Народна Освіта » Світова література » Із античної літератури. Антична література - праматір європейських літератур читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Із античної літератури. Антична література - праматір європейських літератур читати онлайн

ІЗ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

«Щоб лосигги досконалості її словесності І — хоча це дуже нажко — перевершити стародавніх, треба почати з наслідуваний їм».

ЖАН ДЕ ЛАБРЮЙЕР

АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА — ПРАМАТІР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУР

1.    Що ви знаєте про епоху античності та м культуру з уроків історп?

2.    Які міфи Давньої Греції ви читали?

3.    Які екранізації на теми грецьких міфів ви бачили? Розкажіть, чим вони вам запам'яталися.

З усіх стародавніх держав тільки дві — Еллада і Рим — називаються античними (від лат. antiquus — старовинний, стародавній). Усе, що пов’язане з періодом існування цих держав, отримало назву античний: античний світ, антична історія, антична культура тощо. Антична культура нараховує 1300 років свого існування (УПІ століття до н. д. — ГУ — V століття н. д.).

Подумки перенесемось у І тисячоліття до н.д. Саме в цей час у східному Середземномор’ї виникла давньогрецька література, якій згодом судилося стати фундаментом майбутніх європейських літератур. Творцем цієї літератури був народ, який називав себе еллінами, а свою країну — Елладою. Чим пояснити, що ця країна, обділена природними дарами, виявилася такою щедрою на здобутки в усіх галузях культури?

 

Елліни були надзвичайно обдарованим народом. Вони тонко відчували і шанували красу в усіх її проявах. В історії розвитку людства елліни (пізніше римляни називатимуть їх греками, а їхню країну — Грецією) зайняли місце, на яке не може претендувати жодний інший народ світу.

Елліни успадкували кри-то-мікенську культуру (II тисячоліття до н.д.), створену одним із перших грецьких племен — ахейцями — під впливом більш віддаленої культури Криту (III тисячоліття до н.д.). Крім того, на культуру Еллади вплинули більш давні цивілізації Близького Сходу. Розповіді про стародавні часи, героїчні сказання про подвиги предків передавались з покоління в покоління, створюючи історичну7 канву усної поетичної творчості.

З плином часу ці перекази, сказання, пісні змінювалися, збагачувались поетичним досвідом, реальні події сприймалися як фантастичні, герої перетворювалися на богів і напівбогів. Змінювалась і багата міфологія, набираючи нового звучання, а боги все більше ставали схожими на ідеалізованих людей. Міфологія була не лише формою свідомості еллінів, а й грунтом, на якому пізніше зростала спочатку грецька, а потім і римська література, джерелом, з якого митці запозичували теми, сюжети, образи своїх творів. Віршовану форму їй підказувала народнопоетична творчість.

Усі ці передумови: обдарованість народу, багата культурна спадщина, усна поезія, пісні, перекази і, нарешті, міфологія — сприяли сплеску розумових і духовних сил еллінів, тому піднесенню, що привело до виникнення й подальшого розвитку культури і літератури Стародавньої Греції.

Окрасою античної літератури, яка виросла з міфів і народнопоетичної творчості, з мікенських героїчних пісень, зі спогадів про далеке минуле, вважаються поеми Гомера і Гесіода, ліричні твори Архілоха, Сапфо, Анакреонта, трагедії Есхіла, Софокла, Евріпіда, комедії Арістофаиа, проза Геродота і Фукідіда, неперевершене ораторське мистецтво Демосфена. Вони стали окрасою і світової літератури.

 

Майже всі європейські літературні жанри: епос, елегія, ода, гімн, ідилія, трагедія, комедія і багато інших — зародилися і сформувалися в античну добу і живуть донині. Світова література отримала неоціненний спадок: зразки довершених художніх творів в усіх жанрах, які для нових європейських літератур стали справжньою школою і еталоном майстерності. Французький письменник XVII ст., ревний шанувальник античної класики Жаи де Лабрюйер зазначав: «Щоб досягти досконалості в словесності і — хоча це дуже важко — перевершити стародавніх, треба почати з наслідування їм». Нові європейські літератури пройшли цей шлях.

У І столітті до н.д., коли Рим у результаті завоювань перетворився на величезну імперію і Греція увійшла до її складу, сталося те, що не раз бувало в історії: переможці на полі бою опинилися під впливом переможених у багатьох галузях культури. Римлянин учився в елліна, римська поезія засвоювала уроки грецької. Видатний римський поет Горацій писав:

Греція, скорена воїном диким, його ж підкорила,

Лацій15 суворий зріднила з мистецтвом.

Виник тісний зв’язок грецької літератури з римською, яка почала розвиватись як друга антична література (вона зародилася в III столітті до н.д.).

«Золотим віком» римської літератури став період з І століття до н.д. по І століття н.д., коли вона плідно взаємодіяла з грецькою літературою. У поезії прославились поет-філософ Лукрецій, який створив поему «Про природу речей», пристрасний лірик Катулл, автор знаменитої «Енеїди» Вергілій, Горацій — творець од і сатир, поет трагічної долі Овідій, що залишив потомству «Сумні елегії» та «Метаморфози». Усі вони влилися в широке русло античної літератури, продовживши традиції грецької спадщини, багато зробили для її збереження. Римляни розповсюдили античну греко-римську літературу по всій Західній Європі.

Жодна епоха розвитку європейських країн не могла обійти стороною, забути чи проігнорувати античні здобутки. Римська поезія стала опорою середньовічної латиномовиої поезії, грецька — влилась у візантійську літературу.

 

Антична література й культура відродилися в Італії у XIV столітті, давши назву одному з найвищих злетів людського духу й розуму — добі Відродження (Ренесансу), й охопила до початку XVII століття всі країни Західної Європи. Світлі ідеали античності: людина як міра всього, її духовна й фізична краса, особиста свобода й гідність — стали надбанням європейських культур. Духовну красу людини, вірність у коханні оспівували Данте і Петрарка, людську гідність і свободу відстоював Дон Кіхот, Ромео і Джульетта боролися за право вибору в коханні...

У XVIII столітті увага до творів давньогрецьких авторів знову посилюється. Різними мовами перекладаються Гомерові епічні поеми, вірші інших поетів, античні трагедії і комедії, запроваджується вивчення давньогрецької й латинської мов у школах.

Осторонь цих процесів не залишились і східнослов’янські літератури, які були тісно пов’язані з історією і культурою Візантії. До сюжетів і образів античної літератури зверталися Григорій Сковорода, Василь Жуковський, Іван Котляревський, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко, Леся Українка.

Антична муза надихала на творчість, формувала традиції національних культур. Без поеми І. Котляревського «Енеїда», яку ви будете вивчати у 9 класі, важко уявити становлення і розвиток української літератури.

Ознайомлюючись з окремими творами античних авторів, ви переконаєтесь, що вони актуальні для нас і сьогодні.

(?_

1.    Що таке антична література? Назвіть її складники.

2.    У людині завжди живе непереможне бажання зазирнути в далеке минуле, щоб краще зрозуміти його, а через нього — і свій час, і себе в ньому. Відкриймо одну зі сторінок ще майже невідомої вам античної літератури.

Прочитайте вірш еллінського поета Феогніда (друга половина VI століття до н.д.). У чому його сучасне звучання?

Коней, ослів, баранів добираємо добрих ми, Кірне'.

Кожен бажає від них мати найліпший приплід.

А благородний бере собі жінку із роду низького,

Лиш би з собою вона грошей у дім принесла.

Жінка шляхетна також не зречеться дружитися з мужем 16

Простого роду, бо їй краще багатство, ніж рід.

Гроші в пошані тепер. Благородний бере собі просту.

І благородну— низький. Гроші змішали усіх.

3. Чому ми називаємо античну літературу основою європейських літератур? Обґрунтуйте свою відповідь.

РОЗШИРЮЄМО КУЛЬТУРНИЙ КРУГОЗІР

І Здобутки культури античного світу були такими вражаючими, що іноземці називали її «еллінським дивом». Своєї притягальної сили вона не втратила й донині: можна побачити натовпи людей біля Венери Мі-лоської, крилатої Ніки Самофракійської чи Лаокоона, нескінченні потоки туристів до Парфенону в Афінах, до палацу-лабіринту царя Міноса на

о. Крит, до Колізею і Форуму в Римі, до розкопаних від вулканічної лави Геркулануму і Помпеї.

Чим пояснити цю жагу наших сучасників до пізнання античної культури?

Підготуйте повідомлення з презентацією про ці та інші скульптурні та архітектурні твори античного мистецтва. Використайте Інтернет-ресурси. 

 

Це матеріал з Підручника Світова Література 8 Клас Сімакова

 

Автор: evg01 от 25-08-2016, 20:46, посмотрело: 1439