Народна Освіта » Хімія » § 34. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 34. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• називати способи добування лугів і нерозчинних основ;

• характеризувати реакції, що лежать в основі добування лугів, нерозчинних основ її амфотерних гідроксидів;

• складатирівняння реакцій добування лугів, нерозчинних основ, амфотерних гідроксидів.

Основи це речовини, які мають широке використання, хоча в природі не поширені. Тому їх добувають у промисловості, оскільки вони мають широке практичне застосування. Основи є необхідними під час будівельних робіт, виробництва ліків, мийних засобів. їх використовують як добавку до електроліту в акумуляторах, при виробництві фарб), як компонент ракетного палива. Калій гідроксид застосовують длявиробництва рідкого скла. Калій і натрій гідроксиди як гігроскопічні речовини використовують для очищення газів від вологи та вуглекислого газу. Воші незамінні у виробництві

рідко ιό мила. Це далеко не повний перелік використання основ. Тому й важливо звати способи їх добування.

Способи добування лугів. Відомо багато речовин, з яких добувають луги. Це лужні та лужноземельні метали, їх оксиди. Розглянемо, як відбуваються ці реакції.

1.    Взаємодія лужних металів із водою.

Д о с л ід 1 . Якщо зрізати шматок натрію, промокнути промокальним папером і покласти в посудину з водою, то він починає інтенсивно «бігати» по поверхні води й поступово розчиняється в ній (рис. 82 а). Швидке переміщення шматочка натрію відбувається за рахунок виділення водню. За додавання до утвореного розчину кількох крапель фенолфталеїну спостерігається зміна забарвлення. Розчин стає малиновим, що й доводить наявність у ньому лугу.

Рівняння реакції: 2Na + 2Н,20 = 2NaOH + H2T.

Усі лужні метали з водою утворюють розчинні у воді основи.

Напишіть самостійно рівняння реакції взаємодії літію з водою.

2.    Взаємодія лужноземельних металів із водою.

Лужноземельні метали реагують із водою подібно до лужних (рис. 82 б). Реакції відбуваються менш активно, але їх продуктами є також розчинна у воді основа (луг) і водень:

Напишіть самостійно рівняння реакції взаємодії барію з водою.

3. Взаємодія оксидів лужних елементів з водою.

Вивчаючи хімічні властивості основних оксидів, ви вже ознайомлювалися з тим, як ці речовини взаємодіють із водою. Саме ці реакції й лежать в основі добування лугів: K O + H O = 2КОН.

Напишіть самостійно рівняння реакції взаємодії натрій оксиду з водою.

4. Взаємодія оксидів лужноземельних елементів з водою.

Як вам відомо, до лужноземельних металів відносять кальцій, барій, стронцій. їх оксиди легко реагують із водою з утворенням відповідних гідроксидів, наприклад:

 

5. Взаємодія розчинів солей із лугами (див. дослід 2, с. 193).

Способи добування нерозчинних основ. Під час вивчення хімічних властивостей лугів ви ознайомилися з реакціями добування нерозчинних у воді основ. Вони утворюються внаслідок реакцій обміну солей з лугами у водних розчинах. Наприклад:

Нерозчинна у воді основа випадає в осад.

 

Наведіть приклади рівнянь реакцій добування інших нерозчинних основ.

Способи добування амфотерних гідроксидів. Подібно до добування нерозчинних основ, амфотерні гідроксиди добувають шляхом взаємодії розчинної солі відповідного металічного елемента з розчинами лугів (due. с. 182, рис. 81 a, б). Наприклад:

Отже, вивчивши матеріал параграфа, ви переконалися в тому, що існує багато способів добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів.

ПІДСУМОВУЄМО ВИН rIEHE

• Розчинні у воді основи (луги) добувають взаємодією: а) лужних металів із водою; б) лужноземельних металів із водою;

в) оксидів лужних металічних елементів із водою; г) оксидів лужноземельних металів із водою.

• Нерозчинні основи й амфотерні гідроксиди добувають взаємодією розчинів солей із лугами.

> ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.    Напишіть рівняння реакцій добування: а) літій гідроксиду з літію та літій оксиду; б) барій гідроксиду з барію та барій оксиду;

в) ферум(ІІ) гідроксиду з ферум(ІІ) сульфату й лугу; г) хром(ІІІ) гідроксиду {за аналогією добування алюміній гідроксиду) з хром(ІІІ) нітрату й лугу.

2.    Установіть, між якими з попарно взятих речовин, що подані формулами. можлива взаємодія: a) NaOH і FeSOn; б) Ва(ОН)г і HNO3;

в) Zn(OH)2 і НСІ; г) KOH і SO2; O Ca(OH)2 і Na2O; д) BaCI2 і H2SO4;

е) AgNO3 і HNO3; є) UOH і SO3; ж) BaCI2 і НСІ.

Складіть, де можливо, рівняння реакцій.

3.    Напишіть рівняння реакцій між попарно взятими речовинами. Назвіть, які з реакцій відображають відомі способи добування основ: а) натрій гідроксид й алюміній сульфат; б) хром(ІІ) нітрат і калій гідроксид; в) калій оксид і вода; г) купрум(ІІ) нітрат і калій гідроксид; ґ) натрій гідроксид і фосфор(У) оксид.

4.    Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою: U -» Li2O -> UOH -> Zn(OH)2 -» Na2ZnO2. Проаналізуйте, властивості яких речовин можна пояснити, користуючись нею.

5.    Спрогнозуйте результати реакцій, які відбуваються між: а) алюміній хлоридом і натрій гідроксидом; б) продуктом, що випав в осад з попередньої реакції, та розчином сульфатної кислоти.

6.    До калій гідроксиду кількістю речовини 0,3 моль долили розчин алюміній хлориду в надлишку. Драглистий осад, що утворився, нагріли. Обчисліть масу твердого залишку.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Савчин

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 00:11, Переглядів: 5197