Народна Освіта » Хімія » § 25. Оксиди

НАРОДНА ОСВІТА

§ 25. Оксиди

Опрацювавши параграф, ви:

повторите, які речовини називають оксидами; дізнаєтеся, як утворюють назви оксидів; навчитеся складати формули оксидів за їхніми назвами; дізнаєтеся, де використовують оксиди.

1. Склад і назви оксидів

Пригадайте з курсу хімії 7 класу, що

І оксиди — сполуки, утворені двома хімічними елементами, одним із яких є Оксиген.

У формулах оксидів символ Оксигену записують на другому

місці.

В оксидах атоми Оксигену сполучаються з атомами інших елементів і не сполучаються між собою:

Загальна формула оксидів ErOy, де E — хімічний елемент, я* та у — індекси у формулі оксиду. Для одновалентних елементів

і u

загальна формула оксидів E2O, (як ви пам’ятаєте, Оксиген виявляє сталу валентність II); для двовалентних — EO тощо.

Складіть загальну формулу оксидів елементів, які виявляють валентність V і VII.

Ступінь окиснення Оксигену в оксидах дорівнює -2:

Майже всі хімічні елементи утворюють оксиди. Винятками є Флуор і три інертні елементи — Гелій, Неон, Аргон.

Назви оксидів елементів, які мають постійну валентність, складається з двох слів: назви елемента і слова «оксид», наприклад: MgO — магній оксид, Na2O — натрій оксид.

Дайте назви таким оксидам: K2O, CaO, AI2O3.

Складіть формули оксидів за їхніми назвами: барій оксид, літій оксид, бор оксид.

Якщо елемент утворює декілька оксидів, то у назві римською цифрою в дужках вказують значення валентності елемента, наприклад: MnO — манган (II) оксид Mn2O3 — манган(ІІІ) оксид MnO2 — манган(ІУ) оксид.

Дайте назви таким оксидам: Cu2O, CuO, FeO, Fe2O3.

Якщо валентність хімічного елемента в оксиді збігається з номером групи, у якій він розміщений, то оксид називають вищим: CO2 — карбон(ІУ) оксид (вищий оксид Карбону), SO3 — сульфур(УІ) оксид (вищий оксид Сульфуру), P2O5 — фосфор(У) оксид (вищий оксид Фосфору).

Складіть формули вищих оксидів Арсену і Селену.

2. Поширеність оксидів у природі

 

Найпоширенішим оксидом на Землі є гідроген оксид — вода. Вона наповнює океани, моря, озера й річки, пара води входить до складу повітря. Вода міститься в організмах тварин і рослин (мал. 33).

Силіцій(IV) оксид є у природі у вигляді піску (мал. 34). Як правило, пісок забруднений домішками (оксидами Фе-руму), які надають йому жовтого забарвлення.

Чисті кристали еиліцій(ІУ) оксиду називають кварцом, вони прозорі і безбарвні. У природі зустрічаються великі кристали кварц}' (гірського кришталю) (мал. 35).

Кристалики SiO9 у вигляді включень є в граніті та інших гірських породах, при руйнуванні яких утворюється пісок.

 

До складу глини входять силіціи(ІУ) оксид SiO9 та алюміній оксид Al2O3. Дуже поширені у природі залізні рз'ди — оксиди Феруму: Fe9O3, Fe3O1 (мал. 36).

У повітрі міститься невелика кількість вуглекислого газу (карбон(ІУ) оксиду. Сірчистий газ (сульфур(ІУ) оксид) є у вулканічних газах (мал. 37).

3. Використання оксидів

Вода відіграє унікальну роль як речовина, яка визначає можливість існування і саме життя природи на Землі. Вона впливає на клімат, є середовищем, в якому відбуваються усі процеси в живих організмах. Велике значення має вода у промисловості, для транспорту, у будівництві. Особливо багато води потребують хімічна промисловість, металургійні підприємства, текстильні фабрики, цукрові заводи. Багато води витрачається у побуті.

З оксидів Феруму Fe2O4, Fe3O, (вони є 3' складі залізних руд) добувають залізо. Кальцій оксид CaO використовують для одержання гашеного вапна. Цинк оксид ZnO використовують для виготовлення білої фарби, хром(ІІІ) оксид Cr2O3 — зеленої, ферум(ІІІ) оксид Fe9O3 — коричневої. Силіцій(1\0 оксид SiO9 застосовують у будівництві. Прозорі кристали корунду Al2O3 використо-вз'ють у ювелірній промисловості як

дорогоцінні камені: рубін — червоного кольору (мал. 38), сапфір — синього кольору (мол. 39). Непрозорі кристали корунду застосовують для виготовлення шліфувальних матеріалів. Карбон(ІІ) оксид CO використовують як відновник під час виплавки металів і як паливо. Карбон(ІУ) оксид CO2 використовують під час виробництва газованих напоїв.

 

Якщо хочете знати хімію глибше...

O ...сполуки елементів з Оксигеном, у яких в зв 'язок між двома атомами Оксигену, називають пероксидами, наприклад, гідроген пероксид: H - 0 - 0 - Н. Ступінь окиснення Оксигену

+і -і

у пероксидах дорівнює —I: H9O9

O ...до оксидів не належить оксиген флуорид OFli, ступінь окис-

+2-1

нення Оксигену у якому дорівнює +2: OF9.

O ...інколи у назві оксиду зазначають кількість атомів Оксигену за допомогою грецького числівника, наприклад:

CO — карбон монооксид;

CO2 — карбон діоксид;

SO9 — сульфур діоксид;

SOs — сульфур триоксид.

O ...деякі оксиди мають ще й тривіальні назви, наприклад: CO — чадний газ, CO9 — вуглекислий газ, SO9 — сірчистий газ), CaO — палене або негашене вапно, MgO — палена магнезія.

O ...деякі хімічні елементи утворюють оксиди різних типів. Наприклад, CrO (нижча валентність II) — основний оксид; Cr2O3 (валентність III) — амфотерний оксид; CrOi (вища валентність VI) — кислотний оксид. MnO (нижча валентність II) — основний оксид, Mn9O7 (вища вагентність VII) — кислотний оксид.

O ...кристали гірського кришталю іноді досягають великих розмірів, було знайдено кристал масою 70 т.

— ВИСНОВКИ

   Оксиди — сполуки, утворені двома хімічними елементами, одним із яких є Оксиген.

   Назви оксидів складаються з назви елемента і слова «оксид». Якщо елемент має змінну валентність, то у назві після назви елемента у дужках зазначають його валентність.

   Оксиди поширені у природі і використовуються у різних сферах діяльності людини.

Початковий рівень

1.    Як поділяють речовини?

2.    Як класифікують неорганічні речовини?

3.    Укажіть хімічний елемент, що обов’язково входить до складу оксидів:

А) Нітроген    В)    Оксиген

Б) Карбон    Г) Гідроген

4.    У поданому перелік}' укажіть формули оксидів: KNO3, NO2, CaO, CaSO4, SO3, K2O, CaCl2, Cl2O, MgCO3, MgO.

б. Укажіть формулу хром(ПІ) оксиду:

A) CrO    В)    Cr(OH)3

Б) Cr2O3    Г) CrO3

6.    Укажіть формулу нітроген(ІІ) оксиду:

A) N2O    Б) N2O5    В) N2O3 Г) NO

Середній рівень

7.    Напишіть формули оксидів Літію, Селену(ІУ), Барію, Xpo-му(ІІ), Натрію, Хрому(ІІІ), Карбону(ІІ), Феруму(ІІІ), Манга-ну(ІУ), Фосфору(V), Kap6oHy(IV), Феруму(ІІ).

8.    Запишіть формули сполук, що мають такі назви: а) нітроген(ІІ) оксид; б) фосфор(III) оксид; в) бор оксид; г) арсен(V) оксид.

9.    Дайте хімічні назви таким оксидам: SnO, SnO2, PbO, PbO2, FeO, Fe2O3, WO, WO3.

10.    Укажіть формулу вищого оксид}' Сульфуру:

A) SO3    Б) SO2    В) SiO2    DH2SO3

11.    Укажіть формулу вищого оксиду Хлору:

A) Cl2O7    Б) Cl2O    В) Cl2O5    Г) ClO2

12.    Укажіть загальну формулу оксидів елементів головної підгрупи II групи:

A) E2O    Б)    E2O3    В)    EO    Г) EO3

13.    Укажіть загальну формулу, якій відповідає оксид елемента із зарядом ядра атома +13:

A) EO1    Б)    EO    В) E2O5    Г) E2O3

14.    Укажіть загальну формулу, якій відповідає оксид елемента, розміщеного у головній підгрупі IV групи 3 період}':

A) EO2    Б)    E2O    В)    EO3    DE2O3

15.    Обчисліть ступені окиснення Сульфуру в SO2 і SO3.

16.    Розмістіть оксиди у порядку зростання ступеня окиснення хімічних елементів, сполучених з Оксигеном:

A) Li2O    Б)    CO2    В)    B2O3    Г) CaO

17.    Обчисліть масу купрум(ІІ) оксиду кількістю речовини 0,5 моль.

Достатній рівень

18.    Укажіть електронну формулу атома елемента, який утворює оксид складу E2O:

A) Ie2^1    В)    lsz2s22p63s23p64s2

Б) ls22s22p63s2    Г)    ls22s22p63s23p5

19.    Укажіть електронну формулу атома елемента, який утворює оксид складу ЕО:

A) ls22s22p63s23p5    В)    ls22s22p63s23p64s1

Б) ls22s22p63s23p64s2    Г)    ls22s22p3

20.    Обчисліть масу карбон(ІІ) оксиду об’ємом 5,6 л (н.у.)

21.    Обчисліть об’єм (н.у.), який займають 2,408 · IO23 молекул сульфур(ІУ) оксиду.

22.    Обчисліть відносну густину карбон(ІУ) оксиду за воднем.

23.    Укажіть відповідність між кількістю речовини оксиду і його масою:

Кількість речовини оксиду    Маса оксиду

1)    0,5 моль літій оксиду    А) 15 г

2)    0,1 моль барій оксиду    Б) 14,4 г

3) 0,2 моль ферум(ІІ) оксиду    В) 16 г

4) 0,1 моль ферум(III) оксиду    Г) 15,3 г

Д) 16,5 г

24.    Укажіть відповідність між об’ємом газуватого оксиду і його масою:

Об'єм оксиду    Маса оксиду

1)    5,6 л нітроген(І) оксиду    А) 14 г

2)    11,2 л карбон(ІІ) оксиду    Б) 7,5 г

3)    5,6 л нітроген(ІІ) оксиду    В) 11 г

4)    5,6 л сульфур (IV) оксиду    Г) 11,5 г

Д) 16 г

Високий рівень

25.    Укажіть відповідність між кількістю речовини оксиду і кількістю речовини (моль) Оксигену, яку він містить:

Кількість речовини оксиду    Кількість речовини

Оксигену (моль)

1)    0,3 моль натрій оксиду    А) 0,5

2)    0,2 моль кальцій оксиду    Б) 0,4

3)    0,2 моль алюміній оксиду    В) 0,2

4)    0,1 моль фосфор (V) оксиду    Г) 0, 6

Д) 0,3

26.    Укажіть відповідність між об’ємом газуватого оксиду і кількістю речовини (моль) Оксигену, яку він містить:

Об'єм оксиду    Кількість речовини

Оксигену (моль)

1)    11,2 л сульфур(ІУ) оксиду    А) 1

2)    22,4 л карбон(ІУ) оксиду    Б) 2

3)    5,6 л нітроген(ІУ) оксиду    В) З

4) 67,2 л нітроген(П) оксиду    Г) 2,5

Д) 0,5

27.    Обчисліть масові частки елементів у вищому оксиді Фосфору.

28.    * Вищий оксид деякого хімічного елементу головної підгрупи

IV групи масою 22 г займає об’єм 11,2 л (н. у.). Визначте масову частку Оксигену у цьому оксиді.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:15, Переглядів: 2581