Народна Освіта » Світова література » Вступ Кадоб’янська читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Вступ Кадоб’янська читати онлайн

 

Опрацювавши вступну статтю підручника, ви дізнаєтеся:

—    чим розрізняються поняття культура і література;

—    що позначають терміни літературний процес, літературний напрям, літературна течія;

—    про хронологію розвитку літературних епох;

—    про літературні роди і жанри.

 

Уже в прадавні часи людина намагалася виразити власне уявлення про навколишній світ і своє місце в ньому. З глибини віків дійшли до нас наскельні малюнки, оздоблення стародавніх храмів і ритуальних споруд, глиняні статуетки й зображення на керамічних вазах, обрядові дійства й пісні.

Послуговуючись художніми засобами, людина відтворювала життя в різних формах: малюнки, скульптури, будівлі, тексти, танці, музика і співи. Такий образний спосіб моделювання дійсності, створення нової художньої реальності й називають художньою культурою.

ГОТУЄМОСЯ ДО ДІАЛОГУ

1.    Які види мистецтва ви знаєте?

2.    Пригадайте з вивченого раніше, чим характеризується література як вид мистецтва.

3.    Що ви знаєте про поняття культура?

4.    Як пов'язані поняття культура та література?

5.    З якими літературними жанрами ви ознайомилися в 5-7 класах?

6.    Поясніть, чи згодні ви з твердженням: література — найпогіулярніше та найвпливовіше з мистецтв.

Художня культура включає різні галузі (види) мистецтва: література, музика, театр, живопис, графіка, скульптура, архітектура, хореографія, декоративно-вжиткове мистецтво, кіно тощо.

Література і культура

Як і всі інші види мистецтва, література є частиною культури. Вивчення літератури в її історичному розвитку — це пізнання культури різних епох існування людства. Саме в літературі найяскравіше втілено духовні цінності культури — ідеї, думки, переконання, уявлення про прекрасне та моральні позиції. Історія літератури дає змогу простежити, як і залежно від чого вони змінювалися.

Культура — узагальнена картина світу, світогляд доби. Наприклад, антична культура розуміє порожнечу як відсутність речей, а давньокитайська — як початок, основу чогось нового. Людина в Античності — цс активне діяльнісне начало, вона мала впливати на світ, змінюючи й удосконалюючи його. У Давньому Китаї, навпаки, людина мала спрямовувати свою активність на власний внутрішній світ, удосконалення себе й власної душі, що вважалося запорукою повної гармонії зі світом зовнішнім.

Мандруючи розділами підручника, ви відкриєте для себе символічний світ національної культури й мистецтва слова кожної літературної епохи. І водночас відчуєте, що

в художньому творі картина світу набуває особистісного характеру, автор подає власне бачення світу.

Теорія літератури

Літературний процес — історичне існування, функціонування та поступовий розвиток літератури протягом певного часу. Літературний процес тісно пов'язаний з історією розвитку суспільства.

Знання особливостей літератур різних епох, розуміння специфіки кожної національної літератури й спільних для всіх національних літератур тенденцій розвитку допоможуть вам збагнути сутність поняття літературний процес.

 

Літературна епоха (або літературна доба) — етап розвитку літератури, представників якого об’єднують погляди на світ і людину, на мистецтво та правила творчості, основні теми творів. Тобто митців певної епохи об'єднує особливе образне бачення світу загальний для митців художній метод.

Упродовж розвитку людства виокремились такі культурні й, відповідно, літературні епохи: Античність, Середньовіччя, Відродження, Нова і Новітня Доба.

Власна манера письма, поетична оригінальність — це ознаки індивідуального стилю письменника.

 

 

У межах літературної епохи виділяємо літературний напрям — спосіб створення мистецької реальності, що ґрунтується на певному неповторному розумінні світу і людини в ньому. Наприклад, у літературі XVII ст. виділяємо літературні напрями бароко і класицизм.

Кожному літературному напряму відповідає сукупність творів, які мають спільні, характерні риси. Наприклад, громадянський пафос античної літератури, віра в людину гуманістичної літератури, ускладненість форми і змісту барокової поезії, державницькі ідеали літератури класицизму.

Літературна течія — складова частина літературного напряму (тобто, напрям може складатися з течій). Літературна течія має конкретно-історичний характер, творчу історію, національні особливості. Наприклад, течія готоризму в літературі іспанського бароко.

S

а.

X

Роди художньої літератури

Лірика

Епос

Драма

(в основі почуття)

(в основі подй)

(в основі сценічна дія)

ліричний вірш, пісня,

оповідання, новела,

власне драма, трагедія,

елегія, гімн, ідилія, епіграма

повість, роман, казка

комедія, трагікомедія, водевіль

За способом зображення життя художні твори поділяються на три літературні роди — лірику, епос і дра'му. Твори кожного літературного роду бувають різних жанрів.

У ліричних творах автор зображує внутрішній світ ліричного героя, його почуття, переживання, думки, настрої. Зазвичай вони є віршованими і позбавленими сюжету.

Жанри ліричних творів: ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, епіграма тощо.

В епічних творах письменник в описово-розповідній формі зображує події, людей і їхні вчинки. Епічні твори здебільшого прозові за формою, обов’язково мають сюжет.

Жанри епічних творів: оповідання, новела, повість, роман, казка.

Драматичні твори зображують дію, яка відбувається в даний момент, саме том}' вони призначені для постановки на сцені. В основу події покладено конфлікт, розв’язання якого представлено в діалогах і монологах дійових осіб. За формою драматичні твори бувають як прозові, так і віршовані.

Жанри драматичних творів: власне драма, трагедія, комедія, трагікомедія, водевіль.

ЗАВАНТАЖ ІНФОРМАЦІЮ

Існують три роди (види) літератури: лірика, епос, драма.

Лірика — написана віршами й розкриває внутрішній світ ліричного героя; епос — написаний прозою, якою розповідається про певні події; драма — написана монологами й діалогами героїв, а твори призначені для постановки в театрі.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1.    Пригадайте, які твори зарубіжної літератури ви читали минулого року. Що вам найбільше запам’яталося і чому?

2.    Прокоментуйте, які теми й проблеми викликали у вас найбільшу цікавість.

3.    Поясніть, чим буде відрізнятися вивчення літератури у 8-му класі від того, як ви її вивчали в попередніх класах.

4.    Розкрийте, що вивчає історія літератури.

5.    Поясніть співвідношення понять культура і література як цілого й частини.

6.    Дайте визначення понять: рід літератури, епос, лірика, драма.

7.    Визначте рід художніх творів, прочитаних минулого року.

8.    Який рід літератури вам подобається найбільше й чому?

9.    Складіть «Банк ідей* на тему “Що я очікую від вивчення зарубіжної літератури у 8 класі».

10.    Поміркуйте, чи може література існувати без читачів.

11.    Спробуйте уявити світ без друкованих книжок. Чи можливо це?

12. Розгляньте фото бібліотеки Санкт-Галленського абатства (Швейцарія). Чи можна місце, де зберігають книги, назвати скарбницею? Поясніть свою думку.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

Об’єднайтеся в групи та, користуючись різними джерелами, підготуйте повідомлення або презентацію на тему:

«Пам’ятки духовної культури»;

«Пам’ятки матеріальної культури». 'fc

Ключові поняття теми:

культура і література;

літературний процес, епоха, напрям, течія; роди і жанри літератури.

г

ґ~1Ґ~у ёди, Біблія і Kopdu — це священні книги різних культур. Jr^ Без цих книг неможливо уявиш собі історію людства, у них у до-сконадій поетичній формі втілено багатовікову життєву мудрість та вірування, найважливіші знання та високі моральні цінності. З цими високохудожніми текстами — невичерпним джерелом мотивів, сюжетів, образів у мистецтві — пов’язаний весь подальший розвиток світової культури і літератури.

Отже, справді Ars longa — мистецтво вічне...

Опрацювавши розділ «Священні книги», ви:

—    ознайомитеся зі священними книгами різних культур;

—    зрозумієте їхню роль у розвитку культури і літератури різних народів;

—    відкриєте для себе морально-філософський зміст священних книг;

—    дізнаєтеся, як люди різних культур пояснювали походження світу;

—    довідаєтеся, у яких творах української та зарубіжної літератури розробляються окремі образи, сюжети й мотиви священних книг;

—    з’ясуєте місце й роль священних книг у сучасному мистецтві та культурі.

 

Це матеріал з Підручника Зарубіжна Література 8 Клас Кадоб’янська

 

 

Автор: evg01 от 21-08-2016, 13:42, Переглядів: 1451