Народна Освіта » Географія » § 51. Релігійний склад населення світу й України

НАРОДНА ОСВІТА

§ 51. Релігійний склад населення світу й України

Ви дізнаєтесь:

  • які релігії належать до світових, чим вони відрізняються
  • про регіони поширення світових релігій
  • про найпоширеніші церкви в Україні та їх регіональні відмінності

Пригадайте:

  • які релігії ви знаєте
  • яка релігія переважає в Україні

Велику роль у житті країн світу, їх народів й окремих людей відіграє релігія. Вона ґрунтується па вірі в існування бога або богів, надприродного, па освяченні норм моралі. Релігійні вірування е невід'ємною частиною людської свідомості впродовж багатьох тисяч років. У минулому для розвитку Русі величезне значення мало прийняття християнства. Ця віра впливала па мораль і культуру українців, навчала милосердя, повага й любові до ближнього.

Релігія як явище культури.

Релігія — це одна із норм духовної культури, яка являє собою особливу форму світогляду та світовідчуття. Вона впливає па побут, звичаї, відносини в родині й суспільстві. Зрештою, вона виховує,

бере участь у формуванні особистості людини та її духовному розвитку, допомагає долати життєві труднощі. Для цього релігія використовує такі поняття, як мета й сенс життя, добро і зло, мораль.

Дослідники первісної культури відзначають, що всі відомі їм племена мали релігійні вірування. Серед них, зокрема, виділяють анімізм та фетишизм. За уявленнями анімістів, світ населений не лише реальними людьми, але й датами предків, духами різних природних об’єктів і явищ тощо.

Першою формою анімізму вважається віра в духів природних стихій, адже давні люди не могли пояснити причину існування таких природних явищ, як гроза, ураган, землетрус, повінь тощо. У деяких країнах анімістичні вірування існують і в наш час.

Фетишизм передбачає віру в надприродну силу неживих предметів (фетишів). Від фетишизму нам залишилася віра в амулети, талісмани, обереги.

Світові релігії.

Світова релігія — релігія, яка отримала поширення серед народів різних країн світу та на різних континентах.

Сьогодні більшість віруючих сповідують одну з трьох світових релігій, до яких належать буддизм, християнство та іслам. Кількість прихильників тієї чи іншої релігії можна пиаппчити лише приблизно.

Кількість людей, що сповідують найдавнішу світову релігію — буддизм, за різними оцінками становить від 400 до 500 мли осіб. Переважно це жителі Південно-Східної Азії. Буддизм з’явився у V ст. до н. е. (рис. 1).

У І ст. виникло християнство. В XI ст. воно розпалося на два напрямки: католицизм і православ'я. Єдиним головою католицької церкви є папа римський, резиденція якого розташована у Ватикані, а в православ’ї існують незалежні (автокефальні) церкви.

Католиків па Землі понад 1,2 млрд осіб, близько половина з них живе в Америці, насамперед у Латинській. Приблизно 200 млп католиків зосереджено в Західній і Центральній Європі. Це більшість населення Італії, Іспанії, Португалії, Франції, Польщі й деяких інших країн (рис. 2).

Православ’я найбільш поширене в Центральній та Східній Європі (в Україні, Росії, Молдові, Болгарії тощо). Прихильників цієї віри налічується понад 200 мли осіб (рис. 3).

У XVI ст. від католицизму відокремився протестантизм — третій напрямок християнства.

У світі налічується понад 500 млп протестантів. Найбільше їх у Північній Америці та деяких країнах Західної Європи. Загальновизнаним центром протестантизму є СІНА.

Наймолодшою світовою релігією є іслам. Він з’явився в VI ст. серед населення Аравійського півострова. Іслам часто називають мусульманством (магометанством), що пов’язано з ім’ям засновника цієї релігії — Мухаммада (Магомета) (рис. 4).

Іслам швидко поширився за межі Аравійського півострова й потім розпався па сунізм і шиїзм. Більшість мусульман проживає в Південно-Західній і Центральній Азії, Північній Африці й частково Південно-Східній Азії. У першу чергу це жителі арабських держав, представники тюркських народів, іранці, пакистанці, індонезійці. ІІа сьогодні налічується приблизно 1,5 млрд мусульман.

Крім світових релігій значна кількість віруючих сповідує національні релігії.

Найпоширеніші церкви в Україні.

Після проголошення пелЗалежпості в Україні відбувається відродження релігійного життя.

Зараз понад 50% населення вважають себе віруючими. Серед них явно переважають християни. Приблизно половина з них — православні (рис. 5, 6). Решту майже порівну поділяють католики та протестанти, також представлені мусульмани та іудеї.

У центральних і частині західних областей країни пайчис-леннішою е Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП). У східних і південних областях міцні позиції зберігає Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Вона має права широкої автономії, але перебуває у складі Російської православної церкви. На землях Галичини переважають греко-католики. Вони належать до Української греко-католицької церкви (УГКЦ), яка є найбільшою східною католицькою церквою у світі. У Галичині є прихильники і Римо-католицької церкви. Проте її вплив па релігійне життя регіону значно менший.

Протестантизм в Україні розділений па кілька конфесій, иайчислеппішими з яких є євангельські християпи-баптисти, адвентисти, реформати, кальвіністи та свідки Єгови. Центрами їх поширення є області, де в радянські часи успішно здійснювалася політика викоріпеппя релігії або релігійність мала поверхневий характер.

Кількість мусульман в Україні перевищує 400 тис. осіб. Здебільшого це представники кримських татар, які живуть у Криму, Херсонській і Запорізькій областях. Вони належать до сунітів.

Головне

Релігія — одна із форм духовної культури, яка являє собою особливу форму світогляду й світовідчуття. Вона впливає па побут, звичаї, відносини в родині та суспільстві.

Більшість віруючих сповідують одну з трьох світових релігій: буддизм, християнство або іслам.

. В Україні серед віруючих явно переважають християни. Приблизно половина з них — православні. Решту майже порівну поділяють католики та протестанти, також представлені мусульмани та іудеї.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Яке значення має релігія в житті людей? 2. Наведіть приклади давніх релігійних вірувань. Які їх особливості? 3. Розкажіть про буддизм. 4. Які напрямки існують у християнстві? Чим вони відрізняються? 5. Назвіть особливості географії ісламу, б. Які церкви існують в Україні? Де вони переважають?

Поміркуйте

1. Чим можна пояснити виникнення перших релігійних вірувань? 2. Чому християнство розпалося на три напрямки? 3. Чому важко визначити кількість віруючих тієї або іншої релігії?

Працюємо самостійно

З'ясуйте особливості релігійного складу населення вашої області. Підготуйте повідомлення за цим питанням.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Довгань

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 5-08-2016, 21:17, Переглядів: 1660