Народна Освіта » Біологія » Охарактеризуйте гриби та лишайники. Яке їх значення у природі та в житті людини. Порівняльна характеристика

НАРОДНА ОСВІТА

Охарактеризуйте гриби та лишайники. Яке їх значення у природі та в житті людини. Порівняльна характеристика

  1. Визначення: гриби.
  2. Різноманітність грибів.
  3. Значення грибів у житті людини.
  4. Визначення: лишайники.
  5. Морфологічні типи лишайників.
  6. Значення лишайників.
  7. Висновок.

Гриби — це група безхлорофільних організмів, які мають озна­ки рослинного і тваринного організму. Тому до цього часу не існує єдиної думки щодо класифікації грибів.

Близько 100 тис. видів грибів поширено на всій земній кулі. Гриби-гетеротрофи живляться органічними речовинами осмо­тично, сапротрофи дістають їх із неживого субстрату, а парази­ти — з живих організмів.

 

Гриби

Лишайники

Будова

тіла

Одно- або багатоклітинні (грибниця)

Слань (багатоклітинна грибниця та одноклітинні водорості)

Способи

жив­

лення

Гетеротрофний (паразити і сапрофіти)

Симбіотичний: гриб — гетеро­трофний сапротроф, водорость — автотрофний фототроф

Способи

розмно­

ження

Статеве, нестатеве (спора­ми), вегетативне (части­нами міцелію), бруньку­ванням (дріжджі)

Вегетативне (частинами слані)

Пред­

ставни­

ки

Мукор, пеніцил, дріж­джі, трутовик, білий гриб

Накипні. Листуваті: пармелія, стінна золотянка. Кущисті: ягель-кладонія

Значен­

ня

Редуценти. їжа для лю­дини, корм для тварин, лікарська сировина. Збільшують поглиналь- ну властивість коренів. Збудники хвороб люди­ни, тварин,рослин

Піонери рослинності: створюють середовище існування для інших рослин і тварин, ґрунтоутворюва­чі. Корм для тварин. Джерело для хімічної, фармацевтичної і парфу­мерної промисловості. Індикатори чистоти повітря

 

Деякі види грибів перебувають у симбіозі з водоростями (ли­шайники) та деревними рослинами, утворюючи мікоризу. Гриби дуже поширені в природі, де вони розвиваються в різних екотопах і на різноманітних субстратах. Залежно від пристосування до тих чи інших умов життя, до певних субстратів розрізняють конкрет­ні екологічні групи грибів.

Велику екологічну групу складають ґрунтові гриби, що насе­ляють різні типи ґрунтів і беруть активну участь у розкладі орга­нічних речовин, мінералізації, тобто в процесі утворення ґрунтів. До цієї групи належать підстилкові та гумусові сапротрофи, що розвиваються на листовому опаді, хвої, гумусі; серед них чима­ло шапинкових грибів. Серед ґрунтових грибів важливе місце в екосие-"емі лісу займають мікоризоутворюючі гриби. З ґрунтом пов’язані такі спеціалізовані групи грибів, як хижаки, гриби ке- ратинофіли, які пристосувалися до специфічного субстрату — во­лосся та рогів тварин. Важливу і досить велику за кількістю видів групу складають гриби-ксилофіти, що розвиваються на мертвій і живій деревині, на дерев’яних будівлях. Група водних грибів включає: паразитні види, що викликають хвороби риб та ікри; са- протрофні види, що розкладають занурені у воду органічні решт­ки тощо. Найбільш важливі є групи грибів — паразитів рослин і тварин. Серед них чимало небезпечних збудників захворювань культурних і цінних дикорослих рослин, мікозів людини та тва­рин; деякі з них — продуценти токсинів — викликають мікоток- сикози великої рогатої худоби і птиці. Тепер відомо гриби — збуд­ники біокорозії різних матеріалів і виробів. Гриби руйнують не тільки деревину і органічні рештки, серед них є такі, що при­зводять до руйнування синтетичних волокон, органічного скла, бетону, будівельних конструкцій,тощо.

В той же час загальновідоме значення грибів, що використову­ються людиною в різних сферах діяльності. Гриби є продуцентами біологічно активних речовин — білків, ферментів, антибіотиків, вітамінів. їстівні гриби споживаються людиною.

Лишайники — це своєрідна група нижчих рослин, які являють собою комплексні симбіотичні організми, що скла­даються з гриба та водорості. За будовою слані розрізняють три основні морфологічні типи лишайників: накипні, листуваті та ку­щисті. Найбільш високоорганізовані кущисті лишайники. їх сте- бельцеподібна форма прикріплюється до субстрату лише основою, а верхня частина розгалужена і піднята над субстратом. Накипні лишайники своєю сланню міцно закріплюються на субстраті. Лис- туваті лишайники мають вигляд пластинок різного забарвлення, до субстрату прикріплюються окремими виростами. За анатоміч­ною будовою розрізняють лишайники гомеомерні (водорості роз­ташовані більш або менш рівномірно по всій слані) та гетеромерні (водорості розміщені лише під корковим шаром). Виділяють два класи лишайників: сумчасті лишайники та базидіальні. При ста­тевому розмноженні лишайника утворюються плодові тіла гриба (апотеції або перитеції). В результаті нестатевого розмноження утворюються конідії та пікноспори. Спори гриба після проростан­ня утворюють первинний міцелій, який, зустрівши характерну для цього виду лишайника водорість, утворює слань лишайника.

Вегетативне розмноження лишайника відбувається частина­ми слані або за допомогою спеціальних утворень — соредіїв та із- идіїв.

Лишайники — багаторічні рослини, вік яких досягає десят­ків, сотень і навіть тисяч років, ростуть дуже повільно. Воду та мінеральні речовини лишайники одержують із навколишнього середовища, а органічні речовини — за рахунок фотосинтезу водо­ростевого компонента.

Поширені лишайники на всіх континентах, ростуть на дере­вах, камінні, ґрунті тощо.

В заселенні неплідних субстратів та нагромадженні органіч­них речовин виконують роль першопрохідців. На Півночі так званий ісландський лишайник має кормове значення для оленів. З лишайників одержано кілька видів антибіотиків, з них виготов­ляють лакмус та фарби. Лишайник «дубовий мох» широко вико­ристовують у парфумерній промисловості як фіксатор запахів.

Наука, яка вивчає лишайники, називається ліхенологією.

Висновок: гриби — це група еукаріотичних безхлорофільних організмів з гетеротрофним типом живлення, що мають озна­ки рослин і тварин. Лишайники — це симбіотичні організми, що складаються з гриба та водорості. Використовують лишайники в сільському господарстві, хімічній промисловості, медицині, пар­фумерній промисловості.

Запам’ятай: гриби-сапротрофи, гриби-паразити, лишайни­ки, морфологічні типи, статеве та вегетативне розмноження.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 9-03-2013, 11:38, Переглядів: 10843