Народна Освіта » Інформатика » Призначення и використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора

НАРОДНА ОСВІТА

Призначення и використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора

1. Які функції в Excel ви знаєте? Як вставити функцію у формулу в Excel?

2. Які параметри має функція в Excel? Що може бути аргументом функції?

3. Як записується команда розгалуження в мові Object Pascal? Як вона виконується?

Ви вже знаєте, що табличний процесор Excel 2007 має бібліотеку вбудованих функцій, до якої входить більше ніж 300 різноманітних функцій. Усі вони для зручності розподілені на категорії: математичні, статистичні, текстові, логічні, фінансові та ін.

У 7 класі ви вже вивчали функції в табличному процесорі та розглядали використання функцій SUM - для знаходження суми чисел, AVERAGE -для знаходження середнього арифметичного, MAX та MIN - для визначення максимального та мінімального значень серед указаних чисел. Перша з них належить до категорії математичних функцій, інші - до категорії статистичних.

МАТЕМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ

Розглянемо ще кілька математичних функцій (табл. 7.2).

Деякі математичні функції

Таблиця 7.2

Функція

Кількість

аргументів

Результат

Приклад використання

ABS (число)

(англ. absolute -абсолютний)

1

Модуль (абсолютна величина) числа

ABS(C10)

НОиНБ(число;

кількість

розрядів)

(англ. round -округлювати)

2

Округлене число

Якщо кількість розрядів > 0, то

число округлюється до цього

розряду після коми

Якщо кількість розрядів < 0, то

число округлюється до цього

розряду перед комою

Якщо кількість розрядів = 0, то

число округлюється до цілого

ROUND(C1;3)

SQRT(число)

(англ. square root - квадратний корінь)

1

Арифметичний квадратний корінь із числа

SQRT(B10)

POWER(число;

степінь)

(англ. power -степінь)

2

Число, піднесене до степеня з показником степінь

POWER(C5;5)

PI()

0

Наближене значення числа % = 3,14159265358979

PI()

ЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ

Крім формул, що містять числа, знаки дій, функції їх опрацювання, в Excel можуть використовуватися логічні вирази, які містять знаки порівняння: > (більше), < (менше), = (дорівнює), <> (не дорівнює), >= (більше або дорівнює), <= (менше або дорівнює). Наприклад, A2+15 = B4-1; SUM(A2:C10)>100 та ін.

Такі вирази, як ви вже знаєте, можуть приймати значення True (істина) або False (хиба, хибність).

В Excel використовуються і логічні функції.

Функцію, результат якої дорівнює True або False, називають логічною.

До логічних функцій в Excel належать функції IF (англ. if - якщо), AND (англ. and - і), OR (англ. or - або), NOT (англ. not - не) та ін.

Їх використовують у формулах тоді, коли табличний процесор повинен виконувати різні операції залежно від істинності або хибності певного логічного виразу. З такими задачами ви вже зустрічались, зокрема у програмуванні. Наприклад, потрібно нарахувати працівнику премію в розмірі 20 % від окладу, якщо він перевиконав план, а якщо ні, то не нараховувати. Або якщо термін продажу товару в магазині закінчився, то його уцінюють на 50 %.

Загальний вигляд логічної функції IF такий:

^(логічний_вираз;значення_якщо_істина;значення_якщо_хибність).

Значення цієї функції визначається так:

-    обчислюється значення логічного_виразу (True чи False);

-    якщо логічний_вираз має значення True, то значення функції дорівнює значенню виразу значення_якщо_істина;

-    якщо ж логічний_вираз має значення False, то значення функції дорівнює значенню виразу значення_якщо_хибність.

Наприклад, для функції IF(A1+B1>100;C1*0,2;C1*0,1) обчислення значення відбуватиметься таким чином. Спочатку Excel обчислить суму чисел з клітинок A1 і B1 та визначить значення логічного виразу A1+B1>100. Якщо це значення True, то результатом обчислень буде значення виразу C1*0,2. Якщо значення логічного виразу A1+B1>100 дорівнюватиме False, то результат буде обчислюватися за виразом C1*0,1.

Ще один приклад задачі з використанням логічної функції IF: кожен з робітників бригади має щоденну норму й реальну кількість виготовлених деталей за день. З’ясувати для кожного робітника, чи виконав він свою норму. На малюнку 7.6 подано розв’язок цієї задачі.

Як бачите, правило обчислення логічної функції в табличному процесорі аналогічне до правила виконання повної команди розгалуження у програмуванні.

В Excel можна використовувати і скорочений запис логічної функції IF, який відповідає команді неповного розгалуження:

^(логічний_вираз;значення_якщо_істина)

Розглянемо тепер логічні функції AND, OR, NOT (табл. 7.3).

Логічні функції AND, OR, NOT

Таблиця 7.3

Функція

Кількість

аргументів

Результат

Приклад запису функції

AND^on41;

[логіч2];...)

Від 1 до 255,

усі, крім першого, необов’язкові

-    True, якщо всі її аргументи мають значення True;

-    False, якщо хоча б один аргумент має значення False

AND(A1>2;B1>10;B1<20;C1=5)

OR^on41;

[логіч2];...)

Від 1 до 255,

усі, крім першого, необов’язкові

-    True, якщо хоча б один з аргументів має значення True;

-    False, якщо всі аргументи мають значення False

OR(A1>2;B1>10;B1<20;C1=5)

NOT (логічне)

1

-    True, якщо аргумент має значення False;

-    False, якщо аргумент має значення True

NOT(F1>25)

Найчастіше ці функції використовуються як аргументи функції IF, а самостійно - дуже рідко.

У таблиці 7.4 представлено значення функцій AND, OR, NOT залежно від вмісту клітинок A1 і B1.

Таблиця значень функцій AND, OR, NOT

Таблиця 7.4

A1

B1

AND(A1;B1)

OR(A1;B1)

NOT(A1)

True

True

True

True

False

True

False

False

True

False

False

True

False

True

True

False

False

False

False

True

Логічну функцію AND ще називають логічною функцією І (кон’юнкція), логічну функцію OR - логічною функцією АБО (диз’юнкція), а логічну функцію NOT - логічною функцією НЕ (заперечення).

Логічні функції AND, OR, NOT використовують для запису більш складних логічних виразів, ніж просто рівність або нерівність. Наприклад, у функції IF не можна записувати подвійну нерівність. Тому замість подвійної нерівності 10<A3<20 потрібно використовувати логічний вираз AND(A3>10;A3<20). Або, наприклад, функцію задано так:

і значення х знаходиться у клітинці А5, то формула для обчислення значення функції у записується так: =ІЕ(ОЕ(А5<—2;А5>10);2*А5—5;”функція не визначена”)

В Excel 2007 у записі функцій можна використовувати вкладені функції (до 64-х рівнів вкладеності). Так, другий і третій аргументи функції IF можуть містити вкладені арифметичні операції та функції, у тому числі й функцію IF.

Наприклад, IF(A1<0; -B1/A1; IF(A1>0;B1/Al; ’’Ділення неможливе!”)).

Табличний процесор Excel 2007 має бібліотеку вбудованих функцій, до якої входить більше ніж 300 різноманітних функцій. Усі вони для зручності розподілені на категорії: математичні, статистичні, текстові, логічні, фінансові та ін.

Приклади математичних функцій: модуль числа ABS, арифметичний квадратний корінь із числа SQRT, піднесення числа до степеня POWER, сума чисел SUM.

До логічних функцій в Excel належать функції IF, AND, OR, NOT та ін. Вони використовуються у формулах тоді, коли табличний процесор повинен виконувати різні операції залежно від істинності або хибності певного логічного виразу.

Загальний вигляд логічної функції IF:

^(логічний_вираз;значення_якщо_істина;значення_якщо_хибність).

Значення цієї функції визначається так: обчислюється значення логіч-ного_виразу, якщо логічний_вираз має значення True, то значення функції дорівнює значенню виразу значення_якщо_істина; якщо ж логічний_ вираз має значення False, то значення функції дорівнює значенню виразу значення_якщо_хибність.

Дайте відповіді на запитання

1*. Який загальний вигляд, кількість аргументів, результат виконання математичних функцій ABS, ROUND, PI, POWER?

2*. Який загальний вигляд, кількість аргументів, результат виконання математичних функцій SQRT, SUM?

3*. Який загальний вигляд, кількість аргументів, результат виконання статистичних функцій AVERAGE, MAX, MIN?

4*. Що таке логічні вирази? Які знаки вони можуть містити?

5°. Яких значень може набувати логічний вираз?

6*. Який загальний вигляд, кількість аргументів, результат використання логічної функції IF?

7*. Як визначається значення логічної функції IF?

8*. Який загальний вигляд, кількість аргументів, результат виконання логічних функцій AND, OR, NOT?

9*. Як визначається значення логічних функцій AND, OR, NOT?

10*. Що таке вкладеність функцій? Який рівень вкладеності максимальний?

Виконайте завдання

1°. Відкрийте табличний процесор Excel 2007. Створіть таблицю для обчислення довжин діагоналей 5 прямокутників за даними довжинами їх сторін. Установіть формат результатів обчислення з двома десятковими розрядами. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.1.xlsx.

2*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 7\Пункт 7.2\зразок 7.2.2.xlsx). На аркуші Аркуші подано таблицю очок, які набрав кожен з учасників змагань із п’ятиборства в кожному виді змагань. Додайте до таблиці формули для обчислення суми очок і максимальної кількості очок, які набрав кожен з учасників, а також середньої кількості очок, які набрали учасники в кожному виді змагань. Середню кількість очок округліть до цілих. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.2.xlsx.

3*. У клітинці A5 міститься число 10, у клітинці В5 - число -7, а у клітинці C5 - число 0. Визначте результати таких функцій:

а)    AND(A5>5;A5<20);    д) NOT(B5<20);

б)    OR(C5<10;C5>=20);    е)    AND(OR(B5>5;B5<-5);NOT(B5<>10));

в)    OR(C5<10;A5>20);    є) OR(AND(A5>2;A5<=10);B5<0);

r) AND(A5>—2;B5>0);    ж) NOT(AND(A5<100;C5=0)).

4°. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 7\Пункт 7.2\зразок 7.2.4.xlsx). На аркуші Аркуші подано кількість деталей, які зробив кожен з робітників протягом дня. У клітинці A1 міститься денна норма. Додайте до таблиці формули для визначення, виконав кожен з робітників норму чи ні. Результат указати у вигляді True або False. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.4.xlsx.

5*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 7\Пункт 7.2\зразок 7.2.5.xlsx). На аркуші Аркуш1 подано результати виступів учасників олімпіади в кожному з двох турів. За умовами проведення олімпіади Дипломом І ступеня нагороджуються учасники, що набрали не менше ніж 85 % очок, Дипломом ІІ ступеня - учасники, що набрали не менше ніж 75 %, але менше ніж 85 % очок, Дипломом ІІІ ступеня - учасники, що набрали не менше ніж 50 %, але менше ніж 75 % очок, усі інші одержують Диплом учасника. Додайте до таблиці формули для визначення, який Диплом буде вручено кожному з учасників. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.5.xlsx.

6*. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, Розділ 7\Пункт 7.2\зразок 7.2.6.xlsx). На аркуші Аркуш1 подано таблицю значень

Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.6.xlsx.

7*. Відкрийте табличний процесор Excel 2007. Складіть таблицю, за якою визначте, які умови вкладу в банк вигідніші клієнту: 24 % річних з нарахуванням відсотків щомісячно чи 26 % річних з нарахуванням відсотків кожного півріччя. Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем завдання 7.2.7.xlsx.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 16-10-2016, 16:11, Переглядів: 8121