Народна Освіта » Біологія » § 3. Органи та системи органів людини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 3. Органи та системи органів людини

Організм людини складається з клітин, об’єднаних у тканини, органів і систем органів.

Орган — це частина організму людини, яка має відповідну будову та виконує одну або кілька функцій.

Наприклад, ніс, гортань, серце, бронхи, рука, голова, печінка є органами людини.

Орган займає в організмі постійне місце. У людини є органи, що розташовані як зовні, так

і всередині організму. Зовнішніми органами людини є шкіра, вуха, очі тощо. Органи, що розміщені в порожнині тіла людини, називають внутрішніми органами (мал. 5). Наприклад, серце, судини, легені, нирки, шлунок, печінка тощо.

Органи призначені для виконання певних функцій. Так, печінка бере участь у травленні їжі, очищенні крові, обміні речовин; серце забезпечує рух крові по судинах; легені — газообмін організму людини з навколишнім середовищем.

Організм людини може існувати без деяких органів після їх видалення під час хірургічної операції. Так, людина може жити без однієї долі печінки, однієї нирки, частини шлунку тощо.

Органи в організмі людини не функціонують окремо один від одного. Вони об’єднуються між собою за функціями й виконують спільну роботу. Так, органи, що містяться в ротовій порожнині, подрібнюють, перемішують їжу і змочують її слиною, шлунок розщеплює харчові маси на поживні речовини, кишечник продовжує травлення та забезпечує всмоктування води й поживних речовин у кров, а пряма кишка формує калові маси та виводить їх назовні. Таким чином, група органів ротової порожнини, шлунок, кишечник і пряма кишка виконують спільну функцію травлення. Вони об’єднані в систему органів травлення, або травну систему.

Система органів — це сукупність органів, що виконують спільні функції.

В організмі людини виділяють такі системи органів: опорно-рухова, нервова, травна, кровоносна, дихальна, видільна, статева, ендокринна, а також система органів чуття (сенсорні системи).

Кожна система органів складається із певних органів. Наприклад, такі органи, як серце та судини із кров’ю утворюють кровоносну систему; носова порожнина, гортань, трахея, бронхи та легені — дихальну систему.

Системи органів людини поділяють на фізіологічні та регуляторні. Усі системи органів (і фізіологічні, і регуляторні) взаємопов’язані. Саме тому організм людини функціонує як єдине ціле — цілісна біологічна система.

ФІЗІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. До фізіологічних систем належать опорно-рухова, видільна, травна, дихальна, кровоносна, статева, органи чуття. Вони забезпечують виконання певних фізіологічних функцій організму людини.

Опорно-рухова система підтримує людину у вертикальному положенні, забезпечує опір і здійснює захисну функцію (кістки черепа, хребта, грудної клітини, таза захищають внутрішні органи), а також забезпечує рух тіла людини в довкіллі. Її основними органами є кістки та м’язи.

Травна система забезпечує організм людини поживними речовинами. Завдяки засвоєнню цих речовин до клітин організму людини постачається «будівельний матеріал», який необхідний для утворення нових клітин, а також виділяється енергія, що необхідна для забезпечення життєдіяльності клітин і всього організму.

Основна функція дихальної системи — газообмін між організмом і навколишнім середовищем. Цю функцію виконують легені.

Кровоносна система забезпечує перенесення кисню від органів дихання до клітин, а вуглекислого газу навпаки — від клітин до органів дихання. Вона здійснює транспорт поживних речовин від органів травлення до всіх органів і клітин та кінцевих продуктів життєдіяльності від клітин до органів видільної системи (нирок). Кровоносна система забезпечує підтримання сталого внутрішнього середовища тощо. Органами кровоносної системи є серце і кровоносні судини.

Видільна система, основними органами якої є нирки, здійснює виведення з організму людини надлишку води та солей, аміаку, сечовини, сечової кислоти. Через нирки виділяються також токсичні речовини, які утворюються в процесі життєдіяльності або надходять ззовні.

Статева система виконує функцію розмноження.

РЕГУЛЯТОРШ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ. Найважливішу роль у підтриманні життєдіяльності організму людини відіграють регуляторні системи. Вони управляють обміном речовин між організмом і навколишнім середовищем, узгоджують діяльність усіх органів і їх систем. За допомогою регуляторних систем у тілі людини підтримуються відносно постійний рівень кров’яного тиску, температури тіла, склад крові тощо.

До регуляторних систем організму людини належать нервова й ендокринна системи, які забезпечують нервову та гуморальну регуляцію функцій організму людини. Саме узгоджена робота цих двох регуляторних систем забезпечує діяльність організму людини як цілісної біологічної системи.

Ендокринна (гуморальна) система. Важливу роль у регуляції життєвих функцій організму виконують гормони — біологічно-активні ре-

човини. їх продукують ендокринні залози, або залози внутрішньої секреції.

Гормони впливають на обмін речовин, ріст, статевий розвиток і функцій окремих органів, регулюючи всі процеси життєдіяльності організму.

До залоз внутрішньої секреції належать щитоподібна, підшлункова, вилочкова, надниркові, статеві залози, гіпофіз, епіфіз (мал. 9).

Нервова система. Не менш важливою в організмі людини є нервова система. Вона забезпечує взаємозв’язок між окремими його органами та реакцію організму на иодії, що відбуваються в довкіллі.

Нервова й ендокринна системи забезпечують сталість внутрішнього середовища і стійкість організму людини до різних збудників. При такій регуляції функцій організм набуває властивості саморегуляції.

Саморегуляція полягає в тому, що за будь-якого відхилення від нормального складу внутрішнього середовища організм намагається відновити його за допомогою нервової та гуморальної регуляції функцій відповідних органів.

Нервовий та гуморальний механізми регуляції — взаємопов’язані. Активні біологічні речовини (гормони), які утворюються в ендокринних залозах, здатні впливати на нервові клітини. Утворення й надходження в кров гормонів, у свою чергу, перебуває під регулюючим впливом нервової системи. Тому буде правильним назвати регуляторну систему організму людини нейрогуморальною.

Орган — це частина організму людини, яка має відповідну будову

та виконує одну або кілька функцій

Організм людини має внутрішні та зовнішні органи.

Органи людини не функціонують окремо. Вони об’єднані у системи органів за функціями і виконують при цьому спільну роботу.

Виділяють фізіологічні (опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, видільна, статева) та регуляторні (нервова й ендокринна) системи органів.

Контрольні запитання

1.    Що таке орган? Наведіть 3-4 приклади органів людини.

2.    Які органи називають внутрішніми?

3.    Які фізіологічні системи має організм людини та які їх функцй?

4.    Які системи органів називають регуляторними?

5.    Яка роль регуляторних систем в організмі людини?

6.    Що таке саморегуляція?

Завдання

1.    Поясніть гуморальну регуляцію функцій організму людини.

2.    Доведіть, що організм людини є цілісною системою.

3.    Чи взаємопов’язані між собою гуморальна та нервова регуляторні системи? Поясніть свою думку.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 11-07-2016, 10:41, посмотрело: 13396