Народна Освіта » Українська література » Літературознавчий навігатор

НАРОДНА ОСВІТА

Літературознавчий навігатор

«ПАСПОРТ» НАРОДНОІ ПІСНІ

1.    Події якого історичного періоду відтворює твір.

2.    Рід.

3.    Жанр.

4.    Тема.

5.    Ідея.

6.    Образ ліричного героя, його почуття й переживання, ставлення до подій.

7.    Головний герой (якщо є), його характеристика.

8.    Художні засоби.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

1.    Назва твору та його автор.

2.    Рік написання та видання.

3.    Історія написання (видання) твору (у разі потреби).

4.    Назва збірки, складовою якої є вірш.

5.    Кому присвячено твір.

6.    Наявність епіграфа, його значення.

7.    Жанр твору, належність до різновиду ліричних творів за тематичною ознакою.

8.    Життєва ситуація, яка ймовірно могла викликати ліричне переживання.

Э. Лірична ситуація, відтворена у вірші (конфлікт героя із життєвими обставинами, суспільством, собою тощо).

10.    Провідний мотив (почуття, переживання, настрій, відтворені в поетичному творі).

11.    Визначити належність почуттів і думок, виражених у ліричному творі (ліричному герою чи образу, через який виражені ці почуття); проаналізувати, як вони розвиваються, змінюються (чи не змінюються) в межах твору.

12.    Якщо поезія подієво-розповідна, можна виділити, що дало поштовх до початку оповіді, розвиток, кульмінацію.

13.    Характеристика образу ліричного героя. Почуття, виражені ліричним героєм вірша; почуття, які викликає вірш у читача.

14.    Мовні засоби, які сприяють емоційному наснаженню твору (лексика, тропи), їх роль у творі. Поетичний синтаксис (риторичні запитання, звертання, вигуки, повтори, антитези, їх художні функції).

15.    Версифікація твору (рими, віршовий розмір), її роль у розкритті провідного мотиву.

16.    Музичне життя твору (за наявності).

ОРІЄНТОВНИЙ ПААН АНАЛІЗУ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ

1.    Назва твору та його автор.

2.    Рік написання та видання.

3.    Життєва основа, задум, історія написання (видання) твору.

4.    Тема, ідея, проблеми, порушені в ньому, пояснення вибору автором назви твору.

5.    Композиція твору. Система дійових осіб, їх місце й роль у розвитку драматичної дії та розв’язанні конфлікту. Головні й другорядні дійові особи. Позасюжетні та поза-сценічні персонажі.

6.    Елементи сюжету (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка). Основний конфлікт і його зміст, етапи розвитку конфлікту у творі, тип конфлікту

(зовнішній, внутрішній, їх взаємодія). Характер розв'язки: комічна, трагічна, драматична, трагікомічна.

7.    Аналіз окремих дій, сцен, епізодів твору.

8.    Характеристика головних персонажів (поведінка, самохарактеристика, характеристика іншими героями, мовна характеристика, манери поведінки, авторські ремарки, що дають уявлення про героя тощо).

9.    Жанрова своєрідність твору (трагедія, комедія, драма).

10.    Способи вираження авторської позиції (ремарки, діалоги, вибір імен, лірична атмосфера тощо).

11.    Проблема інтерпретацій і сценічна історія драматичного твору.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ПРОЗОВОГО ТВОРУ

1.    Назва твору та його автор.

2.    Рік написання та видання.

3.    Епіграф, його значення.

4.    Кому присвячено твір.

5.    Життєва основа, задум, історія написання (видання) твору. Конкретно-історичний контекст у період створення художнього твору.

6.    Тематика, ідейний зміст, проблеми, порушені у творі, пояснення вибору автором назви твору. З’ясувати авторське ставлення до теми, ідеї твору.

7.    Особливості жанру твору.

8.    Організація твору як художнього цілого:

а)    композиція: поділ на частини, розділи, їх значення; наявність прологу та епілогу, їхня роль у творі; наявні позасюжетні елементи та їх роль у творі;

б)    сюжет як складова композиції, його елементи (експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка). Основний конфлікт і його зміст, етапи розвитку конфлікту утворі.

9.    Система образів.

10.    Художні засоби.

11.    Мова твору.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН АНАЛІЗУ ОБРАЗУ ГЕРОЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

При аналізі образу героя в художньому творі необхідно звернути увагу на те, які типові явища життя відбилися в художньому образі, виявити індивідуальні риси, властиві йому, та розкрити своєрідність створеного автором образу.

1.    Умови, соціальне середовище, у якому живе й діє персонаж. Ситуація, у якій він опиняється.

2.    Основні прийоми створення образу-персонажа:

а)    портретна характеристика героя (часто висловлює авторське ставлення);

б)    характеристика героя через його дії та вчинки (у системі сюжету);

в)    психологічний аналіз (відтворення внутрішнього світу героя: почуттів, думок, спонукань, руху внутрішнього життя героя та його почуттів;

г)    авторська характеристика;

д)    характеристика героя іншими дійовими особами;

е)    використання художніх деталей (опис предметів і явищ, що оточують героя, можуть виступати як деталі-символи).

3.    Висновки про роль персонажа в розкритті ідейного змісту твору, висловлення власного ставлення до нього.

1

   Інкрустувати — тут: включати в якийсь твір уривки, цитати, рядки іншого твору.

2

   Інтерпретація — розкриття змісту чого-небудь; пояснення, витлумачення. 2 Всотувати — перен. Вбирати в себе, сприймати різні враження зовнішнього світу.

3

Характёрник — людина, що мала надзвичайні властивості; чаклун, чарівник.

4

Шанці — земляні укріплення у вигляді ровів із насипом; окопи.

5

   Хміль — однорічна або багаторічна витка рослина, яку використовують

у пивоварінні.

2    Тичина — довга палиця, жердина для підтримування витких рослин, підпирання гілок плодових дерев.

3    Золотий Брод, Золота Вода — поетичні назви урочища Жовті Води.

4    Глиця — листя деяких дерев у вигляді голок, шпильок; хвоя.

5    Повк — тут: полк.

6

збірниках пісень можемо прочитати кілька варіантів цього твору. Нижче наведено два з них. У колонці праворуч — варіант пісні, що дала поштовх О. Кобилянській до написання повісті «У неділю рано зілля копала».

7

   На каналі YouTube прослухайте пісню в різному виконанні. Який варіант вам сподобався більше? Поясніть чому. Висловте свої враження про пісню.

2.    Перекажіть подію, покладену в основу твору.

3.    Засобами словесного малювання опишіть героїню пісні.

4.    Проаналізуйте слова й мелодію пісні. Чи розкаюється героїня у своєму вчинку?

5.    Порівняйте слова обох варіантів пісні. Визначте їх спільні та відмінні ознаки. Узагальніть спостереження в таблиці.

6.    Складіть і запишіть у зошиті «паспорт» пісні.

8

Рапсбд — в античній Греції мандрівний народний співець і декламатор, виконавець епічних твооів. // Виконавець наоодних пісень.

9

голови почали важко підводитися, і на кожному обличчі позначилося мовчання. І по недовгій, поважній тиші знов заграла бандура; цього разу її гра була краще зрозуміла натовпу, який усе зростав. Тричі проспівав Остап свою

10

Сандро 6о7т/челл/(1445-1510> — італійський живописець. Справжнє ім’я — Алесандро ді Маріано ді Ванні Філіпепі.

11

Символ (грец. symbolon — умовний знак, натяк) — предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища (наприклад, хліб-сіль— символ гостинності в українців, блакитний колір — символ надії та ін.).

12

   Міщанин — людина з обмеженими інтересами й вузьким кругозором; обиватель.

13

   Зачинателем вільного вірша у світовій поезії вважають Болта Вітмена (1819-1892) — американського поета.

14

   Конфедерація — об'єднання самостійних, суверенних держав.

2    Каземат — у дореволюційній Росії — одиночна камера для ув'язнення у фортеці, цитаделі.

3    III відділ — слідчий орган у Російській імперії для боротьби проти революційних рухів та організацій.

15

Офбрт — гравюра на міді або цинку з малюнком, протравленим кислотами, а також друкарський відбиток із такої гравюри.

16

   За джерелами Інтернет доберіть матеріали, які доповнюватимуть ваші знання про один із періодів життя Тараса Шевченка. Підготуйте повідомлення та виголосьте його на уроці.

17

   Спробуйте, це цікаво! У мережі Інтернет за посиланням http://kobzar.kyivstar.Ua/#2 увійдіть у програму, розроблену компанією "Киівстар*, яка будь-який текст записує Шовченковим почерком. Наберіть текст листа від імені Т. Шевченка й у такому оригінальному вигляді надішліть рідним або друзям. Розкажіть їм про ваш задум.

18

вірші наявні такі мотиви: приреченість на розлуку;

розпад роду, згасання колись живого українського села (селянської родини), до якого не повертаються із чужини чоловіки; самотність і страждання;

недосконалість світу, у якому мати втрачає синів, а закохані не можуть бути щасливими.

У творі Т. Шевченко використав народнопісенні художні засоби — символіку та прийом паралелізму.

19

Киргизи — в оренбурзьких степах переважно жили казахи, у часи Шевченка їх часто називали киргизами.

20

Драгоманов Михайло Петрович (1841-1895) — український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч, представник відомого роду українських громадських і культурних діячів Драгоманових.

21

Омелян Михайлович Огоновсьхий (1833-1894) — український учений-філопог і громадський діяч. Доктор філософії (1865), член-кореспондент Польської академії знань.

22

поемі порушено багато інших проблем: уміння бути вдячним за допомогу, морачьний обов’язок перед іншими, гідність, гордість і гординя, що таке особиста свобода та які її межі, у чому полягає людське щастя тощо.

23

Буктрёйлер(від англ, book — книга, англ, trailer— тягач, причіп) — короткий відеоролик за мотивами книги, кліп за книгою. Метою створення буктрейлера є спонукання до прочитання книги. Його особливістю є те, що розповідь про книгу подається в образній, інтригуючій формі.

24

Еліта — про людей, що виділяються серед інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями і т. ін.

25

   Вивчіть вірш -Любіть Україну» напам’ять.

2.    Прочитайте спогади заступника редактора районної газети -Народна трибуна» м. Балти Одеської області Семена Цванга. Спираючись на біографічну статтю в

26

Розкажіть сусіду по парті, який настрій у вас викликав вірш. Чим вразив вас образ осені в інтерпретації Володимира Сосюри?

2. Назвіть зорові образи поезії та вкажіть їх роль у відображенні поетичного образу осені.

3. Охарактеризуйте ліричного героя вірша. Відповідь підтверджуйте цитатами.

4. Який художній засіб використав автор у рядку ■берізка біла мерзне під вікном»? Яку роль відіграє цей образ у поезії?

5. Прочитайте відгук українського поета А. Малишка про В. Сосюру: «Вінусе життя виліплював образ ліричного героя, закоханого в землю, о кольори осені і неба, з чутливою душею...». Чи може цей вислів служити ключем до розуміння вірша «Осінь»? Свою відповідь обґрунтуйте.

27

Лояльність (фр. — «вірний») — вірність діючим законам, постановам органів влади (інколи тільки формальна, зовнішня).

28

Камерний — тут: призначений для вузького кола.

29

«Радянський письменник» — книжкове видавництво Національної спілки письменників України.

30

Засновано 1933 р. у м. Харкові під назвою «Радянська література». Від 1934 р. працює в Києві. 1939 р. перейменовано на «Радянський письменник». У незалежній Україні набуло сучасної назви — «Український письменник». «За часів тоталітаризму видавництво мало статус солідної й респектабельної установи в тодішній (підрадянській) Україні, підтримуючи час від часу високу репутацію виданнями творів окремих письменників позаідеологічного художнього спрямування — окремі

31

них по досі лишаються в скарбниці української літератури».

32

   Визначте основний мотив поезії та поясніть, як він розкривається.

33

   У творі відчутна діалогова форма викладу. Хто, на вашу думку, є адресатом, з яким автор розмовляє?

34

   У вірші використано прийом обрамлення: на початку й наприкінці відтворено образ пташенят. З якою метою автор використав цей прийом?

35

   Поміркуйте, чи можна сказати, що образ пташеняту творі набуває символічного значення. Свою відповідь обґрунтуйте.

36

   Автор використовує такі філософські категорії, як любов, совість, гріх. З якою метою він уводить їх у вірш?

37

   Поясніть, як у поезії “Бачиш: між трав зелених...» знайшли відображення принципи представників «тихої лірики». Відповідь підтверджуйте цитатами.

38

   До якого виду лірики належить поезія? Наведіть аргументи на доказ своєї думки.

39

   Гончар Олесь (Олександр) Терентійович (1918-1995) — український радянський письменник, літературний критик, громадський діяч. Перший лауреат премії імені Тараса Шевченка, голова Спілки письменників України (1959-1971), академік НАН України (1978).

40

   КДБ — Комітет державної безпеки в СРСР, який виконував функції таємної поліції та карного органу влади.

41

ЦК комсомолу — центральний комітет — центральний орган керівництва молодіжною організацією комсомол.

42

Проаналізуйте вірш »3 дитинства: дощ». Скористайтесь алгоритмом аналізу поетичного твору в розділі «Літературознавчий навігатор».

43

   Прочитайте кілька творів В. Герасим'юка та виберіть один, який ви порадите прочитати однокласникам.

44

   За джерелами Інтернет чи періодикою прочитайте інтерв’ю з В. Герасим'юком. Що нового ви дізналися про нього? Підготуйте повідомлення про життя і твори поета та ознайомте з ним однокласників.

45

   Вірш -Чоловічий танець- вивчіть напам'ять (за бажанням).

46

   Старосвітський — 1. Який дотримується старих поглядів, звичок, правил.

2. Поширений, прийнятний і т. ін. у старі часи; старовинний.

47

   Лепійно — від слова леліяти: оточувати ласкою, піклуванням; пестити, голубити.

48

   Вировий — бурхливий, стрімкий рух, який захоплює, втягує за собою.

49

   Ірод — цар Юдеї(40 до н.е. — 4 до н.е.) — підчас правління наказав убивати немовлят, прагнучи не допустити народження Ісуса Христа.

50

   Моровий — той, що стосується мору, смерті.

51

   Охра — природна мінеральна фарба червоно-брунатного або жовтого кольору.

7 Пбпасом — пасучись на ходу.

52

   Родбщі — назва села. У письменника В. Кезлі твір «Синій вітер з Родощі».

53

   І. Павлюк написав цікаву -Автобіографію», у якій розповів про своє життя. Прочитайте цей твір, підготуйте інформацію про поета й виголосіть її на уроці.

54

   Вивчіть вірш напам’ять (за бажанням).

55

завданнях 13-17 оберіть одну правильну відповідь і запишіть її в робочий зошит.

13.    Тему мови порушено в поезії

А «Любіть Україну'!» В. Сосюри Б «Тепліслова» В. Голобородька В «Ой три шляхи широкії...» Т. Шевченка Г « Хотіла б я піснею стати...» Лесі У країнки

14.    НЕ НАЛЕЖИТЬ до пейзажної лірики твір

А «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер...») В. Сосюри Б «...Бачиш: між трав зелених...» В. Підпалого В « Жовтень жовті жолуді...» А. Мойсієнка Г «Зимовий етюд» В. Підпалого

56

   Капра Френк Рассел (1897-1991)— американський кінорежисер і продюсер італійського походження, лауреат премії »Оскар».

57

   Вольтёр, справжнє ім’я — Марі Франсуа Аруе (1694-1778) — французький письменник і філософ.

58

Корифей — у старогрецькій трагедії — керівник і заспівувач хору; перен. провідний, видатний діяч науки, мистецтва тощо.

59

Банавентура — від імені святого: Франциск Бонавентура (в миру Джованні фіданца) (1221-1274) — італійський філософ і богослов. Учитель Церкви. Католицький святий.

60

Торрічеллієва порожнеча (пустота) (фіз.) — безповітряний простір над вільною поверхнею рідини в закритій зверху посудині.

7 Адіо [від франц.) — прощавай.

61

   У робочому зошиті запишіть риси характеру Герасима та епізоди І дії, у яких вони розкрились.

2.    Прочитайте 2-4 дії. Зробіть у підручнику закладки, які допоможуть вам скласти характеристику образу Калитки.

3.    Калитка багато разів у розмові вживає слова «Бог», «нечистий, сатана, чорт», «гріх». Читаючи, звертайте увагу на те, у якому контексті їх ужито.

62

творах, які ви читали досі, конфлікт можна було визначити легко. Зазвичай він ґрунтувався на протиставленні негативному герою позитивного. Чи є в п'єсі «Сто тисяч» такий позитивний герой, який може реально протистояти калиткам? Швидше за все, відповідь буде негативною. Хоч Калитчина дружина Параска, син Роман, наймити зображені як представники народу, жодного з них не можна вважати ідеалом чи носієм високих духовних якостей. Хто в такому разі той герой, який протистоїть моралі «чумазих»? Він — у залі для глядачів. Він — ми всі, хто своїм сміхом заперечує існування калиток і їхньої моралі.

Образ Калитки

До образу Калитки однозначне визначення “негативний» навряд чи можна застосувати. Хоча при першому прочитанні напрошується саме воно.

Звичайно, його вчинки не викликають симпатії. Брутальне поводження з дружиною, нещадне визискування наймитів, утримування їх напівголодними, прагнення одружити сина Романа всупереч його бажанню з дочкою Пузиря, врешті-решт намір учинити кримінальний злочин — на кожному кроці виявляється одержимість героя збагаченням. Калитка йде впевнено до своєї мети — розбагатіти так, що “розіпре грошвою», щоб можна було Пузиреві сказати «... голяк масті, чирва світить!». Його апетити масштабні: «...всю землю навкруги скуплю! Ідеш день — чия земля? Калитчина!.. Ідеш два — чия земля? Калитчина! Ідеш три — чия земля? Калитчина!».

63

Кожний історичний час дарував Україні своїх корифеїв театру. Проведіть театрознавче дослідження про визначну актрису або актора чи режисера ХХ-ХХІ ст. Доберіть про неї /нього матеріали. Висвітліть результати пошуку в мережі Інтернет або виголосьте повідомлення на уроці. Обміняйтесь думками про значення видатних театральних діячів для розвитку національної культури.

64

Бурса — чоловіча духовна школа у XVIII—XIX ст.

65

7 Бєссарабія (також Бесарабія) — історична область у східній Європі між річками Прут, Дністер і гирлом Дунаю. Більша частина Бессарабії розміщена на території сучасної Молдови. Землі на крайній півночі (частина Чернівецької області) та півдні Бессарабії (південна частина Одеської області) належать Україні.

66

Філоксера — невелика комаха, що паразитує на винограді та інших рослинах. Філоксерна комісія виявляла заражені філоксерою виноградники та знищувала їх.

67

   Поспільство — народ, простий люд.

68

   Ярмб — упряж для робочої великої рогатої худоби, зроблена з дерев'яних брусків, з'єднаних у вигляді рами, яку одягають на шию тварин і замикають занозами; перен.: гноблення когось; гніт, утиск.

69

   Нетрі— труднопрохідні місця, які заросли лісом, чагарником.

70

   Умань, Кддня — міста на Черкащині, де відбувалось селянсько-козацьке повстання Коліївщина в 1768 р. проти кріпосницького, релігійного та національного гніту правобережного українського населення в Речі Посполитій. Ватажки повстання — Максим Залізняк та Іван Гонта.

71

   Емісар— особа, що неофіційно виконує секретне політичне доручення (переважно в іншій країні).

72

   Кучма— висока бараняча шапка.

73

   ЧугаІнка, чугаїна — свита, верхній зовнішній одяг у селян.

74

Очіпок — старовинний головний убір заміжньої жінки у формі шапочки, часто з поздовжнім розрізом ззаду, який зашнуровують, стягуючи сховане під ним волосся.

75

Психологізм — передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок, переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками.

76

Куня— волоть (суцвіття) очерету.

77

Грань [діап.) — жар.

78

 

Соломії сьогодні щастило. В болгарина не робили, бо було якесь місцеве свято, і вона пішла в горниці до хазяїна прохати за Остапа. Болгарин був задля свята трохи напідпитку, веселий. Він охоче дозволив Остапові ночувати вкупі з його челядниками і навіть дав Соломії наперед трохи грошей. Соломія рішила покористуватись вільним днем та грошима і забігти в Галац — купити Остапові теплу одежинку, їй було якось особливо весело і легко сьогодні на душі, так здорово дихалось морозним повітрям, усе погане, що було в житті, відсувалось назад, блідло. Зростала певність, що все скінчиться добре, — і вона зазнає ще щасливого життя. Соломія не помітила, як опинилась на базарі. Очі в неї розбігались поміж довгими рядами яток і рундуків із купами різної одежі, з горами білих та рудих «качул»', що лежали на рундуках, немов на них спочивала отара, з цілими стосами козлових черевиків, легких і запашних на 1 Качула — молдавська смушева шапка.

79

Збасаманений — від збасаманити: побити, залишивши на тілі смуги.

80

   Складіть і в робочому зошиті запишіть план характеристики Соломії (алгоритм складання плану характеристики художнього образу дивіться в рубриці «Літературознавчий навігатор»).

2.    Охарактеризуйте за планом усно або письмово (на вибір) образ Соломії.

81

   Кіноповість — жанр, що поєднує в собі риси кіносценарію та повісті.

82

   Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, скорочено ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) — міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

83

Тапёр — піаніст, що грою на піаніно супроводжував показ німих кінофільмів.

7 Холодна Віра Василівна (дівоче прізвище —Левченко; 1893-1919) — видатна кіноакторка українського походження епохи німого кіно. Знімалася здебільшого в таких жанрах, як драма, мелодрама та короткометражне кіно. Кінострічки за її участю були популярними в Європі, Америці, Туреччині й навіть Японії. Холодну запрошували зніматися до Голлівуду, але вона щоразу відмовлялася.

84

Друга світова війна — наймасштабніша світова війна в історії людства (1 вересня 1939 — 2 вересня 1945). У рамках Другої світової війни відбувався радянсько-німецький збройний конфлікт протягом 1941-1945 рр.

7 Герой Радянського Союзу— найвищий ступінь відзнаки за заслуги перед радянською державою, пов'язані зі здійсненням героїчного подвигу.

85

   Бої на Халхин-Гблі — прикордонний збройний конфлікт 1939 р. поблизу річки Халхин-Гол на території Монголії між Маньчжурською державою та Монгольською Народною республікою. Основними учасниками конфлікту були Японія й СРСР Перша підтримувала маньчжурів, друга — монголів.

86

   Горобина ніч — народна назва сильної і тривалої нічної грози; буряна ніч із градом, зливою та грозою.

87

   Страшний суд, Судний день— у деяких релігіях і віруваннях — останній суд, що буде звершений над людьми з метою виявлення праведників і грішників та визначення нагороди першим і покарання другим.

88

   Назвіть елементи сюжету оповідання. Підтверджуйте відповідь цитатами.

89

   Порівняйте, коли відбуваються події у творі та коли Петро Колодуб про них розповідає. Свою відповідь обгрунтуйте.

90

   Розкажіть, що ви дізналися про Петра Колодуба в епізоді розмови його з молодими бійцями. Який художній прийом використав автор для зображення образу командира і з якою метою?

91

Ейзенштёйн Сергій Михайлович (1898-1948) — визначний радянський режисер. Його фільм «Броненосець "Потьомкін" у 1952 р. в списку десяти найкращих фільмів усіх часів і народів, складеному 58 кінорежисерами Європи й Америки за пропозицією Бельгійської синематеки, посів перше місце.

92

Харон — у давньогрецькій міфології перевозив човном душі померлих через річки Стікс та Ахеронт у царство Аїда.

93

Плагіат— привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

94

Розкажіть, як Славко оцінює свого друга. Які вміння він вважає позитивними, а що в Юлькові йому не подобається? Свою відповідь обґрунтуйте.

95

   Напишіть листа Юлькові від імені Славка Беркути. Спробуйте пояснити, що в поведінці друга в нього викликає неприйняття.

2.    Прочитайте завершення повісті. Зробіть закладки до образів Славка та Юлька.

96

   Дальтонізм — ненормальність зору, що виявляється в нездатності ока відрізняти кольори; перен. — невміння правильно бачити світ.

97

   Більмб — білувата пляма на роговій оболонці ока, яка призводить до сліпоти.

98

   Охвістя — кінці, краї чого-небудь, що нагадують хвіст.

99

   Привід — тут: пристрій для нарізання трави.

100

   Клуня — будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для молотьби, віяння тощо.

101

Пуга — прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин; батіг.

102

Чвал — швидкий біг навскач; галоп.

103

Недоуздок — вуздечка без вудил.

104

   Обміняйтеся думками від прочитаного твору із сусідом по парті. Що вас в ньому найбільше вразило?

2.    Розкажіть, що вам стало відомо про героя: його предків, дитинство, симпатії та антипатії, погляди.

3.    Шептало каже, що «з конюхом у нього особливі стосунки». Чи однакове його ставлення до Степана протягом усього твору? Відповідь підтверджуйте цитатами.

4.    Автор каже, що Шепталові -кортіло будь-що виправдати Степана». Коли в нього виникає таке бажання та як воно характеризує героя?

5.    Проаналізуйте, як автор зображує поступове переродження гордого коня в покірну худобу. Що означають його слова, що він -свого досяг, зумів прикинутися»? Навіщо йому це було потрібно? Відповідь підтверджуйте цитатами.

6.    Прочитайте епізод, у якому Шептало спостерігає за тим, як бавилися молоді кобилки. Назвіть у ньому ключові слова, які розкривають характер героя.

7.    Прокоментуйте міркування коня: -можна досхочу тішитися уявою, що це він, білий кінь. жене до водопою і сірих, і вороних, і гнідих, і перістих. І Степана разом з ними, всесильного, милостивого й злого Степана, а сам ні від кого не залежить і нікому не кориться».

8.    Автор пише: -Не було ні хомута, ні голобель, і ніхто не сіпав за віжки, вказуючи шлях-. Чому ж тоді Шептало добровільно повернувся до стайні? Чому він викачався в багнюці, приховуючи свою білизну?

105

Залізна завіса — термін, яким позначали ізоляцію країн соціалістичного табору під проводом СРСР від країн Заходу. Залізна завіса перекривала людський, інформаційний і культурний обмін між ворогами в «холодній війні», що точилася між радянським і західним світом майже до кінця XX ст. Одним із матеріальних втілень цього рубежу став горезвісний Берлінський мур.

106

   Розкажіть, що вам стало відомо про дракона: його народження, звички, характер. Поясніть, чому він був нетиповим у сімействі драконів. Відповідь підтверджуйте цитатами.

2.    Розкажіть, хто такий пустельник. Відповідь підтверджуйте цитатами.

3.    Поясніть, що спільного в поглядах пустельника та дракона. Свою відповідь підтверджуйте цитатами.

4.    Пустельник і дракон — гуманісти. Чи відразу вони порозумілися? У якому питанні їхні погляди розходилися й чому?

5.    Прочитайте міркування пустельника, як потрібно людям поводитися з драконом. Чому він, освічений і з прогресивними поглядами, говорив про дракона, як відстала неписьменна людина? Свою відповідь обґрунтуйте.

6.    Поясніть, чому пустельник не хотів учити дракона читати? Що означають його слова: «...хто хоч краплю мудрості зачерпне, довіку ситий не буде. Від многої мудрості много скорбі, і хто примножує знання, примножус почаль-.

7.    Прочитайте діалог дракона з пустельником, у якому вони порушують проблему добра і зла, Бога й нечистого. Прокоментуйте погляди кожного з них.

107

   Кепёп — старовинна ручна зброя, що має форму молота, насадженого на довгий держак.

108

   Галябарда — те саме, що алебарда: старовинна зброя — сокирка у вигляді півмісяця, насаджена на довгий держак зі списом.

109

Зваріювати і звар'ювати — збожеволіти.

110

   Перед поєдинком дракон приходить до висновку: -Пустельник помилявся. Не можуть люди бути гіршими від звірів...». Чи правильний його висновок? Свою думку обгрунтуйте.

111

   Прокоментуйте внутрішній монолог князя перед портретами своїх пращурів: -Ну що ви вирячились? Ви ж були такі самі! Не такі? Не кривили душею? Не обманювали? І не кривоприсягами? Ви — погани, що не відали Святого Письма, як смієте дивитись на мене осудливо? Я зробив усе, щоб врятувати Люботин!»

112

   При першій зустрічі з пустельником дракон каже: -Я не хочу гинути, ще й не нажившись. І нікому ніколи зла не вчиню». Чому він погодився на вмовляння князя? Чи можна вважати, що він почав думати по-іншому? Свою відповідь обгрунтуйте.

113

   В епізоді поєдинку автор двічі використовує художню деталь — сльозу дракона. Якого значення вона набуває у творі?

114

   Проаналізуйте епізод, у якому Григорій гине. Як себе поводить він та його супротивники? За що дракон в останню мить дякував своєму вбивцеві?

115

   Прочитайте та проаналізуйте останній вірш Григорія. Витлумачте символіку образів осики та Юди в ньому.

116

Парадбкс — думка, судження, що різко розходиться із звичайним, загальноприйнятим і суперечить (іноді тільки на перший погляд) тверезому глуздові.

117

Плутарх (бл. 46-120/125 рр. н.е.) — давньогрецький письменник, історик і філософ-мораліст.

7 Аристотель (384 до н. е.—322 до н. е.) — давньогрецький учений-енциклопедист, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки. 

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Коваленко

 

Автор: evg01 от 24-08-2016, 12:28, Переглядів: 4490