Народна Освіта » Хімія » § 22. Молярна маса

НАРОДНА ОСВІТА

§ 22. Молярна маса

Опрацювавши параграф, ви:

   дізнаєтеся, що таке «молярна маса речовини», в яких одиницях вона вимірюється;

   навчитеся обчислювати молярну масу простих і складних речовин;

   зрозумієте різницю між відносною молекулярною і молярною масами;

   навчитеся розв’язувати задачі з використанням молярної маси.

Як ви вже знаєте, 1 моль будь-якої речовини містить 6,02 · IO23молекул (або інших структурних одиниць).

А як дізнатися, скільки молів води міститься у склянці чи скільки молекул у повітрі, яким ви дихаєте у класі? Безпосередньо виміряти число молекул чи кількість речовини не можна, таких приладів ще не винайшли. Виміряти можна інші фізичні величини, наприклад, масу речовини т. Також під час розрахунків хіміки використовують іще одну величину — молярну масу речовини.

Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

Молярну масу позначають М; одиницею вимірювання молярної маси є грам на моль (г/моль).

Молярна маса, виражена в г/моль, чисельно дорівнює відносній молекулярній масі речовини.

Яка відносна атомна маса Феруму?

Яка відносна молекулярна маса води?

Яка відносна формульна маса кальцій карбонату?

M(Fe) = 56 г/моль;

M(H2O) = 18 г/моль;

M(CaCO4) = 100 г/моль.

Між масою т, кількістю речовини v і її молярною масою M існує взаємозв’язок, який описується формулою:

Молярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

Щоб розрахувати кількість речовини, потрібно знати її масу і молярну масу:

За кількістю речовини можна розрахувати η масу в грамах:

Хоча молярна маса M і відносна молекулярна маса Mr мають однакові чисельні значення, між ними є дві важливі відмінності, які треба зрозуміти та запам’ятати. По-перше, молярна маса описує один моль речовини, тоді як відносна молекулярна маса — одну молекулу. По-друге молярна маса не є відносною величиною і, на відміну від відносної молекулярної маси, вимірюється у г/моль.

Зважимо речовини кількістю один моль. Легко помітити, що вони мають різну масу і займають різний об’єм (мал. ЗО). Так, один моль цукру важить 342 г і займає близько третини кілограмового пакета, один моль води — 18 г, за об’ємом — це одна столова ложка. Таким чином, різні речовини, узяті в однаковій кількості, наприклад 1 моль, мають різні маси. Чим же тоді подібні ці зразки речовин? Вони містять однакову кількість молекул чи інших частинок, з яких вони складаються. У столовій ложці (18 г) води міститься стільки ж молекул, скільки в 342 г цукру, а саме 6,02 · IO23. Молекули цукру набагато важчі в порівнянні з молекулами води, тому один моль цукру і важить значно більше ніж один моль води. Очевидно, що чим більша маса однієї молекули, тим більша молярна маса речовини.

ЗАДАЧА 1. Обчисліть масу сульфатної кислоти H9SO1 кількістю речовини 2 моль.

ЗАДАЧА 2. Обчисліть кількість речовини амоніаку, якщо його маса становить 51г.

ЗАДАЧА 3. Скільки атомів міститься у шматку заліза масою 14 г?

ЗАДАЧА 4. Маса деякої речовини, узята кількістю речовини 0,4 моль, становить 25,6 г. Обчисліть молярну' масу речовини.

— висновки

   Масу 1 моль речовини називають молярною масою.

   Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі.

   Взаємозв’язок між масою т, молярною масою M і кількістю речовини V описують формули:

Початковий рівень

1.    Молярну масу позначають буквою

A) Mr    Б) M    В) N    Г) п

2.    Який запис позначає молярну масу натрію?

A) A(Na)    В) w(Na)

Б) Ar(Na)    DM(Na)

3.    Одиницею вимірювання молярної маси є

А) г    В) моль-1

Б) моль    Г) г/моль

4.    Дайте визначення молярної маси.

5.    Що спільного і в чому відмінність між молярною масою і відносною молекулярною масою?

Середній рівень

6.    Яка речовина має найменшу молярну масу?

7.    Розрахуйте молярні маси таких речовин за їх формулами: H2S, F2, SO3, NaOH, CaSO4, Ma3(PO4)2.

8.    Обчисліть кількість речовини: а) 16 г сірки S; б) 24 г кисню O2; в) 126 г нітратної кислоти HNO3; г) 500 г кальцій карбонату CaCO3; д) 18 кг води.

Достатній рівень

9.    У зразку речовини масою 2,8 г міститься 0,05 моль речовини. Визначте молярну масу речовини.

10.    Скільки молекул і атомів міститься у 160 г рідкого кисню?

11.    Зразок сульфатної кислоти має масу 49 г. Обчисліть кількість речовини: а) сульфатної кислоти; б) Сульфуру; в) Гідрогену; г) Оксигену в цьому зразку.

Високий рівень

12.    Де міститься більше молекул — у 100 г кисню O9 чи в 100 г азоту N9?

13.    Де міститься більше молекул — у 200 г кисню O9 чи в 200 г озону Os?

14.    Молярна маса сполуки Карбону з Гідрогеном дорівнює 16 г моль. Встановіть формулу цієї сполуки.

15. * Використовуючи визначення молярної маси, відносної моле

кулярної маси і атомної одиниці маси, доведіть, що молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:13, Переглядів: 3300