Народна Освіта » Хімія » Словник хімічних термінів за 8 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Словник хімічних термінів за 8 клас

Словничок

А

Амфотерні гідроксиди — це гідроксиди, які виявляють основні або кислотні властивості залежно від природи речовини, з якою вони реагують.

Амфотерні оксиди — це оксиди, які залежно від умов виявляють властивості основних і кислотних оксидів.

Аніони — негативно заряджені йони.

Атом — це електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів.

Атоми — це найдрібніші хімічно неподільні частинки речовини.

Атомна одиниця маси (а.о.м.) — 1,66 · IO-21 г.

В

Валентність — число зв’язків, які даний атом утворює з іншими атомами.

Вищий оксид — це оксид, у якому елемент виявляє найбільше значення валентності.

Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса даного атома більша за 1/12 маси нукліда Карбону 12C.

Відносна густина показує, у скільки разів один газ важчий за інший за даних умов, і є безрозмірною величиною.

Відносна молекулярна маса — це відношення маси молекули до 1/12 маси нукліда Карбону 12C.

Г

Галогени — елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи (Флуор, хлор, Бром, Йод), а також відповідні прості речовини.

Генетичні зв’язки — взаємозв’язки між речовинами, які ґрунтуються на їх походженні.

Групи — вертикальні стовпчики періодичної системи.

д

Диполь — це молекула, у якій центри позитивного і негативного зарядів містяться у різних точках.

Довжина зв’язку — це відстань між ядрами сполучених атомів.

E

Електрон — негативно заряджена елементарна частинка, складова атома.

Енергетичний рівень (електронний шар) — сукупність електронів з однаковою (або дуже близькою за значенням) енергією.

Електронегативність — властивість атома притягувати валентні електрони інших атомів.

Електронна оболонка — сукупність електронів у атомі.

Електронний шар (див. енергетичний рівень).

Електронна формула атома — запис, який відображає будову електронної оболонки атома.

Електронна формула молекули — структурна формулу молекули, у якій вказані валентні електрони всіх атомів.

З

Закон Авогадро: в однакових об’ємах різних газів за однакових умов (температури і тиску) міститься однакове число молекул.

Закон збереження маси речовин: під час хімічної реакції маса речовин залишається незмінною — заг&тьна маса усіх вихідних речовин дорівнює загальній масі усіх продуктів реакції.

Закон об’ємних співвідношень: об’єми газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як цілі числа.

Заряд ядра атома завжди чисельно дорівнює порядковому (атомному) номеру елемента в періодичній системі.

І

Ізотопи — види атомів одного і того ж хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів у ядрі.

Індикатор — речовина, яка змінює своє забарвлення у присутності лугу або кислоти.

Інертні елементи — елементи головної підгрупи VIlI групи періодичної системи (Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон, Радон).

Й

Йони — заряджені частинки, які утворюються із електронейтральних атомів унаслідок втрати або приєднання електронів.

Йонний зв’язок — це зв’язок, який виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів.

к

Катіони — позитивно заряджені йони.

Кислоти — складні речовини, молекули яких містять один чи декілька атомів Гідрогену (які під час хімічних реакцій здатні заміщуватися на атоми металічного елемента) і кислотні залишки.

Кислотний залишок — частина молекули кислоти, з якою сполучені атоми Гідрогену.

Кислотні оксиди — оксиди, яким відповідають кислоти.

Кількість речовини — фізична величина, яка визначається кількістю частинок (атомів, молекул, йонів) у певній порції речовини.

Ковалентний зв’язок — хімічний зв’язок, який виникає внаслідок утворення спільних електронних пар.

Кристалічні ґратки — модель будови кристалічної речовини.

Л

Луги — розчинні у воді основи.

Лужні елементи — елементи головної підгрупи І групи періодичної системи (Літій, Наї’рій, Калій, Рубідій, Цезій, Францій).

M

Масова частка елемента м>(Е) у складній речовині — це відношення маси елемента у речовині до відповідної маси речовини.

Масова частка розчиненої речовини — це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину.

Молекула — найдрібніша частинка речовини, що складається з атомів, сполучених між собою хімічними зв’язками.

Молярна маса — це маса 1 моль речовини. Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі.

Молярний об’єм — це об’єм 1 моль речовини.

Молярний об’єм газів за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль.

Моль — це кількість речовини, що містить 6,02 · IO2s структурних частинок її.

H

Нейтрон — електронейтральна частинка з масою 1 а.о.м., складова атомного ядра.

Неполярний ковалентний зв’язок — ковалентний зв’язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар розміщені симетрично відносно обох атомів.

Несолетворні оксиди — це оксиди, які не взаємодіють із кислотами і основами і не утворюють солей.

Нуклід — будь-який вид атомів з певним протонним і нуклонним числом.

Нуклони — загальна назва протонів і нейтронів.

Нуклонне число — сумарна кількість протонів і нейтронів в ядрі атома.

O

Одинарний хімічний зв’язок — це зв’язок, утворений однією парою електронів.

Оксиди — сполуки, утворені двома хімічними елементами, одним із яких є Оксиген.

Орбіталь — частина простору в атомі, де перебування електрона найбільш імовірне.

Основи — сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента і гідроксид-аніонів OH-.

Основні оксиди — це оксиди, яким відповідають основи.

П

Період — ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їхніх відносних атомних мас, який починається з Гідрогену або лужного елемента і закінчується інертним елементом.

Періодичний закон: властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебз'вають у періодичній залежності від зарядів атомних ядер.

ІІідрівень — частина енергетичного рівня з електронами, що мають однакову енергію.

Подвійний зв’язок — зв’язок між атомами, утворений двома парами електронів.

Полярний ковалентний зв’язок — ковалентний зв’язок, у якому одна чи кілька спільних електронних нар зміщуються в бік одного з атомів.

Потрійний зв’язок — це зв’язок, утворений трьома спільними парами електронів.

Протон — позитивно заряджена частинка із зарядом +1, складова атомного ядра; має масу 1 а.о.м.

Протонне число — кількість протонів у ядрі атома.

Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента.

P

Радіоактивність — спонтанне випромінювання речовиною алектронів та інших частинок.

Радіус атома — це відстань між ядром атома і зовнішнім електронним шаром.

Реакції заміщення — реакції між простою і складною речовинами, під час перебігу яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовину.

Реакції нейтралізації — реакції обмін}' між основою і кислотою.

Реакції обміну — реакції, під час перебну яких складні речовини обмінюються своїми складовими.

Реакції розкладу — це реакції, під час перебігу яких із однієї речовини утворюються декілька нових речовин.

Реакції сполучення — реакції, під час перебігу яких із кількох речовин утворюється одна речовина.

Речовини — це все, що має певну масу і займає деякий об’єм у навколишньому просторі.

Розчини — однорідні суміші речовин.

C

Складні речовини утворені атомами різних хімічних елементів.

Спін електрона — обертання електрона навколо своєї осі.

Солетворні оксиди — це оксиди, які під час хімічних реакцій з кислотами чи основами утворюють солі.

Солі — це сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента й аніонів кислотного залишку.

Ступінь окиснення — це умовний заряд на атомі, який обчислюють із припущення, що всі полярні зв’язки мають йонний характер.

Ф

Фотоефект — випромінювання електронів речовиною під час освітлення.

X

Хімічна формула — це позначення атома, молекули або речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Хімічний зв’язок — це взаємодія атомів або будь-яких інших частинок, що призводить до виникнення стійких утворень — молекул, йо-нів, кристалів тощо.

Хімічний елемент — це вид атомів з однаковим зарядом ядра.

Хімія — наука про речовини та їх перетворення.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:25, Переглядів: 3059