Народна Освіта » Хімія » § 24. Відносна густина газів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 24. Відносна густина газів

Опрацювавши параграф, ви:

   дізнаєтеся, що таке відносна густина одного газу за іншим;

   зрозумієте, як обчислюють відносну густину газів;

   навчитеся розв’язувати задачі з використанням відносної густини газів. Формулюючи свій закон, Авогадро писав: «Густина різних

газів є мірою мас їх молекул».

Розглянемо два гази — AiB — кількістю речовини один моль, взятих за однакових умов. Пригадайте, що густину газу можна знайти як відношення молярної маси до молярного об’єму:

Щоб дізнатися, у скільки разів газ В важчий за газ А, треба густину газу В поділити на густину газу А. Цю величину називають відносною густиною газу В за газом А і позначають D (Q):

Молярні об’єми газів однакові, тому густина газу за даних умов прямо пропорційна його молярній масі. Відношення густин двох газів дорівнює відношенню їхніх молярних мас.

Відносна густина показує, у скільки разів один газ важчий за інший за даних умов, і є безрозмірною величиною.

Відносну густину газів часто порівнюють з повітрям. Середню молярну масу повітря приймають рівною 29 г/моль. Якщо молярна маса газу менша за це значення, то газ легший за повітря.

ЗАДАЧА. Обчисліть відносну густину хлору за воднем і повітрям.

— ВИСНОВКИ

Відносна густина показує, у скільки разів один газ важчий за інший. Відносна густина — величина безрозмірна.

Початковий рівень

1.    Який фізичний зміст відносної густини одного газу за іншим?

2.    Напишіть формулу для обчислення відносної густини газу.

Середній рівень

3.    Укажіть формулу газу, важчого за повітря:

A) CH4    Б) O2    В) H2    DN2

4.    У даному переліку укажіть найлегший газ.

A) C1H10    В) C2H6

Б) CH1    Г) C2H2

5.    У скільки разів кисень важчий за: а) водень; б) повітря? Гази знаходяться за однакових температур і тиску.

Достатній рівень

6.    Знайдіть відносну густину гелію і неону: а) за воднем; б) за повітрям.

7.    Поясніть, чому відносні густини усіх газів за воднем більші від 1.

8.    Знайдіть відносну густину за гелієм таких газів: H9, CH1, N2,

O2, SO2.

Високий рівень

9.    Відносна густина деякого газу за киснем дорівнює 2. Чому дорівнює відносна густина цього газу за воднем?

10. * Оксид Карбону і оксид Нітрогену мають однакову густину за

однакових умов. Встановіть формули оксидів.

11. * Обчисліть середню молярну масу повітря.

Основні класи неорганічних сполук

   Оксиди

   Основи

   Кислоти

   Солі

   Властивості оксидів

   Розрахунки за хімічними рівняннями

   Властивості основ

   Властивості кислот

   Властивості солей

   Амфотерні гідроксиди

   Добування оксидів

   Добування основ і амфотерних гідроксидів

   Добування кислот

   Добування солей

   Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

^Jk ***ТИ^2вЛ*^ ^r-    .AlCi^RIA    А лї1·

^^ШВіґгМВЛ пі    «в

^flnn    д    В

^w    ^    AP «JK*    ^·

-V '    ^    ^lVdn^ Xg^.    . Я

Як ви пам’ятаєте з курсу хімії 7 клас}', всі речовини поділяють на органічні і неорганічні. До органічних речовин належать майже всі сполуки Карбону. Неорганічні речовини — це прості речовини, а також речовини, утворені іншими елементами.

На даний час відомо близько 800 000 неорганічних речовин. Щоб орієнтуватися у такій величезній кількості речовин, їх поділяють на окремі класи — оксиди, основи, амфотерні гідроксиди, кислоти і солі.

Склад, властивості, поширеність у природі, використання та вплив на довкілля неорганічних речовин ми й будемо вивчати у наступних параграфах.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:14, Переглядів: 2784