Тема: Інформаційні технології під мікроскопом. Мета: узагальнити знання про інформаційні технології опрацювання даних різних видів (графічних, текстових, числових, мультимедійних), скласти схеми з відомостями про інформаційні технології, указавши основні об’єкти опрацювання, галузі застосування, типи програмних засобів, історію розробки.

СЛОВНИЧОК

А

Абсолютне посилання - посилання на клітинку, яке не модифікується під час копіювання формули, с. 230.

Архіватори - програми, що використовуються для виконання операцій над архівами даних, с. 63.

Архівний файл (архів) - файл, що містить у стисненому або нестисненому стані файли і папки, с. 62.

Архівування - процес створення копій даних з використанням спеціальних програм, що можуть використовувати стиснення даних, с. 62.

Архітектура комп’ютера - модель, що описує взаємодію пристроїв та програм для забезпечення інформаційних процесів у комп'ютері, с. 25.

Б

Байт - послідовність із восьми бітів, с. 17.

Біт - цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення, с. 17.

В

Відеоредактори - програми для редагування відеоданих, с. 138.

Відеостудії - програми, що використовуються в професійних цілях для редагування відеоданих, с. 138.

Відносне посилання - посилання на клітинку, яке модифікується під час копіювання формули, с. 230.

Властивості компонентів:

1.    Name (англ. name - ім'я) - її значення визначає ім'я форми як об'єкта, с. 157.

2.    Caption (англ. caption - заголовок) - її значення визначає текст у рядку заголовка форми, с. 157.

3.    Color (амер. color - колір) - її значення визначає колір фону форми, с. 157.

4.    Height (англ. height - висота) - її значення визначає висоту вікна в пікселях (піксель - це точка графічного зображення на екрані), с. 157.

5.    Width (англ. width - ширина) - її значення визначає ширину вікна в пікселях, с. 157.

6.    Top (англ. top - верх) - її значення визначає відстань (у пікселях) від верхньої межі вікна до верхньої межі екрана, 157.

7.    Left (англ. left - лівий) - її значення визначає відстань (у пікселях) від лівої межі вікна до лівої межі екрана, с. 157.

8.    Enabled (англ. enabled - доступний) - її значення визначає, чи доступний об'єкт для операцій над ним. Ця властивість може набувати лише одного з двох значень: True (англ. true - істина, правда) - об'єкт доступний або False (англ. false - хиба, неправда) - об'єкт недоступний, с. 171.

9.    Visible (англ. visible - видимий) - її значення визначає, чи видимий даний об'єкт у вікні. Ця властивість може набувати теж лише одного з двох значень: True - об'єкт видимий або False - об'єкт невидимий, с. 171.

10. Font (англ. font - шрифт) - її значення визначає значення властивостей шрифту, яким буде виводитися текст на об'єкті. Ця властивість є комплексною, тому що складається з кількох властивостей шрифту: Color, Height, Name, Size та інших, с. 171.

Внутрішня пам’ять - складова пам'яті комп'ютера, що призначена для забезпечення роботи процесора. Складається внутрішня пам’ять з оперативної, постійної і кеш-пам'яті, с. 26.

Г

Грабер (англ. grabber - той, хто захоплює, хапуга, грабіжник) - див. рекордер, с. 133.

Графік - діаграма, яка використовується для відображення деякого процесу в часі, динаміки зміни окремих даних, які не залежать одне від одного, с. 244.

Графічний планшет - пристрій введення графічних даних. Використовується властивість робочої поверхні планшета реагувати на дотик стилуса. Користувач створює малюнок, дотикаючись стилусом до поверхні графічного планшета, с. 33.

Д

Двійкове кодування - це кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів, с. 17.

Двійковий код повідомлення - це повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування початкового повідомлення, с. 17.

Декодування повідомлення - це процес отримання початкового повідомлення із закодованого, с. 8.

Довжина двійкового коду повідомлення (обсяг даних) - це кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення, с. 17.

З

Зміст документа - перелік назв структурних частин документа із зазначенням номерів відповідних сторінок, с. 118.

Змінна логічного типу - змінна, яка може набувати одного з двох значень true або false. Логічний тип змінних позначається boolean, с. 196.

Зовнішня пам’ять - складова пам'яті комп'ютера, що призначена для тривалого зберігання даних. До її складу входять пристрої на магнітних та оптичних дисках, флеш-накопичувачі тощо, с. 27.

І

Інсталяція - операція встановлення ПЗ у комп'ютер, с. 54.

К

Кирилиця - алфавіт для групи слов'янських мов, до яких належать українська, російська, білоруська, болгарська та інші мови, с. 11.

Клавіатура - пристрій введення, що призначений для введення символьних даних і команд, с. 32.

Кліп (англ. clip - стискувати, обрізати) - невеликий за розміром (тривалістю) кіно-або відеофільм, с. 138.

Кодеки - програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних, с. 132.

Кодування повідомлення - це процес заміни однієї послідовності сигналів, якою подане повідомлення, іншою послідовністю сигналів, с. 7.

Колонтитули - службові повідомлення, які розміщують на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа, с. 109.

Команда неповного розгалуження в мові програмування Object Pascal має такий вигляд (с. 201):

If <логічний вираз>

Then begin

послідовність команд> end;

Команда повного розгалуження в мові програмування Object Pascal має такий вигляд (с. 201):

If <логічний вираз>

Then begin

послідовність команд 1> end Else begin

послідовність команд 2> end;

Команда циклу з лічильником в мові програмування Object Pascal має такий вигляд (с. 213):

for <ім'я змінної> := <вираз1> to <вираз2> do begin

<команди тіла циклу> end;

Команда циклу з передумовою в мові програмування Object Pascal має такий вигляд (с. 217):

While <логічний вираз>

Then begin

<команди тіла циклу> end;

Коментар - текст, який ігнорується компілятором і включається до тексту проекту з метою полегшення його розуміння і пошуку логічних помилок. Коментар потрібно взяти у фігурні дужки {}, або в круглі дужки із зірочкою (* *), або відокремити від команд двома похилими рисками //, с. 189.

Комерційна ліцензія - ліцензія на програмне забезпечення, що передбачає оплату користувачем вартості використання програми на одному чи кількох зазначених у ліцензії комп'ютерах. Розрізняють «коробкову», ОЕМ та корпоративну версії комерційної ліцензії, с. 52.

Комп’ютерна програма - це алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером. У процесі своєї роботи програма опрацьовує дані, с. 154.

Конвертор - програма для зміни форматів файлів, с. 135.

Кратні одиниці вимірювання довжини двійкового коду повідомлення:

1 Кбайт (кілобайт) = 210 байтів = 1024 байти 1 Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = 220 байтів = 1 048 576 байтів 1 Гбайт (гігабайт) = 210 Мбайт = 220 Кбайт = = 230 байтів 1 Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = 220 Мбайт = 230 Кбайт = 240 байтів, с. 18.

Л

Лінійчата діаграма - діаграма, яка використовується для відображення кількох рядів даних, які не залежать один від одного, с. 242.

Лінія - графічний об'єкт, який характеризується властивостями: форма, товщина, тип, шаблон, колір, с. 91.

Ліцензія вільного використання програм або freeware (англ. freeware - вільний товар) - ліцензія, що передбачає вільне використання програм без виплат винагороди автору, але не передбачає можливості внесення змін у програму, с. 52.

Ліцензія з відкритим кодом або free (англ. free - вільний) software чи libre (ісп. libre - вільний) software - ліцензія на програмне забезпечення, що передбачає не тільки їх безкоштовне використання, але і право на модифікацію, внесення змін у програми, с. 53.

Логічна функція (IF, AND, OR, NOT) - функція, результат якої дорівнює True або False, с. 238.

Логічні вирази - це математичні вирази, які містять знаки порівняння, с. 237.

М

Маркери графічних об’єктів - спеціальні позначки у вигляді маленьких кругів, квадратів, ромбів, які розташовані навколо об’єкта і призначені для зміни об’єкта, с. 94.

Мішане посилання - посилання на клітинку, у якому під час копіювання формули модифікується або номер стовпця, або номер рядка, с. 231.

Монітор - основний пристрій для виведення даних у персональних комп’ютерах. Монітори поділяють за системою створення зображення на монітори на рідких кристалах або LCD-монітори (англ. Liquid Crystal Display - рідкокристалічний дисплей), плазмові, OLED (англ. Organic Light Emitting Diode - органічний світлодіод), на електронних чорнилах - e-ink (англ. Electronic ink - електронні чорнила) тощо, с. 34.

Музичні редактори - програми для редагування звукових (музичних) даних, с. 138.

Музичні студії - програми, що використовуються в професійних цілях для редагування звукових(музичних) даних, с. 138.

О

Опрацювання даних - це процес отримання нових даних з наявних, с. 6.

П

Плотер - пристрій виведення даних на папір, плівку або інші матеріали, що мають розмір А2 і більше, с. 35.

Подкаст (англ. ipod - медіаплеєр корпорації Apple; broad casting - ефірне мовлення) - мультимедійний файл, що розповсюджується з використанням Інтернету і, як правило, містить думки авторів з різноманітних питань: політичних, економічних, технічних, літературних, музичних тощо, с. 149.

Подкастер - той, хто створює подкасти, с. 149.

Посилання - спеціальний запис у документі, який вказує на якийсь об’єкт того або іншого документа, с. 118.

Прикладне програмне забезпечення - сукупність програм, призначених для реалізації конкретних задач опрацювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї діяльності, с. 51.

Предметний (алфавітний) покажчик - алфавітний список термінів, які використані в документі із зазначенням номерів сторінок, де вони трапляються, с. 118.

Принтер - пристрій виведення даних на папір, плівку або інші матеріали, що мають розмір, як правило, не більше ніж А3, с. 35.

Пробна або trial (англ. trial - випробування) ліцензія - вид ліцензії, яка надається для пробного використання програми протягом певного часу (зазвичай близько місяця) або на певну кількість запусків програм, с. 52.

Програмне забезпечення (ПЗ) - сукупність програм для комп’ютерів, с. 51.

Проміжні підсумки - спосіб виконання обчислень в електронній таблиці з попереднім об’єднанням повторюваних даних у групи, с. 259.

Процесор - пристрій, який забезпечує опрацювання даних у комп’ютері. Він містить пристрій керування, який забезпечує виконання команд комп’ютерної програми, та арифметично-логічний пристрій, який і здійснює операції над даними, с. 25.

Р

Рекордер (англ. record - запис) - програма для запису (захоплення) аудіо- і відео-даних, с. 133.

С

Сенсорний екран - пристрій уведення і виведення даних. Для введення даних використовується властивість поверхні екрана реагувати на дотик пальця або стилуса, с. 33.

Системи програмування - сукупність програм, призначених для створення нових програм з використанням мов програмування, с. 51.

Системне програмне забезпечення - сукупність програм, призначених для керування роботою складових комп'ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп'ютера, автоматизації процесу опрацювання даних, організації обміну даними між користувачем і комп'ютером. До складу системного програмного забезпечення належать операційні системи та різноманітні службові програми, с. 51.

Сканер - пристрій для введення графічних даних. За принципом дії виділяють планшетні, з протяжним механізмом, ручні та скан-камери, с. 33.

Службове програмне забезпечення - це програми, що призначені для діагностування апаратної і програмної складових комп'ютера, розширення можливостей ОС, с. 51.

Сортування - змінення порядку розташування даних у рядках або стовпцях таблиці за деякими ознаками, с. 248.

Списки - особливий вид форматування абзаців текстового документа, які використовують для переліку об'єктів, опису порядку дій тощо, с. 73.

Стиль - набір значень властивостей певного типу об'єктів, який має власне ім'я, с. 111.

Стиснення даних - це процес перекодування даних з метою зменшення розмірів файлів, с. 60.

Стратегія пошуку інформаційних матеріалів - визначення мети та завдань пошуку, джерел, у яких буде здійснюватися пошук, ключових слів, критеріїв оцінювання знайдених матеріалів, с. 267.

Структура документа - ієрархічна схема розміщення складових частин документа, с. 108.

Т

Таблиця кодів символів - таблиця, у якій для кожного символа, що може бути використаний у текстовому повідомленні, ставиться у відповідність деяке число, с. 10.

Таблиця символів - службова програма операційної системи Windows, що призначена для перегляду, пошуку та вставлення в документи символів із різних шрифтів, поданих з використанням різних таблиць кодів символів, с. 13.

Табуляція - засіб, який дає змогу розміщувати об'єкти в рядку текстового документа в строго визначених місцях (позиціях табуляції), с. 79.

Тачпед (англ. touch - дотик, pad - площадка, майданчик, подушечка) - пристрій уведення, що використовується в ноутбуках і нетбуках, для керування роботою комп'ютера, с. 32.

ТВ-тюнер - пристрій, що забезпечує перегляд телевізійних передач на комп'ютері, с. 34.

Тестовий набір вхідних даних - набір значень вхідних даних, для яких можна заздалегідь визначити правильний результат виконання проекту, після чого порівняти його з результатом виконання проекту для цих значень вхідних даних, с. 188.

Тестування проекту - процес пошуку логічних помилок у проекті з використанням тестових наборів вхідних даних, с. 188.

Тип змінної визначає:

•    яких значень може набувати ця змінна;

•    які операції над нею можна виконувати;

•    який обсяг оперативної пам'яті буде виділено для зберігання значення цієї

змінної, с. 184.

Точка зупинки - рядок у проекті, перед виконанням якого виконання проекту призупиняється, с. 190.

Точкова діаграма - діаграма, яка використовується для відображення взаємозв'язку між значеннями двох змінних, коли значення однієї величини залежить від значення іншої, с. 243.

У

Умовне форматування - вид форматування даних, який автоматично змінює формат клітинки електронної таблиці на заданий, якщо виконується задана умова, с. 260.

Ф

Фігура - графічний примітив, який утворюється замкненими лініями, с. 91.

Фільтрування - це вибір значень у клітинках електронної таблиці, що відповідають певним умовам, с. 251.

Форма - об'єкт, на якому можна розмістити різні компоненти (елементи керування), зокрема кнопки, поля, написи, меню, смуги прокручування та ін. Під час виконання проекту форма відкривається як вікно прикладної програми, на якому будуть відображатися всі об'єкти, розміщені на формі, с. 157.

Ш

Шаблон - відформатований певним чином документ-заготовка, який зберігається в окремому файлі і використовується як зразок для створення нових документів певного типу, с. 121.

Ю

Юнікод (англ. Unicode - уніфіковане кодування) - таблиця кодів символів, що складається із 17 наборів по 65 536 значень кодів у кожному та дає можливість закодувати 1 114 112 різних символів с. 11.

A

ABS - математична функція для обчислення модуля числа, с. 237.

ASCII - таблиця кодів символів, що містить коди 128 символів (літер англійського алфавіту, цифр, розділових знаків, спеціальних символів), с. 10.

F

FLAC (англ. Free Lossless Audio Codec - вільний аудіокодек без втрат) - формат файлів, що використовує стиснення аудіоданих без втрат і розповсюджується за ліцензією вільного програмного забезпечення, с. 131.

Flash відео (розширення імені файлу flv) - формат файлів, що використовуються зазвичай для розповсюдження відео в Інтернеті. Характеризується високим ступенем стиснення даних, с. 132.

К

КО^-U - таблиця кодів символів, що включає без змін усі коди таблиці ASCII, а також містить коди літер кирилиці, с. 11.

M

MIDI (англ. Musical Instrument Digital Interface - цифровий інтерфейс музичних інструментів) - формат файлів, що містять команди для відтворення звуку спеціальним пристроєм або програмою - синтезатором, с. 131.

MP3, точніше MPEG-1/2/2.5Layer 3 (англ. Motion Picture Experts Group - експертна група з питань рухомих зображень, Layer 3 - третій рівень) - формат аудіофайлів із частковою втратою даних, що використовується для передавання звукових даних у глобальних мережах, у файлообмінних системах тощо, с. 131.

MP4 або MPEG-4 Part 14 - файли цього формату зазвичай використовуються для цифрового телебачення, зберігання відеофільмів тощо, с. 131.

Q

QuickTime (англ. Quick Time - швидкий час) - формат файлів, що базується на технології збереження і відтворення відео- та звукових даних, яку було розроблено корпорацією Apple, с. 132.

P

PI - математична функція для обчислення наближеного значення числа %, с. 237.

POWER - математична функція для обчислення числа, піднесеного до степеня, с. 237.

R

ROUND - математична функція для обчислення округлення числа, с. 237.

S

ShowMessage (‘<текст>’); - команда для відкриття вікна повідомлень і виведення на ньому текстового повідомлення, с. 167.

SQRT - математична функція для обчислення арифметичного квадратного кореня із числа, с. 237.

Y

YouTube (англ. YouTube - твоя труба (слухавка)) - сервіс для розміщення відеофайлів в Інтернеті, с. 146.

W

WAV або WAVE (англ. waveform audio format - аудіоформат типу хвиля) - формат звукових файлів, що використовується як основний для нестиснутих аудіоданих в операційних системах сімейства Windows, с. 131.

Windows-1251 - таблиця кодів символів, що включає без змін усі коди таблиці ASCII, а також містить коди літер кирилиці. Є стандартом для кодування літер кирилиці в операційних системах Windows, с. 11.

WMA/WMV (англ. Windows Media Audio/Video) - формат файлів для зберігання і відтворення аудіо/відеоданих, розроблений корпорацією Microsoft і стандартно використовується в ОС Windows, с. 132.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 16-10-2016, 16:15, Переглядів: 8879