Народна Освіта » Олесь Гончар. Біографія, життєвий і творчий шлях

НАРОДНА ОСВІТА

Олесь Гончар. Біографія, життєвий і творчий шлях

Олесь ГончарОлесь Терентійович Гончар народився 3 квітня 1918 року в селі Ломівка неподалік Катеринослава. Після смерті матері, коли хлопцеві було три ро­ки, Його забрали на виховання до бабусі в слободу Суху на Полтавщині. За­кінчивши середню школу, він навчався в технікумі журналістики, працював у газетах, захопився літературною творчістю.

1938 року Гончар вступив на філологічний факультет Харківського уні­верситету Однак у навчанні довелося зробити кількарічну перерву: 1941 ро­ку він іде добровольцем на фронт у сісладі студентського батальйону. На вій­ні був старшиною мінометної батареї, був двічі поранений. На фронті писав вірші, які публікувалися в дивізійній газеті. Після війни 1946 року закінчив Дніпропетровський університет. Tpiі перші повоєнні роки працював над трилогією «Прапороносці», яка принесла йому успіх і визнання після публі­кації в 1946-1948 роках (роман видавався по частинах). За цей твір Гончар одержав дві Сталінські премії. Розвиваючи досягнутий успіх, письменник у 50-х роках виступає з оповіданнями, новелами, повістями, романами. Важ­ливим у творчому житті прозаїка стан роман «Людина і зброя» (1960), за яку автор одержав Державну премію УРСР ім Т, Шевченка. У цьому творі на основі особистих вражень Гончар розповів про долю студентського баталь­йону в часи вііінп. За наступний роман «Тронка» (1963) прозаїк був удосто­єний Ленінської премії СРСР.

Важливою творчою віхою став для Гончара роман «Собор» (1968), у яко­му письменник порушив важливі проблеми духовності народу, збереження історичної пам’яті, пам’яток минулої о. За це автор був підданий несправед­ливій критиці, а сам твір майже на двадцять років вилучили з літературного життя.

У 70-80-х роках вийшли нові романи Гончара: «Циклон» (1970), «Берег любові» (1976), «Твоя зоря» (1980). з’явилися численні повісті та новели.

Літературно-критичні статті прозаїка було зібрано в книжках «Про на­ше письменство» (1972), «Письменницькі роздуми» (1980), «Чим живемо» (1991).

Помер Олесь Гончар 14 липня 1995 року, похований у Кисві на Байко­вому кладовищі.

«О. Гончар вийшов на новий творчий рубіж у 50-60-х роках, опублі­кувавши "Людину і зброю" та одну з найглибших новел на тему минулої

війни "За мить щастя” (1964), а також оповідання з проблеми сучасності “Крєсафт” (1963). “На косі” (1966), “Птахи над Бродшиною" (1967), роман “Тронка’’ (1963). В останньому письменник зробив спробу осмислити полі­фонізм зв'язків раціональної епохи HTP з життєвим єством людини, де спле­лися в один часовий вузол усі категорії історичного буття: минуле, сучасне і майбутнє. Як виявилось, у тих зв'язках більше суперечностей, ніж гармо­нії, Осмислюючи ці суперечності й контрасти, письменник разом з героями твору (старий чабан Горпищенко, його донька Тоня, голова робіткому Лукія Рясна, її син Віталій, капітан далекого плавання Дорошенко, начальник по­лігону Уралов та ін.) з тривогою "нагадує” читачеві, шо подальша доля люд­ська ніяк не складатиметься без кардинальних змін у моральних орієнтирах життя, без пошуку нових шляхів до світової гармонії, без плекання в душах людських добра і справедливості.

У "Тронці” “пульсуючий” характер життя і: сюжету відбивають дванад­цять композиційно завершених новел. Новелістичиість роману дала змогу авторові досягти бажаного лаконізму в мисленні і водночас значно розшири­ти спектр підтекстових узагальнень твору».

Мітки: біографія, конспект по біографії, біографія коротко, детально.


Завдання для самоперевірки

До твору "За мить щастя"

Початковий рівень

 1. Що таке новела?
 2. Де й коли відбуваються події новели «За мить щастя»?

Середній рівень

 1. Поясніть значення назви твору.
 2. Яку роль у новелі «За мить щастя» відіграють образи при­роди?

Достатній рівень

 1. Схарактеризуйте образи головних героїв новели «За мить щастя».

До новели "Залізний острів"

 

Початковий рівень

1.  До якого твору входить новела «Залізний острів»?

2.  Назвіть персонажів новели «Залізний острів».

Середній рівень

3.  Що таке роман у новелах? Хто був попередником О. Гоича- ра в цьому жанрі?

4.  Поясніть значення назви «Залізний острів».

Достатній рівень

5.  Схарактеризуйте образи Тоні й Віталика. Як вони поводять­ся у критичній ситуації?

6.  Як у новелі «Залізний острів» розкрито тему кохання?

До роману "Собор"

Початковий рівень

 1. Коли було написано роман «Собор»?
 2. Де й коли відбуваються події роману «Собор»?
 3. Назвіть персонажів роману «Собор».

Середній рівень

 1. Чи є назва роману символічною?
 2. Як у романі розкрито зв’язок минулого й сучасності?
 3. Які негативні риси втілено в образі Володьки Лободи?

Достатній рівень

 1. Схарактеризуйте образи Миколи Баглая та Єльки.
 2. Як вирішується в романі проблема духовності?
 3. Визначте роль вставних новел у романі "Собор".

Нові терміни та поняття

Новела — малий прозовий жанр, за обсягом подібний до опо­відання, однак відмінний від нього змістовою парадоксаль­ністю, драматизмом та наявністю незвичайної, нерідко не- передбачуваної кінцівки. Літературна новела зародилася в епоху Відродження в Італії (ЧДекамерон» Дж. Бокаччо), розвивалась у Франції, Англії, Іспанії. Новела широко ви­користовувалась у романтизмі (Н. Т, А. Гофман, П. Меріме, Е. По). Особливої популярності жанр новели набув напри­кінці XIX — на поч. XX століття як важлива форма вира­ження модерного світобачення. Новела продовжувала роз­виватися в літературі XX століття.

Роман — великий і складний за своєю будовою епічний твір, у якому змальовано життя багатьох персонажів, а саму дій­сність представлено масштабно й різнобічно. Існує декілька різновидів роману. Одним із них є роман у новелах — жан­рова форма, що складається з окремих новел, які разом ста­новлять ідейно-художню єдність. В українській літерату­рі XX століття до різновиду роману в новелах зверталися Ю. Яновський («Вершники»), О. Гончар («Тронка»).

Мітки: питання для контрольної роботи, самостійної роботи, запитання та завдання по творчості.

Категорія: ---

Автор: admin от 27-04-2013, 14:52, Переглядів: 18597