Народна Освіта » Інформатика » § 23. Запис програми

НАРОДНА ОСВІТА

§ 23. Запис програми

Складові мови програмування

Основними складовими будь-якої мови програмування є алфавіт, синтаксис і семантика.

Алфавіт мови програмування — це набір символів, які можуть використовуватися під час створення програм.

До алфавіту мови Object Pascal входять такі символи:

1) великі і малі літери латинського алфавіту: A...Z, a...z;

2) цифри: 0...9;

3) знаки арифметичних операцій, розділові знаки, спеціальні символи: + - * / \ = < > ( ) . , ; : @$ # _;

4) складені символи: <=, >=, < >, :=.

У мові Object Pascal є ключові (службові) слова, що мають фіксований зміст: If, For, while, array і т. д.

Синтаксис мови програмування — сукупність правил побудови мовних конструкцій (команд, ідентифікаторів тощо) у певній мові програмування.

Семантика мови програмування — сукупність правил використання мовних конструкцій, записаних мовою програмування.

Подійно-орієнтоване програмування

Керування виконанням програми у середовищі програмування Lazarus здійснюється за допомогою подій: коли відбувається певна подія (event), то виконується процедура обробки цієї події (event procedure).

Подія — це будь-який вплив на елемент керування в активному вікні, зокрема, при клацанні кнопки миші чи натисканні клавіші клавіатури. У Lazarus кожна подія має назву. Наприклад, клацання мишею — це подія onclick. Для кожного об’єкта існує набір стандартних подій, що пов’язані з даним об’єктом. Щоб програма виконувала певні дії у відповідь на подію, яка відбулася, програміст повинен написати процедуру обробки відповідної події.

Редактор коду

 

Програмний код форми міститься у вікні Редактор тексту.

У процесі редагування програми виникає необхідність перемикання між вікном Редактор тексту і вікном форми. Зробити це можна, клацнувши кнопку Перемкнути форму/ модуль (F12) (рис. 23.1) або натиснувши клавішу F12.

Проект у Lazarus (рис. 23.2) складається з набору програмних одиниць — модулів (unit). Головний модуль програми створюється автоматично і містить інструкції, з яких починається виконання проекту.

Текстовий редактор, вбудований в середовище Lazarus, схожий на звичайні текстові редактори. Але для зручності рядки тексту програми пронумеровані. Також передбачено виділення окремих складових тексту програми певними кольорами і накресленням:

• усі ключові слова (unit, uses, var, end та ін.) автоматично виділяються напівжирним;

• розділові знаки стають червоними;

• коментарі виділяються синім кольором;

• рядки з помилками виділяються жовтогарячими смугами.

У вікні Редактор тексту містяться ключові слова, які утворюють структуру програми. Текст модуля починається із ключового слова unit, далі слідує назва модуля: unit Uniti;

Кожен модуль складається з двох блоків: інтерфейсного (interface) і реалізації (implementation). Інтерфейсний блок містить опис об’єктів програми, а блок реалізації — програмний код, який закінчується ключовим словом end.

Створення процедури обробки події

Для створення процедури обробки події для об’єкта потрібно:

1) виділити об’єкт;

2) у вікні Інспектор об'єктів перейти на вкладку Події;

3) двічі клацнути мишею в рядку з назвою потрібної події. Заголовок створюваної процедури обробки події має формат: procedure НазваОб'єктаНазваПодії(Список параметрів);

 

Створити процедуру обробки події onclick для командної кнопки.

Додамо на форму компонент Button (Кнопка) із вкладки Standard (рис. 23.3).

Автоматично в частині описів з’явиться:

Buttonl: TButton;

Виділимо на формі командну кнопку.

У вікні Інспектор об'єктів перейдемо на вкладку Події. Двічі клацнемо в рядку з назвою події onclick (рис. 23.4).

Після цього буде автоматично сформовано заготовку процедури обробки події onclick для командної кнопки Buttonl:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin end;

Водночас в частині описів з’явиться заголовок обробника події: procedure Buttonl Click(Sender: TObject);

Запустимо проект на виконання. Але клацання командної кнопки не викличе ніяких дій, оскільки в процедурі ButtonIClick між ключовими словами begin і end не написано жодної команди. Створимо програмний код, за допомогою якого при клацанні кнопки буде змінюватися колір форми. Запрограмуємо зміну значення властивості Color об’єкта Forml. Для цього у програмному коді між ключовими словами begin і end запишемо команду:

Forml .Color := clYellow;

Запустимо проект на виконання. Перевіримо дію кнопки.

Програмний код, який пише програміст у середовищі програмування Lazarus, повинен забезпечувати реакцію на події. Процедуру, яка виконується, коли відбувається певна подія, називають обробником події. Якщо в програмі немає обробника для певної події, то відповідно немає і реакції програми на цю подію.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть, що таке подія. Наведіть приклади подій.

2. Чому описану в параграфі технологію називають подійно-орі-єнтованим програмуванням?

3. З якого ключового слова починається блок реалізації процедур обробки подій?

4. Що таке процедура обробки події?

5. Як створити процедуру обробки події onclick для командної кнопки?

Вправа 23

Скласти програму для зміни напису на формі при клацанні командної кнопки.

1) Відкрийте проект, збережений у папці Вправа 22:

• виконайте команду: меню Проект ^ Відкрити проект;

• у діалоговому вікні Відкрити проект відкрийте папку Вправа 22;

• знайдіть у папці файл проекту ргоіесЇІ.Ірі і відкрийте його.

2) Додайте на форму компонент Button із вкладки Standard на Палітрі компонентів.

3) Для створеної кнопки (ButtonI) змініть значення властивості Caption на «Змінити напис».

4) Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки. Перейдіть на вкладку Події і двічі клацніть у рядку з назвою події onclick.

5) У створеній процедурі procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); між ключовими словами begin і end запишіть команду:

Labell.Caption := 'Я програмую у Lazarus';

Запустіть проект на виконання.

6) Додайте на форму ще одну кнопку Button2 і змініть її заголовок на «Змінити колір». Створіть процедуру обробки події onclick для кнопки Button2, в якій запрограмуйте зміну кольору форми. Збережіть проект у папці Вправа 23.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 23 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 20:27, Переглядів: 2772