Народна Освіта » Біологія » Значення знань про людину.

НАРОДНА ОСВІТА

Значення знань про людину.

Основні поняття й ключові терміни: БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. Здоров'я. Хвороба

Пригадайте! Що вивчає біологія?

Знайомтеся

Рече Декарт (1596-1650) - французький математик, філософ, фізик і фізіолог, творець системи координат в елементарній математиці. Цьому науковцю належать такі вирази: «Содііо, ег$о вит (когіто, ерго сум) - Я мислю, отже я існую», «Спостерігайте за вашим тілом, якщо хочете щоб ваш розум працював правильно». Подумайте над сутністю виразів і запропонуйте відповідь на питання про те, яке значення мають знання про організм людини у нашому житті.

ЗМІСТ

Як і для чого вивчають організм людини?

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - наука, яка вивчає будову, життєдіяльність, поведінку, походження, розвиток з метою застосування знань у різних галузях людської діяльності. Для вивчення організму людини використовуються знання багатьох наук. Це, у першу чергу, природничі (хімія, фізика, географія), біологічні (антропологія, ембріологія, генетика), суспільні (філософія, історія), медичні (кардіологія, неврологія), технічні (кібернетика, інформатика) науки. Фундаментом для біології людини є найдавніші науки про наш організм - анатомія й фізіологія. Анатомія вивчає будову організму людини, а фізіологія -його життєві функції. Знання організму людини застосовуються в найрізноманітніших галузях людської діяльності.

Таблиця. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Галузь

Приклади застосування біологічних знань

Сільське

господарство

Для вирощування рослин, розведення тварин, боротьби зі шкідниками, запобігання отруєнь пестицидами

Промисловість

Для отримання продуктів харчування, натуральних тканин, антибіотиків

Медицина

Для лікування й профілактики хвороб, збереження та зміцнення здоров'я людини, продовження тривалості життя

Психологія

Для пізнання особливостей поведінки людини

Техніка

Для створення пристроїв, апаратів для хірургії, протезування, кібернетики

Мистецтво

Для створення художніх картин, скульптур

Спорт

Для розвитку фізичних можливостей людського організму

Для вивчення організму людини застосовуються спостереження й експеримент. Висновки про стан організму роблять на підставі

антропометричних (иапр., ріст, вага), фізіологічних (иапр., величина артеріального тиску) та біохімічних (напр., кількість гемоглобіну в крові) досліджень. Багато процесів в організмі є біоелектричними, що зумовило виникнення таких методів як: електроенцефалографія (дослідження електричної активності мозку), електрокардіографія (дослідження активності серця) та ін. Для дослідження будови організму людини використовуються мікроскопія, ультразвукове дослідження, рентгенографія. Сучасними методами дослідження організму людини є метод ядерно-магнітного резонансу (ЯМР), позитрон-емісійна томографія (ПЕТ), скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), трансмісійна електронна мікроскопія (ТЕМ) та ін.

Основи сучасної біології людини були закладені такими видатними науковцями, як: Гіппократ, Авіценна, Парацельс, А. Везалій, В.Гарвей,

І. Павлов, К. Бернар та багато інших. Значний внесок у розвиток біології людини зробили українські вчені Н. Амбодик-Максимович О. Шумлянський І.Мечииков, М.Пирогов О. Богомолець, В.Філа-тов, В.Чаговець, М.Амосов, П.Костюк та ін.

Отже, біологічні знання про людину є важливою складовою загальної науки і знаходять своє застосування в найрізноманітніших

галузях людської діяльності.

Яка спрямованість сучасних біологічних досліджень організму людини?

Сучасна біологія людини спрямовує свої дослідження на вирішення багатьох проблем XXI століття, серед яких найважливішими є: перенаселення Землі в цілому й скорочення чисельності населення в окремих регіонах, поширення інфекційних захворювань (наприклад, СНІДу, пріонних інфекцій), лікування захворювань, частота прояву яких збільшується, визначення можливостей використання генетично модифікованих організмів (ГМО) тощо.

Основними напрямками сучасних біологічних досліджень організму людини є такі: 1) дослідження організму з метою конструювання нових технічних систем (наприклад, для створення роботів-андроїдів, нано-транзисторів, що слідкують за здоров’ям людини, систем штучного інтелекту); 2) вивчення впливу на організм людини умов Космосу (наприклад, для створення нових метеріалів, що захищають від дії космічних чинників); 3) дослідження процесів життєдіяльності з метою створення біотехнологій (наприклад, для лікування безпліддя, нанотехнологічного отримання й доставки ліків, отримання тканин та органів для трансплантації); 4) дослідження механізмів діяльності мозку (наприклад, для створення біокібернетичних систем сприйняття й збереження інформації); 5) вивчення спадковості й мінливості з метою розробки методів діагностики, лікування спадкових хвороб людини; 6) вивчення закономірностей старіння для подовження тривалості життя.

Отже, біологічні дослідження організму людини надзвичайно різноманітні, але визначальною є спрямованість на вивчення будови, фізіологічних функцій і поведінки з метою збереження здоров'я та подовження

тривалості життя.

Яке значення мають знання про людину для збереження її здоров'я?

Як ви знаєте, здоров’я людини -це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, який обумовлює високу працездатність та соціальну активність людини. Здоров’я людини є предметом вивчення таких наук як валеологія (від грец. валео - здоров’я, логос - вчення) та гігієна (від грец. гігієнос - цілющий).

У центрі валеологічних досліджень знаходиться здоров’я, у той час, як у гігієни - середовище існування й умови життєдіяльності людини.

У разі недотримання рекомендацій для збереження здоров’я можуть розвиватися захворювання. Хвороба (гаогЬиз) - це порушення нормальної життєдіяльності організму, у результаті чого знижуються його пристосувальні можливості. Хвороби класифікують за різними критеріями: за причинами виникнення - інфекційні (вірусні, бактеріальні) та неінфекційні, за фізіологічними функціями - хвороби дихання, кровообігу, травлення та ін., за ознаками статі та віку - жіночі, дитячі хвороби, хвороби старості та ін. Основними причинами хвороб людини є гіподинамія, стреси, шкідливі звички, неправильне харчування, відсутність режиму праці й відпочинку, забруднення довкілля, вплив хвороботворних організмів та ін.

Виникнення хвороб спричиняють найрізноманітніші фактори, але підраховано, що на 50% виникнення хвороби залежить від способу життя самої людини. Тому кожна людина повинна знати свій організм і дбати про своє здоров’я, що є найпершою потребою людини.

Отже, біологічні знання про організм людину допоможуть кожному з нас зрозуміти свої можливості, вести здоровий спосіб життя й досягнути вершин у певній галузі.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємось пізнавати

Зіставте науки, що вивчають організм людини та їхні визначення. Якщо ви дасте правильні відповіді, то отримаєте прізвище видатного науковця, одного із основоположників космічної біології.

Основні рекомендації для збереження здоров'я людини

Пізнайте свій організм

Живіть у злагоді з природою

Будьте добрими і милосердними

Зміцнюйте впевненість, що ви здорові

Бажайте здоров'я всім, хто вас оточує

Загартовуйтесь

Правильно харчуйтесь

Давайте організму навантаження

Обмежте вживання «штучних» ліків

Найдіть у собі віру

1 Цитологія

В Наука про зародковий розвиток людини

2 Гістологія

Е Наука про процеси життєдіяльності організму людини

3 Анатомія

И, Наука про будову та функції тканин

4 Фізіологія

И2 Наука про взаємозв'язки організмів між собою та з довкіллям

5 Ембріологія

Й Наука, що вивчає людський мозок

6 Генетика

Ж Наука про будову організму, його органів та систем

7 Антропологія

К Наука про здоров'я людини

8 Валеологія

С Наука про закономірності спадковості й мінливості

9 Екологія

Ч Наука про будову та функції клітин

10 Нейробіологія

Ь Наука про походження людини

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

                   

Біологія + Фізика

«8 листопада 1895 року цей німецький фізик В. Рентген до пізнього часу працював в своїй лабораторії. Закінчивши роботу, він погасив лампу і раптом завмер від подиву. У суцільній темряві виднілося легеньке зеленкувате світіння. На столі стояла баночка з флюоресцентною речовиною, яка й давала це красиве сяйво. Але ж сяйво має виникати під дією світла. Озирнувшись, учений побачив, що забув виключити один прилад - електронну вакуумну трубку. Він виключив струм -світіння зникло, включив - з'явилось. Отже, вирішив науковець, від приладе йде якесь невідоме випромінювання». Підготуйте повідомлення про метод дослідження організму людини, що використовує ці промені. Біологія + Культура

Леонардо да Вінчі (1452-1519) - великий італійський художник і вчений, яскравий представник типу «універсальної людини» (лат. Ното ипіоегзаіе). «Слід зрозуміти, що таке людина, життя, здоров’я і як рівновага, узгодженість стихій підтримує здоров'я, а їх розбрат його руйнує й занапащає» - писав він. Порівняйте вираз Л. да Вінчі з визначенням здоров’я й запропонуйте свої судження щодо значення знань про людину для збереження п здоров’я.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що вивчає біологія людини? 2. У яких галузях життя застосовуються біологічні знання про організм людини. 3. Назвіть науки, що вивчають організм людини. 4. Назвіть напрямки сучасних біологічних досліджень людини. 5. Назвіть основні рекомендації збереження й зміцнення здоровя людини. 6. Що таке хвороба?

7-9

7. Як і для чого вивчають організм людини? 8. Яка спрямованість сучасних біологічних досліджень організму людини? 9. Яке значення знань про людину для збереження її здоров'я?

10-12

10. Доведіть значення біологічних знань про людину для збереження здоров’я.

Узагальнення теми «ВСТУП»

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ -

це цілісна відкрита біологічна система, у якій виділяють молекулярний, клітинний, тканинний, органний і системний рівні організації та якій властиві обмін речовин, енергії та інформації, саморегуляція, самовідтворення та самооновлення.

Узагальнююча таблиця 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Система

Органи

Тканини

Життєві функції

Опорно-

рухова

Череп, хребет, грудна клітка, пояси кінцівок, вільні кінцівки. Скелетні й м'язи внутрішніх органів

Сполучні (кісткова, хрящова, щільна волокниста) і м'язові (посмугована й гладка)

Опора тіла, захист, рух, кровотворення

Кровоно

сна

Чотирикамерне серце. Артерії, вени, капіляри

Сполучні (щільна й пухка волокниста), м'язові (посмугована й гладка), ендотелій

Транспорт речовин і тепла

Дихальна

Носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені

Епітеліальні (плоский і війчастий епітелій), сполучні (щільна волокниста, хрящова), гладка м'язова

Газообмін, виділення С02, терморегуляція, звукоутво-рення

Травна

Рот, глотка, стравохід шлунок, кишечник, печінка, підшлункова й слинні залози

Епітеліальні (залозистий, покривний), сполучні (пухка й щільна волокнисті, хрящова), гладка м'язова

Перетравлення, всмоктування перетравленоїїжі та видалення решток

Покривна

Епідерміс, власне шкіра, підшкірна жирова клітковина

Епітеліальні (покривний), гладка м'язова, сполучні (пухка й щільна волокнисті)

Захисна, бар'єрна, терморегуляторна, видільна, чуттєва

Сечо

видільна

Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечовидільний канал

Епітеліальні (покривний), сполучні (пухка і щільна волокнисті), гладка м'язова

Видільна, захисна, гормональна, кровотворна

Статева

Внутрішні й зовнішні статеві органи

Покривний епітелій. Гладка м'язова. Пухка й щільна волокнисті

Утворення гамет і гормонів

Ендо

кринна

Ппофіз, епіфіз, щитоподібна, прищитоподібні,ти-мус, надниркові, підшлункова, статеві залози

Залозистий епітелій

Гуморальна регуляція функцій організму

Нервова

Головний і спиний мозок, нерви, нервові вузли

Нервова тканина

Зв'язок із середовищем. Нервова регуляція функцій

Сенсорні

системи

Органи зору, нюху, смаку, слуху, дотику

Епітелій, нервова, сполучна тканини

Сприйняття подразнень

ЛЮДИНА РОЗУМНА є біосоціальним видом з певними особливостями будови, життєдіяльності й поведінки, які сформувалися в процесі тривалого історичного розвитку під впливом біологічних і соціальних чинників. Будову, життєдіяльність, розвиток, походження, еволюцію людей вивчає комплекс наук, що поєднуються в БІОЛОГІЮ ЛЮДИНИ. Біологічні дослідження організму людини найрізноманітніші, але визначальною є спрямованість на вивчення організму з метою запобігання хвороб, збереження здоров’я та подовження тривалості життя.

Самоконтроль знань

Тест-конструювання 1. ВСТУП

І. Виберіть одну правильну відповідь серед запропонованих.

1.    В організмі людини постійно підтримується температура +36,6 °С. Назвіть сукупність процесів, що забезпечує цю сталість:

Р    самооновлення С    саморегуляція    Т    самовідтворення

2.    До якого класу належить неорганічна сполука СаС03, що входить до складу кісток?

И    солі    І    основи    Й    кислоти

3.    Назвіть фізіологічні системи, які беруть участь в регуляції роботи шлунку:

Л ендокринна, імунна, видільна    М імунна, статева, травна

Н нервова, ендокринна, імунна

4.    Як називається функція подрібнення розщеплення поживних речовин?

А    травлення    Б    живлення    В    виділення

5.    Які органели клітини забезпечують синтез білків в організмі людини?

Л мітохондрії    Н рибосоми    М лізосоми

6.    Яка система здійснює транспорт речовин в тілі шимпанзе й людини?

С    дихальна    Т    кровоносна    У    видільна

7.    Виберіть ознаку, за якою людина подібна з бактеріями, рослинами, грибами й тваринами.

О активний рух П гетеротрофне живлення Р клітинна будова

8.    Укажіть назву речовин, що здійснюють ендокринну регуляцію:

М    антибіотики    Н    ферменти    О    гормони

9.    Яка наука вивчає зародковий розвиток людини?

О    цитологія    П    ембріоологія    Р    гістологія

II. Сконструюйте правильну відповідь.

10.    Укажіть правильні варіанти відповідей на завдання 1-9 і отримаєте назву зображеної на малюнку викопної людини, яка жила на території Китаю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 

11. Сконструюйте правильну послідовність із букв, якими нижче позначені рівні організації людського організму і отримаєте назву видатного лікаря, засновника військово-польової хірургії: п - атомарний; г - органний; о, - тканинний; о2 - системний; в - організмовий; и - молекулярний; р - клітинний.

1

2

3

4

5

6

7

             

12. Зіставте назви частин клітини із їхніми функціями й отримайте латинську назву органа, зображеного на малюнку. Елементи будови клітини: 1 - мітохондрії; 2 - клітинний центр; 3 - ядро; 4 - лізосоми; 5 - ендоплазматична сітка. Функції елементів будови: р - збереження спадкової інформації; а - розщеплення складних речовин на прості; г - транспорт речовин в клітині; Ь - клітинне дихання; е - участь у поділі клітин.

1

2

3

4

5

         

 

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Соболь

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 18-07-2016, 14:00, Переглядів: 7947