Народна Освіта » Фізика » Паралельне з’єднання провідників

НАРОДНА ОСВІТА

Паралельне з’єднання провідників

Паралельне з'єднання елементів електричного кола

Напруга при паралельному з'єднанні провідників

Сила струму при паралельному з'єднанні провідників

Опір при паралельному з'єднанні провідників

ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА. На практиці широко використовують паралельні з’єднання провідників (рис. 30.1).

Паралельним називають таке з’єднання елементів електричного кола, за якого одні кінці всіх провідників приєднують до однієї точки електричного кола, а інші кінці — до Другої._

При паралельному з’єднанні струм у точках з’єднання розгалужується. Всі побутові споживачі електричного струму з’єднуються паралельно (рис. 30.2). Паралельно полюсам джерела струму або затискувачам споживача електричної енергії вмикається в електричне коло вольтметр. Електричні освітлювальні лампи, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч теж вмикаються паралельно в електромережу квартири.

НАПРУГА ПРИ ПАРАЛЕЛЬНО-МУ З’ЄДНАННІ ПРОВІДНИКІВ.

 

Розглянемо електричне коло, що складається з двох паралельно з’єднаних низьковольтних електроламп, джерела струму, вольтметра та вимикачів (рис. 30.3).

Оскільки елементи кола з’єднані паралельно, то при ро-зімкнених вимикачах вольтметр показує напругу на полюсах джерела струму U = 6 В. Замкнемо перший вимикач. Одна електролампа почне світитися, вольтметр показує напругу на ній U1 = 6 В.

Вимкнемо перший вимикач і замкнемо другий. Засвітиться друга електролампа, вольтметр показує таку саму напругу на електролампі U2= Q В. Замкнемо обидва вимикачі водночас. Обидві електролампи світяться однаково яскраво, а вольтметр показує напругу на ділянці кола (полюсах джерела струму) U = 6 В. Таким чином,

напруга на паралельно з’єднаних електролампах однакова й дорівнює напрузі на полюсах джерела струму (на кінцях ділянки): U1 = U2 = U...

При паралельному з'єднанні напруга на провідниках та кінцях ділянки однакова: U = U1 = U2 =... = Un.

Завдяки такій властивості паралельного з’єднання його широко використовують у техніці та побуті. Так, усі побутові електроприлади розраховані на однакову робочу напругу 220 В, і їх умикають в електромережу парательно. Оскільки при паралельному ввімкненні споживачі можна вмикати і вимикати незаіежно один від одного, то вихід із ладу одного приладу не впливає на роботу інших.

СИЛА СТРУМУ ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМУ З’ЄДНАННІ ПРОВІДНИКІВ. Розглянемо електричне коло, що складається з двох низьковольтних електроламп, увімкнених паралельно до джерела струму, амперметрів, послідовно ввімкнених з електролампами та джерелом струму, і вимикача (рис. 30.4).

Замкнемо електричне коло та виміряємо силу струму І до розгалуження (повну силу струму в колі), силу струму I2 у першій електролампі, силу струму I3 у другій електролампі. Порівняємо виміряні значення сили струму. Отримаємо, що сила струму до розгалуження дорівнює сумі сил струмів у електролампах:

I =I1 + I2.

Сила CTpjTViy в нерозгалуженій частині кола дорівнює CjTVii струмів J' окремих паралельно з’єднаних елементах електричного кола:

_1 = 11I +- + 1H'_

ОПІР ПРИ ПАРАЛЕЛЬНОМУ З’ЄДНАННІ ПРОВІДНИКІВ. Розглянемо електричне коло з паралельно з’єднаних елементів. Сила

Оскільки вольтметр для вимірювання електричної напруги під’єднається паралельно ділянці кола, його опір роблять максимальним. Форм>'ли для визначення сили струм>' й onopj' при паралельному з’єднанні провідників використов>чоть для розв’яззшання фізичних задач. Розглянемо приклад.

Задача. Два резистори з опорами 2 та 4 Ом, з’єднані паралельно. До кінців ділянки прикладена напруга 8 В. Визначити опір кола, силу струму в кожному резисторі та повну силу струму в ділянці кола.

 

Головне в цьому параграфі_

Паралельним називають таке з’єднання елементів електричного кола, за якого одні кінці всіх провідників приєднують до однієї точки електричного кола, а інші кінці — до другої.

При паралельному з’єднанні напруга на провідниках та кінцях ділянки однакова:

U = U, = U2 =... = Un.

Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі струмів у окремих паралельно з’єднаних елементах електричного кола:

/=/1 + /2+..* + L-

При паралельному з’єднанні елементів електричного кола величина, обернена до повного опору з'єднання, дорівнює сумі величин, обернених до опорів розгалужень:

 

Запитання для самоперевірки_

1.    Яке з’єднання елементів електричного кола називають паралельним?

2.    Яким чином вимірюють напругу на різних ділянках електричного кола, що з’єднані паралельно?

3.    Як співвідноситься сила струму в нерозгалуженій частині електричного кола зі струмами в його елементах, з’єднаних паралельно?

4.    Як розраховують загальний опір розгалуження атектричного кола?

5.    Чому в житлових приміщеннях споживачі електричної енергії з’єднуються паралельно?

Вправа до § ЗО

1п. Чому допоміжні елементи електричного кола (клеми, затискачі і т. ін.) виготовляють із міді й вони мають значний поперечний переріз та малу довжину?

2п. Дві дротини — залізна та мідна, однакової довжини й однакового перерізу, увімкнуті в електричне коло паралельно. У якому з дротів сила струму буде більшою?

Зс. Неізольований дріт має електричний опір 1 Ом. Визначте опір цього самого дроту, якщо його посередині розрізати й скрутити отримані половинки разом по всій довжині.

4с. Ізольований дріт опором 10 Ом розрізали посередині й скрутили отримані половинки разом по всій довжині. Визначте опір такого провідника.

5д. В електричне коло ввімкнено паралельно два провідники. Опір одного 150 Ом, другого — ЗО Ом. Визначте, у якому провіднику сила струму більша й у скільки разів?

 

6д.    Амперметр, увімкнений в електрич

не коло, показує силу струму 1,6 А при напрузі 120 В, опір Я, = 100 Ом.

Визначте опір R2 і силу струму в кожній ділянці кола.

7в.    Загальний опір двох провідників

при послідовному з’єднанні становить 50 Ом, а при паралельному — 12 Ом. Обчисліть опір кожного провідника.

 

Це матеріал з Підручника Фізика 8 Клас Головко

 

Категорія: Фізика

Автор: evg от 7-08-2016, 14:37, Переглядів: 16276