Народна Освіта » Географія » § 9. Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в україні

НАРОДНА ОСВІТА

§ 9. Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в україні

ПЕРШ НІЖ ЧИТАТИ, ПРИГАДАЙТЕІ

На якій тематичній карті показують держави та їхні столиці?

Який статус має Антарктида?

Політична карта світу. Політична карта світу - це географічна карта, на якій показано розташування країн, їхні кордони і столиці. Історичні і географічні зміни є основними ознаками політичної карти CBiTjf та окремих регіонів. Утворення нових держав унаслідок об’єднання чи розпаду раніше існуючих, зміна суспільно-політичних кордонів країн, виникнення нових столиць чи зміна їхніх назв — усі ці події обов’язково знаходять відображення на політичній карті.

Основними елементами політичної карти світу є країни (держави) і території. Чи тотожні поняття «країна* і «держава»? З географічного погляду, країна — це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле щодо історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Держава -це країна, яка сама здійснює суверенітет (або верховну владу) на всій своїй території. Отже, держава — це незалежна суверенна країна. На політичній карті існують і залежні країни й території — ті, на яких суверенітет здійснює інша держава. Наприклад, Гібралтар - залежний від Великої Британії, Французька Гвіана — залежна від Франції.

На політичній карті е і так звані невизнані держави. Це такі суспільно-географічні JfTBOfieHHH, які не мають загального міжнародного визнання, але фактично є с>'веренними країнами. Більшість невизнаних держав являють собою регіони, що через певні обставини (військові, економічні чи політичні конфлікти) відокремилися від своїх держав. Деякі з невизнаних держав мають підтримку інших країн, зацікавлених у їхньому існуванні. Прикладом такої невизнаної держави є Абхазія.

Сучасна політична карта світу формувалася протягом багатьох тисячоліть. Для зручності аналізу всіх змін, що відбувалися на політичній карті світу, процес її формування поділено на кілька етапів (мал. 19). Як бачимо, новітній етап хоч і є наразі найменш тривалим, але відзначається великою кількістю держав. Отож ми є свідками швидких змін на політичній карті. Так, у результаті розпаду в 1991 р. Радянського Союзу майже одразу утворилося 15 незалежних країн, серед яких і Україна.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ІІІТЕРАКТИВ

За політичною картою світу в атласі та Інтернет-ресурсом https:// uk.wikipedia.org/.../Адміністративний_поділ країн світу (у режимі доступу) визначте, скільки держав і країн існує нині на політичній карті материків і частин світу.

 

Стародавпій етап (V тис. до н. е. - V спи н. е.) пов’язаний з виникненням, розквітом і крахом перших державних утворень - двох основних форм державного ладу: монархій (Стародавній Єгипет, Ассирія, Вавилон, Перська держава) і республік (міста-держави Фінікії, Греції, Стародавній Рим). Само з них розпочався політико-територіальний поділ географічного простору.

Середньовічний, етап (V-XV cm.)

супроводжувався територіальними захопленнями земель великими феодальними державами, унаслідок чого політична карта була вкрай роздрібненою та нестійкою. У цей період існували такі могутні держави, як Священна Римська імперія, Англія, Португалія, Київська Русь.

Новий етап (па межі XV-XVI cm. - поч. Першої світової війни )

характеризується великими географічними відкриттями і, як наслідок, поділом світу на колоніальні імперії. Найбільшими серед таких були Іспанська, Португальська, Голландська, Британська, Французька, Російська, Османська, Німецька тощо. Водночас цс епоха зародження, розвитку й утвердження ринкових відносин.

Новітній етап (1914 р. - до наших днів)

за який відбуваються новий перерозподіл поділеного на той час світу, процеси деколонізації, визнання суверенітетів десятків держав, утворення низки авторитетних міжнародних організацій та ін. У складі новітнього етапу визначають три періоди.

 

 

І Державний лад. Форму організації верховної влади у країні називають державним ладом (державним устроєм). Традиційно розрізняють дві основні форми державного правління - республіку і монархію (мал. 20), підґрунтям яких е різні джерела влади (народ чи монарх).

Республіка — форма державного правління, за якої вищі органи державної влади (парламент, президент) обрано безпосередньо народом на певний термін. Існують парламентські, президентські республіки і зліша ні. Така форма правління найпоширеніша серед країн світу.

Значна кількість парламентських республік зосереджена в Європі. Це, наприклад, Греція, Італія, Угорщина, Чехія, ФРН. Президентськими республіками є США, Аргентина, Бразилія та ін. Держав зі змішаною формою правління також чимало. Так, президентсько-парламентськими республіками е, наприклад, Франція, Росія. У цих країнах президент має значний вплив на формування уряду. Серед змішаних форм правління дуже поширені парламентсько-президентські республіки, у яких вплив президента на формування і роботу уряду обмежений (наприклад, Румунія, Чорногорія).

Така форма правління, як монархія означає, що влада цілком або частково в руках одноосібного глави держави - монарха і зазвичай передається у спадок. Лише в Малайзії та Об’єднаних Арабських Еміратах (OAE) монархи обираються на п'ятирічний термін. Монархії бувають необмежені (абсолютні) і обмежені (конституційні). Найпоширеніша у світі - конституційна монархія, де реальна законодавча влада належить парламенту, а виконавча — уряду, наприклад в Іспанії, Данії, Швеції, Японії.

 

Серед абсолютних монархій на сучасній політичній карті слід назвати такі країни, як Бруней, Катар, ОАЕ. У них уряд та інші органи влади відповідальні лише перед монархом. Різновидом абсолютної монархії є теократична монархія, де глава держави е водночас главою церкви. Теократичними монархіями є дві держави - Ватикан і Саудівська Аравія.

І Адміністративно-територіальний устрій.

Це адміністративно-територіальна організація держави. Територія кожної країни поділяється на окремі частини - адміністративно-терито-ріильні одиниці, у яких створюються і діють органи державної влади і місцевого самоврядування. Одиницями територіально-адміністративного поділу можуть бути області, провінції, губернії тощо. Адміністративно-територіальна організація держави передбачена законом, який визначає не лише порядок територіального поділу країни, а й характер конституційно-правових відносин між державою загалом та ΰ складовими частинами.

Розрізняють просту, або унітарну, і складну — федеративну форми адміністративно-територіального устрою. Унітарна форма характеризується верховенством єдиної держави над адміністративно-територіальними одиницями. її ознаками є наявність єдиної конституції, єдиного керівного центру, єдиної державної мови. Федерація відрізняється наявністю державних утворень, які мають певну юридичну і політичну самостійність. У федеративній державі водночас із єдиними законами і органами влади діють закони й органи територіально-адміністративних суб’єктів — республік, штатів, земель тощо.

Історично склалося, що держав з унітарною формою державного устрою у світі більше. Така форма притаманна, наприклад, більшості країн Європи. За Конституцією Україна — також унітарна держава.

І Державний лад України. До 1 січня 2006 р. Україна була президентсько-парламентською республікою. З набуттям чинності змін до Конституції вона отримала нову форму державного правління і стала парламентсько-президентською республікою. Основні принципи або правила державного ладу в Україні визначені в її Конституції. Це насамперед принципи суверенності та незалежності держави, демократизму, унітарності (єдності, соборності), а також соціальної та правової держави.

Основні засади та система територіального й адміністративно-територіального устрою України визначаються Конституцією України. Територіальний устрій України відповідно до ст. 132 Конституції України ґрунтується на таких засадах: цілісності та єдності державної території; поєднанні централізації та децентралізації у здійсненні державної влади; збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Єдність і цілісність державної території означають, що складові її частини нерозривно взаємопов’язані, визначаються внутрішньою єдністю.

Поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади виявляється в тому, що за центральними органами держави зберігається право охорони і забезпечення загальнодержавних інтересів, а решта функцій передається на місця - органам місцевого самоврядування.

Збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням усіх їхніх особливостей і традицій означає диференційований підхід до вирішення питань оптимального економічного і культурного розвитку, демографічної політики та забезпечення територіальної єдності складових України, ціліг.ног.ті єдиної держяпітї території.

Згідно зі ст. 33 Конституції України, сучасний адміністративно-територіальний поділ країни представлений областями, Автономною Республікою Крим, районами, містами, районами в містах, селищами і селами.

ГОЛОВНЕ

Політична карта світу - це географічна карта, на якій відображено територіально-політичний поділ світу на країни, держави і території.

Процес формування сучасної політичної карти налічує чотири етапи - стародавній, середньовічний, новий і новітній.

Розрізняють такі форми державного правління, як республіка і монархія, і такі форми державного устрою, як унітарна і федеративна.

Україна - це унітарна парламентсько-президентська республіка.

ПЕРЕВІРИМО СВОЇ ЗНАННЯ І ВМІННЯ

1.    Які основні елементи політичної карти світу?

2.    Чим відрізняється республіка від монархії, унітарна країна від федерації?

3.    Чому політична карта світу постійно змінюється?

4.    Чому в Україні на сучасному етапі розвитку відбуваються певні зміни в державному правлінні і в адміністративно-територіальному устрої?

5.    Знайдіть держави - республіки і монархії, які названі в параграфі, користуючися політичною картою світу в атласі.

 

Це матеріал з Підручника Географія 8 Клас Пестушко

 

Категорія: Географія

Автор: evg01 от 15-08-2016, 13:13, Переглядів: 4149