Народна Освіта » Інформатика » § 18. Упорядкування даних. Умовне форматування

НАРОДНА ОСВІТА

§ 18. Упорядкування даних. Умовне форматування

Зазвичай дані електронної таблиці, отримані в результаті розрахунків або після введення з клавіатури, потребують упорядкування й систематизації.

Сортування даних

Сортування даних в Excel — це встановлення порядку розташування рядків за даними певного стовпця (стовпців).

Дані можна сортувати за зростанням (в алфавітному порядку) або спаданням (у порядку, зворотному до алфавітного).

 

Щоб виконати сортування даних за зростанням або спаданням, спочатку потрібно виділити зв’язний діапазон комірок із даними.

Для простого сортування даних за зростанням або спаданням потрібно на вкладці Дані в групі Сортування й фільтр натиснути кнопку відповідного інструмента (рис. 18.1, а).

При цьому рядки виділеного діапазону переставляться за даними першого стовпця, порожні комірки якого розташуються знизу незалежно від типу сортування. Якщо виділити один стовпець, то дані можуть відсортуватися тільки в ньому або в розширеному діапазоні за даними виділеного стовпця. Який саме діапазон сортувати при такому виділенні, визначає користувач.

Для складного сортування даних за кількома умовами слід на вкладці Дані натиснути кнопку відкриття діалогового вікна Сортування в групі Сортування й фільтр (рис. 18.1, б), у якому зазначити умови сортування: за даними яких стовпців, за якими параметрами, у якому порядку тощо.

При налаштуванні складного сортування за даними кількох стовпців дані верхнього рядка виділеного діапазону вважаються заголовками і сортуванню не підлягають.

Порядок одночасного сортування за кількома стовпцями задає користувач у вікні Сортування. При цьому за кожним наступним стовпцем сортуватимуться лише ті рядки, в яких у попередньому відсортованому стовпці дані збігалися (рис. 18.2).

 

Фільтрування даних

Фільтрування даних в Excel — це відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певним умовам (умовам фільтрування).

При фільтруванні решта рядків таблиці (рядки, що не відповідають умовам фільтрування) приховуються і можуть бути відображені за інших умов фільтрування.

 

Верхній рядок виділеного діапазону не фільтрується і завжди є видимим, тому в нього зазвичай вписують заголовки стовпців.

Для ввімкнення режиму фільтрування потрібно активувати кнопку Фільтр (рис. 18.3).

При цьому для поточної комірки у верхньому рядку зв’язаного з нею діапазону з’являться значки розгортання фільтра ▼.

Зазвичай для фільтрування виділяють потрібну кількість стовпців таблиці разом із заголовками. Тоді при ввімкненні режиму фільтрування значки розгортання фільтра з’являться у всіх комірках рядка заголовків.

Якщо колір шрифту або заливки відрізняється від чорного і білого, можна встановити Фільтр за кольором.

Для стовпців із числовими даними активним буде пункт Фільтри чисел.

Для налаштування діапазону, відсутнього в переліку меню Фільтри чисел, наприклад більше п’яти та менше дев’яти, слід вибрати Користувацький автофільтр.

Для стовпців з текстовими даними активним буде пункт Текстові фільтри (рис. 18.4).

Після встановлення нового фільтра в тому самому стовпці «старе» правило фільтрування анулюється.

Фільтри можна застосовувати до кількох стовпців одночасно. При цьому кожен фільтр застосовується до рядків, які залишилися видимими після попереднього фільтрування.

Умовне форматування Ш

Щоб комірки з певними даними вирізнялися серед інших комірок, застосовують умовне форматування.

Умовне форматування комірок — автоматична зміна формату комірки на заданий, якщо значення даних в ній відповідають певній умові.

Для умовного форматування треба виділити діапазон комірок, вибрати команду Основне ^ Стилі ^ Умовне форматування і вибрати потрібне.

Умовне форматування надає можливість оформити комірки таблиці за стандартними правилами і стилями або ж встановити свої правила і стилі оформлення комірок, дані в яких відповідають деякій умові (команда Інші правила).

До комірки можна застосовувати кілька правил умовного форматування. Якщо ж такі правила суперечать одне одному, то «чинним» буде правило, встановлене пізніше.

Якщо для того самого діапазону встановити червону заливку комірок зі значеннями, більшими за 5, а потім встановити зелену заливку комірок зі значеннями, меншими за 7, то в підсумку комірки зі значенням 6 зафарбуються зеленим кольором, оскільки відповідне правило встановлено останнім (рис. 18.5).

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сортування даних?

2. Як відбувається сортування за даними кількох стовпців?

3. У чому полягає фільтрування даних?

4. Що відбувається під час фільтрування даних таблиці за кількома стовпцями?

5. Що таке умовне форматування?

6. Що відбувається, коли правила умовного форматування даних суперечать одне одному?

Вправа 18

Створити таблицю, здійснити умовне форматування та впорядкування даних за описом.

 

1) Запустіть програму Excel. Створіть таблицю за зразком (див. рисунок).

2) Налаштуйте умовне форматування комірок діапазону В3:Е7:

1- ше місце — червона заливка;

2- ге місце — зелена заливка;

3- тє місце — жовта заливка (колір шрифту — на власний вибір).

3) Налаштуйте умовне форматування комірок для непризових місць: шрифт — напівжирний, колір шрифту — синій, без заливки комірок.

4) Упорядкуйте дані рядків таблиці так, щоб навчальні предмети розташовувалися в алфавітному порядку.

5) Додайте до таблиці фільтри для відображення лише тих предметів, з яких учні школи у 2015 році посіли перше місце.

6) Збережіть файл з іменем Вправа 18 у відповідній папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Комп'ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 18 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

Практична робота 9

Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

Завдання: створити таблицю успішності учнів, взявши за зразок шкільний журнал, з автоматичним обчисленням підсумкових оцінок та рівня навчальних досягнень учнів. Обладнання: комп’ютер зі встановленим табличним процесором Excel.

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть програму Excel. Установіть параметри сторінки: усі поля — по 1 см, колонтитули — 0 см, орієнтація — книжкова, розмір паперу — А4.

 

2. Створіть таблицю за зразком (див. рисунок). Об’єднайте потрібні комірки, змініть розміри відповідних стовпців та рядків.

Установіть для таблиці межі середньої товщини.

3. У відповідних комірках встановіть потрібну орієнтацію тексту та формати даних: для оцінок — числовий без десяткових знаків, для написів — текстовий, для дат — короткий формат дати.

4. Впишіть прізвища учнів і їх оцінки, а також інші текстові написи.

5. Відсортуйте прізвища учнів в алфавітному порядку.

6. Уведіть нумерацію і дати в режимі автозаповнення.

7. Обчисліть відповідною функцією підсумкову оцінку кожного учня як округлене середнє арифметичне його оцінок.

8. Функцією COUNTIF(CHETECnM) розрахуйте кількість відсутніх у кожний із зазначених днів.

9. Функцією COUNTIF за підсумковими оцінками розрахуйте кількість учнів, оцінки яких відповідають початковому (менше за 4 бали) і високому (більше від 9 балів) рівням.

10. Функцією COUNTIFS(CHETECnMMH) за підсумковими оцінками учнів розрахуйте кількість тих, хто має достатній (від 7 до 9 балів) та середній (від 4 до 6 балів) рівні.

11. Налаштуйте умовне форматування комірок з оцінками залежно від рівня досягнень учнів: високий — червоний колір тексту, середній — зелений, достатній — синій, початковий — чорний (без заливки комірок кольором).

12. Збережіть файл з іменем Практична робота 9 у відповідній папці. Закрийте програму Excel. Завершіть роботу за комп’ютером. Зробіть висновок: які функції використовують для розрахунків; яка з використовуваних функцій має найбільше аргументів.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 20:24, Переглядів: 4707