Народна Освіта » Географія » § 37. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність

НАРОДНА ОСВІТА

§ 37. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ. ПРИГАДАЙТЕ!

Що таке ландшафт і які його основні складові?

За якими ознаками виділяють класи, типи і види ландшафтів?

У чому полягають відмінності в поширенні ландшафтів на рівнинній і гірській території?

І Рівнинні ландшафти України. У межах України виділяють два класи ландшафтів: рівнинні й гірські. Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95 % території нашої держави і об’єднує типи і підтипи ландшафтів (мал. 84). Ix розрізняють залежно від співвідношення тепла і вологи, яким зумовлюється зональний розподіл типів ґрунтового і рослинного покриву, особливостей гідрологічного режиму та фізико-географічних процесів.

Мішанолісові ландшафти охоплюють близько 17 % території України і являють собою зональний тип ландшафтів. В Україні мішанолісові ландшафти поширені переважно на півночі в зоні мішаних хвойно-широколистих лісів, а також окремими ділянками в лісостепу у місцях поширення моренних чи водно-льодовикових відкладів і в долинах річок. Цей тип ландшафтів сформувався в умовах помірного кліматичного поясу з теплим і вологим кліматом та позитивним балансом опадів і температур. Важливою умовою формування мішанолісових ландшафтів є наявність льодовикових, водно-льодовикових, алювіальних відкладів гірських порід, що сформувалися в антропогеновому періоді. Характерними ознаками цих ландшафтів є рівнинність території, яка включає різні за утворенням форми рельєфу, густа річкова сітка з переважанням широких річкових долин рівнинного типу, високий рівень залягання ґрунтових вод, наявність значної кількості заболочених ділянок. Мішані ліси с форм увал и с я на дерново-підзолистих, дернових і болотяних ґрунтах.

Характерною особливістю мішанолісових ландшафтів в Україні е їх контрастність, складне перемежування природних та антропогенних комплексів, значні зміни їх під впливом господарської діяльності людини. Такий вплив на мішанолісові ландшафти найбільше проявляється під час землеробсько-меліоративного (осушення боліт і вапнування кислих ґрунтів), лісогосподарського та водогосподарського природокористування.

Широколисто лісові ландшафти займають близько 7 % території України і належать до середньоєвропейського та східноєвропейського типу ландшафтів. Вони сформувалися в умовах помірно теплого клімату з оптимальними показниками балансу тепла і вологи. На території України широколисто лісові ландшафти поширені на височинах у західній та північній частинах лісостепової природної зони. Типовими є вони для окремих регіонів на Правобережжі й Лівобережжі Дніпра в межах лісостепової зони на височинах та їхніх схилах і високих правобережжях приток Дніпра. Дані ландшафти сформувалися на розчленованих лесових рівнинах, де переважають сірі і темно-сірі лісові ґрунти. Кліматичні умови характеризуються помірно теплим літом з вегетаційним періодом, який триває близько 6-7 місяців, річною сумою опадів 600-650 мм та прохолодною зимою. Типовими рослинними угрупованнями є грабові ліси та діброви на рівнинних територіях і букові ліси на високих вододілах.

Лісостепові ландшафти охоплюють близько 31 % території України і належать до типу рівнинних ландшафтів, що сформувалися переважно на лесових гірських породах в антропогеновому періоді. Ці ландшафти утворилися в умовах помірного клімату за оптимального співвідношення тепла і вологи. Для них характерне чергування височинних, схилових, низовинних і долинних природних комплексів, великих площ орних земель, окремих лісових масивів. Досить помітними є відмінності тепло- і вологозабезпеченості, із чим пов’язано виникнення процесів як засолення, так і заболочування ґрунтів. Ix характерними рисами є наявність значної кількості балок та ярів, особливо на височинних та долинно-річкових схилах, ерозійних та зсувних процесів, особливо в долині Дніпра та інших річок, у ярах і балках.

Лісостепові ландшафти умовно поділяють на північно- та південно-лісостепові. Північнолісостепові ландшафти сформувалися в умовах достатнього зволоження на сірих лісових ґрунтах і опідзолених чорноземах. Південнолісостепові ландшафти утворилися в умовах більш посушливого клімату, глибшого залягання ґрунтових вод, на суглинистих лесових породах і лесах. За таких умов під лучно-степовою рослинністю сформувалися типові чорноземи.

Лісостепові ландшафти, що представлені широколистими лісами, різ-нотравно-злаковими степами, луками зазнали значних змін у результаті господарської діяльності. Окремі південні природні території замінені сільськогосподарськими угіддями на 80-85 %. Раціональне господарське використання лісостепових ландшафтів у майбутньому має передбачати комплекс меліоративних протиерозійних заходів.

Степові ландшафти займають близько 32 % території України і належать до типу рівнинних ландшафтів, що сформувалися в умовах недостатньої зволоженості й достатньої кількості тепла. Найбільше поширені вони на півдні та південному сході нашої країни. Для цих ландшафтів характерними є чорноземи звичайні та південні, каштанові ґрунти в комплексі із солонцями та солончаками.

У рослинному покриві в минулому ці ландшафти були представлені природними степами, а також байрачними лісами. У наш час майже на 90 % вони перетворені на сільськогосподарські угіддя. Такий високий ступінь розораності в поєднанні з характером атмосферної циркуляції та випадання атмосферних опадів спричиняють розвиток вітрової і водної ерозії ґрунтів.

Залежно від особливостей кліматичних умов, а особливо балансу зволоження, степові ландшафти поділяють на три підтипи: північностепові, середпьостепові та півОеннистепові.

Сухостепові ландшафти охоплюють близько 8 % території країни та сформувалися в умовах посушливого помірного клімату і недостатнього зволоження. Вони переважають на півдні Причорноморської низовини, а також характерні для рівнинної частини Криму.

Серед інших степових ландшафтів вони виділяються безводністю, переважанням колючих чагарників і жорстких трав, що сформувалися на солонцюватих темно-каштанових ґрунтах. Наявність солонцевих і солончакових природних комплексів на півдні Причорноморської низовини та біля затоки Сиваш надає цим ландшафтам напівпустельних рис.

Варто також зазначити, що на території України до рівнинних також належать лучні й болотні типи ландшафтів, які сформуватися в результаті дії азональних чинників.

Перспективними напрямками сучасних ландшафтних досліджень учені вважають розробку детальної систематики ландшафтів, прикладом для якої може бути систематика рослинності або генетична класифікація ландшафтів, і створення кадастру ландшафтів та побудову середиьомасштабної ландшафтної карти України як основи для дослідження ландшафтного різноманіття і екологічного стану території нашої держави.

ГОЛОВНЕ

У межах України виділяють два класи ландшафтів: рівнинні й гірські.

Клас рівнинних ландшафтів охоплює близько 95 % території нашої держави.

Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів об'єднує такі тили: мішанолісові, широколистолісові, лісостепові, степові (з підтипами північностепових, середньо-степових, південностепових) та сухостепові ландшафти.

Результатом дії азональних чинників на рівнинах виникли лучні й болотні тили ландшафтів.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1.    У поширенні ландшафтів спостерігаються певні закономірності. Як проявляються ці закономірності на рівнинній частині території України?

2.    Назвіть і коротко охарактеризуйте найбільші ландшафти, що сформувалися на рівнинній частині території нашої держави.

3.    Проаналізуйте літературні та історико-географічні джерела та наведіть приклади зміни ландшафтів України за останні двісті років. Які саме компоненти ландшафтів зазнали впливу людини?

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Пестушко

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 13:30, Переглядів: 1995