Народна Освіта » Хімія » § 21. Солі

НАРОДНА ОСВІТА

§ 21. Солі

— Оті залишився останній клас — солі.

— Навколо нас дуже багато солей: харчова сода — cLib, крейда — сіль, навіть мило — сіль! А найголовніша — кухонна сіль!

ВИЗНАЧЕННЯ Й ФОРМУЛИ СОЛЕЙ

Солі — складні речовини, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Формули солей виглядають так:

— От це найважчі формули! Як же з ними розібратися?

— Давай думати. Попереду — метал. Зрозуміло.

Це ми дізналися. А потім кислотний залишок.

— Це зрозуміло, але ж кислотні залишки різні!

— Звичайно. Hy й нехай різні. Ти можеш переплутати формули солей хіба що з оксидами, але в оксидів на другому місці завжди стоїть Оксиген.

— А індекси?

— Нехай тебе поки індекси не хвилюють. Давай просто навчимося знаходити формули солей, а потім будемо їх складати. Дивися, от формули: K2O, MgCO3, H3PO1, H2S, FeCl3, Fe(OH)2, CaSO1, Zn(OH)2, Ba(NO3)2, SO3. Знайди серед них солі.

— Ox і важке завдання! Так, підемо за порядком. Оксиди — два елементи, один із них Оксиген. Це K2O і SO3.

Далі. У формулі є група OH — це основи: Fe(OH)2* Zn(OH)2.

— Молодець! Поки відмінно.

— Не заважай, я думаю. Попереду записано символ H — це кислоти: H3PO1, H2S. А все, що залишилося — солі: MgCO3, FeCl3, CaSO1, Ba(NO3)2. Ура!

Я молодець?

— Точно! Молодець!

Солі можна розглядати як похідні кислот, у яких атоми Гідрогену замінено атомами металічного елемента.

НАЗВИ СОЛЕЙ

У назвах солей спочатку йде назва металічного елемента, потім назва аніона — залишку кислоти. Так, усі солі сульфатної кислоти H2SO4 називають сульфатами, нітратної кислоти HNO3 — нітратами, хлоридної HCi — хлоридами тощо.

Наприклад: CaSO4 — кальцій сульфат, K2SO4 — калій сульфат.

Якщо металічний елемент має змінний ступінь окиснення, то його вказують римськими цифрами в дужках: Cr(NO3)3 — хром(ІІІ) нітрат, Mn(NO3)2 — манган(ІІ) нітрат.

У назвах солей відмінюється тільки назва аніона кислотного залишку: «Натрій силікатом — канцелярським клеєм — користуються для склеювання паперу».

Приклад. Назвемо солі Fe(NO3)3 , Na3PO4, CuSO4.

Розв'язання. Ферум — метал зі змінним ступенем окиснення. Тому визначимо спочатку його ступінь окиснення в цій сполуці. Запишемо ступінь окиснення кислотного залишку: Fe(NO3)0. Виходить усього три мінуси, отже, і плюсів теж має бути три: Fe^(NOi):.

 

Отже, назва — ферум(ІІІ) нітрат.

Na3PO4 — наступна сіль. Натрій — метал із постійною валентністю. Назва — натрій фосфат.

Назва CuSO4 — купрум(П) сульфат. Міркування, як і у випадку з Fe(NO3)8.

СКЛАДАННЯ ФОРМУЛ СОЛЕЙ

Формули солей складаємо, керуючись правилом про те, що сума ступенів окиснення у сполуці повинна дорівнювати O (див. §11).

Наприклад, сіль складається з Натрію й кислотного залишку сульфатної кислоти. Назва — натрій сульфат.

Пишемо символи елементів:

 

Підписуємо зверху стунені окиснення:

 

Важливо! Не забувайте, що ступінь окиснення стосується всього кислотного залишку, на індекси в цьому самому залишку ми уваги не звертаємо! (Щоби було зрозуміліше, візьміть його в дужки.)

Ось тут очевидно, що слід збільшити число позитивних йонів Натрію, тому ставимо після символу Натрію цифру 2:

Якщо позначимо кислотний залишок як аніон літерою А, то загальну формулу можна записати так:

 

Класифікація солей

За складом солі поділяють на кислі, основні й середні.

Середні солі містять тільки йони металу й кислотного залишку:


Кислі солі, крім йонів металу й кислотного залишку, містять йони Гідроген^':

Основні солі, крім йонів металу й кислотного залишку, містять гідроксильні групи:

 

— Так, як би це запам’ятати? Власне, якщо всередині формули є Н, як

у КИСЛОТИ, CLTb

кисла, а якщо ОН, як у основи,— основна!

 

Зверніть увагу, що кислі солі можуть утворювати тільки бага-тоосновні кислоти, а основні — тільки багатокислотні основи.

У результаті ми маємо знати:

Примітка. Пам’ятайте, що в назвах вказують тільки змінну валентність. Зверніть JirBary на суфікси в назвах кислот. Якщо забули — подивіться с. 170-171.

Тепер, коли в нас є вже деяка інформація про складні неорганічні речовини (будова, назви, класифікація), перейдемо до вивчення їхніх властивостей, застосування і поширення у природі. Про це дізнаємося в наступних параграфах.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. На які основні класи поділяють складні неорганічні сполуки?

2. Які сполуки називають бінарними?

3. Які речовини належать до класу оксидів?

4. Дайте визначення кислот.

5. Які речовини називають основами?

6. Дайте визначення солей.

7. Установіть відповідності.

1) Бінарні сполуки, в складі яких а) Солі

є атом Оксигену б) Оксиди

2) Сполуки, у формулах яких на пер- в) Кислоти

тому місці записують символ ато- г) Основи

ма Гідрогену

3) Сполуки, у складі яких як аніони є тільки гідроксигруна

4) Сполуки, у складі яких є атоми металу й кислотні залишки

8. Назвіть солі:

 

W “ O w O

9. Як ви вважаєте, формула якої сполуки «зайва» в цьому ряді: H2SO3, КОН, HNO3, H2SO4, НС1? До якого класу неорганічних сполук належить ця речовина?

1) Кислоти;

2) основи;

3) солі;

4) оксиди.

10. Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в цьому ряді: NaOH, КОН, Li2O, Ca(OH)2?

До якого класу неорганічних сполук належить ця речовина?

1) Кислоти;

2) основи;

3) солі;

4) оксиди.

11. Кислотним і основним оксидом є, відповідно:

 

12.Тільки кислотні оксиди розташовані в ряді:

 

'---' δ а *

13. Виберіть правильні твердження щодо солей:

1) солі — складні неорганічні речовини;

2) солі складаються тільки з атомів неметалів;

3) до складу солей входять атоми металів;

4) у складі солей може бути тільки два елементи.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. Із наведених речовин випишіть окремо формули кислот і основ. Дайте їм назви:

 

2. До якого класу неорганічних сполук належать такі речовини: Fe2O3, CuO, Al2O3, FeO, SiO2, CaO, CO2, P3O5?

Назвіть їх.

3. Серед формул хімічних сполук:

 

виберіть формули:

а) оксидів; в) основ;

б) кислот; г) солей.

4. Напишіть формули таких речовин: ферум(ІІІ) оксид, магній нітрат, сульфатна кислота, калій гідроксид, нікол сульфат, алюміній гідроксид, кальцій карбонат, натрій фосфат, сульфур(ІУ) оксид, сульфур(УІ) оксид, хлоридна кислота, фосфатна кислота.

5. Назвіть сполуки:


6. ^Складіть форм5'ли гідроксидів елементів зі ступенем окиснення:

Ці гідроксиди будуть кислотами чи основами?

7. Обчисліть масову частку Магнію та Оксигену в магній оксиді.

8. Летка сполука елемента з Гідрогеном містить 8,8 % Гідрогену. Визначте, що це за елемент, якщо формула його вищого окси-ДУ E2O5.

9. Складіть найпростішу формулу оксиду Нітрогену, який містить 30% Нітрогену за масою.

10. Хімічний аналіз показав, що у 160 г зразка певної сполуки міститься 128 г Купруму та 32 г Оксигену. Визначте формулу сполуки.

11. У 33 г вуглекислого газу міститься 9 г Карбону, решта — Окси-ген. Визначте формулу вуглекислого газу.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Гранкіна

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-09-2016, 00:12, посмотрело: 932