Народна Освіта » Українська література » Короткий словник літературознавчих термінів читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА

Короткий словник літературознавчих термінів читати онлайн

Короткий словник літературознавчих термінів

Алегорія конкретне інакомовие зображення предмета та явища, що заміняє собою абстрактне поняття чи думку.

Алітерація зумисне надмірне повторення однакових приголосних звуків для того, щоб створити звуковий образ зображуваного або посилити інтонаційну виразність мови.

Анафора, або єдино початок,    повторення на початку віршових рядків,

строф або речень чи розділів (у прозі) однакових слів чи синтаксичних конструкцій.

Антитеза особливо підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, думок.

Асонанс зумисне надмірне повторення голосних звуків для посилення Mилозвучпості мови.

Байка невеликий прозовий або віршований алегоричний твір повчального гумористичного чи сатиричного характеру.

Балада — невеликий сюжетний віршований твір із фантастичними чи легендарними елементами, за основу якого взято незвичайну пригоду.

Билини епічні пісні, які виконували в Україні-Русі за княжих часів народні співці-музики речитативом. У цих творах розповідалося переважно про героїчні подвиги руських богатирів.

Верлібр - вірш, що не має строфічної будови, рими, поетичного розміру, а ритм у ньому досягається лише наспівною інтонацією.

Вертеп різновид лялькового театру, дійство, що об'єднувало серйозну, урочисту п'єсу переважно різдвяного змісту й веселі анекдотичні сценки.

Власне драма драматичний твір, за основу якого взято гострий життєвий конфлікт, але без трагічної розв’язки та настанови на комічне.

Гумор беззлобно-добро душ не, жартівливе зображення смішних явищ.

Громадянська лірика поетичне вираження переживань, пов’язаних із суспільно-національними проблемами.

Драма зображальний рід літератури, що розкриває життя через дії та розмови дійових осіб і призначений для постановки на сцені.

Думи великі народні пісні, переважно героїчні, про важливі події в історії України (починаючи з XV ст.), які виконували речитативом кобзарі, бандуристи чи лірники.

Експозиція місце у творі, де читач знайомиться з часом, місцем подій і персонажами ще до початку конфлікту.

Елегія вірш, пройнятий настроями журби, у ньому часто звучить скарга на життєві негаразди, містяться гіркі роздуми про швидкоплинність людського життя.

Епітет художнє означення, яке образно чи емоційно розкриває ознаки певного явища.

Епіфора, або єдинозакінчення, повторення однакових слів чи синтаксичних конструкцій у кінці віршованих рядків, строї}) чи речень, розділів (у Іірозі).

Епілог заключна частина твору, у якій розповідається про долю героїв після розв’язки.

Есе твір, у якому досліджується якась актуальна, маловивчена проблема засобами наукового й художнього стилів водночас.

Зав’язка — подія, з якої починається основний конфлікт твору.

Зороііоезія поєднання словесного й графічного образів відтворюваного явища.

Ідея ядро авторського задуму, основна думка про змальовані у творі життєві явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи й художні засоби твору.

Інтимна лірика поетичне вираження переживань героя, пов’язаних із його особистим життям.

Іронія прихована насмішка, коли про якесь явище чи особу говориться в позитивному або навіть захопленому тоні, а мається на увазі зовсім протилежне.

Казка це твір народної чи конкретно-авторської фантазії, що розповідає про якісь незвичайні події з участю надприродних сил і переважно щасливим завершенням.

Комедія — це драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири розвінчуються негативні суспільні й побутові явища, змальовується смішне.

Конфлікт — суперечність, зіткнення, що є основою боротьби між персонажами й зумовлює розвиток подій у творі.

Кульмінація найвища точка в розвитку конфлікту, вирішальне, найго-стріше зіткнення сил у творі, які ведуть між собою боротьбу.

Легенда розповідь про якісь події чи людей, оповита казковістю, фантастикою.

Літота художнє применшення ознак якогось явища для того, щоб показати його мініатюрі гість, підкреслити презирливе чи лагідне ставлення до нього.

Медитація — ліричний жанр, у якому осмислюється насамперед внутрішній світ людини.

Метафора це трон, у якому ознаки одного явища переносяться па інше явище за подібністю між ними.

Метонімія троп, що полягає в перенесенні назви з одного явища на інше, яке перебуває з ним у певному зв'язку.

Мистецтво це сприймання, відтворення та моделювання світу в художніх образах.

Мотив переплетення, поєднання теми та ідеї в ліричному творі.

Новела невеликий розповідний твір про якусь незвичайну подію з несподіваним фіналом.

Оксиморон свідоме поєднання різко протилежних понять, які логічно ніби виключають одне одного, їсте насправді разом дають нове уявлення.

Оповідання невеликий за розміром розповідний твір здебільшого про одну або кілька подій із життя персонажа, зрідка кількох персонажів.

Паліндром вірш, у якому під час читання кожного рядка зліва направо і навпаки виходить той самий текст.

Парадокс думка, що разюче розходиться з усталеними поглядами, начебто суперечить здоровому глуздові, хоча насправді може й не бути хибною.

Паралелізм паралельне зображення двох явищ із різних сфер життя.

Пейзажна лірика поетичні роздуми й почуття, викликані картинами та явищами природи.

Персоніфікація — падання тваринам, предметам, явищам і поняттям властивостей людини, олюднення їх.

Підтекст прихований, зашифрований автором у формі натяків і недомовок смисл, який може не збігатися з прямим значенням тексту.

Пісня - невеликий поетичний твір, призначений для співу.

Повість розповідний прозовий твір (зрідка віршовий), що охоплює ширше коло життєвих явищ, ніж оповідання, і має: більшу кількість персонажів.

Поетичний цикл - це група віршів, що об’єднані однією темою, настроєм, місцем або часом написання.

Ритм поетичний (або мовний) рівномірне чергування однорідних мовних одиниць, які називаються ритмічними одиницями. Найменша одиниця поетичного ритму склад, головна вірш (тобто рядок).

Порівняння трой, що являє собою пояснення одного явища чи предмета за допомогою іншого, чимось подібного до нього.

Пролог окремий розділ твору, у якому автор знайомить читача з фактами, що мали місце задовго до початку змальованих подій, або створює загальний настрій, готує читача до сприймання твору.

Ремарка - авторське пояснения для режисера й акторів, у якому описано обстановку на сцені, зовнішність героїв, їхні дії, жести, інтонації тощо.

Рефрен — повторення однакових слів чи виразів, віршорядків чи строф у творі з метою звернути на них особливу увагу читачів або (і) підкреслити мелодійність, ритмічність.

Речитатив - протяжний спів-проказуваиня.

Рима суголосся закінчень у суміжних і близькорозташованих словах у кінці чи в середині рядка.

Риторичне заперечення зосередження уваги читача па певній думці через пояснення її у формі заперечення або застереження можливого іншого погляду.

Риторичний вигук вислів почуття у коротких, емоційно перенасичених словах.

Розв’язка логічне завершення подій, що зазнали докорінного перелому в кульмінації.

Розвиток дц події, які змінюють одна одну й у яких розгортається конфлікт, виявляються характери персонажів.

Роман складний за побудовою й великий за розміром епічний прозовий (зрідка віршований) твір, у якому широко охоплені життєві події певної епохи та багатогранно її у розвитку змальовані персонажі, яких зазвичай досить багато.

Символ це предметний або словесний знак, який опосередковано, умовно виражає сутність певного явища.

Сймплока — поєднання анафори а епіфорою.

Сарказм особливо дошкульна викривальна насмішка, вияв ненависті та зневаги до зображуваного.

Сатира непримиренне, гнівне художнє висміювання якогось потворного явища.

Синекдоха — троп, що заснований на вживанні однини замість множини й навпаки, визначеного числа замість нсвизначеного, видового поняття замість родового й навпаки.

Строфа кілька рядків, які повторюються в поетичному творі, об'єднані здебільшого спільним римуванням і відмежовані від інших рядків помітним відступом.

Сюжет — художньо осмислена конкретна система подій, у яких розкриваються характери в їх взаємодії.

Тёма твору основний предмет розповіді, те, про що говориться у творі.

Теорія літератури вивчення законів розвитку літератури як мистецтва слова, дослідження змісту й форми творів.

Трагедія драматичний твір, у якому незвичайний герой потрапляє в безвихідне становище, вступає в боротьбу з нездоланними силами і, як правило, гине.

Трагікомедія драматичний жанр, що поєднує ознаки комедії і трагедії.

Філософська лірика поетичне осмислення буття, світу, людини, сенсу людського життя, добра і зла.

Фольклор — колективна народна творчість у всіх її виявах; у вузькому розумінні — усна словесна й музична народна творчість.

Художній образ — узагальнена картина життя (людина, природа, предмет, подія, явище), емоційно й естетично втілена в конкретну художню форму (пісня, танок, малярське полотно, поема, роман тощо) творчою уявою митця.

Чорний гумор — це глузування над смертю, насильством, хворобами чи іншими «похмурими» темами.

ЗМІСТ

Від автора ............................................................................................................................. З

ВСТУП

Література — мистецтво слова .................................................................................... 5

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Сытеть фольклору ....................................................................................................... 12

Українські історичні ігісні..............................................................................................13

Зажурилась Україна ............................................................................................... 15

Та, ой, як крикнув же козак Сірко ..........................................................................18

Ой Морозе, Морозенку........................................................................................... 18

Чи не той то хміль....................................................................................................... 22

Максим козак Залізняк............................................................................................. 24

За Сибіром сонце сходить (Скорочено).................................................................26

Пісні Марусі MjrPaM ....................................................................................................... 29

Засвіт встали козаченьки......................................................................................... ЗО

Віють вітри, віють буйні........................................................................................... 31

Ой не ходи, Грицю, та й па вечорниці.................................................................. 33

Українські народні думи .............................................................................................. 35

Маруся Богуславка ................................................................................................... 40

СВГГ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Що таке ноезія ................................................................................................................. 46

ТАРАС ШЕВЧЕНКО.................................................................................................... 47

«Ой'гри шляхи широкії...»..................................................................................... 51

«Мені однаково, чи буду...».................................................................................... 53

«Думи мої, AjrMH мої...»............................................................................................. 55

ЛЕСЯ УКРАЇНКА.......................................................................................................... 58

Давня весна.................................................................................................................. 62

«Хотіла 6 я піснею стати...» ..................................................................................... 63

Давня каяка (Скорочено) ......................................................................................... 63

ВОЛОДИМИР СОСЮРА........................................................................................... 72

Любіть Україну! ......................................................................................................... 76

Васильки....................................................................................................................... 78

Осінь............................................................................................................................... 80

ВОЛОДИМИР ПІДПАЛИЙ...................................................................................... 82

«...Бачиш: між трав зелених, як грудочки, пташата...»................................. 85

Зимовий етюд............................................................................................................. 86

Із сучасної української поезії..................................................................................... 88

ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО..................................................................................... 89

З дитинства: дощ........................................................................................................ 91

Наша мова..................................................................................................................... 92

Теплі слова................................................................................................................... 92

ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ’ЮК............................................................................................ 93

Чоловічий танець....................................................................................................... 94

ІВАН МАЛКОВИЧ........................................................................................................ 96

Із янголом па плечі (Старосвітська балада).................................................. 97

З нічних молитов ...................................................................................................... 99

АНАТОЛІЙ МОЙСІЄНКО........................................................................................ 99

«Жовтень жовті жолуді...»................................................................................... 100

ІГОРПАВЛЮК ............................................................................................................. 101

Дівчинка...................................................................................................................... 102

ГАЛИНА КИРПА .........................................................................................................103

Мій ангел такий маленький................................................................................. 104

Коли до вас темної ночі......................................................................................... 105

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Що таке драматичне мистецтво............................................................................... 108

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ..................................................................................... 111

Сто тисяч (Скорочено) ........................................................................................... 113

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Що таке проаа................................................................................................................. 144

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ.......................................................................... 144

Дорогою ціною (Скорочено)................................................................................ 147

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО.................................................................................... 108

Ніч перед боєм (Скорочено)................................................................................ 173

НІНА БІЧУЯ .................................................................................................................. 180

Шпага Славка Беркути (Скорочено)................................................................ 181

ВОЛОДИМИР ДРОЗД..............................................................................................204

Білий кінь Шептало (Скорочено).......................................................................206

ЮРІЙ ВИННИЧУК....................................................................................................215

Місце для дракона (Скорочено).........................................................................217

УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

Що таке гумор................................................................................................................242

ВАЛЕНТИН ЧЕМЕРИС...........................................................................................243

Вітька + Галя, або Повість про перше кохання (Скорочено).................... 243

Підсумкові тести............................................................................................................262

Короткий словник літературознавчих термінів...................................................267

Навчальне видання

Пахаренко Василь Іванович, Коваль Наталія Андріївна

УКРАЇНСЬКА АІТЕРАТУРА

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

1

Функція (від латин, викоіиіппя) — діяльність, робота, призначення.

2

г Інтуїція (від латин, уватю дивлюся) — здатність безпосередньо пізнавати істину без допомоги досвіду ii доказів, точне передчуття чогось.

3

Дике Поле — малозаселені степи на півдні України.

4

‘ Ясир (турецьк. бранець, раб) — бранці, яких захоплювали татари й турки під час набіїів.

5

* Дніпровські порош — виходи кам'яних гірських порід у річищі Дніпра між сучасними містами Дніпропетровськом і Запоріжжям. Після побудови в 1932 р. Дніирогесу пороги затоплені водосховищем.

6

Комік (від тюркськ.) — вільна людина.

7

Кіш Запорозький — усе запорозьке військо.

8

Прототип (від грецьк. прообраз) — реальна особа, факт життя чи риси характеру якої покладено в основу літературного образу.

9

Жабітйн — містечко неподалік Холодного Яру.

‘ Шшіець — окоп.

10

Ідиш — єврейська мова з груми германських мов, якою послуговуються переважно центрально- г.і західноєвропейські євреї.

11

   Асесор — державний чиновник, судовий виконавець у Російській імперії.

12

   IctipdeiiUK — офіцерський чин у тогочасній російській поліції.

13

Кінь загрів — тобто загарцював (грайливо затупцював на місці), це вважалося доброю прикметою перед дорогою.

14

всі часи вороги люто переслідували й карали кобзарів, розуміючи, що вони пробуджують в українців жагу до волі, до незалежності. Так, після розгрому Коліївщини поляки в містечку Кодня впродовж сорока днів катували й страчували гайдамаків. Серед інших лицарів прийняли там мученицьку смерть, ие скорившись ворогу, і багато кобзарів. Збереглися імена деяких із них: Прокіп Скряга, Петро Соковий, Василь Варченко.

Переслідувала кобзарів і російська імперська влада. Скажімо, Емським указом 1876 р. їм було заборонено виступати па сцені. Поліція нещадно била сліпих співців, які намагалися зайти до великих міст.

Після встановлення комуністичного режиму кобзарів оголосили «небла-гонадійиими елементами» й. прирівнявши до жебраків, піддавали гонінням. Усі спроби встановити над ними контроль і перетворити на оспівувачів влади закінчилися нічим. Багато кобзарів загинуло під час Голодомору 1933 р. Нарешті взимку 1934 р. народних співців скликали в м. Харків (тодішню столицю радянської України) нібито на з’їзд. Усіх «делегатів» повантажили в ешелон і вивезли за місто, де заздалегідь були виконані траншеї. Кобзарів і їхніх мало-

15

Ермітаж: — найбільший у Росії музей мистецтва.

16

Еліта (від фр. найкраще, вибране) — освічена, високоморальна, творча, активна, саможертовна частина суспільства.

17

Оксимтюн — це троп, що поєднує v творі різко протилежні поняття.

18

Пишучії — так киргизи називали безпритульних жебраків.

19

   Xiocbridrte (наст.) — уживається як звертання н значенні «.милостивий пане добродію».

20

   Задіти (дати) гйрту — понівечити, знищити.

21

Маїїдаїта — сгрунний щипковий музичний інструмент з овальним корпусом і чотирма парами струн, на якому і рають тонкою пластинкою із загостреним кінцем (медіатором).

22

Листана — перешкода, пастка.

23

квітці, в пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі,

В дитячій усмішці, в дівочих очах,

І в стягів багряному шумі...

24

Злв$лН№ основною

1.    Наскрізний художній засіб вірша — уособлення. Підтвердьте цю думку прикладами з тексту.

2.    Проаналізуйте використані у творі епітети. Як вони доповнюють і деталізують образ осені?

3.    Як ви розумієте символіку кольорів: чому кінь осені чорний, а його копита золоті?

4.    Уважно роздивіться картину М. Приймаченко «їде осінь на коні». Як би ви розшифрували її символічні деталі? Чим подібне й чим відмінне бачення осені В. Сосюрою і М. Приймаченко?

5.    Навчіться виразно читати вірш.

6.    Ще раз повторіть відомості про жанри лірики (див. с. 76). До яких жанрів належать вірші «Любіть Україну!», «Васильки», «Осінь»? Відповіді докладно обґрунтуйте, наведіть на підтвердження своїх суджень цитати.

25

   Як виявив себе В. Сосюра в роки російсько-української війни?

2.    Чи можна назвати 1920-і роки злетом поета, а 1930 р. — його падінням? З чим це пов'язано?

3.    Які основні риси стилю В. Сосюри?

4.    Сформулюйте головний мотив вірша «Любіть Україну!». Елементи яких жанрів лірики поєднані в цьому творі?

5.    На яких ознаках образу України акцентує поет?

6.    Як доповнюють центральні образи епітети й порівняння?

7.    У яких рядках розкрито основний мотив поезії «Васильки»? Який він?

8.    Що символізує у вірші образ васильків?

9.    Доведіть, що наскрізний художній засіб вірша «Осінь» — уособлення.

10. Які епітети у творі характеризують осінь?

Прочитайте на дозвіллі

1.    Сосюри В. Вибране: Поезії та проза. — К.: Рад. письменник, 15)89.

2.    Сосюра В. Розстріляне безсмертя: поеми. — К.: Знання, 2010.

3.    Сосюра В. Третя Рота. — К.: Знання, 2010.

і. Гришко В. Серце «другого Володьки24 і заборонена любов / Українське слово: Хрестоматія. - К.: Рось, 195)4. - Кн. 2. - С. 197-224.

5. Розстріляне відродження: Антологія 1917—1933: ІІоезія-ироза-драма—есей / Упорядкуй., передм., післямова Ю. Лаврі ненка. — К.: Смолоскип, 2002. — С. 173-187.

26

К(іиер>іість — орієнтація на невелике коло зацікавлених людей, ощадливість, стриманість у змалюванні когось або чогось.

‘ Елегія (I26JtenbK. журлива пісна, скарга) — поетичний або музичний твір задумливого, сумного змісту.

27

Шряо — місце для відпочинку худоби, найчастіше біля водопою.

28

   Злв$лн/& осЯо&Н&іо ftdiigi

1.    В. Голобородько якось зауважив: “Кожен народ відображає дійсність через свою мову та культуру, тому дійсність у кожній мові різниться між собою, тому дійсність, відображена в українській мові, є унікальною порівняно з іншими мовами·''. Як допомагає ця думка автора зрозуміти сенс вірша?

2.    Чому без наших слів Усесвіт стає холодним? Будь-яка мова є засобом інформації. А які цінності вона ще несе в собі?

3.    Який, на ваш погляд, мотив цього твору?

29

Kyiuuip — майстер, що вичиняє хутро зі шкур і шиє хутряні вироби.

30

   Знайдіть в Інтернеті інтерв'ю, у якому І. Малкович розповідає про історію створення вірша «Із янголом на плечі» і читає текст. Як ви сприйняли твір в авторському виконанні? Чи збіглося воно з вашою логікою читання? Як ви зрозуміли, чому автор вагався виносити вірш на суд читачів?

31

   На слова цього вірша композитор Т. Чубай написав і виконує пісню. Знайдіть в Інтернеті кліп на цю пісню. Чи сподобалося вам виконання? Чому? Як композиторові вдалося підкреслити старосвітський і саме гуцульський колорит твору?

Для допитливих

Тарас Чуґулй — відомий українським автор-виконавець, рок-муаикант і композитор, син поета Григорія Чубая. Народився 1970 р. у Львові, закінчив Львівську консерваторію. Брав участь у виставах теагру-студії «Не журись!»·. 1990 р. разом з однодумцями створив i j-jrr «Плач Єремії* і став його фронтменом. Написав понад сто пісень, видав 11 музичних альбомів: «Світло і сповідь»·, «Наше Різдво», «Наші партизани» таін.

32

   На ваш погляд, Бог, людина чи янгол зображені на картині О. Маркової? Чому ви так думаєте?

33

   όχρα (від грецьк. блідо-жовтий) — фарба жовтих відтінків.

34

   Есе, або всей (фр. спроба, начерк) — невеликий прозовий твір довільної форми.

35

   Kpecdmu — добувати іскри, вогонь, ударяючи металом об камінь.

36

   Родбщ — назва села в повісті чернігівського письменника ІЗ. Кезлі «Синій вітер з Родощі».

37

   Anmpdnm (від фр. між і дія) — коротка перерва між діями вистави або між відділами концепту.

38

   Корифей (ірецьк. зачинатель) — у давньогрецькому театрі так називали керівника хору або соліста-заспівувача; переносно — основоположник, зачинатель якоїсь справи.

39

   Ckomojhkvu(від грецьк. жа/іт і майстер) — мандрівні співці й актори.

40

Окорок (рос.) — окіст, шинка.

?Жуківпусшти — удавати дуже освічених, розумних.

41

Злвулнт основного £іви&

1.    Перечитайте уважно монолог Калитки у яві VI. Які риси вдачі персонажа в ньому розкриваються?

2.    Як характеризує Герасима його діалог з кумом Савкою про позичку грошей (ява VII)?

3.    Яке враження справив на вас Невідомий? Це порядна людина чи шахрай? Чому ви так уважаєте?

4.    Чому Невідомий так легко переконав зазвичай практичного й обережного Калитку купити фальшиві гроші, адже його аргументи вельми сумнівні?

5.    Які купюри показує й дає Герасимов! Невідомий — фальшиві чи справжні? На підставі чого ви зробили такий висновок?

6.    Прочитайте виразно в ролях діалог Калитки та копача, передаючи інтонаційно їхні емоції (ява IX). Чому Герасим зневажає науку? Чи розуміє він потребу наукового прогресу для успішного господарювання? Умотивуйте відповідь цитатами з тексту.

7.    Як ставиться Калитка до одруження сина? Про що це свідчить?

8.    Знайдіть у цій дії короткий вислів Герасима, який є його життєвим гаслом. Вибір обґрунтуйте.

9.    У яких епізодах дії першої Калитка, не здогадуючись про це, є смішним? Перечитайте розмову Герасима з копачем про одруження сина (ява IX). Що тут смішне? Цей сміх веселий? Чому?

42

Шпацір — прогулянка.

43

1 Τοιιάρ — тут: худоба.

44

H/·η<φβηύχαιια земля — тут: невиснажена, родюча.

45

Копач мак на увазі скарб, який мріє виконати н урочищі Боковенька.

46

   У чому сенс людського життя, на думку Калитки? А на ваш погляд?

2.    Як ви думаєте, чи сумісні гроші й свобода, гроші й людяність, доброта?

3.    Чи актуальні проблеми, висвітлені в трагікомедії «Сто тисяч», сьогодні? Наведіть приклади з власних спостережень і засобів масової інформації.

4.    Трохи пофантазуйте: як може скластися родинне життя Романа й Мотрі? Як вони господарюватимуть? Чи не повторять Герасимових помилок? Підтвердьте свої припущення відповідними цитатами з твору.

5.    Якість спектаклю значною мірою залежить від творчості режисера й акторів. Одну й ту ж п'єсу різні режисери можуть поставити по-різному. Щоб переконатись у цьому, знайдіть в Інтернеті й подивіться фільм «Сто тисяч» Київської кіностудії ім. О. Довженка (режисери Г. Юра та В. Іванов, /958) і трейлер до вистави «Сто тисяч» Київського академічного драматичного театру на Подолі (режисер В. Малахов, 2008).

6.    Інсценізуйте разом з однокласниками трагікомедію «Сто тисяч» (чи бодай одну з її дій).

Прочитайте на дозвіллі

1.    Тобілетк Софія. Корифеї українського театру. — К.: Мистецтво, 19-17.

2.    KajmeiiKo-Kapuii Inan. Хазяїн. — Харків : Фоліо, 2008.

3.    Kaptumtco-Ка/шй lean. Будущий а в руках нового покоління. — IC: Країна мрій, 2009. і. Рильський М. Гордість української драматургії: Про творчість Карі ієн ка-Карого // Рильський М. Статті про літературу. — К.: Дніпро, 1980.

47

   Іони — смуга поля, що обробляється в один захват.

48

   Хурман — візник.

-1 Спочувати — співчувати.

49

Слипе — майже.

50

1 Цмокбвина — грузьке, мокре місце.

51

Підтичка — нижня частина жіночої сорочки.

52

Голомшити — сильно бити.

53

Екзотичний — незвичайний, дивовижний, пов’язаний з іншою природою чи культурою.

54

центрі твору українські діди Савка й Платон, які під час відступу радянських частин під вогнем ворожої артилерії перевозять бійців через Десну, а потім героїчно гинуть, потопивши човен із фашистами. Мужність і патріотизм, ненависть до ворогів, байдужість до смерті, зневага до небезпеки основні риси цих персонажів. їхня смерть зовні непоказна, неефектна, але романтична й трагічно-велична за своєю суттю.

55

   Злв$лН/і& основного {гівн&. Як ви розумієте цю дідову правду? Чому справжній воїн має бути гордим, а не жалісливим? Нежалісливий і безжальний — це синоніми?

Човен м’яко вткнувся в річний пісок. Я вийшов із човна па берег абсолютно спустошений і разом з тим якийсь неначе зовсім інший, новий. Я неначе втопив у Десні і свій жаль, і тугу, і розпач відступу. Я оглянувся. За Десною горіло. І червона заграва пожежі якось по-новому освітила мою душу. Нестерпний огонь пропік мене наскрізь. На одну мить мені здалося, що кинься я зараз назад до Десни і вода б розступилася череді мною. Цього я, хлопці, ніколи не забуду...

Ми стали прощатися з дідами, поспішаючи в лози.

Постійте трохи, сказав Платон, спершись на весло. Так що ж прикажете передати гермаиу? Як стрічать його, як у вічі дивитись?

Передайте, що ми повернемося. Не дрейфте, діду. Повернемося! спробував підбадьорити діда Троянда.

Дід подивився якось мимо планшеток Троянди й легенько сплюнув. (...)

' Танкетка — невеликий швидкохідний танк, оснащении кулеметами.

56

   Подискутуйте про те, у яких формах може виявлятися патріотизм і героїзм у воєнний і мирний час.

2.    Платон стверджує, що найважливіше на війні — ненавидіти ціль. Чи згодні ви з такою позицією? Чи може ненависть до загарбника виявитися руйнівною не лише для нього, а й для самого захисника? А з іншого боку, чи вдасться перемогти ворога, не відчуваючи до нього ненависті?

3.    Дослідіть, які з названих вище ознак стилю О. Довженка виявилися в оповіданні «Ніч перед боєм».

4.    О. Довженко писав: «Історія народів учить нас, що та держава велична, у якій велична мала людина. Ми сміливо можемо сказати всьому світові, що наша держа-

57

Завліт — помічник головного режисера, що відповідає за літературну частину в театрі.

58

Бліц — (Jk)toci іалах.

59

Зл&фаМЦЬ основного    Який символічний зміст мають образи живої та іржавої води?

Узлісся, наскрізь промите дощем і прочесане вітром, гривасто розгойдувалося, ніби голови коней у степу. У шепелявих заростях було темно, мокро й сиротливо. Білий кінь полохливо сахнувся сосни глухо гупали об землю молодими пшінками. «Степан справді буває дуже злий. Немов щось находить на нього, але з ким цього не трапляється, та ще при такій службі. Скільки нас на одні плечі! А хіба ці гніді, сірі, перисті, вороні, сиві розуміють?» HIerr-талові раптом закортіло почути Степанів голос, ласкаво ткнутися мордою в

60

   Ім’я героя твору перегукується зі словами шепіт, шепотіти.Поміркуйте, чи це тільки подібність звучання, чи в імені Шепталозаховано глибинний сенс.

2.    Які ідеї та образи оповідання засвідчують шістдесятницький світогляд автора та його захоплення химерною прозою?

3.    Багато німців у 1930-х роках буквально обожнювали Гітлера. Під час похорону Сталіна мільйони людей у CPCP плакали, і не тільки з примусу. У психології існує таке поняття — “Стокгольмський синдром». Це стан, що характеризується симпатією жертви до агресора при захопленні заручників, викраденні або застосуванні насилля. Чи не спостерегли ви прикладу такої поведінки утворі? Доведіть цитатами. Як ви думаєте, що штовхає людину до такої дивної поведінки?

4.    Об’єднайтеся з однодумцями в групу й висловте спільну думку та наведіть аргументи на її доказ.

5.    Знайдіть у бібліотеці або в Інтернеті та прочитайте повість російського письменника й правозахисника Георгія Владимова “Вірний Руслан» (чи перегляньте однойменний фільм режисера В. Хмельницького). Визначте спільне й відмінне у характерах і долях Шептала та Руслана.

• JlfyCCfHUfUme GufaeUe

1.    Який спосіб опору тоталітарній владі й відстоювання права на вільне життя обрав В. Дрозд?

2.    Ви вже знаєте, що алегорія передбачає інакомовність, змалювання узагальненого явища в конкретному образі. Доведіть, що кінь Шептало — алегоричний образ.

61

Епріко Карузо — італійський оперний співак, тенор.

 

Це матеріал з Підручника Українська Література 8 Клас Пахаренко

 

Автор: evg01 от 20-08-2016, 21:43, Переглядів: 2199