Народна Освіта » Хімія » § 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. реакції розкладу, сполучення

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини. реакції розкладу, сполучення

Повторивши матеріал параграфа, ви зможете:

•    називати хімічні елементи (не більше 20-ти) за сучасною науковою номенклатурою; прості (метали й неметали) та складні (оксиди, основи, кислоти) речовини;

•    формулювати визначення понять: «речовина», «атом», «молекула», «проста речовина», «складна речовина», «реакція розкладу», «реакція сполучення»;

•    записувати символи хімічних елементів, формули простих і складних речовин, реакції розкладу та сполучення;

•    складати рівняння реакцій розкладу та сполучення.

Пригадайте найважливіші хімічні поняття з курсу хімії 7 класу.

Найважливіші хімічні поняття. Під час вивчення хімії в 7 класі ви ознайомилися з поняттями, що є невід’ємними складовими цієї науки. Визначення хімії як науки включає предмет її вивчення, а саме: речовини та перетворення, що можуть відбуватися з ними.

Пригадайте з курсу хімії 7 класу визначення поняття «речовина».

Становлення хімії як науки відбувалося на основі вивчення складу речовин або, іншими словами, учені намагалися встановити, з яких найдрібніших частинок складається кожна з них.

Пригадайте, з яких частинок складаються речовини.

З курсу хімії 7 класу вам відомо, що складовими частинками речовини є молекули, атоми, йони. Поняття «молекула» й «атом» вам уже відомі. З поняттям «йои» ви ознайомитеся, вивчаючи тему «Хімічний зв'язок і будова речовини».

Пригадайте й сформулюйте самостійно визначення понять «молекула», «атом».

Залежно від того, які частинки входять до складу речовини (молекули, атоми чи йони), учені поділили їх на молекулярні й немолекулярні. Ви, мабуть, пригадуєте, що речовини, котрі складаються з молекул, належать до молекулярних, а ті, в основі будови яких є атоми та йони, — до немолекулярннх.

Прості й складні речовини.

Поясніть подану нижче схему класифікації речовин (рис. 1).Сформулюйте визначення простих і складних речовин.

Наведіть приклади відомих вам речовин: а) простих; б) складних;

в) металів; г) неметалів.

Як вам уже відомо, речовинам притаманні певні властивості, що проявляються через ознаки. За ними можна встановити, чим речовини відрізняються одна від одної або те, чим вони подібні.

 

Пригадайте й назвіть відомі вам властивості речовин. Розгляньте й поясніть схему (рис. 2).

Наведіть приклади відомих вам фізичних і хімічних властивостей речовин.

Перетворення речовин. Реакції розкладу, сполучення. Під час

хімічних реакцій (перетворень), як уже зазначалося, відбувається руйнування одних речовин та утворення інших. Залежно від того, яким чином перегруповуються атоми та які продукти реакцій утворюються, розрізняють різні типи хімічних реакцій. Два з них вам уже відомі (рис. 3).

Пригадайте з курсу хімії 7 класу такі реакції: а) добування кисню з гідроген пероксиду; б) взаємодії кисню з простими й складними речовинами.

Ця відома вам реакція добування кисню в гідроген пероксиду характерна тим, що під час нагрівання речовини з участю

каталізатора Maiiraii(TVr) оксиду утворюються дві речовими: вода та кисень.

Напишіть самостійно рівняння реакції добування кисню в лабораторії. Назвіть, до якого типу вона належить.

Вивчаючи хімічні властивості кисню, ви ознайомилися з реакціями взаємодії кисню з простими й складними речовинами, дізналися про взаємодію води з оксидами. Зокрема, ви вже знаєте, що під час взаємодії кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю утворювалися складні речовини оксиди. До їх складу входили два елементи, один з яких Оксиген.

Напишіть самостійно рівняння реакції взаємодії кисню з простими речовинами: металами й неметалами. Назвіть, до якого типу вони належать, та якими явищами (ознаками) супроводжуються.

OiqiiM взаємодії з простими речовинами, кисень реагує зі складними метаном (CH4), гідроген сульфідом (H2S). В організмі людини відбувається реакція окиспешія глюкози (C6H12Ofi). Результатом цих реакцій є оксиди елементів, що входять до складу складних речовин.

Напишіть самостійно рівняння реакції взаємодії кисню зі складними речовинами, згаданими вище. Чим відрізняються реакції горіння й повільного окиснення?

ПІД СУМ OB У CM O IlOB TOltEUE

•    Речовина — це те, з чого складаються фізичні тіла.

•    Речовини мають здатність проявляти фізичні та хімічні властивості. Під час хімічних реакцій відбуваються зміни зі структурними частинками речовин, спричиняючи їх перетворення.

•    Речовини поділяються на прості й складні за складом, неорганічні й органічні — за походженням. Прості речовини утворені одним хімічним елементом, складні — двома або більше хімічними елементами. До простих речовин належать метали й неметали, до складних — відомі вам оксиди, основи, кислоти.

•    Хімічні реакції — це перетворення, під час яких відбувається руйнування одних речовин та утворення інших.

•    Реакції розкладу — перетворення, під час яких з однієї речовини утворюються дві або кілька простих чи складних речовин.

•    Реакції сполучення — це перетворення, підчас яких з двох або більше вихідних речовин утворюється одна складна.

•    Хімічні реакції супроводжуються зовнішніми ефектами: зміна забарвлення; випадання осаду або його розчинення; виділення газу; випромінювання світла; виділення або поглинання тепла.

•    Реакції горіння — це реакції, що відбуваються з виділенням тепла й світла.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОН ТРОЛЮ

1.    Назвіть, користуючись періодичною системою, перші 20 елементів, розташованих у ній. Визначте серед них металічні та неметалічні елементи.

2.    Опишіть фізичні властивості: а) металів; б) неметалів.

3.    Прочитайте формули сполук і класифікуйте подані речовини на прості й складні: CaO, H2CO3, Na, КОН, Fe2O3, H2, N2O1 С, Zn, H3PO4, N2, Ca(OH)2, Cu, O3, NaOH, H2SO4.

4.    Напишіть рівняння реакцій між запропонованими речовинами:

а)    C і O2; б) CH4 і O2; в) S і O2; г) P і O2; ґ) H2S і O2; д) C і S. Назвіть продукти реакцій.

5.    Запропонуйте рівняння розкладу, окрім реакції добування кисню з гідроген пероксиду. Напишіть рівняння реакцій.

6.    Напишіть рівняння реакцій між оксидами та водою: a) Na2O і НгО; б) CaO і НгО; в) Р2О5 і Н2О; г) СО2 і Н2О. Назвіть утворені продукти.

7.    Випишіть з продуктів реакцій завдання 7окремо: а) основи;

б)    кислоти. Поясніть, чому їх називають гідратами оксидів.

ДОСЛІДЖУЄМО ВДОМА

1.    Для розпушування тіста часто додають харчову соду (натрій гід-рогенкарбонат NaHCO3). Під час випікання продукту тісто «підростає» і стає пухким. Дослідіть, за рахунок чого відбувається розпушування тіста і яка реакція відбувається з натрій гідроген-карбонатом за високої температури.

2.    Придбайте універсальний індикаторний папір і випробуйте ним такі розчини: а) оцтової кислоти; б) шампуню; в) лимонної кислоти; г) гелю для очищування труб. Що спостерігаєте? Зробіть відповідні висновки про дію індикатора на ці речовини.

ЦІКАВО ЗНА ТИ

•    У лабораторних умовах добування кисню розкладом гідроген пероксиду зазвичай проводять у присутності манган(ІУ) оксиду. За його відсутності можна використати шматочки сирої картоплі, яка слугує біокаталізатором.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Савчин

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 18-09-2016, 23:32, Переглядів: 3599