Народна Освіта » Хімія » § 25. Амфотерні гідроксиди. Їхні фізичні й хімічні властивості

НАРОДНА ОСВІТА

§ 25. Амфотерні гідроксиди. Їхні фізичні й хімічні властивості

— Що означає слово «амфотерні»?

— Подивімося у словнику: амфі (грецьк. όμφί-) — означає «по обидва боки, навколо», «подвійний, двоякий, двоїстий». І

Іноді для утворення терміна використовують префікс не амфі-, а амфо- (грецьк. άμφω — обидва).

Амфібія — істота (а пізніше й технічний пристрій) І «подвійного життя», тобто така, що існує й на суші ^ й у воді, земноводне.

Амфітеатр (іст.) — місця для глядачів, розташовані навколо арени (у сучасних залах для глядачів — за партером). Амфотерний: амфотерні речовини — ті, що мають двоїсту природу (можуть проявляти або кислотні, або основні

властивості).

СКЛАД І НАЗВИ АМФОТЕРНИХ ГІДРОКСИДІВ

Ми також говорили, що амфотерні оксиди й гідроксиди утворюють метали зі ступенем окиснення +3 (рідше +2 і +4). Приклади амфотерних гідроксидів:

Відповідні їм оксиди також амфотерні (див. § 19).

Згадаємо, що метали, які утворюють амфотерні оксиди й гідроксиди, розташовані в Періодичній системі між типовими металічними й неметалічними елементами. Таким чином, властивості елементів у періодах змінюються не стрибком, а поступово.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Амфотерні гідроксиди нерозчинні у воді. Фізичні властивості в них такі самі, яків нерозчинних основ.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Амфотерні сполуки мають особливість: вони проявляють властивості як кислот, так і основ залежно від того, з якою речовиною вони реагують.

Так, реагуючи із сильною кислотою, вони проявляють основні властивості, а під час реакції із сильною основою — кислотні.

Розберемо ці положення на конкретному прикладі. Алюміній гідроксид — амфотерна речовина. Щоби довести його амфотерність, слід провести реакції і з кислотою, і з основою.

Дослід

Якщо до осаду Al(OH)3 додати кислоти, то відбудеться реакція й осад розчиниться, але якщо додати концентрований розчин лугу, то осад розчиниться також!

1. Взаємодія з кислотами

Взаємодія Al(OH)3 з кислотою відбувається так само, як і будь-якої іншої основи, у результаті утворюються сіль і вода:

2. Взаємодія з лугами

Взаємодія з лугами може відбуватися по-різному. Реакції в розчинах і розплавах призводять до утворення різних продуктів.

Взаємодія в розплаві

Розглянемо випадок, коли реакція відбувається в розплаві. Оскільки в реакції з лугом Al(OH)ij є кислотою, запишемо його формулу як формулу кислоти:

Згадаємо, що нерозчинні основи у процесі нагрівання розкладаються, а оскільки речовини, за умовою, реагують у розплавленому стані, то від сполуки H3AlO3 відщеплюється молекула води:

Тоді рівняння виглядає так:

Відбувається реакція обміну між амфотерним гідроксидом — алюмінієвою кислотою — й основою.

Зазвичай цю реакцію записують так:

Завдання

Порівняйте ці реакції та реакції взаємодії амфотерних оксидів із лугами (див. § 21).

Під час сплавляння амфотерних гідроксидів із меншим числом гідроксигруп відщеплення молекули води не відбувається:

Тут можна представити Zn(OH)2 як H2ZnO2, відповідно, утворюється сіль Na2ZnO2 — натрій цинкат.

Взаємодія в розчині

Якщо реакція відбувається в розчині лугу, то утворюються солі більш складної будови:

Більш докладно ви будете вивчати такі солі у старших класах.

— Taic що, виявляється, із Ai(OH)3 можна одержати AlCl3, і NaAlO2, і Na[Al(OH).,]?

— Дійсно, це так. В одній солі Al — катіон, в інших — у складі аніона.

— Це дуже складно.

— Так ніхто й не обіцяв, що буде дуже легко й просто.

3. Розклад під час нагрівання

Амфотерні гідроксиди, так само як і інші нерозчинні гідроксиди, розкладаються під час нагрівання:

Отже, ми ознайомилися з хімічними властивостями дивних речовин — амфотерних сполук, які залежно від другого реагенту можуть поводитися і як кислоти, і як основи й утворювати солі різного складу.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. У чому особливість хімічних властивостей амфотерних сполук?

2. З якими речовинами слід провести реакції, щоби довес- ” " ти амфотерні властивості гідроксиду або оксиду?

3. Де в Періодичній системі Д. І. Менделєєва розташовані елементи, які утворюють амфотерні сполуки?

4. До амфотерних оксидів належить:

а) CaO;

б) р2о5;

в) Cr2O3;

г) CrO3.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. Тільки амфотерні гідроксиди розташовані в ряді:

2. Укажіть, з якою речовиною взаємодіють і HNO3, і КОН:

 

3. Дано речовини: КОН, FeCl3, H2SO4. З якими з них можуть узаємодіяти:

а) натрій гідроксид;

б) кунрум гідроксид;

в) цинк гідроксид?

Напишіть відповідні рівняння реакцій.

4. Наведіть приклади реакцій, що доводять основний характер речовин BaO і Ba(OH)2.

δ. Наведіть приклади реакцій, що доводять кислотний характер оксиду SO3 і його гідроксиду.

6. Наведіть приклади реакцій, що доводять амфотерний характер речовин BeO і Be(OH)2 (реакції відбуваються аналогічно сполукам Цинку).

8. Є наважка алюміній гідроксиду масою 56 г. Обчисліть маси:

7. Установіть відповідність між формулою речовини та її приналежністю до певного класу.

Формула речовини

а) CsOH

б) MnO

в) Al2O3

г) K2COД) SiO2

Клас неорганічних сполук

1) Амфотерний оксид

2) Основний оксид

3) Сіль

4) Луг

5) Амфотерний гідроксид

6) Кислотний оксид

 

а) хлоридної кислоти,

б) розчину натрій гідроксиду, необхідних для повного розчинення алюміній гідроксиду.

9. Потрібно одержати 40 г цинк оксиду. Яку масу цинк гідроксиду треба розкласти для цього?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Гранкіна

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-09-2016, 00:14, Переглядів: 4019