Народна Освіта » Інформатика » § 50. Виконання навчальних проектів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 50. Виконання навчальних проектів

Успіх у сучасному світі багато в чому визначається здатністю людини проектувати своє життя: визначати далеку і найближчу перспективу, знаходити і залучати необхідні ресурси, намічати план дій та оцінювати досягнення поставлених цілей.

Проект являє собою самостійне доскональне вирішення певної проблеми з презентацією результатів роботи.

Навчальний проект — спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, що має спільну мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямована на досягнення спільного результату з розв’язування певної проблеми.

Виконання проекту на уроках інформатики дозволяє не тільки опанувати комп’ютерні технології, але й навчитися прийомам самостійної роботи від вибору теми до постановки цілей, від народження гіпотез до розробки алгоритму та створення готового електронного продукту.

Які бувають проекти

Розглянемо деякі види навчальних проектів.

• Практико-орієнтований проект націлений на соціальні інтереси учасників проекту або зовнішнього замовника.

• Дослідницький проект за структурою нагадує наукове дослідження. Він включає обґрунтування актуальності обраної теми, визначення завдань дослідження, висунення гіпотези з подальшою її перевіркою, обговорення отриманих результатів. При цьому

використовуються методи сучасної науки: лабораторний експеримент, моделювання, соціологічне опитування й інші.

• Інформаційний проект спрямований на збір інформації про якийсь об’єкт або явище з метою її аналізу, узагальнення та подання для широкої аудиторії (публікація в ЗМІ, зокрема в Інтернеті).

• Творчий проект передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до подання результатів. Це можуть бути літературні альманахи, театральні вистави, спортивні ігри, відеофільми тощо.

• Рольово-ігровий проект. Учасники беруть на себе соціальні ролі або ролі літературних чи історичних персонажів з метою відтворення через ігрові ситуації різних ситуацій соціальних або ділових відносин. Робота над проектами проходить в кілька етапів:

1. Підготовка до роботи над проектом.

2. Вибір теми.

3. Постановка мети і завдання проекту.

4. Пошук інформації для проекту.

5. Виконання завдань проекту.

6. Підготовка до захисту проекту.

7. Презентація (захист) проектів.

8. Аналіз результатів проектної роботи.

f Проект «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті»

Розглянемо етапи роботи над проектом на прикладі проекту «Роль всесвітньої мережі Інтернет у нашому житті».

Мета проекту:

• дослідити, яке місце займає Інтернет у нашому житті;

• дізнатись, які небезпеки та можливості приховує в собі мережа;

• підготувати рекомендації для активних користувачів Інтернету. Тривалість проекту: 4 уроки.

У ході виконання проекту ви проаналізуєте користь та можливу шкоду від Інтернету та знайдете відповідь на питання: як не заблукати у всесвітній мережі. Для пошуку шляхів вирішення проблеми потрібно визначити основні тематичні питання проекту. Вхідне тестування покаже, чи існують у вас проблеми в користуванні Інтернетом, а якщо існують, то які саме. Далі ви об’єднаєтесь в групи для роботи над питанням, яке вас зацікавило. Результати роботи варто оформити як презентацію, в якій підбиваються підсумки роботи групи учнів.

Для планування і контроля за виконанням завдань проекту доцільно створити інформаційну модель проекту у формі карти знань:

 

Реалізація проекту передбачає розв’язання низки компетентнісних задач, які ви розглянете у вправі 50.

На етапі подання результатів проекту група учнів повинна створити звіт про результати виконання завдань проекту у вигляді текстового документа або презентації. Звіт повинний містити такі відомості:

• мета проекту;

• ключове і тематичні питання проекту;

• задачі, які розв’язувались у ході виконання проекту;

• URL-адреси сайтів, з яких використано необхідні дані;

• результати виконання завдань проекту;

• висновки, зроблені учасниками проекту на основі результатів виконання завдань;

• аналіз досягнутих результатів проекту.

Завершальним етапом роботи над проектом є його публічний захист, в ході якого відбувається презентація звіту про результати виконання завдань проекту. Під час захисту проекту потрібно оцінити рівень подання та оформлення результатів дослідження кожної групи за чітко прописаними критеріями оцінювання.

Робота над проектом дозволить вам спробувати свої сили, перевірити знання і оприлюднити досягнутий результат. Це діяльність, спрямована на розв’язування певної проблеми, що має важливе прикладне значення.

Питання для самоперевірки

1. Що таке навчальний проект?

2. Які бувають проекти?

3. З яких етапів складається робота над проектом?

4. Які відомості повинен містити звіт про результати виконання завдань проекту?

5. Яку допомогу ви отримуєте в Інтернеті під час роботи над проектом?

6. Які засоби захисту від інтернет-небезпеки ви використовуєте?

Вправа 50

Розв’язати компетентнісні задачі проекту.

І. Дослідження моделі необмеженого розповсюдження комп’ютерного вірусу в мережі Інтернет.

1) Учень отримав електронного листа, до якого був прикріплений файл, що містив комп’ютерний вірус ILOVEYOU. Коли учень відкрив файл, вірус видалив усі графічні та звукові файли на диску, а потім, використовуючи адресну книгу поштової програми, розіслав такого саме листа всім знайомим учня. Вірус ILOVEYOU заразив величезну кількість комп’ютерів по всьому світу за один день. Визначте, скільки комп’ютерів інфікував комп’ютер учня через 24 години, якщо середній коефіцієнт поширення вірусу дорівнює двом адресам за годину з кожного зараженого комп’ютера. Наявність засобів антивірусного захисту не враховувати.

Динаміку поширення комп’ютерного вірусу можна описати за допомогою математичної моделі.

Дано: K0 — кількість заражених комп’ютерів у початковий момент часу (K0= 1);

R — коефіцієнт поширення вірусу (R = 2);

T — загальний час поширення вірусу (Т = 24); dt — період поширення вірусу (dt = 1).

Знайти: K — кількість заражених комп’ютерів за час Т. Зв’язок між даними і результатом: N = Т / dt; K і+1= K.+ K.*R, i=1..N, де K., K.+1 — число заражених комп’ютерів в i-й та (і+1) -й години після початку розповсюдження вірусу;

 

2) Розробіть інтерфейс проекту згідно з рисунком.

3) У програмному коді процедури ButtonIClick для кнопки запишіть оператори: var K, R, T, dt, N, i: Integer; begin

K := StrToInt(Edit1.Text);

R := StrToInt(Edit2.Text);

T := StrTo I nt(Edit3.Text); dt := StrToInt(Edit4.Text);

N := Round(T / dt); // N — кількість періодів поширення вірусу за час Т

For i := 1 to N do K := K + K * R;

Edit5.Text := IntToStr(K); end;

4) Перевірте роботу програми для початкових значень задачі. Зробіть висновки. Збережіть проект у папці Вправа 50.

II. Проведення соціологічного дослідження

5) Підготуйте опитувальник в тестовому процесорі або з використанням технологій Web-2.0:

• З ким ви спілкуєтесь в Інтернеті?

• Скільки часу на день ви проводите в мережі Інтернет?

• На яку небезпеку можна натрапити в Інтернеті?

• Які сайти ви відвідуєте?

• Чи повідомляєте ви інформацію про себе в Інтернеті?

• Що корисного є в Інтернеті для навчання?

6) Узагальніть результати опитування, занесіть дані до таблиці Excel та побудуйте діаграми, на яких відобразіть результати опитування. Збережіть файл у папці Вправа 50.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 50 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

Навчальні проекти

1. Тема. Цифрова інформація в нашому житті.

Предметно-змістовна область: інформатика.

Тип проекту: дослідницький.

Мета: дослідити основні ідеї, теоретичні й практичні принципи, що лежать в основі сучасних цифрових технологій.

Ключове питання: як інформатика допомагає сучасній людині? Тематичні питання

1. Як закодувати звук?

Змістові питання:

• У чому різниця між аналоговою й цифровою інформацією?

• Як з аналогової інформації зробити цифрову і навпаки?

• Які існують пристрої та програмні засоби для опрацювання цифрового звуку?

• Які існують формати звукових файлів і в чому їх відмінність?

2. Чому існують різні палітри кольорів?

Змістові питання:

• Що таке RGB-палітра і CMYK-палітра, де вони використовуються?

• Чи існують інші палітри кольорів?

• Які є пристрої та програмні засоби для опрацювання зображень?

• Які існують формати графічних файлів і в чому їх відмінність?

3. Як навчити комп’ютер грамоті?

Змістові питання:

• Що таке таблиця кодів?

• Які існують таблиці кодів символьної інформації?

• Які існують проблеми кодування національних алфавітів?

• У чому відмінність різних таблиць кодів і як розрізняються текстові файли, створені в різних кодуваннях?

4. Як оцінити інформацію?

Змістові питання:

• Як оцінити якість інформації?

• Як оцінити кількість інформації?

• Які існують одиниці вимірювання інформації?

• Як теорія інформації допомагає вирішувати побутові задачі? Форма подання результатів проекту: презентація, буклет, відеома-

теріали, вікі-стаття.

2. Тема. Видатні імена та відкриття в історії інформатики.

Предметно-змістовна область: інформатика.

Тип проекту: інформаційний.

Мета: дослідити історію розвитку обчислювальної техніки, вплив видатних особистостей в галузі інформаційних технологій на розвиток інформатики.

Ключове питання: до чого приводять відкриття?

Тематичні питання:

1. В яких трьох основних напрямках розвивається інформатика? Змістове питання:

• Виділіть три нерозривно й істотно пов’язані частини інформатики: hardware, software, brainware та опишіть їх.

2. Як змусили комп’ютер думати?

Змістові питання:

• Які відкриття були зроблені в області обчислювальної техніки?

• Які відкриття були зроблені в XX ст. в галузі інформатики?

3. З якими іменами пов’язане становлення інформатики як науки? Змістові питання:

• Кого назвивають засновником науки інформатики?

• З іменами яких людей пов’язаний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій?

Форма подання результатів проекту: презентація, буклет, відеома-теріали, вікі-стаття.

3. Тема. Вибір комп'ютера.

Предметно-змістовна область: інформатика.

Тип проекту: рольово-ігровий.

Мета: зробити усвідомлений вибір моделі комп’ютера, згідно з наявними початковими умовами; змоделювати ситуацію практичного застосування матеріалу з теми «технічні характеристики складових комп’ютера»; навчитися культурі поведінки в ситуації продавець — покупець. Ключове питання: Як вибрати комп’ютер?

Тематичне питання: Як визначити, виходячи з потреб користувача, найбільш підходящу конфігурацію ПК?

Змістові питання:

• Які технічні характеристики складових ПК цікавлять користувача?

• Як зробити розрахунок вартості вибраної комплектації?

Форма подання результатів проекту: рекламна презентація, буклет.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:49, Переглядів: 2929