Народна Освіта » Українська мова » § 32. Непохідні й похідні прийменники. Правопис прийменників окремо, разом і через дефіс

НАРОДНА ОСВІТА

§ 32. Непохідні й похідні прийменники. Правопис прийменників окремо, разом і через дефіс

Як сонця блакитного коло,

що креслить у небі путі,
любіть свою мову й ніколи
їі не забудьте в житті.

В. Сосюра

ПАМ'ЯТАЙМО

Як ви вже звернули увагу, прийменники можуть складатися з од-
нієї літери: у, з; з двох і більше: до, із, із-за; з одного слова: коло, напе-
рекір; з двох і більше слів: незважаючи на, з огляду на. З огляду на це
прийменники й поділяють за будовою на прості, складні та складені.

Види прийменників за будовою

Прості

Складні

Складені

Первинні або прості при-
йменники мають дуже
давнє походження, яке
ще до кінця не з’ясоване.
Більшість із них одно-
складні

Складні прийменники
утворюються поєднанням
двох або кількох простих
прийменників

Складені прийменники,
або прийменникові зворо-
ти, утворюються 3 одно-
го чи двох прийменників
та іменників; з приймен-
ника і прислівника; з при-
йменника і дієслівних
форм

Приклади

Приклади

Приклади

Без, від, для, до, з, між, на,
при, про, через та ін.

Із-за, з-понад, з-поміж, по-
між, попід, поперед та ін.

3 метою, під час, за ви-
нятком; поруч з, неза-
лежно від; незважаючи
на, зважаючи на та ін.

220. У три колонки випишіть прості, складні й складені прийменники.

1. Незабаром до пташиного щебетання почав просочуватися відго-
мін розмови: незважаючи на туман із-за дерев замаячили людські по-
статі й коні (М. Стельмах). 2. Під час зупинок понад шляхом розпалю-
вали багаття і хлопці, гріючись, танцювали навколо нього (О. Гончар).

3. Покрай лісу таємничо біліють стовбури осик та беріз. 4. Річка пливе,
берег рвучи, далі, далі попід кручі. 5. Що біліє отам на роздоллі? Чи
хмариночка легкая, біла, геть по небі гуляє по волі? 6. Вже
ва помежи рястом. 7. Пролітав буйний вітер край вежі, що
стояла самотньо на кручі. 8. Хто не жив посеред бурі, той
ціни не знає силі (Леся Українка).

онде є тра-

Роздолпя, ряст,
вежа

221. І. Виразно прочитайте текст. Чим зумовлене багатство української
мови? Доведіть свою відповідь прикладами з тексту.

КРАСА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Забарвлення неба змінює сонце. Це і зветься зірницею, світовою
зорею, світанком. Ми говоримо: вечірня зоря згасає. І в нашій уяві
постають цілі картини: безкраї поля, засіяні пшеницею, пахощі коло-
сків, дзвінка пісня на полі, темна діброва...

Коли обрій починає світлішати, кажуть: за-
ймається зоря.

Зараз зірки ніби тоненькі промені. Як золо-
ті ниточки, висотуються над землею, іскрять-
ся. Це мерехтіння. Зорі мерехтять.

Як тонко підмітив народ красу природи! Яки-
ми виразними, яскравими, соковитими, запаш-
ними словами назвав явища! Скільки є слів, які
означають лише те, що відбувається з вогнем:
горить, палає, блищить, жевріє, полум’яніє...

І кожне слово має свій відтінок! (За В. Сухо-
млинським; 94 сл.)

II.    Випишіть із тексту синоніми. Доберіть до тих, що є іменними части-
нами мови, різні за будовою прийменники. Наприклад: слідом за зір-
ницею, над зорею, перед світаком.

III.    Чи можна сполучити прийменники з синонімами-дієсловами? По-
ясніть чому.

ПАМ'ЯТАЙМО

Характеристика прийменників за походженням

Правила

Приклади

Прийменники, що не ПОХОДЯТЬ 3 жод-
ної частини мови, називаються непо-
хідними. Непохідні прийменники
в (у), на, до у від та інші можуть:

1)    використовуватися як дієслівні
префікси (за винятком без, через);

2)    уживатися з кількома відмінками
й виражати різні синтаксичні зв’язки

в (у), до, на, без, крім, по, над, біля, для, від,
серед, після, крізь, про, при, з (із, зі), за.

1)    писати — вписати, написати, дописа-
ти, відписати;

2)    У сусіда (Р.в.) доньок сім, та є доля всім
(Нар. те.) — дія до особи; В хаті (М.в.)
було як у вінку (О. Гончар) — місце дії

Правила

Приклади

Похідними називаються прийменни-
ки, що утворилися від іменних час-
тин мови, а також поєднанням при-
слівників та іменників з непохідними
прийменниками. Похідні приймен-
ники вдовж, навколо, поперек та ін-
ші вживаються з одним відмінком
і не використовуються як дієслівні
префікси.

Вони поділяються на іменникові, при-
слівникові та складені з іменників,
прислівників і непохідних приймен-
ників

Внаслідок, кінець, коло, близько, вздовж,
довкола, завдяки, всупереч, зтїдноз, неза-
лежно від, за винятком

Іменникові: внаслідок, край, протягом, коло.
Коло огню старий циган з люлькою куняє
(Т. Шевченко).

Прислівникові: близько, вздовж, обабіч.
Обабіч вузенької доріжки чорніли ріллі, зе-
леніла озимина (А. Головко).

Складені з іменників, прислівників та непо-
хідних прийменників: під час, у напрямі,
неподалік від.

Туман стелиться неподалік від ставу
(А. Головко).

222. І. Спишіть речення, вписуючи відмінки, з якими вжито прийменники.

1. На столі з-під рушника виглядають житній хліб, дерев’яна
сільничка, а поряд з ними темніє пучок свіжих кучерявих польових
волошок (С. Васильченко). 2. На високих горах скрізь стояли церк-
ви, дзвіниці, неначе свічі палали проти ясного сонця золотими вер-
хами (І. Нечуй-Левицький). 3. На вигоні, коло возів і на
( Волошки, дзвіниця ) возах, стоять і сидять люди (С. Васильченко). Перше, що

зразу ж впадає у вічі,— це дуже широкі плечі цієї люди-
ни (О. Соколовський). 5. Побіч церкви блищав, аж горів, новий мідя-
ний дах на невисокій присадкуватій дзвіниці (І. Франко). 6. З-під
сосон, як із вікон, вйднілись далекі й близькі гори (М. Коцюбин-
ський).

II. Випишіть у дві колонки непохідні й похідні прийменники.

ПАМ'ЯТАЙМО

Морфологічний розбір прийменника

Порядок розбору

Приклад

1. Вид (за будовою: простий, складний,
складений). 2. Спосіб творення (похідний
чи непохідний). 3. Відмінок (з яким ужи-
то в реченні)

Побіч церкви блищав, аж горів, новий мі-
дяний дах невисокої присадкуватої дзві-
ниці (І. Франко).

1. Складний. 2. Похідний. 3. Р.в.

223. І. Усно перекажіть текст. Назвіть малюнок рядками з веснянки.

II. Пригадайте, що вам розповідали про веснянки на уроках україн-
ської літератури. Вивчіть одну з веснянок напам'ять та прочитайте
в класі.

ВЕСНЯНКИ

Весняний розлив води й зелений шум.

Це вияви весни, що вже прийшла й розбуди-
ла природу. Веснянки на цю тему поширені
по всій Україні. Вони є кращим зразком вес-
няних обрядових пісень:

Розлилися води
На чотири броди.

Гей, дівчата, весна красна,

Зілля зелененьке!

В усіх європейських народів ластівка —
це символ весни. На своїх крилах вона при-
носить теплі сонячні дні. У Греції діти вже
понад тисячу років кожної весни співають
пісню про неї. У нашому українському фоль-
клорі теж є пісні про ластівку. Одна з них про
те, як ластівка прилітає і будить господаря:

Ой, ластівонька та прилітає,

Господаренька та й пробуджає:

— Ой, устань, устань, господареньку,

Побуди свою всю родиноньку...

Ця пісня, записана в минулому столітті, також належить до ци-
клу весняних обрядових пісень (За О. Воропаєм).

III. Випишіть речення з прийменниками. Зробіть морфологічний роз-
бір прийменників.

ПАМ'ЯТАЙМО

Правопис прийменників окремо

Правила

Приклади

Прийменники завжди пишуться окремо від тих
відмінюваних слів, перед ЯКИМИ вони стоять.
Відрізнити прийменник від однозвучного пре-
фікса можна так:

1)    після прийменника поставити відмінкове пи-
тання;

2)    між прийменниками і наступним словом, як-
що це не займенник, вставити інше слово

1)    з тобою — з ким?, над ва-
ми — над ким?, перед будин-
ком — перед чим?, у скрипці —
у чому?, в учня — в кого?

2)    за лісом: — за дрімучим лісом,
над аеродромом — над самим ае-
родромом, перед школою — перед
новою школою

Прийменники вживаються лише з іменними час-
тинами мови в непрямих відмінках, тому вони
не можуть стояти при дієсловах, що й відрізняє
прийменник від префікса

назбирати, проїхати, дописа-
ти, вгамувати, проглянути,
з'ясувати

Правила

Приклади

Для милозвучності до прийменника, що закін-
чується на приголосний, приєднується і рідше
о. У таких випадках прийменники так само пи-
шуться окремо

зі сходу, переді мною, надо мною
тощо

Складені прийменникові сполуки іменників
та прислівників з непохідними прийменників
також пишемо окремо

далеко від будинку, під час зли-
ви, відповідно до наказу, згідно
з розпорядженням

Правопис прийменників разом

Правило

Приклади

Складні прийменники, утворені від іменників
та прислівників з прийменниками, зазвичай
пишуться разом

понад берегом., поперед себе, на-
вколо хати, поміж зерном, посе-
ред хати, навпроти вітру, по-
під лісом, поміж горами тощо

Написання прийменників через дефіс

Правила

Приклади

Складні прийменники з початковими з, із пи-
шуться через дефіс.

Правило чергування з — с перед к, п, т, ф, х
у тут не застосовується, тому з у прийменниках
завжди зберігається на письмі

з-за, із-за, з-над;

з-під, з-понад, з-попід, з-поміж,

з-посеред, з-поза, з-перед і подібні

ґ-

ОРФОГРАМА

\

V

Дефіс у прийменниках

J

224. І. Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть уже вивчені орфограми.

Поясніть правопис прийменників.

1. Як зараз бачу: (ззаріки) — дві кручі, наче маяки: одна зеле-
на, чорна друга, чи літнє сонце, чи зав’юга,— вони стоять собі віки
(А. Малишко). 2. (Зпідгостроверхої) шапки вибивався вороний чуб,
(припорошений) снігом, а (намолодому) обличчі, (підрівним) носом,
уже чорніли маленькі вуса (77. Панч). 3. Орли клекотіли, велично

плаваючи (поміжглибокими) міжгір’ями (О. Гончар).

Купина    ) 4. І донька рученьки малі (зколиски) тягне (увісні) (на-

встрічвесні) (утишині) (77. Воронько). 5. (Спочаткуморок)
поліз (зпоміжочеретів), а (заним) дихнули озерця й купини білим
туманом (М. Коцюбинський). 6. (Наперекірвогню) й залізу ми насту-
паєм (насело) (В. Сосюра). 7. (Іззалісу), (ззатуману) місяць випливає
(Т. Шевченко). 8. (Поміжнебом) і землею рухались і рухались два жи-
ви вогники (М. Стельмах).

 

Це матеріал із підручника Українська мова 7 клас Кобцев Д. А.

 

Категорія: Українська мова

Автор: admin от 12-01-2016, 04:07, Переглядів: 9581