Народна Освіта » Географія » § 48. Міста й села України

НАРОДНА ОСВІТА

§ 48. Міста й села України

Ви дізнаєтесь:

  • про типи сільських та міських населених пунктів України
  • про функції, які виконують міста
  • про особливості урбанізації в Україні
  • про найбільші міські агломерації

Пригадайте:

  • що таке населений пункт
  • чим відрізняються міські та сільські населені пункти
  • що таке урбанізація та міська агломерація рівні урбанізації в різних регіонах світу

Перші поселення па території сучасної України виникли дуже давно. Появу міст пов’язують із давніми греками, які освоювали Північне Причорномор'я ще за вісім століть до нашої ери. Проте найбільшого розквіту міста набули в період становлення та розквіту Русі. За даними літописів, наприкінці ХП ст. па її території існувало 238 міст, які викопували роль торговельних, ремісничих, оборонних, адміністративних центрів. Деякі з них існують і в паш час, утворюючи частину сучасної системи розселення жителів України.

Особливості сільських населених пунктів.

В Україні серед сільських населених пунктів поширені села, селища й хутори. Середня кількість жителів українського села становить приблизно 500 осіб. Однак цей показник відрізняється залежно від області (частини країни) та може коливатися від кількох десятків до кількох тисяч осіб. Ці відмінності обумовлені природними умовами, місцевими традиціями, особливостями розвитку сільського господарства певної території. Так, па Поліссі села невеликі — від 200 до 500 жителів, у лісостеповій зоні кількість жителів сіль-

ських населених пунктів досягає понад 1500 осіб. Ще більшою людністю вирізняються села па півдні, де населення обробляє значні території родючих степів. Няйгустіша мережа сіл у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській областях, пайрідша — у Херсонській, Луганській, Запорізькій, Одеській областях.

Особливості міських населених пунктів.

Серед міських населених пунктів в Україні розрізняють міста, селища міського типу, курортні селища. Вони мають різну кількість населення, але більша його частина зайнята в промисловому виробництві, транспорті та сфері послуг. В Україні для міст характерна велика густота населення й компактність забудови. Багато міст виконують функції адміністративно-територіального управління, вони є центрами областей та районів.

Залежно від кількості населення міста поділяються па малі (до 50 тис. осіб), середні (від 50 до 100 тис. осіб), великі (від 100 до 500 тис. осіб), дуже великі (від 500 тис. до 1 млн осіб), міста-мільйонери (понад 1 млн осіб). В Україні є дев’ять міст із населенням понад 500 тис. жителів, серед яких чотири міста-мільйонери (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса), 40 міст із населенням від 100 до 500 тис. осіб (рис. 2). На ці дві групи міст припадає понад половина міського населення країни. Проте за кількістю міст найпоширенішими є малі. Так, в Україні налічується 282 міста з кількістю населення від 10 тис. до 50 тис. осіб (рис. 3).

Селищами міського типу називають невеликі населені пункти, що налічують кілька тисяч осіб. Більша частина їхпіх жителів не зайпята в сільськогосподарському виробництві. Селища міського

типу часто утворювалися поблизу заводів, електростанцій, шахт та інших великих підприємств (найбільше їх у промислових областях — Дніпропетровській, Харківській тощо).

Особлива роль належить селищам, розташованим у приміській зоні великих міст. Часто вони викопують функції «спалень» для жителів, що працюють у містах.

Зустрічаються й менші селища, наприклад курортні. До них належать населені пункти, кількість населення в яких становить 2 тис. жителів і більше, а кількість осіб, які щорічпо приїжджають для лікування й відпочинку, становить щонайменше половину постійних жителів.

Найгустіша мережа міських населених пунктів — па сході та окремих областях західної частини України. Значно менша вона на території Українського Полісся (Волинська та Рівненська області), а також у Миколаївській, "Черкаських і Чернівецьісій областях.

Розвиток міських поселень пов'язаний із потужністю й розміщенням промислових підприємств, об'єктів транспорту та сфери послуг.

Функції міст.

За функціями міста поділяють па дві групи: по.чіфункціональ-ні та монофункціональні. До поліфупкціоиальиих належать міста-мільйопери, дуже великі, великі й більшість середніх міст. Так, усі міста-мільйопери й місто Львів викопують адміністративні, промислові, організаційпо-господарсьііі, культурні й наукові функції. До багатогалузевих промислових центрів також належать Запоріжжя, Кривий Ріг, Маріуполь.

Особливо багато функцій виконує столиця — місто Київ, яііє є політичним центром держави (рис. 4). Тут розміщені резиденція

президента, парламент і уряд. Як і в багатьох інших державах, столиця України також є найважливішим економічним, науковим і культурним центром.

Монофункціональні міста, як правило, існують па базі однієї домінуючої галузі, сфери діяльності. Саме вона сприяє, а іноді й стримує розвиток певного населеного пункту. За питомою вагою населення, зайнятого в різних сферах економічної діяльності, можна виділити такі категорії малих міст:

із переважно промисловими функціями (гірничодобувна промисловість, енергетика, переробка сільськогосподарської сировини); транспортні центри;

санаторно-курортні та рекреаційні центри;

історичні, історико-архітектурпі, культурні та туристичні центри; господарські центри місцевого зпачеппя.

Транспортними центрами часто стають міста з вигідним транспортно-географічним положенням. У пих перетинаються шляхи сполучень різних напрямків. До таких міст, зокрема, належать Ковель, Жмеринка (рис. 5).

Санаторно-курортні центри здебільшого розташовані па морському узбережжі та в Карпатах. Так, най відомішим гірським курортом е місто Яремче.

Прикладом історичного центру є місто Батурип (рис. 6). У 1669— 1707 рр. у ньому розташовувалася резиденція гетьманів Лівобережної України. Гетьманськими столицями також були міста Немирів, Гадяч, Чигирин, Глухів.

Проте з усієї сукупності малих міст, що є в Україні, понад третину становлять міста, основою соціально-культурного та економічного розвитку яких є промислове виробництво.

Рівень урбанізації.

Урбанізація на території України відбулася згідно із загальносвітовими тенденціями. За даними 1900 р. в містах України проживало тільки 14% населення, у 1939 р. — 34%, у 1970 р. — 55%, у 1990 р. — 67%, а зараз — майже 69 %.

Процес урбанізації мас свої особливості в районах із різішм типом освоєння. Насамперед це проявляється в неоднакових темпах зрос-

гания кількості міського населення. Цей показник був значно вищим у тих районах, де відбувалося інтенсивне промислове й транспортне будівництво. Тому сьогодні частка міських жителів вища в промислових областях України, зокрема в Дніпропетровській, Харківській і Запорізькій (від 83 до 76%). У низці областей Західної України (Вінницька, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська) у містах проживає метне ніж половила всього населення.

Найбільшими агломераціями в Україні є Київська, Харківська, ДніпропетровськоДніпродзержинська, Запорізька, Криворізька, Доне-цько-Макіївська. В областях із переважанням сільського населення дуже великих міст немає, тому й агломерації в них пе сформувалися.

Головне

Серед сільських населених пунктів в Україні поширені села, селища й хутори.

Середпя кількість жителів українського села стаповить приблизно 500 осіб.

Серед міських населених пунктів в Україні розрізняють міста, селища міського типу, курортні селища.

1 Залежно від кількості населення міста поділяються па малі, середні, великі, дуже великі та міста-мільйоиери.

За функціями міста поділяють па поліфуикціопальпі та мопо-функціопальпі.

Запитання та завдання для самоперевірки 1. Які типи сільських поселень ви знаєте? Назвіть особливості їхнього розміщення (у тому числі залежно від природних умов). 2. Визначте особливості міських населених пунктів. 3. Назвіть характерні риси поліфункціо-нальних міст. 4. Наведіть приклади монофункціональних міст. 5. Розкажіть про територіальні відмінності рівня урбанізації в різних частинах України.

Поміркуйте

1.    Чим пояснюється розміщення значної кількості міст на берегах Дніпра?

2.    Як сільський населений пункт може стати міським?

Працюємо самостійно 1. Використовуючи карти, довідники й інші джерела інформації, опишіть свій [найближчий) міський населений пункт за планом: 1) назва й рік утворення населеного пункту, походження назви; 2) історія розвитку; 3) кількість населення, його господарська діяльність та особливості побуту; 4) органи місцевого самоврядування; 5) підприємства, установи й організації; 6) вокзали, автостанції, аеропорти, їхнє місце розташування. 2. Порівняйте рівень і темпи урбанізації в Україні та світі.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Довгань

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 5-08-2016, 20:09, Переглядів: 1664