Народна Освіта » Географія » § 47. Природно-заповідний фонд україни. Моніторинг навколишнього середовища

НАРОДНА ОСВІТА

§ 47. Природно-заповідний фонд україни. Моніторинг навколишнього середовища

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕ! 14 15

Поліський (понад 20 тис. га) та Ялтинський гірсько-лісовий (понад 14 тис. га), у яких зберігаються природні ландшафти — лісові та болотні, а також окремі види рослин і тварин.

Національні природні парки серед об'єктів природно-заповідного фонду е найбільш придатними для використання, зокрема в рекреаційній діяльності. Національний природний парк — це територія, де розташовані найбільш своєрідні природні та історико-культурні комплекси, що відзначаються особливою екологічністю, естетичністю та оздоровчою цінністю. Тому в національних парках створюються найкращі умови для відпочинку та розширення культурно-освітнього кругозору людини.

Перший національний парк в Україні - Карпатський - було створено у 1980 р. поблизу смт Яремче Івано-Франківської області. Tjt зосереджені унікальні лісові та альпійські природні ландшафти. У парку багато мальовничих водоспадів, гірських озер, печер та інших цікавих природних об’єктів, тому тут добре розвинені різноманітні види туризму — пішохідний, лижний, велосипедний, кінний, водний.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІІІТЕРАКТИВ

За картою (мал. 108) та Інтернет-ресурсом https://www.google.com.ua/ search?q=npnpoflHO-3anoBifl.+0OHfl+yKpaiHH&tbm назвіть усі національні парки України; визначте, в яких регіонах країни переважно зосереджені національні парки, поясніть чому

Регіональні ландшафтні парки почали створювати в Україні з середини 90-х років XX ст. з метою розвитку туризму. Вони є природоохоронно-рекреаційними установами регіонального або місцевого значення. У них поряд з охороною типових або унікальних природних комплексів здійснюється й відпочинок населення.

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

На думку багатьох учених, основною функцією регіональних ландшафтних парків є рекреаційна, зокрема, проведення екскурсій з нетривалим відпочинком. Поміркуйте, чи варто обмежуватися лише цією функцією регіональних ландшафтних парків. Чи є такі парки у вашій місцевості? Яка їхня роль?

І Національна екологічна мережа. Останніми роками пріоритетним завданням охорони навколишнього середовища в Україні є формування національної екологічної мережі (НЕМ). Вона є частиною загальноєвропейської природоохоронної системи і є єдиною територією з ділянками заповідної та малозміненої природи, що підлягають особливій охороні, створюють передумови для раціонального природокористування та оздоровлення території.

НЕМ складається з природних регіонів, природних коридорів і буферних зон (мал. 109). Природний регіон — це значна за площею частина території країни, яка характеризується типовими та унікальними природними комплексами. Природні регіони є своєрідними «ядрами» екологічної мережі, де спостерігається стійкий розвиток і охорона малозміиених господарською діяльністю природних ландшафтів та екосистем. У межах України природними регіонами є переважно території і об’єкти природно-заповідного фонда.

Природний коридор - природна або близька до природного стану ділянка суходолу чи водної поверхні, яка забезпечує умови безперервності та єдності природного середовища. Природні коридори виправдовують свою назву, оскільки це дійсно лінійно витягнуті ділянки земної поверхні меридіонального або широтного напрямків.

Основними широтними природними коридорами, що забезпечують природні зв'язки в екологічній мережі, є Поліський (лісовий), Галицько-Слобожанський (лісостеповий). Південноукраїнський (степовий), а також меридіональні природні коридори, які збігаються з долинами великих річок - Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сівер-ського Дінця. Останні об’єднують водні та заплавні ландшафти — шляхи міграції численних видів рослин і тварин.

Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережно-морських природних ландшафтів Азовського і Чорного морів, який оточує територію України з півдня.

Буферна зона - місцевість з природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найбільш цінні ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних факторів природного походження або спричинених діяльністю людини.

З огляду на функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу в національній екологічній мережі виділяють території міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІІІТЕРАКТИВ

Користуючись картосхемою (мал. 109), знайдіть природні регіони і природні коридори НЕМ. Поясніть, чому морський природний коридор має міжнародне значення.

І Моніторинг навколишнього середовища. Це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля. Правильно організований моніторинг дасть можливість розв’язати проблему екологічної безпеки — основи життєдіяльності людини.

Моніторинг в Україні здійснюється за довгостроковою державною програмою, метою якої є удосконалення моніторингових досліджень і досягнення належного рівня їх виконання. За призначенням виділяють фоновий, базовий і оперативний мониторинги, які взаємозв’язані між собою і доповнюють інформацію один одного. Основними завданнями фонового моніторингу є спостереження за станом еталонних природних комплексів і прогнозування тих змін, які в них відбуваються під дією як природних, так і антропогенних чинників. Завданнями визового моніторингу є постійний контроль за станом навколишнього середовища та здоров’ям людей у зонах найбільш небезпечного виробництва. Спостереження за живими організмами та за людьми (медико-екологічні спостереження) можуть проводитися й на ділянках заповідних територій. Оперативний моніторинг здійснює спостереження за довкіллям у разі виникнення кризової ситуації, наприклад, під час техногенних аварій.

В Україні найбільш розвинені моніторингові спостереження за окремими компонентами природи. Так, повноцінно працюють станції спостережень за хімічним складом повітря, спостережень за забрудненням снігового покриву, за загальною кількістю озону, станції, що фіксують перенос забруднювальних речовин в атмосфері. Комплекс фонового спостереження проводиться на станції, що в Карадазькому заповіднику.

І Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. В Україні на сучасному етапі розроблені конкретні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони довкілля. Так, з метою охорони та відтворення земельних ресурсів передбачене зменшення ступени їх резиранисті; удосконалений структури земель сільськогосподарського призначення та збагачення їх природними компонентами; впровадження ґрунтозахисної системи землеробства; здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже де-градованими ґрунтами (мал. 110).

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІІІТЕРАКТИВ

За даними малюнка 110 визначте частку деградованих і забруднених земель в Україні. Назвіть області, у яких частка таких земель дуже висока, а в яких - найнижча. Проаналізуйте дані своєї області.

Для охорони і відтворення водних ресурсів передбачено екологічне оздоровлення, особливо витоків річок, поліпшення стану заплав у басейнах Дніпра, Дністра, Південного і Західного Бугу, Сіверського Дінця,

Дунаю насамперед завдяки створенню захисних смуг уздовж берегів. Важливим є також упровадження заходів щодо збереження водно-болотяних угідь. Нині інтенсивно впроваджуються заходи щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського і Чорного морів, створення мережі морських об’єктів природно-заповідного фонду.

Для охорони, використання й відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу передбачається створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної рослинності; відтворення, де це доцільно і можливо, степових, лучних, водно-болотяних та інших природних ландшафтів; формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. Не менш важливим є раціональне ведення сільського, лісового, мисливського й рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої рослинності і тваринного світі', а також поліпшення стану збереження та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених HJrHKTlB.

Для збереження природних ландшафтів (гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотяних, лісових) найактуальнішим завданням є зміцнення і відновлення основних екосистем і середовищ icnj'BaHHH видів рослин і тварин.

Важливим завданням екологічної політики держави є підвищення рівня екологічної освіти і KJrHbTjrPH населення, активізація його JrHacri Jr виконанні намічених заходів. Із цією метою в Україні створюють громадські еколого-експертні центри, поширюється громадський рух щодо охорони довкілля. Значна роль у цій справі належить школярам і юнацтву.

Серед першочергових завдань планується довести площу земель ПЗФ до 10 % території України та закінчити формування на її основі національної екологічної мережі.

Охороною природи в Україні займаються громадські організації, зокрема Українське товариство охорони природи. Воно було створене ще 1946 р. за ініціативи професора П.С. Погребняка, який очолював товариство понад 10 років. Головною метою діяльності Українського товариства охорони природи нині є сприяння формуванню громадянського екосус-пільства.

ГОЛОВНЕ

Природно-заповідний фонд України включає: біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

В Україні розроблена і реалізується програма формування Національної екологічної мережі.

Моніторинг - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля.

В Україні розроблені й реалізуються конкретні заходи щодо раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1.    Які регіони України найбільш насичені об'єктами природно-заповідного фонду?

2.    Як розрізняють моніторинг за призначенням?

3.    Чим відрізняється біосферний заповідник від природного заповідника?

4.    Поясніть необхідність розширення природно-заповідного фонду України.

5.    Чому морський природний коридор має міжнародне значення?

6.    Складіть таблицю об’єктів природно-заповідного фонду у вашій області, користуючись додатковими джерелами інформації:

Назва об’єкта

Рік створення

Що охороняється

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України

Позначте на контурній карті: 1) біосферні заповідники: Аска-нія-Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський; 2) природні заповідники: Карадазький, Український степовий, «Ме-добори», Канівський, Поліський; 3) національні природні парки: Карпатський, Шацький, «Синевир», «Подільські Товтри», «Меотида».

Населення України та світу

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

РОЗСЕЛЕННЯ

ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

РЕЛІГІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У СВІТІ Й УКРАЇНІ

 

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ __

ТА СТАТЕВО-ВІКОВИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СВІТУ ТА УКРАЇНИ

ВАМ ЦЕ ПОТРІБНО, ЩОБ:

знати чисельність населення світу і України, а також найчисельніші країни; розуміти суть демографічних процесів і їх важливість для суспільства; уміти знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує населення світу й окремих країн, України та її областей; пояснювати демографічну ситуацію в різних регіонах світу та в Україні; уміти пояснювати причини проблем населення планети і нашої держави.

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Пестушко

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 13:36, Переглядів: 2322