Народна Освіта » Біологія » Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

НАРОДНА ОСВІТА

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини - основна властивість живого

Основні поняття й ключові терміни: обмін речовин та перетворення енергії. Асиміляція. Дисиміляція Пригадайте! Що таке біологічна система?

Цікаві факти

Годинник зроблений із декількох десятків деталей, автомобіль — з декількох сотень, сучасний комп’ютер — з декількох десятків тисяч. А людина?

Важко повірити, але це факт: в організмі новонародженої дитини міститься близько 2 трильйонів клітин, а організм кожної дорослої людина складається більше ніж із 60-100 трильйонів клітин. Яка основна властивість організму людини забезпечить їхню життєдіяльність?

ЗМІСТ

У чому сутність обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини?

Організм людини є відкритою біологічною системою, оскільки між організмом і довкіллям постійно відбувається обмін речовин та енергії. Саме ця властивість живого вважається основною, тому що необхідні для життя речовини та енергія надходять із середовища разом із повітрям, їжею, теплом.

Обмін речовин й енергії в організмі здійснюється завдяки сукупності фізіологічних функцій - взаємопов’язаних процесів дихання, травлення, виділення, транспорту речовин тощо. З обміном речовин й енергії пов’язані й усі інші властивості організму, якими є подразливість, ріст, розвиток, адаптивність та ін.

Основа будь-яких фізіологічних функцій - перетворення речовин та енергії, які відбуваються в клітинах. Поживні речовини, що надходять в організм, надходять до клітин і вступають в хімічні реакції

розпаду, обміну, заміщення, сполучення, окиснеиия, відновлення. Ці хімічні перетворення речовин супроводжуються фізичними процесами перетворення енергії. Хімічна енергія сполук після їхнього розпаду може перетворюватися в механічну енергію скорочення м’язів, електричну енергію імпульсів для діяльності нервової системи, променеву енергію теплового випромінювання. Частина звільненої енергії використовується клітинами для утворення власних речовин, необхідних для розмноження, росту, оновлення органел, регенерації тканин тощо. Інша частина енергії перетворюються в тепло, що віддається організмом у навколишнє середовище.

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини буде здійснювати ряд функцій, якими є: 1) пластична (забезпечення потреб організму в речовинах); 2) енергетична (забезпечення потреб організму в енергії); 3) гомеостатична (підтримання сталості внутрішніх умов для життєдіяльності організму).

Отже, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ - сукупність фізіологічних, хімічних та фізичних перетворень речовин і енергії в організмі з часу їх надходження з навколишнього середовища до виведення продуктів розпаду й тепла.

Які етапи обміну речовин й енергії виділяють в організмі?

Хімічні речовини та енергія їх хімічних зв’язків надходять в організм людини через травну систему'. Прості сполуки та малі за розмірами молекули всмоктуються й одразу потрапляють у кров. А складні органічні речовини зазнають фізичної й хімічної обробки, у результаті якої розпадаються на прості сполуки: білки розщеплюються на амінокислоти, жири - на жирні кислоти й спирти, вуглеводи - на моносахариди. Ці речовини всмоктуються в кров чи лімфу й переносяться до клітин.

Усередині клітин відбувається другий етап обміну речовин та енергії - внутрішньоклітинний, або проміжний. Основою цього етапу є дві групи процесів:

-    процеси синтезу - утворення складних органічних сполук із простих, на які витрачається енергія (асиміляція);

-    процеси розпаду - перетворення складних органічних сполук на прості, під час яких енергія виділяється (дисиміляція). Асиміляція й дисиміляція відбуваються одночасно і взаємопов’язано між собою. У результаті розщеплення речовин звільняється енергія, яка витрачається на синтез сполук.

Процеси синтезу не завжди врівноважені з процесами розпаду. Так, в організмі, що росте, переважають процеси синтезу, завдяки чому забезпечується ріст організму. При інтенсивній фізичній роботі та в старості переважають процеси розпаду.

Продукти обміну речовин виділяються в тканинну рідину і далі в кров та лімфу, які й транспортують їх до певних органів (печінка, ле-

1 етап. Надходження речовин й енергії в організм

4-

Транспорт речовин до клітин (кров, лімфа, тканинна рідина)

і

II етап. Внутрішньоклітинний обмін: асиміляція й дисиміляція

Ф

Транспорт речовин від клітин (Ккров, лімфа, тканинна рідина)

Ф

III етап. Виведення речовин й тепла з організму

гені, нирки, шкіра, травний канал) для видалення з організму. На цьому етапі продукти розпаду також зазнають певних змін. Наприклад, СО., в крові транспортується до легень у вигляді гідрокарбонатів, амоніак у печінці перетворюється у сечовину та ін. Взаємодію органів у здійсненні перетворень поживних речовин забезпечують регуляторні системи.

Отже, в організмі людини виділяють три основні етапи обміну речовин та перетворення енергії: 1) надходження речовин та енергії в організм; 2) внутрішньоклітинний обмін;

3) видалення речовин і енергії з організму.

Від чого залежить інтенсивність обміну речовин та перетворення енергн?

Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини протікають не завжди однаково. Коливання значень цієї властивості у здорової людини пов’язані з віком, фізичним станом організму, статтю, масою тіла тощо. Так, з віком інтенсивність обміну знижується на 7-10% кожні десять років, досягаючи в старості свого мінімуму, а простуда чи травми активізують обмінні процеси. Інтенсивність обміну речовин в організмі людини визначається харчовими й енергетичними потребами, на які впливають ряд чинників:

1.    Добові та сезонні зміни в природі, що спричиняють ритмічність процесів обміну. Так вранці інтенсивність обміну речовин зростає, а знижується в нічний період, навесні та раннім літом обмін речовин підвищується.

2.    Фізичне та розумове навантаження. Інтенсивність обміну' речовин і перетворення енергії зростає в умовах навантаження тому, що змінюється активність і кількість клітин, які реагують на ці впливи. Найбільший рівень обміну спостерігається в головному мозку, печінці та скелетних м’язах.

3.    Споживання їжі. Під час прийому їжі інтенсивність обміну речовин зростає, що пов’язано з травною активністю клітин та органів. Цей ефект у фізіології називають специфічним динамічним впливом їжі.

4.    Температура навколишнього середовища. Інтенсивність обміну речовин і перетворення енергії зростає при відхиленнях від температурної норми. Помітним є зростання інтенсивності при зниженні температури.

Отже, обмін речовин та перетворення енергії в різних клітинах, тканинах, органах та організмах може відбуватися з різною інтенсивністю, що визначається потребами організму та умовами середовища.

ДІЯЛЬНІСТЬ Навчаємося пізнавати

Дослідницький практикум.

Самоспостереження за співвідношенням ваги й росту тіла

Мета: дослідити відповідність маси тіла й зросту' людини та вміти оцінювати ступінь цієї відповідності з використанням методу показників. Обладнання: ваги, ростомір.

Хід роботи:

І. Визначення росту й маси свого тіла. Поміряйте ріст, виміряйте масу та порівняйте свої показники з стандартними показниками таблиць для хлопців та дівчат.

II. Визначення індекси маси тіла (індекс Кетеле).

Визначаємо індекс (ІМТ): ІМТ = М(кг) / Р(м2) (дорівнює масі тіла в кілограмах, поділеній на квадрат зросту в метрах). Ідеальна маса тіла дорослої людини коливається в межах індексу маси тіла від 20 до 25 кг/м2. Якщо показники менші, то можна говорити про недостатню масу, якщо більші - про надлишкову масу.

Біологія + Хімія

Закон збереження маси речовини Михайло Васильович Ломоиосов (1711-1765) пов’язував із законом збереження енергії і розглядав їх як загальний закон природи - закон збереження маси та енергії. По суті це є універсальний закон, але як правило його розділяють на дві частини. Хімія має справу з законом збереження маси, а фізика - з законом збереження енергії. Як формулюються ці закони? Наведіть докази, що ці закони діють і в такій системі як організм людини.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке обмін речовин та перетворення енергй? 2. Яке значення має обмін речовин та перетворення енергії? 3. Що таке асиміляція? 4. Що таке дисиміляція? 5. Наведіть приклади чинників, що впливають на обмін речовин та перетворення енергії. 6. Назвіть органи людини з найбільшою інтенсивністю обмінних процесів.

7-9

7.    У чому сутність обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини?

8.    Які етапи обміну речовин та енергії виділяють в організмі? 9. Від чого залежить інтенсивність обміну речовин та перетворення енергії?

10-12

10. Доведіть, що така властивість живого, як обмін речовин та перетворення енергії, є характерною і для організму людини.

Харчування людини та обмін речовин. Їжа людини

Основні поняття й ключові терміни: ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ. Харчові продукти. Харчові потреби. Енергетичні потреби Пригадайте! Що таке гетеротрофне живлення тварин?

Поміркуйте!

їжею є все, що споживає людина для підтримки життєдіяльності. Але рідко хто розуміє, що найкориснішими для людини є натуральні продукти, тому що вони містять... енергію Сонця. Чи можете ви пояснити це твердження?

ЗМІСТ

Яке значення харчування для організму людини?

ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ - сукупність процесів, які забезпечують надходження до організму їжі з речовинами, що необхідні для нормальної життєдіяльності. Це один з чинників середовища, що істотно впливає на здоров’я, працездатність і тривалість життя людського організму. У процесі харчування людина отримує готові органічні речовини. Більшість із них утворюються рослинами, які використовують для цього сонячну енергію.

Яке ж значення має харчування для організму?

При розпаді їжі виділяється енергія, яка витрачається на життєдіяльність організму (енергетична функція). Речовини їжі використовуються для побудови клітин, тканин, органів, їхнього оновлення {харчова функція). В їжі є речовини (наприклад, вітаміни, клітковина), які беруть участь у регуляції обміну' речовин {регуляторна функція). Хімічні речовини їжі

несуть інформацію для організму, нехтування якою може призвести до отруєння. Це інформація про особливості їжі. Вона оцінюється смаковими рецепторами язика і впливає на поведінку людини {інформативна функція). В їжі досить часто наявні й лікувальні речовини, що захищають наш організм і перешкоджають розвитку хвороб {захисна функція). Яскравим прикладом такої їжі є бджолиний мед.

Отже, живлення є початковим етапом обміну речовин, енергії та інформації організму із середовищем та виконує енергетичну, харчову, регуляторну, інформативну та захисну функції.

Функції харчування

1. Енергетична

2. Харчова

3. Регуляторна

4. Інформативна

5. Захисна

З чого складається їжа людини?

Харчові продукти - це компоненти їжі, що використовуються в натуральному чи переробленому, зміненому чи незміненому вигляді. За походженням харчові продукти поділяють на тваринні (м’ясні, молочні, рибні), рослинні (із зернових, фруктових, овочевих, прянощі із пряних рослин), мікробіологічні (яблучний оцет, лимонна кислота), мінеральні (кухонна сіль, йодована сіль). За ознакою хімічного складу розрізняють білкові, жирові, вуглеводні продукти. До харчових продуктів відносять також напої, кондитерські вироби, смакові (есенції, прянощі) та харчові (ароматизатори, розпушувачі) добавки.

За сучасною класифікацією харчові продукти поділяються на групи: 1) традиційні (натуральні незміиені рослинні й тваринні);

2) функціональні (змінені, що підтримують активність органів, знижують ризик захворювань); 3) спеціальні (змінені дієтичні продукти, харчові добавки, продукти для спортсменів); 4) продукти для харчування дітей. Окрім того, у сучасній термінології для характеристики їжі існують ще й такі поняття, як органічні продукти, екологічно чисті продукти, генетично модифіковані продукти та іи.

Харчові продукти характеризує їхня харчова та енергетична цінність. Харчова цінність окремого продукту визначається наявністю й співвідношеннями в його складі поживних речовин. Калорійність їжі або енергетична цінність харчових продуктів - кількість енергії, яка утворюється при окисненні жирів, білків, вуглеводів, що містяться в продуктах харчування, і витрачається на фізіологічні функції організму.

У складі харчових продуктів є поживні й додаткові речовини.

Таблиця. СКЛАД ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Склад харчових продуктів

Поживні речовини

(харчова та енергетична функції)

Додаткові речовини (захисна, регуляторна, інформаційна функції)

Білки (розщеплюються на амінокислоти)

1 г білків при розщепленні дає 17,6 кДж енергії Жири (розщеплюються на жирні кислоти й гліцерин) 1 г жирів при розщепленні дає 38,9 кДж енергії Вуглеводи (розщеплюються до моносахаридів)

1 г вуглеводів при розщепленні дає 17,6 кДж енергії

Вода. Мінеральні речовини. Органічні кислоти. Клітковина. Пектини. Вітаміни. Харчові добавки. Смакові добавки

Отже, компонентами їжі є харчові продукти різного походження, а складовими частинами харчових продуктів є поживні та додаткові речовини.

Які енергетичні та харчові потреби людини?

Загальна потреба людини в білках, жирах, вуглеводах залежить, у першу чергу, від потреб енергії. Ці енергетичні потреби виражають у кілоджоулях (кДж) чи кілокалоріях (1 кДж я 0,24 ккал). Основними джерелами енергії для людини є вуглеводи та жири.

Організм людини витрачає енергію на забезпечення життєдіяльності в умовах спокою (основний обмін) та на фізичну активність (функціональний обмін). Загальні енергетичні потреби залежать

від статі, віку, росту, маси тіла, навантаження на організм тощо. Наприклад, у жінок енергетичні потреби майже на 15% нижчі, ніж у чоловіків.

Величина основного обміну в спокої (Еосн) у дорослих людей визначається з розрахунку ЕІЧ)Д = 4,2 кДж/кг/год. Так, для юнака віком 20 років, зростом 175 см і масою 70 кг необхідно близько Е„= 7060 кДж/кг/год на добу (1700 ккал). Величина функціонального обміну за умови розумової діяльності упродовж 12 год з витратами 6,3 кДж/кг/год складає близько 5300 кДж. Отже, загальні енергетичні витрати енергії (ЕМІ. = Еоси + Ефіл) для юнака віком 20 років становитимуть Е^. = 7060 кДж + 5300 кДж = 12 360 кДж на добу.

Величина основного обміну в дітей буде більшою: у віці до 5 років за одну годину на 1 кг маси тіла витрачається близько 14 кДж/кг/год, у віці 11-13 років - близько 9 кДж/кг/год, у віці 14-15 років - близько 6 кДж кДж/кг/год. Тоді, наприклад, у школяра віком 13 років, масою 40 кг загальні енергетичні витрати на добу для розумової діяльності будуть складати Ед = 8640 кДж/кг/год + 3020 кДж/кг/год = близько 11660 кДж (2800 ккал). Отже, незважаючи на більшу величину енергетичних витрат основного обміну загальні енергетичні витрати у школяра 13 років будуть меншими через різницю у вазі.

Крім енергетичних потреб організму, існують харчові потреби в речовинах, що витрачаються на ріст та відновлення клітин, тканин та органів. Ці «будівельні» потреби в організмі людини пов’язані, здебільшого, з білками. Потреба людини в білках визначається її масою, віком і рівнем активності. Чим менший вік, тим більше білка необхідно на 1 кг маси тіла. Так, грудній дитині потрібно на добу 4 г білка на 1 кг маси, підлітку - близько 2 г, а дорослому - лише 1-1,2 г. Фізична праця, заняття спортом потребують збільшення споживання білків на 20% від загальної норми.

Отже харчові та енергетичні потреби організму пов'язані з поживними

речовинами, які здійснюють енергетичну та будівельну функції їжі.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Харчова промисловість

Рослинні жири, або олії (лат. оіеит - оливкова олія) - цінний харчовий продукт, який добувають з насіння або плодів деяких рослин. Домішки пігментів обумовлюють забарвлення олій: жовте, бурштинове, коричневе, зеленувате. Усі рослинні олії ділять за способом виробнитва на 2 види -нерафіновані (натуральні) та рафіновані (дезоровані). Останні в процесі очищення звільняються від усіх домішок і запаху, а разом із тим - і від усього корисного. Найвживанішими натуральними оліями є соняшникова й оливкова. Що визначає високу харчову цінність олій?

Завдання на застосування знань

Визначення енергетичних та харчових потреб організму для складання харчового раціону

Завдання 1. Визначте загальні Таблиця. ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ

енергетичні потреби власного ор- ЗАЛЕЖНО ВІД НАВАНТАЖЕННЯ ганізму.

Розрахунок витрат основного обміну можна здійснити за формулою:

Е0 = Егодх 24 год х вага організму.

Розрахунок енергетичних витрат функціонального обміну за умови певної діяльності проведіть за допомогою таблиці «Витрати енергії залежно від навантаження»:

ЕфІі = витрати на вид діяльності (у кДж) х тривалість діяльності (у год) х вага вашого організму (у кг).

Розрахунок загальних енергетичних потреб власного організму за формулою:

Вид цільності

Витрати

енергії

Спокійне лежання

4,2 кДж

Спокійне сидіння

5,9 кДж

Розумова діяльність

6,3 кДж

Стояння

8,4 кДж

Прогулянка, ходьба Легка фізична праця Легка домашня робота

11,7 кДж 15,2 кДж 18,5 кДж

Важка фізична праця Плавання, їзда на велосипеді Біг

23 кДж 29,7 кДж 35,6 кДж

Завдання 2. Визначте харчові потреби вашого організму в поживних речовинах, необхідних для забезпечення енергією визначених енергетичних потреб вашого організму.

Масова частка білків, жирів та вуглеводів у забезпеченні енергетичних витрат складає 15 : ЗО : 55%. Визначте кількість енергії у ваших загальних енергетичних витратах, яка буде поповнюватися в результаті розпаду білків, жирів та вуглеводів:

Енергетична цінність поживних речовин складає: 1 г білків = 17,6 кДж; 1 г жирів = 39 кДж; 1 г вуглеводів = 17,6 кДж. Скільки грамів білків, жирів та вуглеводів потрібно для забезпечення ваших загальних енергетичних витрат.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке харчування людини? 2. Назвіть основні функції харчування. 3. Що таке харчові продукти? 4. Назвіть основні компоненти їжі. 5. Які речовини входять до складу харчових продуктів? 6. Що таке харчові та енергетичні потреби людини?

7-9

7. Яке значення харчування для організму людини? 8.3 чого складається їжа людини? 9. Які харчові та енергетичні потреби людини?

10-12

10. Як визначаються енергетичні та харчові потреби організму для складання харчового раціону?

Значення компонентів харчових продуктів

Основні поняття й ключові терміни: ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ. Додаткові речовини.

Пригадайте! Що таке харчові продукти?

Ваша думка

Піраміда харчування — це рекомендований науковцями спосіб харчування, розроблений з урахуванням знань про роль всіх поживних і додаткових речовин і потреб організму' в них.

Назвіть поживні й додаткові речовини, які ви бачите на ілюстрації.

ЗМІСТ

Яке функціональне значення поживних речовин їжі?

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ - це речовини продуктів харчування, які мають для організму харчову та енергетичну цінність. До них належать складні (білки, жири і вуглеводи) та прості (амінокислоти, жирні кислоти, моносахариди) органічні речовини.

Білки - це органічні високомолеку-лярні сполуки, побудовані з амінокислот. Ці важливі органічні речовини беруть участь у побудові клітин та органів (будівельна функція), здійснюють утворення ферментів (каталітична функція), антитіл (захисна функція), гормонів (регуляторна функція), гемоглобіну (транспортна функція), забезпечують скорочення м’язів (рухова функція). А при нестачі вуглеводів і жирів в організмі білки можуть бути й джерелом енергії. Саме тому' повноцінне життя без білкової їжі просто неможливе. Джерелом білків є харчові продукти тваринного (м’ясо, молоко, риба, яйця) та рослинного (хліб, кру'па, овочі, фрукти) походження. Добова потреба організму в білках - 118-120 г. Надлишкові білки перетворюються в жири і вуглеводи.

Жири - це органічні нерозчинні у воді сполуки, в утворенні яких беруть участь жирні кислоти й спирти. Жири є важливим джерелом енергії для організму'. Молекули жирів можуть утворюватися з вуглеводів і білків, а їхній надлишок відкладається про запас (запасаюча функція) або перетворюється у' вуглеводи. Жири захищають внутрішні органи, будують клітинні мембрани, при окисненні жирів утворюється вода. Окрім жирів тваринного походження (свинячий жир, риб’ячий жир), у харчовому раціоні обов’язково мають бути й рослинні жири (соняшникова, соєва олії). Добова потреба в жирах 100-110 г.

Вуглеводи - це органічні сполуки, які є основним джерелом енергії для організму. При нестачі вуглеводів у їжі вони утворюються із жирів і частково з білків, а при надлишку перетворюються в жири.

У вигляді глікогену вуглеводи знаходяться в печінці та м’язах (резервна функція). Джерелами вуглеводів у харчуванні людини є рослинні продукти (хліб, крупи, картопля, овочі, фрукти, ягоди тощо), тваринні продукти (молоко, що містить молочний цукор) та ін. Добова потреба вуглеводів становить 350-440 г.

Отже, завдяки живленню організм отримує такі поживні речовини, як: білки, жири й вуглеводи. Вони виконують ряд функцій, основними з яких є харчова та енергетична.

Яке значення додаткових речовин в організмі людини?

Додаткові речовини - це речовини, які не виконують ні енергетичної, ні харчової функції, але без них неможливе засвоєння їжі та життєдіяльність організму. Надзвичайно важливим додатковим компонентом їжі людини є вода. Вода - це неорганічна сполука, що є основою внутрішнього середовища організму (крові, плазми, тканинної рідини). Уся вода в організмі оновлюється впродовж місяця, а внутрішньоклітинна- за тиждень. Чим молодша людина, тим більший в організмі відносний вміст води. У новонароджених він становить 80 % маси тіла, у дітей віком один рік -66 %, у дорослої людини - 60 %.

Без води людина може прожити не більше 10 діб. Якщо ж людина вживає воду, вона може голодувати протягом 40-45 днів.

У клітинах вода є розчинником для речовин, регулятором температури тіла, засобом транспорту сполук, опорою клітин та ін.

Організм постійно втрачає воду, тому всі витрати мають поповнюватися. Добова потреба людини у воді в середньому становить 1,5-2 л.

Мінеральні речовини є неорганічними елементами чи сполуками. Основним джерелом цих речовин є рослинні продукти. Наприклад, Кальцію багато в бобових рослинах, молочних продуктах, Калію - у картоплі, гречці, бананах, Купруму - у чорносливі, Форуму - у яблуках, салаті, Цинку - у гарбузовому насінні. Засвоюються ці сполуки організмом переважно у вигляді йонів. В клітинах найбільше значення мають Каїь-цій (зсідання крові, регуляція роботи серця). Натрій і Калій (клітинний транспорт речовин, утворення нервових імпульсів). Форум (входить до складу гемоглобіну).

Продукти харчування, окрім води й мінеральних речовин, містять ще й багато інших корисних додаткових речовин, якими є клітковина, пектинові речовини, ораганічні кислоти, вітаміни та ін. Пектинові речовини забезпечують зв’язування та видалення з ор-

ганізму токсичних сполук, йонів важких металів (свинцю, кадмію, ртуті та ін.), радіонуклідів, пригнічують процеси гниття в кишках. Клітковина (целюлоза) сприяє руховій активності та секреції кишкового тракту, є джерелом для синтезу мікроорганізмами кишечника вітамінів ВІУ В2, В12, К.

Отже, додаткові речовини в організмі людини здійснюють регуляторну, захисну, будівельну, рухову, транспортну та ряд інших важливих функцій.

Яке значення для організму людини мають вітаміни?

Існування вітамінів встановив російський лікар М.І. Лунін (1854-1937). Нині відомо близько 50 вітамінів, які вивчає наука вітамінологія.

Вітаміни виявляють високу активність у малих кількостях, не відкладаються про запас і не синтезуються в організмі. Надходять вітаміни в організм у складі харчових продуктів рослинного та тваринного походження. Деякі вітаміни синтезуються бактеріями мікрофлори кишечника (вітаміни групи В і К) й лише окремі з них - організмом людини (вітаміни Б). Потреба організму у вітамінах може змінюватися, наприклад, зростає при активній діяльності, під час захворювань. Невідповідність у потребах вітамінів призводить до порушень: гіповітамінози (при нестачі вітамінів), авітамінози (при відсутності вітамінів) й гіпервітамінози (при надлишку вітамінів).

Вітаміни можуть розчинятися у воді або в жирах, тому їх поділяють на водорозчинні (вітаміни групи В, вітамін С та ін) та жиророзчинні (вітамін Б, Е, К, А та ін).

Таблиця. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО ОСНОВНІ ВІТАМІНИ

Назва

Джерела надходження

Функції

Назва недостатності

Жиророзчинні вітаміни

0

(кальцифероли)

Риб'ячий жир, яйця, печінка, масло

Бере участь у регуляції обміну кальцію та фосфору

Рахіт (порушення розвитку кісток)

А

(ретинол)

Морква, шпинат, червоний перець

Впливає на ріст, опірність організму, обмін білків, зір

Куряча сліпота (порушення зору)

Водорозчинні вітаміни

в,

(тіамін)

Вівсяна крупа, чорний хліб, яйця, печінка

Участь в обміні вуглеводів

Бері-бері (враження нервової системи)

С

(аскорбінова

кислота)

Чорна смородина, шипшина, лимон

У складі ферментів для загоєння ран, підвищення імунітету

Цинга (порушення синтезу білків)

Отже, вітаміни (лат. чїїае - життя та атіп - аміни) - біологічно активні речовини, необхідні в невеликій кількості для обміну речовин й енергії та для фізіологічних функцій організмів.

ДІЯЛЬНІСТЬ Навчаємося пізнавати Дослідницька робота

Йогурт - харчовий продукт, що виробляється шляхом скисання молока за участю молочнокислих бактерій. Йогурт багатий на

вітаміни групи В і містить легкозасвоювані білки й кальцій. Компоненти і ферменти, які містяться в йогурті, сприяють поліпшенню процесу травлення людини.

Придбайте в магазині йогурт (кетчуп, масло) та дослідіть його харчові якості за допомогою етикетки та здобутих знань. Заповніть таблицю.

Таблиця. ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ ЗА ПЛАНОМ

Ознака

Характеристика

Назва харчового продукту

 

Група продуктів (за походженням)

 

Склад: - поживні речовини;

-додаткові речовини; - харчові добавки

 

Функції харчового продукту

 

Харчова цінність

 

Енергетична цінність

 

Країна-виробник

 

Проект «Збалансоване харчування»

Основою якісного харчування є збалансованість - оптимальне співвідношення поживних і додаткових компонентів їжі. При збалансованому раціоні організм нормально розвивається, росте і функціонує.

Що таке збалансоване харчування?

Які основні принципи збалансованого харчування? На ці та інші запитання ви зможете відповісти, якщо підготуєте міні-проект.

Біологія + Історія

«Під час експедиції. Ж. Картьс, що досліджувала береги Канади, у 1534 році весь екіпаж захворів на скорбут. Двадцять шість матросів уже загинули, коли корабель підплив до річки Св. Лаврентія. Висадившись на берег, команда корабля не могла знайти в північних лісах ні лимонів, ні овочів. Однак капітану вдалося зав'язати дружні стосунки з індіанцями, які вирішили допомогти йому і його товаришам: вони порадили лікуватись настоєм (а не відваром) соснової хвої. Залишки команди було врятувано від смерті». Про який вітамін йдеться?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке поживні речовини? 2. Назвіть основні групи поживних речовин. 3. Що таке додаткові речовини? 4. Наведіть приклади додаткових речовин. 5. Що таке вітаміни? 6. Наведіть приклади водорозчинних та жиророзчинних вітамінів.

7-9

7. Яке функціональне значення поживних речовин у їжі? 8. Яке значення додаткових речовин в організмі людини? 9. Яке значення вітамінів в організмі людини?

10-12

10. Доведіть необхідність збалансованого харчування для здоров'я людини.

Узагальнення теми 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ -

сукупність фізичних то хімічних перетворень речовин та енергії в організмі з моменту надходження їх з навколишнього середовища до моменту виведення

продуктів розпаду й тепла.

Схема. ЕТАПИ ОБМІНУ РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Значення обміну речовин та перетворення енергії в організмі людини:

1)    забезпечення харчових потреб організмів у речовинах (харчова функція);

2)    забезпечення потреб організму в енергії (енергетична функція);

3)    підтримання оптимальних умов для життєдіяльності клітин (гомеостатична функція).

Чинники, що впливають на інтенсивність обміну речовин в організмі людини:

1)    добові та сезонні зміни в природі;

2)    фізичне та розумове навантаження;

3)    споживання їжі;

4)    температура навколишнього середовища.

ХАРЧУВАННЯ - сукупність фізичних та хімічних процесів, що забезпечують надходження їжі в організм людини.

Склад харчових продуктів

Функції харчування

Основні правила раціонального харчування

Поживні речовини: білки, жири, вуглеводи Додаткові речовини: вода, мінеральні солі, пектинові сполуки, вітаміни,

1.    Енергетична

2.    Харчова 3.Захисна

4.    Регуляторна

5.    Інформаційна

1.    Збалансованість їжі

2.    Повноцінність харчування

3.    Індивідуальність потреб

4.    Правильний режим харчування

5.    Екологічна безпека їжі

Назва

Вода

Функції в організмі

Універсальний розчинник, терморегулятор, хімічний реагент та ін

Мінераль

Входять до складу кісток, регулюють процеси, забезпечують транспорт спо

ні солі

лук, проведення збудження тощо

Білки

Будівельна (входять до складу органів), каталітична (є ферментами), регуляторна (наприклад, деякі гормони), рухова (скоротливі білки м'язів), транспортна (гемоглобін), захисна (антитіла), енергетична (1 г = 17,6 кДж)

Вуглеводи

Енергетична (1 г = 17,6 кДж), запасаюча (напр., глікоген), захисна та ін.

Жири

Енергетична (1 г = 38,9 кДж.), будівельна (входять до складу мембран), водо-утворююча (з 1 г жирів -1,1г води), запасаюча та ін

Функціональне значення для організму поживних і додаткових речовин

Отже, обмін речовин та перетворення енергії є основною властивістю організму людини.

Самоконтроль знань

Тест-застосування 2. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

1.    Укажіть назву функції обміну речовин та енергії, суть якої - підтримання сталості внутрішніх умов для життєдіяльності організму людини:

ї пластична    Й енергетична    К гомеостатична    Л інформативна

2.    Укажіть прізвище науковця, який є співавтором закону збереження маси та енергії, що має місце в обміні речовин та енергії в організмі людини:

0 Дальтон Ф.    П Дарвін Ч.    Р Павлов І.    С Ломоносов М.

3.    У біосистемі енергія одного виду може перетворюватися в енергію іншого виду. Яка природа енергії нервових імпульсів в організмі людини?

Д механічна    Е електрична    Є теплова Ж хімічна

4.    Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944) так писав про цю сполуку: «У тебе немає ні смаку, ні кольору, ані запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не знаючи, що ти таке». Назвіть сполуку.

Л    глюкоза    М    клейковина    Н    вода    О    олія

5.    «Старий також пив щодня по кухлю натурального жиру з акулячої печінки.., який добре допомагав проти застуди та грипу й був корисний для очей» (Е.Хемінгуей. Старий і море). Про який вітамін йдеться?

Н    вітамін С    О    вітамін А    П    вітамін    С    Р    вітамін В1

6.    Автор цих рядків - арабський лікар, один із засновників гігієни харчування. Назвіть його.

Щоб мудро прожити життя, потрібно знати немало -Два важливих правила пам'ятать пристало:

Ти краще голодуй, ніж що попало їсти,

Ти краще будь один, ніж разом з ким попало.

А    Парацельс    Б    Авіценна    В    Гален    Г    Арістотель

7.    «Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти» - навчав відомий грецький мудрець. Назвіть його.

1    Сократ    ї    Арістотель    Й    Гіппократ    К    Архімед

8.    Останнім часом продаж продукції фаст-фудів (хот-доги, корн-доги, чіпси, гамбургери, шаурма, буріто тощо) став скорочуватися через негативний вплив на організм. А що означає фаст-фуд у перекладі з англійської?

Л смачна їжа    М легка їжа    Н калорійна їжа О швидка їжа

9.    Укажіть назви поживних речовин, що є основними постачальниками енергії для людини:

С білки, нуклеїнові кислоти    Т жири, вуглеводи

У вуглеводи, вода    Ф клітковина, мікроелементи

10.    Назвіть прості поживні речовини організму людини:

Ж    пектини    3    білки    И    глюкоза    І    вітаміни

11.    Назвіть хімічні сполуки, що є чужими й шкідливими для організму людини:

ї    яблучний оцет Й    кухонна сіль    К    пестициди    Л    гліцерин

12.    Процес перетворення складних речовин на прості з виділенням енергії - це...

Є    дифузія    Ж    асиміляція    3    регенерація    И    дисиміляція

Якщо ви правильно заповните таблицю, то отримаєте назву чужорідних для організму хімічних сполук.

Відповідь:

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

                       

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Соболь

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 18-07-2016, 14:04, Переглядів: 28098