НАРОДНА ОСВІТА

Кислоти

Матеріал параграфа допоможе вам:

• класифікувати кислоти за певними ознаками;

• закріпити навички зі складання формул оксиге-новмісних кислот;

• давати назви кислотам;

• дізнатися про поширеність кислот у природі.

Склад і формули кислот. На попередніх уроках хімії кислотами називали сполуки, що утворюються під час реакцій оксидів неметалічних елементів з водою. Приклади хімічних формул таких сполук: HNO3, H2SO1, H3PO1. Оксиди, від яких походять кислоти, називають кислотними.

До кислот також зараховують водні розчини сполук неметалічних елементів VI і VII груп періодичної системи з Гідрогеном — HF, НС1, H2S та деяких інших.

 

Кислоти, що є похідними оксидів, об’єднують у групу оксигеновмісних кислот (мал. 46). їх загальна формула — HmFOn. Кислоти, утворені сполуками неметалічних елементів із Гідрогеном, називають безоксигеновими; вони мають загальну формулу HnF.

 

Усі кислоти — молекулярні речовини. У молекулі будь-якої кислоти міститься один або кілька атомів Гідрогену.

Кислоти — сполуки, молекули яких містять атоми Гідрогену, що можуть під час хімічних реакцій заміщуватись на атоми (йони) металічних елементів.

Приклади відповідних реакцій:

Зважаючи на кількість здатних до заміщення атомів Гідрогену, всі кислоти поділяють на одно-основні (наприклад, НС1, HNO3), двохосновні (H2S, H2SO1), трьохосновні (H3PO1)18.

Частину молекули кислоти, сполучену з атомом (атомами) Гідрогену, називають кислотним залишком.

За кількістю атомів Гідрогену в молекулі кислоти визначають валентність кислотного залишку. Якщо в молекулі кислоти один атом Гідрогену, кислотний залишок одновалентний, якщо два атоми — залишок двовалентний і т. д.:

Як бачимо, поняття «валентність» використовують не лише щодо атома, а й щодо групи сполучених атомів.

► Назвіть кислотні залишки та значення їх валентності в кислотах HNO3 і H2S.

Елемент, що утворює кислоту, називають кислототворним. Покажемо, як обчислити значення його ступеня окиснення в кислоті H2SO1. Запишемо над символами Гідрогену й Оксигену значення ступенів окиснення цих елементів:

Сума ступенів окиснення чотирьох атомів Оксигену становить (—2) · 4 = -8, а двох атомів

Гідрогену — (+1)·2 = +2. Оскільки молекула електронейтральна, то ступінь окиснення атома Сульфуру має становити +6:

Знаючи ступінь окиснення кислототворного елемента в кислоті, можна легко визначити оксид, від якого вона походить. Наприклад, кислоті H2SOil відповідає оксид SO3 (у ньому ступінь окиснення Сульфуру також становить +6).

► Визначте ступінь окиснення Фосфору в кислоті H3PO1 і назвіть формулу відповідного кислотного оксиду.

Для кислот використовують не лише хімічні формули, а й графічні. Складемо графічну формулу молекули кислоти H2SO1.

Сульфур у кислоті H2SO1 шестивалентний. Записуємо навколо кислототворного атома 6 рисок:

Усі ці риски (одиниці валентності) мають також «належати» чотирьом двовалентним атомам Оксигену. Розміщуємо всі атоми Оксигену навколо атома Сульфуру. Двом атомам Оксигену «виділяємо» по дві риски, а для двох інших залишиться по одній:

У лівого і правого атомів Оксигену не вистачає по одній рисці (Оксиген — двовалентний елемент). Проводимо їх і дописуємо зліва і справа по атому Гідрогену:

Графічну формулу цієї молекули можна скласти іншим способом. Записуємо хімічну формулу сполуки, виокремивши в ній групи атомів OH (гідроксильні групи):

Гідроксильна група є одновалентною: -0-Н. З’єднуємо рискою кожну групу OH з атомом Сульфуру:

Два атоми Оксигену, що залишилися, розміщуємо навколо атома Сульфуру і кожний «сполучаємо» із цим атомом двома рисками:

► Складіть графічну формулу молекули кислоти H3PO1.

Назви кислот. Кислоти мають хімічні й тривіальні назви (табл. 7).

Найважливіші кислоти

Таблиця 7

Формула

Назва19

хімічна

тривіальна

HF

Фторидна

Фтороводнева, плавикова

HCl

Хлоридна

Хлороводнева, соляна1

H2S

Сульфідна

Сірководнева

HNO2

Нітритна

Азотиста

HNO3

Нітратна

Азотна

H2CO3

Карбонатна

Вугільна

H2SiO3

Метасилікатна

Кремнієва

H2SO3

Сульфітна

Сірчиста

H2SO1

Сульфатна

Сірчана

H3PO1

Ортофосфатна

Фосфорна

Назва кислоти складається із двох слів. Друге слово в усіх назвах — «кислота».

Корінь першого слова хімічної назви кислоти походить від назви кислототворного елемента (хлоридна кислота — сполука Хлору). Це слово для безоксигенової кислоти має суфікс «ід» («ид»): H2S — сульфідна кислота. У хімічних назвах оксигеновмісних кислот суфікси інші. Якщо кислототворний елемент перебуває у сполуці в найвищому ступені окиснення, обирають

Тривіальні назви більшості кислот походять від назв простих речовин або сполук елементів із Гідрогеном.

Поширеність кислот у природі. На нашій планеті трапляється чимало кислот. Карбонатна кислота утворюється в результаті розчинення у природній воді вуглекислого газу CO2. Під час вивержень вулканів в атмосферу надходять сірководень H2S і сірчистий газ SO2. Перша сполука, розчиняючись у воді, утворює сульфідну кислоту, а друга, реагуючи з водою, — сульфітну.

Рослинний і тваринний світ багатий на кислоти, які належать до органічних сполук. Лимонна, яблучна, щавлева кислоти містяться в деяких фруктах, ягодах, овочах (мал. 47), мурашина кислота — в мурахах (тому їх укуси досить відчут-

 

ні), бджолиній отруті, кропиві. Коли скисають молоко і вино, утворюються, відповідно, молочна й оцтова кислоти. Молочна кислота також є у квашеній капусті, силосі дія худоби; вона накопичується у м’язах під час їх роботи. Шлунковий сік містить неорганічну кислоту — хл ори дну.

Кислота — сполука, молекула якої містить один або кілька атомів Гідрогену, які можуть під час реакцій заміщуватися на атоми (йони) металічного елемента.

Розрізняють безокснгенові кислоти (загальна формула Hn-E) та оксигеновмісні (Hni-EOn). За кількістю атомів Гідрогену в молекулі кислоти поділяють на одноосновні, двохосновні, трьохосновні.

Частину молекули кислоти, сполучену з атомом (атомами) Гідрогену, називають кислотним залишком.

Для оксигеновмісної кислоти існує відповідний (кислотний) оксид. В обох сполуках кисло -тотворний елемент має одне й те саме значення ступеня окиснення.

Кислоти мають хімічні й тривіальні назви.

Кислоти поширені в природі.

186. Наведіть означення кислоти. Що таке кислотний залишок? Укажіть кислотні залишки у формулах кислот H2Tef HNO2 і H3AsO4.

187. За якими ознаками класифікують кислоти? Запишіть формули кислот HCIO3, HBrf H2TeO3, HF, HNO2, H2Se1 H3AsO4 у відповідні стовпчики таблиці:

Кислоти

оксигено

вмісні

без-

оксигенові

одно

основні

двох

основні

трьох

основні

         

188. Визначте ступені окиснення кислототворних елементів у кислотах HCIOf HPO3 і H2TeO4. Запишіть формули оксидів, які відповідають цим кислотам.

189. Складіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти Йоду, який має в цій сполуці ступінь окиснення +5.

190. Знайдіть відповідність.

Формула кислоти Назва кислоти

1) H2SeO3; а) селенідна;

2) H2Se; б) селенатна;

3) H2SeO4; в) селенітна.

191. Складіть графічні формули молекул кислот НІ, НСЮ, H2TeO3.

192. Які кількості речовини елементів містяться в 0,5 моль таких кислот: а) нітратної; б) сульфатної? (Усно.)

193. Взято 6,2 г борної кислоти H3BO3. Знайдіть кількість речовини кислоти. (Усно.)

194. Обчисліть масові частки елементів у фторидній кислоті. (Усно.)

195. Існують дві оксигеновмісні кислоти з однаковими значеннями молярних мас — 98 г/моль. Назвіть ці кислоти і напишіть їх хімічні формули.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:53, Переглядів: 1597