Народна Освіта » Біологія » § 1. Організм людини як біологічна система

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Організм людини як біологічна система

Біологічна система — це сукупність взаємопов’язаних компонентів живої природи. Біологічними системами є молекула, клітина, тканина, орган, рослина, тварина, екосистема тощо.

Організм людини — це також біологічна система, компонентами якої є органи, тканини, клітини. Між компонентами організму людини існують зв’язки, що забезпечують його цілісність.

Цілісність — це властивість організму, яка полягає у внутрішній єдності всіх його компонентів, за рахунок чого організм існує як єдине ціле.

Іншими властивостями організму людини є живлення, дихання, обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження, здатність пристосовуватися

до умов навколишнього середовища тощо.

Організм людини є відкритою біологічною системою, яка постійно обмінюється речовинами, енергією та інформацією із довкіллям. Прикладами обміну речовинами є дихання та живлення. Дихаючи, людина здійснює газообмін із довкіллям: вдихає повітря, насичене киснем, а видихає повітря, що містить багато вуглекислого газу. Під час живлення споживається їжа, при розщепленні якої утворюються поживні речовини, а неперетравлені залишки виводяться з організму в довкілля.

Обмін речовин відбувається одночасно з обміном енергією між організмом і довкіллям. Під час розщеплення їжі до поживних речовин вивільняється енергія, яку організм використовує для своєї життєдіяльності. Так, в організмі людини постійно відбуваються перетворення одних видів енергії в інші (наприклад, потенційної в кінетичну — пригадайте ці види енергії з фізики).

Прикладом обміну інформацією людини з довкіллям є її можливість спілкуватися з іншими людьми членороздільною мовою або жестами, піклуючись про тварин та вирощуючи рослини.

Організм людини складається із систем нижчого порядку — клітин, що об’єднані у тканини, які у свою чергу входять до складу органів і систем органів. Компоненти цих систем поєднані зв’язками, що забезпечують цілісність усього організму.

Попрацюйте в групах

Пригадайте систематичне положення тварин класу Ссавці, обговоріть і подайте у вигляді схеми систематичне положення людини в царстві Тварин.

На малюнку 1 зображено підсистеми організму людини. Підсистемою 1-го порядку є функціональна системи органів. Прикладом функціональної системи органів може бути поєднання травної, дихальної та кровоносної систем, що разом забезпечують обмін організму речовинами та енергією з навколишнім середовищем. Системи 2-го порядку — це фізіологічні системи органів (дихальна, кровоносна, видільна, травна системи тощо). Підсистемами 3-го порядку є органи, з яких складаються фізіологічні системи. Прикладами органів у організмі людини є серце, легені, шлунок, нирки тощо. Підсистеми 4-го порядку — це тканини, з яких складаються органи, а 5-го порядку — клітини.

Таким чином, організм людини є відкритою біологічною системою, що складається з підсистем нижчого рівня, основною властивістю якого є цілісність.

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ. Організм людини як біологічну систему вивчає біологія людини.

Біологія людини — це багатогалузева наука, предметом вивчення якої є організм людини, його будова, розвиток, процеси життєдіяльності, походження та еволюція.

У цьому їй допомагають такі галузеві науки, як анатомія, фізіологія і гігієна людини, цитологія, ембріологія, медицина та інші.

Анатомія людини — це наука, що вивчає форму й будову організму людини, його окремих органів у взаємозв’язку з їхніми функціями та розвитком.

Фізіологія людини — це наука, яка вивчає основні процеси життєдіяльності організму людини, що відбуваються в її органах, тканинах і клітинах.

Фізіологія людини пов’язана з гістологією (наукою про тканини), цитологією (наукою про клітини) та медициною. Фізіологія вищої нервової діяльності тісно пов’язана з етологією (наукою про поведінку), психологією та педагогікою.

Гігієна — наука про збереження й зміцнення здоров’я людини.

Закономірності спадковості та мінливості людини вивчає генетики.

Медицина — наука про хвороби людини, їх лікування та профілактику.

Фізичні й хімічні закономірності процесів життєдіяльності організму людини вивчаються такими науками, як біофізика та біохімія.

Екологія людини — наука, що вивчає взаємозв’язки людини з навколишнім середовищем, глобальні екологічні проблеми людства тощо.

Еволюція людини — наука, що вивчає закономірності історичного розвитку людини як біологічного виду.

Організм людини є біологічною системою, яка складається із взаємозв’язаних компонентів (клітин, тканин, органів). Характерними властивостями організму людини є цілісність, живлення, дихання, обмін речовин і енергії, ріст, розвиток, розмноження та здатність пристосовуватися до змін у довкіллі. Будову, розвитокта процеси життєдіяльності організму людини як біологічноїсистеми вивчає біологія людини.

Контрольні запитання

1.    Що таке біологічна система? Наведіть приклади біологічних систем.

2.    Чому організм людини вважають біологічною системою?

3.    Які властивості має організм людини як біологічна система?

4.    Які підсистеми формують організм людини?

5.    Які зв’язки існують між компонентами організму людини?

Завдання

1. Заповніть таблицю «Система біологічних наук про людину».

Таблиця 1

Система біологічних наук про людину

Біологічна наука

Предмет вивчення

Анатомія

Форма та будова окремих органів, систем органів та організму людини.

Фізіологія

 

Ембріологія

 

Гігієна

 

Медицина

 

2.    Поясніть, чому організм людини є відкритою біологічною системою.

3.    Побудуйте схему, яка б ілюструвала склад біологічної системи людського організму.

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 11-07-2016, 10:33, Переглядів: 4752