Народна Освіта » Хімія » Органічні сполуки в побуті

НАРОДНА ОСВІТА

Органічні сполуки в побуті

Чи трапляються органічні речовини у складі побутових хімікатів? Чи без­печні вони для здоров ’я людини і довкілля? Як правильно використовувати

Засоби побутової хімії?

Опрацювавши цей параграф, ви розширите уявлення про природні й синтетичні органічні сполуки, значення органічного синтезу для створення нових речовим, зможете обґрунтувати значення органічної хімії в побуті, оцінить вплив продуктів побутової хімії на довкілля, усвідомити необхідність дотримання правил безпечно­го поводження з побутовими хімікатами.

Побутові хімікати широко використовують у домашньому господарстві. Товари побутової хімії вражають розмаїттям. Яскрава вигадлива упаковка привертає увагу. Найрізноманітніші форми (розчини, гелі, порошки, пас­ти, креми, піни, суспензії, емульсії, гранули, таблетки, олівці, стікери, аерозолі тощо), склад і призначення є наочним свідченням того, наскільки «широко простягає хімія руки свої у справи людські» і як непросто пересіч­ному споживачеві вибрати якісний і безпечний продукт.

Аби спростити орієнтування в безмежному океані товарів побутової хі­мії, треба їх класифікувати. Зазвичай класифікаційною ознакою є призна­чення цих споживчих продуктів (поміркуйте. за якими ще критеріями можна класифікувати їх). Засоби для прання, підсинювання, вибілюван­ня, вибавляння плям, миття, чищення, дезінфікування, склеювання, до­гляду за поверхнями з натуральних, штучних, синтетичних матеріалів, рослинами, боротьби з побутовими комахами, гризунами та іншими шкід­никами... Цей перелік надзвичайно широкий (доповніть його, спираючись на власний повсякденний досвід). Деякі з найважливіших груп товарів по­бутової хімії наведено на схемі (мал. 19.1).

- До складу побутових хімікатів входять як неорганічні, так і органічні ре­човини: природні і штучні, синтетичні. Це неспростовне свідчення того, що хімія, хімічна технологія і її продукти - життєво важливі, необхідні сьогод - ні кожному. Продукти хімічного, передусім органічного, синтезу стали невід’ємною складовою життя сучасної людини.

Звісно, можна до нескінченності називати галузі застосування в повсяк­денному житті різноманітних сполук. Про деякі з них йшлося в попередніх параграфах. На прикладі пластмас, волокон, каучуків, лікарських засобів ®и Веодноразово пересвідчилися в існуванні зв’язку між хімічним складом, ^Удовою, властивостями і застосуванням речовин. Споживчі властивості

image157

 

Мал. 19.1. Товари побутової хіми зазвичай класифікують за призначенням.

Інсектициди і зооциди - засоби боротьби із шкідниками: комахами (наведіть приклади) І * хребетними тваринами {миші, пацюки)

Засобів побутової хімії зумовлені властивостями речовин, що входять до їхнього складу. Поміж них часто трапляються токсичні, їдкі, шкідливі для здцров'я сполуки. Тому безпечне й ефективне використання побутових хімікатів можливе лише за дотримання певних норм, нехтування якими неприпустиме (поясніть це. залучивши знання з основ здоров'я і власний повсякденний досвід).

Загальні правила поводження з побутовими хімікатами треба знати й не­ухильно виконувати (прокоментуйте наведені далі твердження, допов­ніть їх за потреби).

•  використовуйте засоби побутової хімії строго за призначенням, згідно з інструкцією.

•  Пильнуйте, аби на кожному з побутових хімікатів була етикетка, не пе­рекладайте їх з упаковок до інших місткостей.

•  Беріть до уваги піктограми на етикетці (додаток 8).

•  Зберігайте засоби побутової хімії в місцях, недоступних для дітей і хат* ніх тварин, подалі від харчових продуктів, місць приготування їжі, на­грівальних приладів.

•  He нехтуйте під час роботи з їдкими та отруйними побутовими хіміката­ми засобами індивідуального захисту (захисні окуляри, рукавиці, респі­ратор тощо).

•  Рештки побутових хімікатів і упаковку утилізуйте згідно з рекомендаці­ями виробника.

•  Тримайте на видноті список телефонів для екстреного звернення по допо* могу в разі нещасного випадку.

Як шкідливі речовини у складі побутових хімікатів потрапляють до орга­нізму? Розгляньмо приклад. Фенол - отруйна речовина, про це вже йшлося

У § 16. Чи трапляється вона в буденному житті? Тирсоплити, з яких ви­готовляють меблі, просочені фенол-формальдегідними смолами. Унаслідок

 

image158

 

Поступового розкладеная цих смол, особливо якщо меблеві кромки ие гер­метизовані, випари фенолу і не менш небезпечного формальдегіду (метана - лю) потрапляють у помешкання й зумовлюють хронічне отруєння людей.

У сучасній косметології глибокий пілінг (відлущування верхнього шару шкірного покриву) фенолом позбавляє шкіру обличчя зморщок, тому реклама позиціонуе його як альтернативу пластичній хірургії. Піс­ля глибокого пілінгу за кілька місяців шкіра самовідновлюеться - ви­робляє білок колаген, що забезпечує 13 поверхні гладкість, пружність і свіжість.

Мазь «Фукорцин» також містить фенол. Il використовують для лікуван­ня гнійничкових і грибкових захворювань шкіри, поверхневих ран, ерозій (поверхневих дефектів слизової оболонки), тріщин, саден. Фенол - діюча речовина спрею «Орасепт», який застосовують для лікування запальних процесів у горлі й ротовій порожнині. Пригадайте, сильним антисептиком також є етанол. Чому ці сполуки виявляють дезінфі кувальні властивості З'ясуймо це, виконавши дослід. У дві пробірки наллємо порції розчину біл* ка об'ємом 1-2 мл кожна. У першу пробірку добавимо стільки само насиче­ного водного розчину фенолу, у другу - дрібку кристалічного натрій хлори­ду і етанол об'ємом 2 мл. В обох пробірках унаслідок денатурації білка випадає осад (мал. 19.2). На цьому ґрунтується застосування фенолу і ета­нолу для дезінфекції, тому що ці речовини спричиняють у бактерій денату­рацію білків живих клітин і, як наслідок, їхнє відмирання.

Запобігання забрудненню довкілля під час використання органічних ря* мовим у побуті - обов'язок кожного свідомого споживача. Деякі речовини У складі засобів побутової хімії, упаковки і продуктів їхньої переробки становлять неабияку небезпеку для людини і довкілля. Вони токсичні для живих організмів» спричиняють руйнування озонового шару, сприя­ють глобальним змінам клімату, порушують екосистеми у водоймах, ґрунтах.

За ступенем ризику для здоров'я людини найбільш небезпечними є такі речовини:

*  канцерогени, що спричиняють ракові захворювання;

•  мутагени, які зумовлюють зміни в генах, що призводить до різноманіт­них порушень функцій організму;

•  репротоксиканти і тератогени порушують репродуктивні функції і внутрішньоутробний розвиток плоду.

Дізнайтеся більше... З огляду на різноманітність товарів побутової хімії їхня промислова утилізація - непросте завдання. На першому етапі виби­рають способи утилізації. Продукти, що мають сильнолужну або сильно - кислу реакцію (засоби для прочищання труб, миття сантехніки тощо), попе­редньо нейтралізують. Рідини поглинають сорбентами (торф, глауконіт тощо) й у такому вигляді дозують у змішувачах для одержання добавок для виробництва цементу. Технологія є повністю безвідхідною, а також перед­бачає використання матеріальної та енергетичної складової продукції, що утилізують.

Як мінімізувати ризики, пов’язані з використанням засобів побутової хімії?

Маркування товарів побутової хімії - перший і найважливіший крок до їхнього безпечного використання. Цей інструмент допомагає споживачеві ідентифікувати побутові хімікати, оцінити їхню безпечність для здоров'я людини і довкілля.

Зрозумілі й чіткі маркування побутового хімікату, докладна й зрозумі­ла інструкція щодо його використання є важливим аспектом реалізації конституційного права громадян на інформацію.

Розгляньмо докладніше, як маркують засоби побутової хімії і речовини в їхньому складі. Побутові хімікати класифікують відповідно до їхніх фізико - хімічних властивостей, токсичності і впливу на довкілля (див. форзац II). Етикетка має містити назву товару, відомості про його склад, інструкцію щодо безпечного використання, застережний знак і його словесну інтерпре­тацію (поміркуйте, чому на засобах для миття посуду немає застережних знаків), відомості про виробника (поясніть, для чого). Свідомий споживач зобов'язаний взяти до уваги інформацію на етикетці та неухильно викону - ватй інструкцію з безпечного використання товару, аби мінімізувати ризи­ки, пов’язані із цим.

Свідомі споживачі надають перевагу товарам, безпечним для здоров’я і довкілля. На упаковці таких товарів є екомаркування. Продукти з гідним довіри екомаркуванням (див. форзац II) мають відповідати критеріям, що стосуються всього життєвого циклу продукту. Йдеться про видобуток і під­готовку сировини, виробництво, використання, утилізацію, вивезення на звалище або переробку, усі етапи мають бути безпечними для здоров’я лю­дини і довкілля.

Дізнайтеся більше... Екосимвол - це графічний символ, який зазвичай на­носять на етикетку, рекламу або упаковку продукту як спеціальну інформацію для споживача. Екологічне маркування набуває все більшої значущості в кон­тексті міжнародної торгівлі. У країнах - членах Євросоюзу як засіб демонстра­ції екологічної результативності компаній його використовують для інформу­вання клієнтів та партнерів про екологічні особливості продукції і процесів ЇЇ розробляння, виробництва і споживання. Основними стимулами для участі виробників продукції та послуг в екосертифікації та екомаркуванні є посилен­ня ринкових позицій та підвищення конкурентоспроможності компаній.

Аби застосувати здобуті знання щодо маркування і безпечного викорис­тання побутових хімікатів, виконайте лабораторний дослід.

Ознайомлення зі змістом Інструкцій до товарів побутової хімії

Роздивіться етикетки товарів побутової хімії. Яку інформа цію вони містять?

І Проаналізуйте зміст інструкцій з використання цих спо­живчих продуктів. Що в цих інструкціях ви вважаєте найважливі­шим? Чим зумовлені застереження, наведені в інструкціяхt

*Якщо потрібно, скоригуйте інструкцію та обґрунтуйте доцільність внесе­них вами змін. Чи містить етикетка товару відомості про виробникаt Чи готові ви поінформувати його про потребу поліпшити інструкцію чи якість і безпечність засобу побутової хімії?

image159Дізнайтеся більше... З 2004 року знак «Екологічно чисто та безпечно» (мал. 19.3) представляє Україну в Глобальній мережі екологічного маркування - Global Ecolabelling Network (GEN) - незалежної асоціації організацій, до якої входять 36 країн світу, що впроваджують системи екологічного маркування згідно з добровільним міжнародним стандартом ISO 14024.

Що можете зробитм ви особисто, аби зменшити ризики від використання органічних речовим у побу­ті? Використовуйте свої можливості як споживача, надавайте перевагу товарам з екомаркуванням. Еко­номно використовуйте засоби для миття, чищення, прання тощо. Зменшуйте кількість пакувальних ма­теріалів. Ходіть за покупками з кошиком або полот­няною торбинкою замість поліетиленових пакетів.

Сортуйте сміття. Використовуйте гній і компост для підживлення рослин на прибудинковій території чи дачній ділянці, мінімізуйте використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками. Пояснюйте людям навколо доцільність таких дій. Цей список можна продовжити - зробіть це!

Дізнайтеся більша... 15 березня - Міжнародний день захисту прав спожи­вачів. У цей день громадські організації нагадують, що товари мають не тільки споживчі якості, а й соціальну й екологічну ціну, яку довелося заплатити за їхнє виробництво.

■ ПРО ГОЛОВНЕ

►  Побутові хімікати широко використовують у домашньому господар­стві,

^ Класифікаційною ознакою товарів побутової хімії зазвичай є призна­чення цих споживчих продуктів.

^ Треба йняти й ішухшнлт йKIiOIiyнити шгіі. іміі ііраишіа попитіжс*»цІЯ, побутовими ЯІМІНЯТЯМН.

^ і IoOyionі кімікяти потрапляють до оргяиіаму людини крі;іь ортиц ^llj киинн і тряилении, пимріню шкіри І ІШШКОДЖЄННИ ия ній.

► Мяркуяяння тояярія побутової ХІМІЇ ДОНОМЯГЯС СПОЖИЯЯЧЄЯІ ІДЄНТИф|.

ИуЯЯТИ IioOy IOhI ХІМІИЯТИ, ОЦІНИТИ ЇХНЮ біі1И#ЧИІГТІі.

^ Сяіломі СІШЖИМЯЧІ HйдиItH b HHptHiUf у І опарим, беЗІІвЧНИМ ДЛЯ ІІ/1І)рО|'| і доянілля.

image160

 

4.  1 Іояоніть, чому лікарський засіб «Фукорцин* не можна наносити на великі ділянки шкіри й використовувати вагітним жінкам та під час годування груддю, а також дітям ві­ком до 12 років.

В. ‘Антисептичний препарат «Сйноввт-70» широко використовують у ветеринарії. Цей водний розчин з об'ємною часткою етанолу 67,5 % має сильну антимікробну дію, його ефективність не менша, ніж у 3 %-го розчину фенолу. Поясніть, чому зі збільшенням кон - центрації спирту дезінфікувальні властивості препарату зменшуються, антисептичний ефект став поверхневим.

0.  Поясніть, що таке екологічне маркування продукції. Назвіть причини, що спонука" ють вао вибирати таку продукцію.

7.  Навадігь конкретні приклади згаданих у параграфі форм побутових хімікатів.

8.  Проаналізуйте зміот етикеток та Інструкцій товарів побутової хімії, що е у вашій осе* лі. Які з них містять небезпечні речовини? Які мають екологічне маркування? Результати дослідження оформіть як таблицю.

0.  ДІзнайтеоя, чи е у вашій місцевості підприємства, що виробляють побутові хімікати. Підготуйте стисле повідомлення про їхню продукцію.

Tюрм* майстерне

3 огляду не вивчене визначте, ми прввнлмю *и ібергесте лрвлвретипобутової *імм. якщо виявите недоліки, зафіксуйте/* м допомоги фотокамери і иогенио усуньте.

І зробіть також світлини Із зображенням правильного вбере виші й використання побутових хімікатів. Використайте світлини для підготовки премктвца «Як мов родиив використовує побутові хімікати» і складення екологічної вбетки споживача товар* побутової хімії (залучіть до ціс? роботи однокласників і молодцям школяре).

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-05-2013, 23:29, Переглядів: 23914