Народна Освіта » Хімія » § 13. Природа хімічного зв’язку. Електро-негативність елементів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 13. Природа хімічного зв’язку. Електро-негативність елементів

Опанувавши матеріал параграфа, ви зможете:

• розрізняти поняття «валентність» і «ступінь окисненпя елемента»;

• визначати ступені окисненпя елементів у сполуках за їх формулами;

• знати поняття «хімічний зв'язок», «електронегативність»;

• розуміти природу хімічного зв’язку па основі знань про електронну будову атомів.

Хімічний зв’язок. З попередньої теми ви довідалися, що властивості елементів залежать від: а) зарядів їх атомних ядер; б) числа енергетичних рівнів в електронній оболонці або радіуса атома; в) кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

Найстійкішими є завершені енергетичні рівні. Це характерно для інертних елементів. Атоми цих елементів не сполучаються між собою та з іншими атомами. Цс пояснюється тим, що електронна оболонка, яка містить 2 або 8 електронів на зовнішньому енергетичному рівні, є стійкою й енергетично вигідною атому. В усіх інших елементів зовнішній енергетичний рівень незавершений. Під час хімічних реакцій атоми прагнуть його завершити. Тому процес утворення хімічних сполук (простих і складних речовин) полягає в завершенні атомами зовнішніх енергетичних рівнів.

Як це відбувається, які речовини за будовою утворюються: атомні, молекулярні чи йоіші?

Відповідь па це запитання можна дати, з’ясувавши суть хімічного зв’язку, утворення якого відбувається двома способами, що подані нижче.

1.    Два чи більше атомів утворюють спільні електронні пари (речовини молекулярної будови).

2.    Атоми, що мають малу кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні (металічні елементи), віддають їх. Атоми, що мають велику кількість електронів (иеметалічні), приєднують. Результатом такого переміщення електронів є утворення заряджених частинок йолів.

В обох випадках зовнішній енергетичний рівень набуває конфігурації електронів, що властива для інертних елементів. Як уже згадувалося, завершений зовнішній електронний рівень є стійким та енергетично вигідним атому.

Хімічний зв'язок — це зв'язок, утворений па основі взаємодії між частинками речовини (атомами, молекулами, нонами), у результаті чого утворюються хімічно стійкі молекули чи кристали.

Пригадайте з курсу фізики, що таке електростатичні сили притягання.

Аналізуючи склад простих і складних речовин, розуміємо, що кількість атомів елемента, який сполучається з іншими, є чітко визначена. Наприклад, до складу кисню входять два атоми Оксигену Or Аналогічно й молекули водню, хлору, азоту є двоатомними. Однак до складу озону входять три атоми Оксигену Οχ. У молекулі води містяться два атоми Гідрогену й один атом Оксигену K1O. Це молекулярні сполуки.

А якщо розглянути склад кухонної солі, то її кристали містять різнойменно заряджені частинки, що називають йолами.

Сполучення між частинками відбувається з виділенням енергії і зменшенням власної енергії та залежить від кількості несиарених електронів, що здатні до утворення спільних електронних пар. Оскільки ядра атомів мають різні заряди, а радіуси можуть бути більшими чи меншими, то й сили притягання між ними різні.

Електронегативність елементів. Звернемо увагу на утворення молекули водню. На зовнішньому енергетичному рівні є один неснарений .v-електрон. З іншим атомом Гідрогену він утворює спільну електронну пару. Оскільки заряд ядра в обох атомах однаковий, то вони з однаковою силою притягають електрони зовнішнього енергетичного рівня.

Інша ситуація спостерігається з утворенням хімічного зв’язку в молекулі гідроген хлориду HCl. Зважаючи на те, що в утворенні зв’язку беруть участь атоми різних елементів, то, відповідно, заряди ядер їх атомів також різні: в атома Гідрогену заряд ядра +1, у Хлору +17. Це вказує на те, що ядро атома Хлору значно сильніше притягує до себе неснарений електрон атома Гідрогену, ніж це властиво ядру атома Гідрогену. Тому у випадках, коли електронні пари утворюються двома різними елементами, сили притягання між ними неоднозначні. Щоб визначити, який з елементів сильніше притягує електронну пару зв'язку, ученими введено поняття електронегативності елемента.

Електронегативність це властивість атома елемента притягувати до себе електрони.

Електронегативність елементів змінюється в періодах і групах (табл. 7).

Подумайте й поясніть, з чим пов'язані такі зміни.

Таблиця 7

Електронегативність елементів

Розглянемо зміну електронегативиості в малих періодах.

Якщо розташувати елементи за зменшенням електронега-тивності, то утворюється ряд електронегативиості, яким можна користуватися для визначення, до якого з атомів, що утворюють електронну пару, зміщуються електрони. Елемент, від якого відтягуються електрони, набуває умовного позитивного заряду. Елемент, до якої*» притягуються електрони, умовного негативного. Величина цих зарядів залежить від числа електронів, що вказують па кількість відтягнутих чи притягнутих електронів. У хімічній формулі більш електронегативний елемент ставлять на другому місці.

ПІДСУМОВУЄМО ВИВ НЕПЕ

• Хімічний зв'язок — це зв’язок, утворений на основі взаємодії між частинками речовини (атомами, молекулами, нонами), у результаті чого утворюються хімічно стійкі молекули чи кристали.

• Утворення хімічних сполук (простих і складних речовин) полягає в завершенні атомами зовнішніх енергетичних рівнів.

• Сполучення між частинками відбувається з виділенням енергії і зменшенням їх власної енергії.

• Електронегативність — це властивість атома елемента притягувати до себе електрони. Електронегативність елементів змінюється в періодах і групах, зокрема в головних підгрупах: зі збільшенням заряду ядра атома в періодах — зростає, а в головних підгрупах — спадає.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.    Сформулюйте визначення: а) хімічного зв’язку; б) електронега-тивності елементів.

2.    Поясніть зміну електронегативиості елементів у: а) періодах; б) групах.

3.    Поясніть, у якому випадку спостерігається зміщення електронів і до якого елемента: a) Na і СІ; б) H і F; в) F і F; г) Ca і Br. Чому так відбувається?

4.    Поясніть на прикладі сполук, виражених формулами СІ2, NaCI, CF4, Br2, CO2, які елементи проявляють більшу електронегативність і чому.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Савчин

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-09-2016, 23:55, Переглядів: 1802