Народна Освіта » Інформатика » § 28. Елементи керування для введення даних

НАРОДНА ОСВІТА

§ 28. Елементи керування для введення даних

Більшість задач із програмування передбачають введення даних користувачем, після чого над ними виконуються деякі операції, а результат опрацювання виводиться у заданому вигляді:

введення ^ опрацювання ^ виведення.

Для введення даних користувачем і виведення результатів роботи програми використовують компонент Edit (рис. 28.1), що являє собою однорядкове текстове поле. Основна властивість компонента Edit — це властивість Text рядкового типу (String). Початкове значення властивості Text можна задавати у вікні Інспектор об'єктів (рис. 28.2). Її значення можна задати під час виконання програми, передбачивши в коді програми відповідний оператор присвоєння.

 

Вміст текстового поля можна присвоювати змінній рядкового типу:

Поняття про перетворення типів

Іноді під час розробки програми виникає необхідність перетворення одного типу даних на інший. Наприклад, для виведення числа в текстове поле потрібно подати це число як рядок символів.

Для розв’язання цієї проблеми в мові Object Pascal існують вбудовані функції перетворення типів:

Функція

Призначення

IntToStr

Перетворює ціле число на рядок

StrToInt

Перетворює рядок на ціле число

FloatToStr

Перетворює дійсне число на рядок

StrToFloat

Перетворює рядок на дійсне число

Знайти суму двох цілих чисел, що вводяться в текстових полях Editl і Edit2. Значення суми вивести в текстове поле Edit3.

Компонент ComboBox

Компонент ComboBox(Комбінований список) міститься на

 

вкладці Standard Палітри компонентів. Він є поєднанням списку рядків із однорядковим текстовим полем Edit. Кожний рядок списку ComboBox зберігає рядок даних типу String.

При цьому список рядків елемента керування ComboBox спочатку прихований і розкривається у разі клацання мишею кнопки розкриття, яка знаходиться праворуч у полі введення (рис. 28.3).

Для додавання рядків на етапі розробки інтерфейсу потрібно:

1) на вкладці Властивості у вікні Інспектор об'єктів у рядку Items клацнути кнопку ***;

2) ввести потрібні дані у вікні Редактор рядків (рис. 28.4);

3) клацнути кнопку OK.

Вивести у текстове поле номер вибраного рядка списку ComboBox (рис. 28.5):

var S: String; N: Integer; begin

N := ComboBoxI .ItemIndex; { якщо вибрано рядок «Венера» }

Editl .Text := IntToStr(N); // N = 1 end;

Вивести у текстове поле вміст вибраного рядка списку ComboBox:

Для того щоб під час виконання програми можна було вводити значення в текстове поле ComboBox (властивість Text) і додавати введене значення до списку ComboBox, процедура обробника подій повинна містити виклик методу Add за допомогою команди:

ComboBox1.items.Add(ComboBox1 .Text);

функція InputBox

Для введення даних можна використовувати функцію InputBox. Ця функція виводить вікно діалогу, в якому користувач повинен ввести дані й клацнути кнопку OK (підтвердження дії) або Cancel (скасування дії).

Синтаксис функції InputBox:

Value := InputBox (Заголовок, Підказка, Значення);

де Value — змінна рядкового типу, яка отримує значення функції;

Заголовок — заголовок вікна функції (необов’язковий параметр);

Підказка — повідомлення, яке буде виведене в діалоговому вікні функції;

Значення — рядок тексту, який буде відображений у полі введення і виділений синім кольором.

У разі відмови користувача від введення тексту натисненням клавіші Esc або Cancel функція InputBox поверне це значення.

 

Увести значення за допомогою функції InputBox (рис. 28.6). 

За допомогою функції InputBox можна організувати діалог користувача з програмою, не перевантажуючи форму зайвими елементами керування для введення даних.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні властивості компонента Edit.

2. Запишіть оператор присвоєння змінній цілого типу значення, що міститься у текстовому полі Editi.

3. Запишіть оператор виведення значення змінної цілого типу у текстове поле Edit2.

4. Значенням якої властивості є елементи списку ComboBox?

5. Яка властивість зберігає номер рядка, вибраного елемента в списку ComboBox?

6. Поясніть призначення функцій та їх параметрів в операторі: age := StrToInt(InputBox('BiK', 'Скільки тобі років?', '0'));

Вправа 28

Скласти програму, що реалізує діалог користувача з програмою за поданим планом:

1) При клацанні кнопки отримується запит про ім’я.

 

2) Після відповіді відкривається друге вікно із запитом про вік (рис. 1).

3) Після відповіді у вікні виводиться повідомлення з привітанням і зазначенням класу, в якому навчається користувач (рис. 2).

1) Створіть новий проект. Розмістіть на формі кнопку Buttonl і змініть заголовок створеної кнопки на «Виконати».

2) Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки Виконати.

3) Опишіть змінні: var myname: String; age, clas: Integer;

4) У програмному коді процедури ButtonIClick запишіть оператори:

5) Запустіть проект на виконання. Збережіть проект у папці Вправа 28.

6) Доповніть проект виведенням ще одного повідомлення: «Вгадав клас навчання?», відповідь на яке «Так» або «Ні». Перевірте роботу програми.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 28 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

Практична робота 13

Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування

Завдання: створити проект для розв’язання задачі.

Два потяги виїхали одночасно назустріч один одному. Потрібно знайти, через який час вони зустрінуться, якщо задано значення відстані між ними в момент початку руху та швидкості руху кожного потяга. Обладнання: ПК із встановленим середовищем програмування Lazarus. хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

І. Розміщення елементів керування на формі

1. Створіть новий проект. Розмістіть на формі чотири компоненти Edit, компонент Button і чотири компоненти Label.

Змініть значення властивості Caption згідно з рисунком, задайте значення властивості Font на власний розсуд.

 

II. Написання процедур обробки подій

2. Створіть процедуру обробки події

onclick для кнопки Обчислити. Виконання процедури має привести до виведення шуканого часу в текстове поле Edit4, якщо значення швидкостей руху потягів і відстані між ними введено у відповідні поля Editi, Edit2,

Edit3.

Орієнтовний програмний код:

3. Отримайте результати для таких початкових даних: відстань —

1000 км, швидкість руху — 120 і 130 км/год відповідно.

4. Внесіть зміни до інтерфейсу програми та програмного коду, щоб

проект реалізовував розв’язання іншої задачі.

Два потяги виїхали одночасно з однієї станції у протилежних напрямках. Потрібно знайти відстань, на якій вони опиняться один від одного через заданий час, якщо дано швидкості руху кожного потяга.

III. Тестування проекту

5. Створіть три тестові набори вхідних даних для тестування про

екту. Обчисліть очікувані результати за складеними тестами.

6. Перевірте роботу програми на створених тестових даних. Збе

режіть проект у папці Практична робота 13. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: як складати та виконувати лінійні алгоритми для розв’язування задач.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 22:28, Переглядів: 5000