Народна Освіта » Світова література » Словник літературознавчих термінів за 8 клас (Є. В. Волощук)

НАРОДНА ОСВІТА

Словник літературознавчих термінів за 8 клас (Є. В. Волощук)

 

Бароко - художній напрям у мистецтві XVII ст. Характерними ознаками бароко в літературі є контрастність, динамізм, поєднання реальності та ілюзії, емоційна напруженість, складні метафори, символи, алегорії.

 

Висока комедія - драматичний твір комічного характеру, що містить фарсові сцени, анекдотичні ситуації, висміювані людські типажі, але при цьому утверджує високу моральну ідею. Для високої комедії характерним є також поєднання комізму й трагізму. Засобами творення комічного в комедіях виступають гумор, іронія, сатира, сарказм.

 

Гекзаметр — віршовий розмір в античній поезії, шестистопний дактиль із цезурою (паузою) в середині віршового рядка остання стопа завжди двоскладова (хорей).

 

Героїчний епос - твори різних жанрів, які в легендаризова-ній формі відображають волю, завзяття народу в боротьбі проти ворогів, зла й гноблення. У центрі епічного твору - епічний герой, що уособлює кращі риси народного характеру.

 

Гімн — урочиста хвалебна пісня, яка уславлює кого-небудь або що-небудь.

 

Діалог — розмова кількох персонажів, під час якої розкриваються їхні почуття, думки й наміри.

 

Драма - рід літератури, у якому життя зображено не через авторську оповідь, а через діалоги й учинки дійових осіб. Драматичні твори призначені для постановки на сцені.

 

Елегія — ліричний жанр, що у вільній віршовій формі передає почуття, роздуми над складними проблемами життя. У давньогрецькій поезії елегією називали вірш, написаний строфою певного розміру, а саме двовіршем — гекзаметр-пентаметр.

 

Епічна поема (або епопея) - великий за обсягом віршований або прозовий твір, у якому широко відтворено значні історичні події, порушено проблеми загальнонародного значення. Епічна поема виросла з народних героїчних пісень, переказів і переважно мала міфологічне забарвлення.

 

Ёпос — оповідний рід літератури, в основу якого покладено розповідь про події, людей, їхні вчинки у взаємодії з іншими подіями, у всій складності життєвих процесів.

 

Катарсис — душевна розрядка, очищення, яке відчуває читач або глядач у процесі співпереживання подіям, зображеним у художньому творі.

 

Притча — твір, в основу якого покладено повчально-алегоричний сюжет, побудований на прихованому порівнянні. При «розшифруванні» цього порівняння розкриваються інакомов-ний зміст притчі та закладена в ній повчальна мудрість.

 

Рубаї - жанр східної поезії, закінчений за змістом і художньою формою чотиривірш.

 

Сарказм — зла насмішка, вищий ступінь іронії; засіб творення комічного, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений презирства.

 

Сатира — гостра критика з висміюванням, а почасти й гнівним засудженням вад і негативних явищ приватного, суспільного й політичного життя, що суперечать загальнообов’язковим принципам або встановленим моральним нормам.

 

Сонет — вірш із чотирнадцяти рядків, які утворюють два катрени (чотиривірші) і два терцети (тривірші). Жанр сонета передбачає певну схему римування рядків: у класичному (італійському) сонеті така схема визначається формулою аЬаЬ аЬаЬ ссіс <іссі (або ссіе с(1е). Існували й додаткові (такі, що не стали обов’язковими) правила: строфи слід закінчувати крапками; слова не повинні повторюватися, останнє слово має бути «ключовим»; строфи співвідносяться між собою за принципом: зав’язка — розвиток — кульмінація — розв’язка.

 

Трагедія - драматичний твір, який ґрунтується на гострому конфлікті особистості із суспільством, оточенням і найчастіше закінчується загибеллю героя.

 

Фарсовий — від фарс: театральна п’єса легкого, грайливого змісту із зовнішнім комічним ефектом.

 

Філософська лірика - поезії, побудовані на роздумах про сенс життя, вічні людські цінності. Філософські ідеї у таких творах автор може висловлювати прямо або приховувати від читача, змушуючи його самостійно міркувати. Характерними ознаками філософської лірики є поглиблений психологізм, самопізнання, алегоричність і метафоричність.

 

Це матеріал з підручника Зарубіжна Література 8 клас Волощук

 

Автор: admin от 29-08-2016, 22:53, Переглядів: 2516