Народна Освіта » Хімія » § 1. Найважливіші хімічні поняття

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Найважливіші хімічні поняття

Опрацювавши параграф, ви повторите:

основні хімічні поняття: речовина, атом, молекула, хімічний елемент, відносна атомна маса, хімічна формула; класифікацію  речовин; валентність;

закон збереження маси речовин; класифікацію хімічних реакцій;

реакції води з оксидами металічних і неметалічних елементів.

Із курсу хімії 7 класу ви вже знаєте, що

хімія — наука про речовини та їх перетворення.

Хімія вивчає склад речовин, їхню будову та властивості (здатність вступати у реакції з іншими речовинами, вплив на організм людини та довкілля), можливість використання речовин у побуті, науці, медицині, техніці тощо.

Для успішного засвоєння знань з хімії у 8 класі вам необхідно повторити найважливіші хімічні поняття, які ви вивчили раніше: речовина, атом, хімічний елемент та інші.

І. Речовина. Структурні частинки речовини. Хімічний елемент

І Речовини — це все, що має певну масу і займає деякий об’єм у навколишньому просторі.

Хімія вивчає речовину, організовану в йони, молекули, кристали тощо, тобто те, з чого складаються тіла.

Наведіть приклади відомих вам речовин. Де вони використовуються?

Пригадайте, що

атом — це найдрібніша хімічно неподільна частинка речовини; молекула — найдрібніша частинка речовини, що складається з атомів, сполучених між собою хімічними зв’язками; хімічний елемент — це вид атомів з певним зарядом ядра. Знайдіть у періодичній системі хімічні елементи з порядковими номерами 8,13 і 20 та назвіть їх.

Назвіть хімічні елементи, символи яких Cu, Р, Si.

Оскільки маси атомів дуже малі, то на практиці використовують відносну атомну масу хімічного елемента.

Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса атома більша за 1/12 маси атома Карбону.

Яку відносну атомну масу мають Оксиген, Сульфур, Магній?

2.    Хімічна формула

Хімічна формула — це позначення атома, молекули або речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Пригадайте та запишіть у зошиті формулу карбонатної кислоти. Поясніть її якісний та кількісний склад.

Напишіть формулу речовини, молекула якої складається із трьох атомів Гідрогену, одного атома Фосфору і чотирьох атомів Оксигену.

3.    Класифікація речовин

На сьогодні відомо близько 60 млн речовин. Щоб орієнтуватись серед такої величезної кількості речовин, їх розподіляють на окремі класи, тобто класифікують. Найпростішим є поділ на прості і складні речовини.

Прості речовини утворені атомами одного хімічного елемента.

Наведіть приклади простих речовин; запишіть у зошиті їхні формули і назви. Які з них належать до речовин-металів, а які — речовин-не-металів?

Складні речовини утворені атомами різних хімічних елементів.

Наведіть приклади складних речовин; запишіть їхні формули і назви. Укажіть серед них оксиди, основи та кислоти.

4.    Валентність хімічних елементів

Валентність — здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів.

Яку валентність у хімічних сполуках виявляють Гідроген і Оксиген? Визначте валентність елементів у сполуках, що мають такі формули:

Пригадайте, що у бінарній сполуці

добуток числа атомів одного елемента на його валентність у бінарній сполуці дорівнює добутку числа атомів іншого елемента на його валентність.

Складіть формули сполук за вказаними валентностями деяких елементів:

5. Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції

під час хімічного перетворення маса речовин залишається незмінною — загальна маса усіх вихідних речовин дорівнює загальній масі усіх продуктів реакції.

Пригадайте, хто відкрив закон збереження маси речовин. Перетворіть на хімічні рівняння такі схеми реакцій:

G. Класифікація хімічних реакцій

За кількістю реагентів і продуктів реакції класифікують на реакції розкладу, сполучення, заміщення та обміну (два останні типи реакцій вивчатимуться пізніше).

Реакціями розкладу називають реакції, під час перебігу яких із однієї речовини утворюються декілька нових речовин.

Напишіть рівняння реакції добування кисню з гідроген пероксиду.

І Реакції, під час перебігу яких із кількох речовин утворюється одна речовина, називають реакціями сполучення.

Напишіть рівняння реакцій взаємодії кисню з воднем, сіркою, залізом.

7. Взаємодія води з оксидами

Пригадайте, що

оксиди — це складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, одним із яких є Оксиген.

Із наведеного переліку виберіть формули оксидів: MgO, HNO3, P2O5, K3PO41 CaO.

Із курсу хімії 7 класу ви знаєте, що вода взаємодіє з багатьма речовинами, у тому числі з оксидами металічних і неметалічних елементів, наприклад:

 

Назвіть оксиди, що вступають у реакцію.

Дайте назви продуктам реакції.

До якого типу хімічних реакцій належить взаємодія води з оксидами? Пригадайте, що NaOH і Ca(OH)9 належать до класу основ.

Основи — це складні речовини, утворені атомами металічних елементів і гідроксильними групами -ОН.

Як називають розчинні у воді основи?

Початковий рівень

1.    Яку частинку називають атомом?

2.    Що таке «молекула»?

3.    Що таке «хімічний елемент»?

4.    Із поданого переліку випишіть речовини: кисень, цвях, цукор, олівець, вуглекислий газ, крохмаль, сніжинка.

5.    Укажіть назви хімічних елементів, які мають такі порядкові номери у періодичній системі: 16, 19, 26.

6.    Знайдіть у періодичній системі Карбон, Хлор, Аргентум і Манган. Укажіть відносні атомні маси цих елементів.

7.    Що таке валентність?

Середній рівень

8.    Напишіть формули речовин, які читаються так: кальцій-о, натрій-о-аш, аш-три-пе-о-чотири.

 

9.    Із наведеного переліку випишіть окремо формули простих і складних речовин; прості речовини класифікуйте на метали і неметали:

10.    Які реакції називають реакціями розкладу? (Усно).

11.    Які реакції називають реакціями сполучення? (Усно).

12.    Розташуйте хімічні сполуки за зростанням значення валентності хімічного елемента, сполученого з Оксигеном:

A) NO2    Б) N2O3    В) NO    Г) N2O

13.    Складіть рівняння хімічної реакції між киснем і магнієм. Укажіть коефіцієнт біля формули продукту реакції.

А) 1    Б) 2    В) З    Г) 4

Достатній рівень

14.    Складіть формули сполук за валентністю елементів:

IV u i VI VI u ш V

SiH, ZnCl, WO, MoS, NO, VO.

15.    Перетворіть на хімічні рівняння такі схеми реакцій:

 

16.    Укажіть рівняння реакції, у якому неправильно дібрані коефіцієнти:

А) 2Н20 = 2Н2 + O2    В) C + O2 = CO2

Б) N2 + O2 = 4N0    Г) 2С0 + O2 = 2С02

17.    Перетворіть схему реакції FeS9 + O9 Fe9O3 + SO9 на хімічне

рівняння та вкажіть суму коефіцієнтів у його лівій частині.

А) 7    Б) 10    В) 11    Г) 15

18.    Напишіть рівняння реакцій кисню із вуглецем, магнієм і міддю. До якого типу належать ці реакції?

Високий рівень

19.    Напишіть рівняння реакцій горіння метану і гідроген сульфіду.

20.    Замість крапок напишіть формули простих речовин. Складіть формули продуктів реакції за валентністю хімічних елементів. Складіть хімічні рівняння.

 

21.    Яка маса кисню вступила у реакцію із 16 г міді, якщо внаслідок реакції утворилося 20 г купрум(И) оксиду? Напишіть рівняння відповідної реакції.

22.    80 г метану повністю згоряють у кисні, в результаті реакції утворюється 220 г вуглекислого газу та 180 г води. Яка маса кисню вступила в реакцію? Напишіть рівняння відповідної реакції.

23.    Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких із простих речовин можна одержати карбонатну кислоту.

24.11' Яку масу малахіту (CuOH)2CO3 піддали термічному розкладанню, якщо серед продуктів реакції було вияилено .320 г купрум(ІІ) оксиду, 88 г вуглекислого газу і 36 г води? Напишіть рівняння відповідної реакції.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 07:53, Переглядів: 2177